Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Onder de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

2.211.002

0

2.211.002

953.508

3.164.510

– 513.723

240.328

107.644

123.991

Uitgaven

2.293.979

0

2.293.979

– 129.479

2.164.500

65.900

– 74

– 8.230

4.923

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       

12.01 Verkeersmanagement

4.038

0

4.038

5.100

9.138

2.550

     

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

658.195

0

658.195

7.263

665.458

0

0

0

0

12.02.01 Beheer en onderhoud

427.979

0

427.979

0

427.979

       

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

0

       

12.02.04 Vervanging

230.216

0

230.216

7.263

237.479

       

12.03 Aanleg

723.322

0

723.322

– 152.840

570.482

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

12.03.01 Realisatie

612.938

0

612.938

– 67.677

545.261

96.410

208.457

246.494

168.599

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

110.384

0

110.384

– 85.163

25.221

– 48.489

– 216.531

– 259.724

– 164.676

12.04 GIV/PPS

545.431

0

545.431

7.252

552.683

       

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

424.674

0

424.674

3.645

428.319

15.429

8.000

5.000

1.000

12.06.01 Apparaatskosten RWS

338.633

0

338.633

3.372

342.005

15.429

8.000

5.000

1.000

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

86.041

0

86.041

273

86.314

       

12.07 Investeringsruimte

– 61.681

0

– 61.681

101

– 61.580

       

12.09 Ontvangsten

533.670

0

533.670

130.229

663.899

10.314

6.200

7.704

6.200

12.01 Verkeersmanagement

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (- € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (- € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (- € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 25,3 miljoen verlaagd, te weten:

 • Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

 • Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen).

 • Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:

 • Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.

 • Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),

 • Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)

 • RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Fasewisseling projecten

De projecten A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein, N18 Varsseveld – Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 GIV/PPS

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig

12.06 Netwerkgebonden kosten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgelden in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).

Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

Overprogrammering RWS

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.

12.09 Ontvangsten

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

 • Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)

 • Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),

 • Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)

 • RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

1.733.921

0

1.733.921

424.300

2.158.221

99.369

105.308

49.803

– 188.255

Uitgaven

2.387.881

0

2.387.881

153.966

2.541.847

– 13.797

– 1.812

– 1.150

49.924

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

96%

       

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.240.257

0

1.240.257

23.543

1.263.800

– 8.776

300

300

300

13.03 Aanleg

952.335

0

952.335

57.549

1.009.884

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

662.580

0

662.580

78.046

740.626

8.118

4.815

2.118

 

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

65.436

0

65.436

28.440

93.876

       

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

210.246

0

210.246

– 54.113

156.133

– 16.043

– 9.831

– 6.472

46.720

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

14.073

0

14.073

5.176

19.249

       

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

147.026

0

147.026

37.097

184.123

2.904

2.904

2.904

2.904

13.07 Rente en aflossing

48.397

0

48.397

1

48.398

       

13.08 Investeringsruimte

– 134

0

– 134

35.776

35.642

       

13.09 Ontvangsten

232.720

0

232.720

36.170

268.890

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel Є 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.

Brede doeluitkering

€ 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht.

ERTMS

De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:

 • Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.

 • Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs).

 • De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infraspeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).

Infraspeed

Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).

Betalingen NS en Prorail

Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;

 • Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.

 • Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen),

 • Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014, opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013,

 • Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen.

Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

67.024

0

67.024

372.027

439.051

– 85.235

6.031

10.163

9.363

Uitgaven

181.447

0

181.447

867

182.314

– 1.116

– 422

– 264

– 198

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

80%

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

118.082

0

118.082

– 14.001

104.081

– 1.116

– 422

– 264

– 198

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

0

0

173

173

– 1.279

– 585

– 427

– 361

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

115.079

0

115.079

– 14.175

100.904

163

163

163

163

14.01.04 Investeringsruimte

3.003

0

3.003

1

3.004

       

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

       

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

63.365

0

63.365

14.868

78.233

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

47.158

0

47.158

14.502

61.660

       

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

0

0

0

       

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

16.207

366

16.573

       

14.09 Ontvangsten

0

0

0

– 610

– 610

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

In 2015 wordt vanuit de investeringruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

