Base description which applies to whole site
+

2.2 De beleidsartikelen (Financiën)

Dit hoofdstuk bevat de budgettaire tabellen van beleid per artikel van begroting IX. In principe worden de mutaties groter of gelijk aan € 2,5 mln. of 5% van de ontwerpbegrotingstand toegelicht. De leeswijzer geeft nader aan welke mutaties wel en niet toegelicht worden, derhalve wordt naar de leeswijzer verwezen.

Artikel 1 Belastingen

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 1 Belastingen

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

3.222.131

0

3.222.131

75.138

3.297.269

– 79.985

– 140.710

– 161.473

– 201.119

                   

Uitgaven (1) + (2)

3.222.131

0

3.222.131

75.138

3.297.269

– 79.985

– 140.710

– 161.473

– 201.119

                   

(1) Programma-uitgaven

392.664

0

392.664

– 113.000

279.664

– 158.000

– 185.000

– 205.000

– 241.000

                   

waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                   

Rente

386.750

 

386.750

– 113.000

273.750

– 158.000

– 185.000

– 205.000

– 241.000

Belasting- en invorderingsrente

379.750

 

379.750

– 106.000

273.750

– 151.000

– 180.000

– 200.000

– 236.000

Rentevergoeding depotstelsel

7.000

 

7.000

– 7.000

0

– 7.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

                   

Bekostiging

5.914

 

5.914

0

5.914

0

0

0

0

Proceskosten

3.536

 

3.536

0

3.536

0

0

0

0

Overige programma-uitgaven

2.378

 

2.378

0

2.378

0

0

0

0

                   

(2) Apparaatsuitgaven

2.829.467

0

2.829.467

188.138

3.017.605

78.015

44.290

43.527

39.881

                   

Personele uitgaven

2.102.492

 

2.102.492

73.467

2.175.959

47.606

33.834

36.671

35.421

waarvan: Eigen personeel

1.961.505

 

1.961.505

32.365

1.993.870

27.456

16.634

15.221

15.221

waarvan: Inhuur externen

140.987

 

140.987

41.102

182.089

20.150

17.200

21.450

20.200

                   

Materiële uitgaven

726.975

 

726.975

114.671

841.646

30.409

10.456

6.856

4.460

waarvan: ICT

212.880

 

212.880

19.327

232.207

26.161

21.859

18.091

14.708

waarvan: Bijdrage SSO's

208.640

 

208.640

0

208.640

0

0

0

0

waarvan: Overige

305.455

 

305.455

95.344

400.799

4.248

– 11.403

– 11.235

– 10.248

                   

Ontvangsten (3) + (4)

115.547.130

0

115.547.130

655.120

116.202.250

– 114.807

– 137.757

– 158.307

– 194.457

                   

(3) Programma-ontvangsten

115.521.508

0

115.521.508

656.077

116.177.585

– 121.000

– 150.000

– 170.000

– 206.000

Waarvan:

                 

Belastingontvangsten

114.549.910

 

114.549.910

732.077

115.281.987

0

0

0

0

                   

Rente

546.000

0

546.000

– 106.000

440.000

– 151.000

– 180.000

– 200.000

– 236.000

Belasting- en invorderingsrente

546.000

 

546.000

– 106.000

440.000

– 151.000

– 180.000

– 200.000

– 236.000

                   

Boetes en schikkingen

218.322

0

218.322

20.000

238.322

20.000

20.000

20.000

20.000

Ontvangsten boetes en schikkingen

218.322

 

218.322

20.000

238.322

20.000

20.000

20.000

20.000

                   

Bekostiging

207.276

0

207.276

10.000

217.276

10.000

10.000

10.000

10.000

Kosten vervolging

207.276

 

207.276

10.000

217.276

10.000

10.000

10.000

10.000

                   

(4) Apparaatsontvangsten

25.622

0

25.622

– 957

24.665

6.193

12.243

11.693

11.543

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven

Belasting- en invorderingsrente (– € 106,0 mln.)

De raming van zowel de ontvangsten als de uitgaven wordt (budgettair neutraal) structureel bijgesteld. De reden van de mutatie is dat in de oorspronkelijke raming van het budgettaire effect van de introductie van de belastingrente nog onvoldoende duidelijk was wat de verdeling over ontvangsten en uitgaven was. Inmiddels is deze verdeling duidelijk geworden.

Rentevergoeding depotstelsel (– € 7,0 mln.)

Zoals gemeld in de 15de halfjaarsrapportage, zal de transitie van G-rekeningen naar het depotstelsel niet plaatsvinden. De in de begroting opgenomen reeks voor de rentevergoeding depotstelsel komt daarmee te vervallen.

Apparaatuitgaven (+ € 188,1 mln.)

De mutatie in de apparaatuitgaven betreft een saldopost van onder andere:

  • Extra uitvoeringskosten van fiscale wet- en regelgeving (+ € 31,8 mln.);

  • Extra uitgaven om systemen en processen robuuster te maken (+ € 35,0 mln.);

  • Ten behoeve van de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon zijn aanvullende middelen benodigd. Ook zijn extra middelen nodig om alternatieve kanalen van communicatie te faciliteren, zodat meerjarig het aantal inkomende gesprekken zal dalen (+ € 9,5 mln.);

  • De taakstellingen vanuit Rutte I (en voorgaande kabinetten) en Rutte II – oplopend tot ruim € 540 miljoen vanaf 2018 – worden langs twee sporen ingevuld. Enerzijds langs het spoor efficiency/versobering en anderzijds langs het spoor fiscale vereenvoudiging. De fiscale vereenvoudiging is nog onvoldoende tot stand gekomen, waardoor de taakstelling niet gerealiseerd kan worden (+ € 65,7 mln.);

  • De positieve resultaatsontwikkeling bij het Rijksvastgoedbedrijf leidt tot een structureel lagere gebruikersvergoeding voor het Ministerie van Financiën (– € 24,9 mln. in 2015);

  • De UCC (Union Customs Code) is een herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving. De doelstellingen van de UCC zijn het vereenvoudigen van douaneprocedures en -wetgeving, het faciliteren van het bedrijfsleven en het verminderen van administratieve lasten. Hiervoor worden extra structurele uitvoeringskosten gemaakt (+ € 2,2 mln.);

  • De Douane is – in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken – verantwoordelijk voor de handhaving op sanctiemaatregelen tegen Rusland, welke afgelopen jaar zijn opgelegd. Met de ontvangen middelen van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de Douane in staat invulling aan deze taak te geven. (+ € 11,0 mln.);

  • Hogere uitgaven in verband met de maatregelen voor de uitstel van betaling voor mensen die in 2015 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014 moeten bijbetalen als gevolg van het niet tijdig kunnen verwerken in de systemen van de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen, zoals opgenomen in Kamerstukken II, 2014–15 31 066 nr 223 (+ € 8,7 mln.);

  • In lijn met de uitwerking van de Brede Agenda Belastingdienst en de daar uit voortkomende Investeringsagenda worden er extra middelen ter beschikking gesteld voor een eerste business case Dynamisch Monitoren. De Tweede Kamer wordt hier nader over geïnformeerd middels een separate brief van de Staatssecretaris van Financiën. (+ € 38,0 mln.);

  • Interdepartementale overboekingen en technische mutaties (per saldo + € 0,3 mln.).

Ontvangsten

Belastingontvangsten (+ € 0,7 mln.)

In de Voorjaarsnota 2015 worden de mutaties van de belastingontvangsten toegelicht. De aansluiting met de bedragen in de begrotingstoelichting (artikel 1 Belastingen, tabel budgettaire gevolgen van beleid) ziet er als volgt uit:

Aansluittabel art. 1, bedragen x € 1.000

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Stand 1ste suppletoire begroting

– 1

– 2

(3)=(1+2)

Totaal belastingontvangsten

145.707.872

168.484

145.876.356

– /- Afdracht Gemeentefonds

27.272.721

– 616.240

26.656.481

– /- Afdracht Provinciefonds

952.181

50.945

1003126

– /- Afdracht BTW-Compensatiefonds

2.901.122

0

2.901.122

– /- Afdracht BES-fonds

31.938

1.702

33.640

Belastingontvangsten IX

114.549.910

732.077

115.281.987

Belasting- en invorderingsrente (– € 106,0 mln.)

Zie toelichting bij uitgaven.

Boetes en schikkingen (+ € 20,0 mln.)

Op basis van de meevallende realisaties 2014 wordt de reeks van de ontvangen boetes en schikkingen met € 20 mln. verhoogd.

Kosten vervolging (+ € 10,0 mln.)

Op basis van de meevallende realisaties 2014 wordt de reeks van de ontvangen vervolgingskosten met € 10 mln. verhoogd. Tegenover deze ontvangsten staan uitgaven van € 10 mln. die worden toegevoegd aan het apparaatbudget.

Artikel 2 Financiële Markten

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 2 Financiele Markten

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

21.500

0

21.500

– 4.250.292

– 4.228.792

1.773

0

0

0

                   

Waarvan afboeking garantie WAKO

     

– 4.254.099

         
                   

Uitgaven

21.500

0

21.500

3.807

25.307

1.773

0

0

0

                   

waarvan juridisch verplicht

60%

     

60%

       
                   

Subsidies

4.642

0

4.642

2.113

6.755

639

0

0

0

Geldmuseum

0

 

0

0

0

0

0

0

0

CDFD

4.642

 

4.642

2.113

6.755

639

0

0

0

                   

Bekostiging

13.775

0

13.775

0

13.775

0

0

0

0

Rechtspraak Financiële Markten

1.250

 

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Muntcirculatie

12.385

 

12.385

0

12.385

0

0

0

0

Overig

140

 

140

0

140

0

0

0

0

                   

Opdrachten

270

0

270

1.694

1.964

1.134

0

0

0

Wijzer in geldzaken

270

 

270

1.694

1.964

1.134

0

0

0

                   

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

2.413

0

2.413

0

2.413

0

0

0

0

Bijdrage toezicht AFM

400

 

400

0

400

0

0

0

0

Bijdrage toezicht DNB

2.013

 

2.013

0

2.013

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Caribean Financial Action Taskforce

20

 

20

0

20

0

0

0

0

IASB

380

 

380

0

380

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

12.515

0

12.515

5.488

18.003

– 367

– 200

– 200

0

                   

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

feeopbrengsten gar. banc. leningen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

                   

Leningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ontvangsten Ijsland

0

 

0

0

0

0

0

0

0

                   

Bekostiging

5.184

0

5.184

0

5.184

0

0

0

0

ontvangsten muntwezen

5.184

 

5.184

0

5.184

0

0

0

0

                   

Overig

7.331

0

7.331

5.488

12.819

– 367

– 200

– 200

0

Toelichting

Verplichtingen

WAKO (– € 4,2 mrd.)

Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen in werking getreden waarmee de garantie van de Staat wordt ingeperkt. Middels deze wetswijziging wordt de garantie voor kerninstallaties, waarbij een ongeval beperkte gevolgen heeft, teruggebracht tot het verdragsminimum van € 1,5 mrd. Voor Borssele blijft de garantie staan op € 2,3 mrd. Daarnaast is de kerninstallatie van Dodewaard sinds kort uitgesloten (1 maart 2015) van de WAKO en vervalt hierdoor de € 1,5 mrd. garantie die nu nog op de begroting staat. Het totaal aan garanties voor de WAKO komt daarmee op € 9,8 mrd.

Uitgaven

CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) (+ € 2,1 mln.)

Per 1-1-2014 heeft het Ministerie van Financiën een Centrale Examenbank (CE) waarmee erkende exameninstituten examens over de Wet financieel toezicht (hierna wft) voor financieel adviseurs kunnen afnemen. De extra uitgaven bestaan uit variabele kosten die vooral worden veroorzaakt door de toename in het aantal examens in 2015. In 2015 worden er naar verwachting circa 200.000 (her)examens afgenomen.

Wijzer in Geldzaken (+ € 1,7 mln.)

De verhoging van de begroting voor Wijzer in geldzaken komt vooral voort uit het feit dat de financiële sector – via de koepels van banken, verzekeraars en pensioenfondsen – bijdraagt aan het platform. In 2015 en 2016 zal de sector € 1,3 mln. bijdragen aan Wijzer in Geldzaken.

Ontvangsten

Overig (+ € 5,5 mln.)

De overige ontvangsten zijn opwaarts bijgesteld door een technische mutaties (desaldering) voor Wijzer en Geldzaken (+ € 1,3 mln.) en de ontvangsten van de centrale examenbank (+ € 4,6 mln.). In 2015 zullen naar verwachting 200.000 examens worden afgenomen, dit leidt tot een eenmalige meevaller in 2015. Tevens wordt er minder premie ontvangen voor de garantie terrorismepool (– € 0,2 mln.), omdat het risico is afgenomen.

Artikel 3 Financierings-activiteiten publieke sector

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 3 Financierings-activiteiten publiek private sector

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

19.314

0

19.314

9.584

28.898

0

0

0

0

                   

Uitgaven

19.314

0

19.314

9.584

28.898

0

0

0

0

                   

waarvan juridisch verplicht

97%

     

97%

       
                   

Bijdrage aan RWT

10.000

0

10.000

7.920

17.920

0

0

0

0

NLFI

10.000

 

10.000

7.920

17.920

0

0

0

0

                   

Garantie

4.900

0

4.900

0

4.900

0

0

0

0

Overig

100

 

100

0

100

0

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve TenneT

4.800

 

4.800

0

4.800

0

0

0

0

                   

Opdrachten

4.414

0

4.414

1.664

6.078

0

0

0

0

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

4.414

 

4.414

1.664

6.078

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

2.929.491

0

2.929.491

– 604.630

2.324.861

50.845

22.845

9.855

43.586

Vermogensonttrekking

1.884.000

0

1.884.000

409.008

2.293.008

43.045

16.545

5.055

40.286

Dividend staatsdeelnemingen

1.020.000

 

1.020.000

370.000

1.390.000

15.000

25.000

30.000

15.000

Winstafdracht DNB

864.000

 

864.000

39.008

903.008

28.045

– 8.455

– 24.945

25.286

Waarvan Griekse inkomsten SMP

104.000

 

104.000

– 6.000

98.000

0

0

0

0

waarvan Griekse inkomsten ANFA

44.000

 

44.000

8.000

52.000

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan RWT

9.250

0

9.250

7.013

16.263

0

0

0

0

NLFI

9.250

 

9.250

7.013

16.263

0

0

0

0

                   

Leningen

1.025.000

0

1.025.000

– 1.025.000

0

0

0

0

0

Aflossing kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal

683.333

 

683.333

– 683.333

0

0

0

0

0

Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaal-versterking ING, Aegon en SNS Reaal

341.667

 

341.667

– 341.667

0

0

0

0

0

                   

Garantie

11.241

0

11.241

3.774

15.015

7.800

6.300

4.800

3.300

Premie-ontvangsten garantie Tennet

4.800

 

4.800

0

4.800

0

0

0

0

Garantiefee Propertize

0

 

0

9.300

9.300

7.800

6.300

4.800

3.300

Garantie overig

0

 

0

915

915

0

0

0

0

Premie-inkomsten counter indemnity

6.441

 

6.441

– 6.441

0

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

0

575

575

0

0

0

0

Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

0

 

0

575

575

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Uitgaven NLFI (+ € 7,9 mln.)

De begroting van NL Financial Investments (NLFI) is naar boven bijgesteld, vanwege de mogelijke verkooptrajecten van ABN AMRO, ASR en SNS Bank waaraan advieskosten zijn verbonden. De ontvangsten met betrekking tot NLFI stijgen met € 7,0 mln., doordat de kosten voor het grootste deel aan de financiële instellingen worden doorbelast. Doordat de kosten en inkomsten ongeveer navenant stijgen blijft naar verwachting het door de Staat te betalen bedrag per saldo ongeveer gelijk.

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (+ € 1,7 mln.)

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom URENCO en de daarmee samenhangende (advies)kosten wordt verwacht dat de uitvoeringskosten staatdeelnemingen hoger uitvallen.

Ontvangsten

Dividend staatsdeelnemingen (+ € 370,0 mln.)

De dividenden van staatsdeelnemingen vallen mee. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere dan verwachte dividenduitkeringen van Gasunie, Tennet en NS.

Winstafdracht DNB (+ € 39,0 mln.)

De winstafdracht DNB voor 2015 (DNB boekjaar 2014) is hoger dan geraamd. Dit leidt tot een bijstelling van € 39,0 mln. De winst valt hoger uit door een toename van de vermogenswinsten.

Ontvangsten NLFI (+ € 7,0 mln.)

Zie toelichtingen bij uitgaven NLFI.

Aflossing en Couponbetaling ING (– € 1,0 mrd.)

De Staat heeft de laatste aflossing van € 1,025 mrd. van ING in 2014 vervroegd ontvangen. Daarmee heeft ING de volledige kapitaalinjectie van € 10 mrd. uit 2008 terugbetaald aan de Nederlandse Staat. In de begroting was rekening gehouden met terugbetaling in 2015, met deze mutatie wordt hiervoor gecorrigeerd.

Garantiefee Propertize (+ € 9,3 mln.)

Propertize betaalt een vergoeding over de door de staat verleende garantie, waarmee de schuld van Propertize wordt gegarandeerd.

Garantie overig (+ € 0,9 mln.)

De NS betaalt een garantiepremie aan de Staat over de garantie op de uitstaande leningen van EUROFIMA. EUROFIMA is een financieringsbank voor rollend materieel, gebaseerd op het gelijknamige Verdrag tussen de Europese Staten.

Premie-inkomsten Counter Indemnity (– € 6,4 mln.)

In 2014 is de garantie van de Staat aan ABN AMRO inzake HBU beëindigd (counter indemnity). De geraamde garantiepremies voor 2015 komen daarmee te vervallen.

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (+ € 0,6 mln.)

Een deel van de uitvoeringskosten met betrekking tot de staatsdeelnemingen kan worden doorbelast.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 4 Internationale Financiele Betrekkingen

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

290.606

0

290.606

918.785

1.209.391

176

289

338

338

                   

Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen

181.841

 

181.841

0

181.841

       

Betalingsverplichting AIIB

0

 

0

188.521

188.521

       

Garantie deelname AIIB

0

 

0

730.088

730.088

       
                   

Uitgaven

384.077

0

384.077

176

384.253

74.471

36.793

36.842

36.842

                   

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                   

Deelname aan internationale instellingen

275.312

0

275.312

0

275.312

74.295

36.617

36.666

36.666

Multilarerale ontwikkelingsbanken en fondsen

275.312

 

275.312

0

275.312

1.286

113

162

162

Deelname AIIB

0

 

0

0

0

73.009

36.504

36.504

36.504

                   

Bijdrage uit inkomen griekse obligaties

107.265

0

107.265

0

107.265

0

0

0

0

Uitkering aan Griekenland

20.265

 

20.265

0

20.265

0

0

0

0

Teruggeven winsten SMP

87.000

 

87.000

0

87.000

0

0

0

0

                   

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.500

0

1.500

176

1.676

176

176

176

176

                   

Ontvangsten

24.579

0

24.579

665

25.244

0

0

0

0

                   

Deelname aan internationale instellingen

665

0

665

665

1.330

0

0

0

0

Ontvangsten IFI's

665

 

665

665

1.330

0

0

0

0

                   

Lening

23.914

0

23.914

0

23.914

0

0

0

0

Rente ontvangsten lening Griekenland

23.914

 

23.914

0

23.914

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) (+ € 912,6 mln.)

