Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

 

6.163,1

6.163,1

Stand vastgestelde begroting 2015

 

6.163,1

6.163,1

         

– Mutaties 1e suppletoire begroting

     
 

Kader relevante mutaties

     

1.

Saldo 2014

18

 

24,2

 

Verwerking saldo 2014 op de artikelen

alle

57,1

32,9

2.

Bijdragen derden

div

325,9

325,9

 

Generale kasschuif: bijdragen derden

div

– 250,0

– 250,0

3.

Infraspeed

13

22,5

22,5

4.

Overboekingen naar BDU

13/14/19

– 86,3

– 86,3

5.

Topsector Logistiek

div

– 8,5

– 8,5

6.

Overig

div

– 8,3

– 8,3

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

6.215,5

6.215,5

Toelichting

1. Voordelig saldo 2014

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2015 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

2. Bijdragen derden + generale kasschuif

Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).

Tevens betreft deze post de afrekening 4e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).

3. Infraspeed

Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.

4. Overboekingen naar BDU

Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.

5. Topsector Logistiek

Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015–2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.

6. Overig

In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.

Licence