14.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

825.542

0

825.542

681.298

1.506.840

51.149

35.680

79.983

15.114

Uitgaven

883.428

0

883.428

13.214

896.642

28.163

771

75.909

75.966

Waarvan juridisch verplicht

98%

     

97%

       

15.01 Verkeersmanagement

7.516

0

7.516

0

7.516

       

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

394.852

0

394.852

20.539

415.391

1.140

1.140

1.140

1.140

15.02.01 Beheer en onderhoud

175.541

0

175.541

13.577

189.118

1.140

1.140

1.140

1.140

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

       

15.02.04 Vervanging

219.311

0

219.311

6.962

226.273

       

15.03 Aanleg

251.126

0

251.126

– 7.725

243.401

21.023

– 3.869

72.769

74.326

15.03.01 Realisatie

201.604

0

201.604

16.094

217.698

       

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

49.522

0

49.522

– 23.819

25.703

21.023

– 3.869

72.769

74.326

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

246.589

0

246.589

400

246.989

6.000

3.500

2.000

500

15.06.01 Apparaatskosten RWS

222.769

0

222.769

400

223.169

6.000

3.500

2.000

500

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

23.820

0

23.820

0

23.820

       

15.07 Investeringsruimte

– 16.655

0

– 16.655

0

– 16.655

       

15.09 Ontvangsten

26.980

0

26.980

187.056

214.036

       

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het Ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

15.03 Aanleg

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (- € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd

Programma Beter Benutten

Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden

De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.

15.06 Netwerkgebonden kosten

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.

15.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

96.890

0

96.890

83.044

179.934

– 1.976

68.736

– 2.412

– 2.412

Uitgaven

143.740

0

143.740

42.919

186.659

29.246

– 2.964

– 2.412

– 2.412

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

36%

       

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

       

17.02 Betuweroute

5.055

0

5.055

3.910

8.965

       

17.03 Hoge snelheidslijn

614

0

614

9.819

10.433

25

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

614

0

614

9.819

10.433

25

     

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

3.482

0

3.482

1.145

4.627

       

17.07 ERTMS Landelijke invoer

40.000

0

40.000

20.628

60.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

40.000

0

40.000

20.628

60.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

17.08 Zuidasdok

94.589

0

94.589

7.417

102.006

31.633

– 552

   

17.09 Ontvangsten

40.347

0

40.347

5.932

46.279

31.658

– 552

   

17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn

De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkopen en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.

17.07 ERTMS landelijke invoer

Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement.

Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.08 ZuidasDok

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 (€ 0,8 miljoen),

Bijdragen derden

Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.

Saldo 2014 en conversie naar artikel 17

In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.09 Ontvangsten

Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

271.880

0

 

– 42.933

228.947

– 13.897

– 14.584

– 6.023

– 8.769

Uitgaven

272.602

0

 

– 29.072

243.530

100

100

100

100

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

91%

       

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

 

0

0

       

18.02 Beter Benutten

49.872

0

 

– 42.450

7.422

       

18.03 Intermodaal vervoer

852

0

 

6.047

6.899

       

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

 

1.909

1.909

       

18.05 Railinfrabeheer

0

0

 

1

1

       

18.06 Externe veiligheid

1.995

0

 

3.249

5.244

       

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

0

 

306

348

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

0

 

168

210

       

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

 

138

138

       

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

219.841

0

 

1.866

221.707

100

100

100

100

18.08.01 Apparaatskosten RWS

200.208

0

 

1.866

202.074

100

100

100

100

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

19.633

0

 

0

19.633

       

18.11 Investeringsruimte

0

0

 

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

 

0

0

       

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

 

0

0

       

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

 

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

 

0

0

       

18.12.02 Vervanging

0

0

 

0

0

       

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

 

0

0

       

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

 

0

0

       

18.09 Ontvangsten

0

0

 

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

 

0

0

       

18.09.02 Tolopgave

0

0

 

0

0

       

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

 

24.165

24.165

       

18.02 Beter Benutten

Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.06 Externe veiligheid

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Dit betreft met name een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2014 bijna € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van – € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op IenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ontvangsten

5.329.360

0

 

– 330.527

4.998.833

69.774

– 6.799

59.499

74.553

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.329.360

0

 

– 330.527

4.998.833

69.774

– 6.799

59.499

74.553

19.09 Ten laste begroting IenM

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Licence