Voor eventuele deelname aan de AIIB is € 730,1 mln ($ 825 mln.) aan callable capital geraamd (garantieverplichting). Nederland zal € 188,5 ($ 206 mln.) aan paid in capital betalen. Over het verdrag tot instelling van de AIIB wordt de Tweede Kamer binnenkort verder geïnformeerd. De verwachting is dat de juridische verplichting dit jaar wordt aangegaan, hiervoor is in 2015 de betalingsverplichting opgenomen. De betalingen zijn wegens de ratificatieprocedure geraamd voor 2016 en verder.

Uitgaven, ontvangsten

Ontvangsten IFI’s (+ € 665 dzd.)

De terugbetalingen van leningen en fondsen van de IFI’s (internationale financiële instellingen) zijn hoger dan geraamd.

Artikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

10.616.438

0

10.616.438

0

10.616.438

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen:

                 

Reguliere EKV

10.000.000

 

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

nvesteringsverzekeringen

453.780

 

453.780

0

453.780

0

0

0

0

MIGA

150.000

 

150.000

0

150.000

0

0

0

0

                   

Uitgaven

88.058

0

88.058

0

88.058

0

0

0

0

                   

waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                   

Exportkredietverzekering

75.400

0

75.400

0

75.400

0

0

0

0

Schade-uitkering EKV

74.900

 

74.900

0

74.900

0

0

0

0

Schade-uitkering investeringsverzekeringen

500

 

500

0

500

0

0

0

0

                   

Opdrachten

12.658

0

12.658

0

12.658

0

0

0

0

Kostenvergoeding Atradius DSB

12.658

 

12.658

0

12.658

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

103.250

0

103.250

90.000

193.250

145.202

116.542

151.172

152.055

Premies EKV

50.000

 

50.000

0

50.000

0

0

0

0

Premies investeringsverzekeringen

1.250

 

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Schaderestituties EKV

38.000

 

38.000

90.000

128.000

145.202

116.542

151.172

152.055

Onttrekking begrotingsreserve SENO-GOM

14.000

 

14.000

0

14.000

0

0

0

0

Overige ontvangsten

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Ontvangsten

Recuperaties EKV (+ € 90,0 mln.)

De recuperatieramingen worden € 90 mln. naar boven bijgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is het in 2014 gesloten schuldenakkoord tussen Argentinië en de Club van Parijs. Een substantieel deel van de opbrengsten komt toe aan de Nederlandse staat via de EKV-recuperaties.

Artikel 6 BTW-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 6 BTW-compensatiefonds

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

2.901.122

0

2.901.122

0

2.901.122

0

0

0

0

                   

Uitgaven

2.901.122

0

2.901.122

0

2.901.122

0

0

0

0

                   

waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       
                   

Instrument: Btw-compensatieregeling

2.901.122

0

2.901.122

0

2.901.122

0

0

0

0

w.v. bijdragen aan gemeenten en kaderwetgebieden

2.565.154

 

2.565.154

0

2.565.154

0

0

0

0

w.v. bijdragen aan provincies

335.968

 

335.968

0

335.968

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

2.901.122

0

2.901.122

0

2.901.122

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Artikel 7 Beheer materiële activa

Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 7 Beheer materiele activa

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

306

0

306

0

306

0

0

0

0

                   

Uitgaven

306

0

306

0

306

0

0

0

0

                   

waarvan juridisch verplicht

0%

     

0%

       
                   

Opdrachten

306

0

306

0

306

0

0

0

0

Beheerskosten DRZ

306

 

306

0

306

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

1.800

0

1.800

0

1.800

0

0

0

0

                   

Programma-ontvangsten Baten-lastendiensten

1.800

0

1.800

0

1.800

0

0

0

0

Vervreemding DRZ

1.800

 

1.800

0

1.800

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence