Base description which applies to whole site
+

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2015. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS voor 2015 toegenomen met EUR 671,8 miljoen.

Omvang van de HGIS

(bedragen x EUR 1 miljoen)

MJN 2015

VJN 2015

Mutatie

HGIS-uitgaven

5.349,3

6.024,1

674,8

HGIS-ontvangsten

130,2

133,2

3,0

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5.219,1

5.890,9

671.8

Deze toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties met name veroorzaakt door toevoeging van de eindejaarsmarge 2014 en kasschuiven uit latere jaren. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst en verder per onderdeel toegelicht.

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2015

5.349,3

1. Aanpassing BNP-raming

29,4

2. Eindejaarsmarge

263,8

3. Overboekingen van/naar HGIS

– 77,5

4. Kasschuiven

455,7

5. Desalderingen

3,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2015

674,8

Stand Voorjaarsnota 2015

6.024,1

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2015

130,2

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2015

3,0

Stand Voorjaarsnota 2015

133,2

Toelichting:

  • 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS bijgesteld.

  • 2. De eindejaarsmarge over 2014 is toegevoegd aan de HGIS. Het betreft hier de reguliere eindejaarsmarge maar ook de eindejaarsmarge voor het noodhulpfonds waarbij EUR 170 miljoen wordt toegevoegd aan de begroting van BHOS.

  • 3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutaties betreffen de overheveling uit het Budget Internationale Veiligheid naar de begroting van Defensie. Het gaat hierbij om Defensie-uitgaven voor activiteiten gekoppeld aan missies en operaties die geen onderdeel van de HGIS zijn.

  • 4. Vanwege de stijging van de toerekening aan de eerstejaarsopvang voor asielzoekers uit DAC-landen heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit 2016 t/m 2020 ten gunste van 2015 om hiermee de gestegen kosten in 2015 te kunnen dekken. Daarnaast is er budget uit HGIS onvoorzien vanuit 2017–2019 geschoven naar 2015 en 2016 om de ISIS-missie in Irak te kunnen financieren. Ten slotte heeft er een kasschuif plaatsgevonden tussen 2015 en 2018 ter dekking van een deel van de motie van Ojik.

  • 5. Op een aantal onderdelen nemen de ontvangsten toe en deze worden gedesaldeerd binnen het uitgavenkader. De belangrijkste mutatie is een verhoging van de geraamde ontvangsten voor roerende middelen op de begroting van Buitenlandse Zaken.

Licence