Base description which applies to whole site

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

387.481

0

387.481

26.654

414.135

– 1.042

1.652

2.674

1.399

                     

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

                 
 

Personeel

236.640

0

236.640

12.140

248.780

97

3.291

4.273

4.441

 

waarvan eigen personeel

199.151

0

199.151

9.889

209.040

4.911

5.143

5.127

5.295

 

waarvan externe inhuur

35.031

0

35.031

2.169

37.200

– 850

– 850

– 850

– 850

 

waarvan overig personeel

2.458

0

2.458

82

2.540

– 3.964

– 1.002

– 4

– 4

 

Materieel

166.398

0

166.398

14.514

180.912

– 1.139

– 1.639

– 1.599

– 3.042

 

waarvan ICT

10.364

0

10.364

4.125

14.489

– 982

– 782

– 682

– 682

 

waarvan SSO's

107.944

0

107.944

7.656

115.600

1.310

610

580

– 863

 

waarvan overig materieel

48.090

0

48.090

2.733

50.823

– 1.467

– 1.467

– 1.497

– 1.497

                     

Ontvangsten

706

0

706

54.486

55.192

1.212

1.157

1.056

999

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Waarvan eigen personeel

Op dit onderdeel doen zich alleen kleine mutaties voor zoals:

 • een budgetoverheveling van € 1,9 mln. vanuit Defensie naar VenJ. Het betreft de financiering van formatieplaatsen bij Dienst Terugkeer en Vertrek.

 • een technische correctie van € 1 mln. in het kader van Verantwoord Begroten. Abusievelijk stond nog een aantal apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma uitgaven. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

 • budgetoverheveling van € 1,5 mln. voor geleverde diensten door JustID in het kader van jeugd en veiligheid. Het betreft regulier beheer voor de systemen GCOS en IFM.

 • inzet eindejaarsmarge € 2 mln. voor contraterrorisme.

 • diverse kleinere mutaties voor totaal € 3,4 mln.

Waarvan SSO’s

 • inzet eindejaarsmarge voor de bouw van Eurojust voor € 5,5 mln.

 • financiering GDI (Generieke Digitale Infrastructuur): betreft de bijdrage aan de Nationaal Coördinator Digitale Overheid en de kosten van de generieke digitale infrastructuur van de overheid voor € 5,6 mln.

 • diverse kleine mutaties voor totaal € -3,5 mln.

Mutaties ontvangsten

Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. Voor 2015 krijgen departementen een teruggave vanuit de RVB.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

2.218

0

2.218

22.874

25.092

– 102.759

– 125.377

– 119.727

– 61.522

                     

Uitgaven

                 

92.1 Nominaal en onvoorzien

                 
 

Nominaal en onvoorzien

2.218

0

2.218

22.874

25.092

– 102.759

– 125.377

– 119.727

– 61.522

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:

 • bed, bad en brood: het kabinet heeft afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland tijdelijk recht krijgen op de voorziening voor bed, bad en brood. Hiervoor is in 2015 € 13,3 mln. en structureel € 20 mln. beschikbaar gesteld.

 • loon- en prijsbijstelling tranche 2015: met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2015 (€ 36,2 loon en € 9 mln. prijs) structureel aan de begroting van VenJ toegevoegd.

 • Taakstelling VenJ: er is taakstellend in 2015 en 2016 € -30 mln. en structureel vanaf 2017 € -60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in de eerste jaren worden ingevuld via de huurverlaging bij de RVB.

 • tariefsverlaging RGD € -6,8 mln. in 2015 op de uitgaven.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

3.058

0

3.058

0

3.058

0

0

0

0

                     

Uitgaven

                 

93.1 Geheim

                 
 

Geheime uitgaven

3.058

0

3.058

0

3.058

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence