Base description which applies to whole site
+

4. Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2015

Uitgaven:

Het onderhavige wetsvoorstel leidt tot een opwaartse bijstelling op de begroting 2015 van Buitenlandse Zaken (V) van EUR 1,44 miljard door met name de vertraagde ratificatie van het Eigen Middelenbesluit. Dat leidt tot een verschuiving van ontvangsten van 2015 naar 2016.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende beleidsmatige wijziging ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2015 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. De overige mutaties worden bij onderdeel 5, Toelichting per beleidsartikel, toegelicht.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

Mutatie

3

Afdracht Europese Unie

1.433,6

Toelichting

Artikel 3.1

De mutatie op de afdracht aan de EU bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Naheffing: De terugbetaling van EUR 460 miljoen euro als gevolg van de naheffing uit hoofde van de revisie van de Nationale Rekeningen wordt voor het einde van dit jaar geheel ontvangen in de kas.

  • Vertraagde ratificatie: De ratificatie van het Eigen Middelenbesluit in alle lidstaten wordt niet meer voorzien voor het einde van 2015. De jaarlijkse Nederlandse korting, die onderdeel uitmaakt van het Eigen Middelenbesluit, slaat daardoor in 2016 voor drie jaren neer (2014 t/m 2016). De vertraagde ratificatie leidt ook tot een mutatie bij de ontvangsten (zie artikel 3.10). Per saldo leidt de vertraagde ratificatie van het Eigen Middelenbesluit tot een tegenvaller van EUR 1,8 miljard in 2015 en een meevaller van EUR 1,8 miljard in 2016.

  • EU-afdrachten – Overig:

    • a. Het betreft in eerste instantie het in december vorig jaar gesloten akkoord tussen de Raad en het Europees parlement over de begroting 2015 en de aanvullende begrotingen voor 2014. Begin december 2014 hebben de Raad en het Europees parlement een akkoord bereikt over de aanvullende begroting voor 2014. Dat akkoord leidde tot hogere uitgaven voor Nederland – EUR 150 miljoen – en hogere inkomsten voor Nederland – EUR 95 miljoen. Per saldo leidde dit akkoord tot EUR 55 miljoen hogere afdrachten voor 2014. Omdat het akkoord pas in december is gesloten zijn de budgettaire effecten doorgeschoven naar 2015.

    • b. In tweede instantie resulteert uit de realisatie van de Europese begroting over 2014 een surplus (hogere inkomsten dan uitgaven). Dit surplus wordt toegevoegd aan de begroting voor het volgend jaar en verlaagt daarmee de afdrachten van de lidstaten (EUR 66 miljoen voor Nederland).

    • c. In derde instantie worden de laatste ramingsbijstellingen verwerkt (EUR 172 miljoen minder afdrachten).

Ontvangsten:

Het voorstel leidt tot additionele de ontvangsten voor 2015 met EUR 263 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de mutatie op de perceptiekostenvergoeding vanuit de Europese Unie.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

Mutatie

3

Afdracht Europese Unie

260,9

Toelichting

Artikel 3.10

De mutatie op de afdracht aan de EU bestaat uit het volgende onderdeel:

Perceptiekostenvergoedingen: De ratificatie van het Eigen Middelenbesluit in alle lidstaten wordt niet meer voorzien voor het einde van 2015. Als gevolg van de vertraagde ratificatie wordt de aanpassing van de perceptiekostenvergoeding ook doorgeschoven naar 2016. Dit betekent EUR 0,3 miljard hogere ontvangsten in 2015 en EUR 0,3 miljard euro lagere ontvangsten in 2016.

Licence