Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2015 (1)

Mutataties via NvW (2)

Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2015 (4)

Stand 1ste suppletoire begroting 2015 (5=3+4)

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

27.272.721

 

27.312.721

– 399.242

26.913.479

– 469.910

– 356.839

– 384.796

– 375.188

– 128.775

                       

Uitgaven:

27.272.721

 

27.312.721

– 377.882

26.934.839

– 469.910

– 356.839

– 384.796

– 375.188

– 128.775

Waarvan juridisch verplicht

1

     

1

         
                     

Opdracht

                   

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

1.841

 

1.841

843

2.684

0

0

0

0

0

                       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

                   

2.

Kosten Waarderingskamer

1.985

 

1.985

0

1.985

0

0

0

0

0

                       

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

                   

3.

Budget A+O-fonds

6.449

 

6.449

0

6.449

0

0

0

0

0

4.

Bijdrage aan VNG

43.341

 

43.341

16.291

59.632

0

0

0

0

0

5.

Bijdrage aan KING

7.464

 

7.464

0

7.464

0

0

0

0

0

                     

Bijdragen aan medeoverheden

                   

1.

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

14.552.778

– 13.500

14.539.278

37.845

14.577.123

137.946

138.319

138.777

139.450

379.940

2.

Integratie-uitkeringen

1.304.199

 

1.304.199

1.258

1.305.457

42.529

86.526

86.526

86.526

86.526

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1.068.198

53.500

1.121.698

– 301.165

820.533

– 302.119

– 382.817

– 383.137

– 383.137

– 383.137

4.

Integratie-uitkering sociaal domein

10.286.466

 

10.286.466

– 132.954

10.153.512

– 348.266

– 198.867

– 226.962

– 218.027

– 212.104

                     

Ontvangsten:

27.272.721

 

27.312.721

– 377.882

26.934.839

– 469.910

– 356.839

– 384.796

– 375.188

– 128.775

                     

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

27.272.721

27.312.721

– 377.882

26.934.839

– 469.910

– 356.839

– 384.796

– 375.188

– 128.775

Toelichting

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2015 met € -399.242.000 te muteren en te brengen op

€ 26.913.479.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2015 (x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2015

 

27.312.721

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Overloop 2014/2015 kosten Financiele-verhoudingswet

822

 

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

160

 

Accres tranche 2014

– 249.008

 

Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

9.882

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

38.736

 

Accres tranche 2015

– 115.986

 

Centra voor jeugd en gezin

383.137

 

Centra voor jeugd en gezin (decentralisatie-uitkering)

– 383.137

 

Financiering nationale inzet krijgsmacht

– 25

 

Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

21

 

Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering)

17.500

 

Centraliseren indicatiestelling (integratie-uitkering sociaal domein)

– 14.000

 

Kasschuif jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)

20.000

 

Doventolk (bijdrage VNG)

2.400

 

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

368

 

We can young (decentralisatie-uitkering)

205

 

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

1.200

 

Vrouwenopvang (bijdrage VNG)

– 1.200

 

Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG)

15.091

 

Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein)

– 15.091

 

Basisadministratie personen

1.843

 

Voortijdig schoolverlaters (decentralisatie-uitkering)

65

 

Generieke Digitale Infrastructuur

– 3.307

 

Verankering programma verbetering GGZ (decentralisatie-uitkering)

125

 

Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

10.007

 

Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering)

1.256

 

Overgang pgb's (integratie-uitkering sociaal domein)

20.000

 

Wmo (decentralisatie-uitkering)

13.564

 

Wlz indiceerbaren (integratie-uitkering sociaal domein)

– 133.870

 

AWBZ-middelen jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

– 24.000

 

Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

– 9.000

 

Verdeelproblematiek jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)

13.000

 

Tandartskosten en orthodontie (integratie-uitkering sociaal domein)

1.000

 

Voedselweigering (integratie-uitkering sociaal domein)

5.000

 

OVA 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

1.000

 

Budget jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)

– 3.300

 

Intensieve kindzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

– 12.000

 

Zittend ziekenvervoer (integratie-uitkering sociaal domein)

8.300

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

– 399.242

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015

 

26.913.479

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.684

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer

 

1.985

Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds

 

6.449

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG

 

59.632

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7.464

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

14.555.932

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

1.305.455

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein

 

10.153.512

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

820.366

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2015 met – € 377.882.000 te muteren en te brengen op € 26.934.839.000. Deze mutatie wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2015, maar niet op het verplichtingenbedrag 2015. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014» en de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2015 (x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2015

 

27.312.721

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

– 399.242

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014

21.191

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014

167

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014

2

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

– 377.882

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015

 

26.934.839

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.684

Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer

 

1.985

Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds

 

6.449

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG

 

59.632

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7.464

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

14.577.123

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

1.305.457

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein

 

10.153.512

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

820.533

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2015 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € -377.882.000 gemuteerd en gebracht op € 26.934.839.000.

Licence