Base description which applies to whole site
+

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 8 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid – niet beleidsartikel 8 Centraal Apparaat Kerndepartement

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

236.162

0

236.162

9.156

245.318

9.531

6.741

6.930

7.118

                   

Uitgaven

236.162

0

236.162

9.156

245.318

9.531

6.741

6.930

7.118

                   

Personeel Kerndepartement

145.996

0

145.996

6.945

152.941

7.530

5.409

4.835

4.835

Eigen personeel

142.206

 

142.206

3.975

146.181

4.931

3.037

2.579

2.579

Inhuur externen

2.981

 

2.981

2.970

5.951

2.599

2.372

2.256

2.256

Overig personeel

809

 

809

0

809

0

0

0

0

                   

Materieel Kerndepartement

90.166

0

90.166

2.211

92.377

2.001

1.332

2.095

2.283

waarvan ICT

13.168

 

13.168

– 1.227

11.941

– 434

– 707

– 717

– 717

waarvan bijdrage aan SSO's

36.285

 

36.285

6.693

42.978

5.973

6.153

6.335

6.521

waarvan overig materieel

40.713

 

40.713

– 3.255

37.458

– 3.538

– 4.114

– 3.523

– 3.521

                   

Ontvangsten

55.903

0

55.903

16.519

72.422

7.323

6.949

7.131

7.317

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement (+ € 6,9 mln.)

De uitgaven personeel kerndepartement zijn toegenomen (+ € 4,1 mln.), evenals de uitgaven aan de inhuur van extern personeel (+ € 2,9 mln.).

Bij de Auditdienst Rijk zijn meer personele uitgaven en worden meer externen ingehuurd vanwege het uitvoeren van extra controle werkzaamheden voor de Europese Unie, waar ook ontvangsten tegenover staan (+ € 3 mln.). Daarnaast hebben zich een aantal desalderingen voorgedaan, die liggen op het terrein van traineeships en interim- functievervulling. Dit betekent dat zowel de uitgaven als de bijbehorende ontvangsten zijn opgehoogd (ca. + € 3,9 mln).

Materieel kerndepartement (+ € 2,2 mln.)

De uitgaven aan materieel kerndepartement zijn in totaal toegenomen (+ € 2,2 mln.). Belangrijke redenen zijn vertraging van 2014 naar 2015 bij de afwikkeling van geschilpunten met Safire op het gebied van huisvesting (+ € 9 ton) en de aansluiting van gemeentes aan de Landelijke Voorziening WOZ (+ € 5 ton). Daarnaast heeft binnen de post materieel een budgetneutrale herschikking plaatsgevonden zodat budget en realisatie naar verwachting meer in overeenstemming zijn met elkaar. Tevens is hier sprake van een desaldering bij de verhuur van werkplekken aan derden.

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten (+ € 16,5 mln.)

De ontvangsten zijn hoger door diverse desalderingen, waaronder bij de Auditdienst Rijk (opdrachten voor de EU) en de verhuur van werkplekken aan derden. Zie ook de toelichtingen onder personeel en materieel kerndepartement. Tevens is de afroming van het eigen vermogen van Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en de ontvangsten door opheffing van de agentschapsstatus van DRZ opgenomen bij de apparaatsontvangsten (+ € 8,7 mln.).

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid – niet beleidsartikel 10 Nominaal en Onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen

50.043

0

50.043

– 36.327

13.716

– 3.160

– 2.353

– 25.234

– 20.612

                   

Uitgaven

50.043

0

50.043

– 36.327

13.716

– 3.160

– 2.353

– 25.234

– 20.612

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Uitgaven

De reservering op artikel 10 ad € 50 mln. is benut voor tegenvallers elders op de begroting, vooral bij de belastingdienst. Het bedrag is voornamelijk gebruikt voor de ICT-rationalisatie (€ 35 mln.). Zie voor verdere toelichting artikel 1. Tevens is de loon- en prijsbijstelling van € 13,7 mln. uitgekeerd.

Ontvangsten

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence