Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

5.132.936

0

5.132.936

17.407

5.150.343

12.021

11.760

19.230

19.080

                     

Programma-uitgaven

5.132.936

0

5.132.936

17.407

5.150.343

12.021

11.760

19.230

19.080

Waarvan juridisch verplicht

99,90%

     

98,53%

       

31.2 Bekostiging nationale politie

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Nationale Politie

4.877.789

0

4.877.789

4.619

4.882.408

9.852

10.035

17.505

17.355

 

Politieacademie

112.012

0

112.012

0

112.012

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

BES brandweer- en politiekorps

16.653

0

16.653

4.177

20.830

3.225

3.225

3.225

3.225

                     

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.981

0

10.981

0

10.981

0

0

0

0

 

C2000 / GMS

93.424

0

93.424

10.400

103.824

0

0

0

0

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

791

0

791

0

791

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

1.266

0

1.266

– 100

1.166

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Opsporing

700

0

700

0

700

0

0

0

0

 

Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

0

0

0

500

500

500

500

500

500

 

Opdrachten

                 
 

Providers

11.000

0

11.000

– 1.056

9.944

– 1.056

– 1.500

– 1.500

– 1.500

 

Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

3.820

0

3.820

– 1.133

2.687

– 500

– 500

– 500

– 500

 

Bijdragen Sociale fondsen

                 
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.500

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor: bijdragen aan BES brandweer- en politiekorps, bijdragen aan de Nationale Politie voor exploitatie van C2000, de Meldkamerorganisatie en de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie. Verder is budget gereserveerd voor nog te verstrekken opdrachten.

Het juridisch verplichte deel betreft de bijdragen ZBO's/RWT's die betrekking hebben op uitgaven voor de Nationale Politie (NP) en Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de NP voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000, het transitieakkoord met de meldkamerorganisatie, de uitgaven voor internationale samenwerking die gemaakt wordt op grond van overeenkomsten. Bijdragen medeoverheden: o.g.v. wetgeving bijdragen verstrekt aan brandweer- en politiekorps op de BES, Bureau Regioburgemeesters. Subsidies: verstrekt aan de Stichting NL Confidential en Politievakbond ACP. Opdrachten: omvatten o.a. meerjarige contracten tot en met 2016 met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Bekostiging Nationale Politie

Middelen contraterrorisme: betreft intensiveringsmiddelen (totaal € 5,4 in 2015 oplopend naar € 20,5 in 2018 e.v.) voor het traject contra-terrorisme die vanuit de Aanvullende Post bij Financiën worden toegevoegd aan de begroting van VenJ. In augustus 2014 is het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme» van start gegaan. De middelen zijn nodig voor de Politie en het OM voor de extra inspanningen die nodig zijn op het terrein terrorismebestrijding bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Kwaliteit, Arbeidvoorwaarden en ICT politie

De mutatie in het budget C2000 / GMS wordt verklaard door de exploitatiekosten C2000. Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 10,4 mln.) van VWS en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

1.439.713

0

1.439.713

39.453

1.479.166

64.619

– 13.201

– 27.200

– 45.700

                     

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

                 
 

Personeel

20.745

0

20.745

0

20.745

0

0

0

0

 

waarvan eigen personeel

19.997

0

19.997

0

19.997

0

0

0

0

 

waarvan externe inhuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

748

0

748

0

748

0

0

0

0

 

Materieel

4.223

0

4.223

– 1

4.222

– 1

– 1

0

0

 

waarvan ICT

499

0

499

0

499

0

0

0

0

 

waarvan SSO's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan overig materieel

3.724

0

3.724

– 1

3.723

– 1

– 1

0

0

                     

Programma-uitgaven

1.414.745

0

1.414.745

39.454

1.454.199

64.620

– 13.200

– 27.200

– 45.700

Waarvan juridisch verplicht

99,68%

     

99,96%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

                 
 

Bijdrage ZBO/RWT

                 
 

Raad voor Rechtsbijstand

51.809

0

51.809

319

52.128

0

0

0

0

 

Bureau Financieel Toezicht

2.408

0

2.408

0

2.408

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

1.328

0

1.328

0

1.328

0

0

0

0

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

179

0

179

0

179

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

14.478

0

14.478

0

14.478

0

0

0

0

 

Toevoegingen rechtsbijstand

369.649

0

369.649

32.200

401.849

74.500

13.400

11.400

9.500

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

1.598

0

1.598

0

1.598

0

0

0

0

                     

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

                 
                     
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

953.130

0

953.130

6.720

959.850

– 9.880

– 26.600

– 38.600

– 55.200

                     
 

Bijdrage ZBO/RWT

                 
 

College Bescherming Persoonsgegevens

8.191

0

8.191

– 75

8.116

0

0

0

0

 

College voor de Rechten van de Mens

6.016

0

6.016

75

6.091

0

0

0

0

 

Centraal Administratie Kantoor

2.700

0

2.700

0

2.700

0

0

0

0

 

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

686

0

686

215

901

0

0

0

0

                     
 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Bijdragen Rechtspleging

86

0

86

0

86

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Subsidies Rechtspleging

891

0

891

0

891

0

0

0

0

 

Subsidies Wetgeving

1.437

0

1.437

0

1.437

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

159

0

159

0

159

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

274.980

0

274.980

– 43.960

231.020

– 38.040

– 20.620

– 22.680

– 25.500

 

waarvan griffierechten

240.526

0

240.526

– 15.800

224.726

– 17.800

– 17.100

– 21.800

– 25.500

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Nederlandse Orde van Advocaten en voor bijdrage aan internationale organisaties. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering, rechtsbijstand en rechtspleging.

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is bijna 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de structurele subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissie en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand: De PMJ cijfers indiceren voor de rechtsbijstand meerjarig een aflopende groei in de behoefte van de rechtsbijstand. Op basis hiervan zijn de ramingen naar boven bijgesteld (€ 31,2 mln.) van de reguliere straftoevoegingen, de piketdiensten en de toevoegingen in civiele zaken.

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatige en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de Rechtspraak:

 • op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak meerjarig neerwaarts bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat. In 2015 is er echter sprake van een lichte stijging van € 7,5 mln.

 • implementatie procedurerichtlijn: in verband met het wetsvoorstel Procedurerichtlijn worden extra kosten ter hoogte van € 5,5 mln. bij de rechtspraak verwacht. De implementatie hiervan is voor twee jaar opgenomen. De structurele kosten en dekking worden na een evaluatie vastgesteld.

 • Meerjaren Planning en Prognose (MPP) cijfers: op basis van de meest recente uitkomsten van de MPP cijfers wordt een lagere instroom in de vreemdelingenkamers verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van € -7,6 mln.

Mutaties ontvangsten

Besparingsverliezen wetstrajecten

 • Besparingsverlies griffierechten: als gevolg van een vertraging in de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

 • Besparingsverlies bijdrageregeling: bij rechtspleging en rechtsbijstand (artikel 32) en sanctietoepassing (artikel 34) wordt als gevolg van een vertraging in de invoering van het wetsvoorstel bijdrageregeling een tegenvaller van € 32 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

662.722

0

662.722

51.023

713.745

2.583

1.096

2.463

1.963

                     

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

                 
 

Personeel

352.440

0

352.440

368

352.808

– 775

25

325

– 175

 

waarvan eigen personeel

320.988

0

320.988

368

321.356

– 775

25

325

– 175

 

waarvan externe inhuur

31.452

0

31.452

0

31.452

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Materieel

102.367

0

102.367

65

102.432

– 287

– 587

– 587

– 587

 

waarvan ICT

39.686

0

39.686

525

40.211

0

0

0

0

 

waarvan SSO's

28.747

0

28.747

300

29.047

300

0

0

0

 

waarvan overig materieel

33.934

0

33.934

– 760

33.174

– 587

– 587

– 587

– 587

                     

Programma-uitgaven

207.915

0

207.915

50.590

258.505

3.645

1.658

2.725

2.725

Waarvan juridisch verplicht

90,93%

     

95,00%

       

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

                 
 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

RIEC's/LIEC

6.673

0

6.673

0

6.673

0

0

0

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

0

0

0

1.618

1.618

1.697

1.618

809

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.627

0

1.627

0

1.627

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

2.208

0

2.208

7.100

9.308

3.995

1.495

1.495

1.495

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.498

0

1.498

0

1.498

0

0

0

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

3.000

0

3.000

– 1.618

1.382

– 1.697

– 1.618

– 809

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

0

0

0

1.925

1.925

1.243

1.243

1.243

1.243

 

Opdrachten

                 
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.888

0

1.888

0

1.888

0

0

0

0

                     

33.3 Opsporing en vervolging

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Nederlands Forensisch Instituut

65.320

0

65.320

353

65.673

60

0

0

0

 

Bijdrage ZBO/RWT

                 
 

College Gerechtelijk Deskundigen

1.723

0

1.723

0

1.723

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden

                 
 

PV-verg. Bestuurlijke Strafbeschikking

0

0

0

11.500

11.500

0

0

0

0

 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

3.912

0

3.912

0

3.912

0

0

0

0

 

FIU-Nederland

4.052

0

4.052

0

4.052

0

0

0

0

 

Overig opsporing en vervolging

2.393

0

2.393

– 1.687

706

– 1.553

– 1.070

0

0

 

Subsidies

                 
 

Overig opsporing en vervolging

2.712

0

2.712

0

2.712

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Schadeloosstellingen

17.395

0

17.395

33.500

50.895

0

0

0

0

 

Keten Informatie Management

764

0

764

– 100

664

– 100

– 10

– 13

– 13

 

Onrechtmatige Detentie

11.180

0

11.180

0

11.180

0

0

0

0

 

Gerechtskosten

25.537

0

25.537

590

26.127

0

0

0

0

 

Restitutie ontvangsten voorgaande jaren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

33.543

0

33.543

0

33.543

0

0

0

0

 

Afpakken

10.531

0

10.531

– 2.591

7.940

0

0

0

0

 

Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen

11.959

0

11.959

0

11.959

0

0

0

0

 

Overig opsporing en vervolging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

1.066.898

0

1.066.898

1.527

1.068.425

56.000

0

– 35.000

– 35.000

 

waarvan Boeten en Transacties

966.338

0

966.338

– 50.373

915.965

4.100

0

– 35.000

– 35.000

 

waarvan Afpakken

90.560

0

90.560

51.900

142.460

51.900

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden.

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI en DRZ en aan het ZBO College gerechtelijk deskundige. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, als ook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en een deel van de gerechtskosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Bestuur, informatie en technologie.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van werkzaamheden met betrekking tot het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en de direct daarmee samenhangende aanpak van Criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Daartoe wordt het budget ter hoogte van € 9 mln. (respectievelijk € 7,1 mln. en € 1,9 mln.) overgeheveld van artikel 34 naar artikel 33.

Opsporing en vervolging

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • de regeling PV-vergoeding: de vergoeding is met ingang van 31 december 2014 beëindigd. Voor het jaar 2014 is nog een juridische verplichting om de gemeenten te compenseren voor deze vergoedingsregeling. Dit betreft de afrekening tranche 2014 € 11,5 mln. van de PV-vergoeding.

 • Stichting Thuiskopie: de Staat en Stichting Thuiskopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebbenden, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De kasbetaling vindt plaats in 2015.

Mutaties ontvangsten

Schikking SBM Offshore

 • Het Openbaar Ministerie heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore. De 1e tranche is reeds in 2014 ontvangen. De 2e en 3e tranche van deze schikking wordt in 2015 (€ 56 mln.) en 2016 (€ 56 mln.) ontvangen. Het ontnemingsdeel (€ 51,9 mln.) van de schikking wordt verantwoord op het onderdeel «Afpakken» en het boetedeel (€ 4,1 mln.) op «Boeten en Transacties».

Boeten en Transacties

 • Op het dossier Boeten en Transacties wordt vanwege een tijdelijke verminderende inzet van digitale handhavingsmiddelen door o.a. vervanging van trajectcontrolesystemen, flitspalen en radarcontrolesystemen een tekort voor 2015 verwacht van € 55 mln.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

2.416.080

0

2.416.080

134.564

2.550.644

7.105

10.843

14.582

31.110

                     

Programma-uitgaven

2.416.080

0

2.416.080

134.564

2.550.644

7.105

10.843

14.582

31.110

Waarvan juridisch verplicht

99,36%

     

99,32%

       

34.2 Preventieve maatregelen

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Dienst Justis

12.225

0

12.225

2.000

14.225

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Overig preventieve maatregelen

0

0

0

2.148

2.148

2.600

1.955

950

950

 

Subsidies

                 
 

Preventie bedrijfsleven

5.800

0

5.800

– 5.800

0

– 5.800

– 5.800

– 5.807

– 5.807

 

Integriteit

1.050

0

1.050

2

1.052

107

107

107

108

 

Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid

1.602

0

1.602

– 1.602

0

– 1.602

– 1.602

– 1.602

– 1.603

 

Overig preventieve maatregelen

2.960

0

2.960

3.174

6.134

3.106

2.140

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Kansspelbeleid

1.085

0

1.085

0

1.085

0

0

0

0

 

Overig preventieve maatregelen

4.067

0

4.067

– 3.043

1.024

– 1.043

– 1.043

– 1.043

– 1.043

 

Garanties

                 
 

Faillissementscuratoren

703

0

703

0

703

0

0

0

0

                     

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.128.774

0

1.128.774

108.340

1.237.114

– 24.360

– 27.300

– 21.300

– 7.300

 

DJI-Forensische zorg

757.607

0

757.607

5.500

763.107

19.600

27.100

27.100

27.100

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

99.209

0

99.209

– 228

98.981

224

224

224

1.314

 

CJIB

88.649

0

88.649

13.215

101.864

1.925

1.799

1.728

1.620

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                 
 

Reclassering Nederland

125.362

0

125.362

9.181

134.543

8.160

8.160

8.160

8.160

 

Leger des Heils

21.025

0

21.025

1.134

22.159

1.360

1.360

1.360

1.360

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

62.885

0

62.885

3.402

66.287

4.080

4.080

4.080

4.080

 

Centraal Administratie Kantoor

2.700

0

2.700

0

2.700

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Opdrachten

                 
 

Forensische zorg

5.997

0

5.997

– 3.500

2.497

– 500

– 500

– 500

0

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.200

0

3.200

0

3.200

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

18.486

0

18.486

– 3.265

15.221

0

0

0

0

 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

9.169

0

9.169

– 5.252

3.917

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

                     

34.4 Slachtofferzorg

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

5.321

0

5.321

1.671

6.992

0

0

0

0

 

Slachtofferhulp Nederland

34.043

0

34.043

1.939

35.982

2.486

3.361

4.272

5.258

 

Subsidies

                 
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

601

0

601

0

601

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Slachtofferzorg

8.200

0

8.200

– 1.400

6.800

0

0

0

0

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

15.360

0

15.360

– 952

14.408

– 2.663

– 2.623

– 2.572

– 2.512

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

0

0

0

700

700

700

700

700

700

 

Overig Slachtofferzorg

0

0

0

4.700

4.700

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

79.665

0

79.665

– 3.140

76.525

– 2.060

220

580

700

Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI.

Het juridisch verplichte deel betreffen bij de artikelen Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Voor DJI betreft het de materiele programma uitgaven (subsidies, inkoop van zorg(tenders) en RVB huurlasten) en de personele uitgaven. Verder heeft DJI naast (kas)uitgaven ook te maken diverse kosten zoals afschrijvingskosten. Verder bestaat het juridische gedeelte voornamelijk uit subsidiering/bijdrage aan RWT's en ZBO's (SHN, SGM, Reclassering, etc.)

Toelichting

Mutaties uitgaven

Preventieve maatregelen

De mutatie op het artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:

 • De overheveling van werkzaamheden met betrekking tot het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en de direct daarmee samenhangende aanpak van Criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Daartoe wordt het budget € 9 mln. (€ 6 mln. op artikel 34.2 en € 3 mln. artikel 34.3) overgeheveld van artikel 34 naar artikel 33.

Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

De mutaties op het artikelonderdeel bijdrage agentschappen DJI wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • aanzuiveren eigen vermogen DJI: eind 2014 had DJI een negatief eigen vermogen van € 77 mln. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit door VenJ aangezuiverd.

 • frictiekosten DJI: de uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2015 gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen € 34 mln. worden nu van de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

 • besparingsverlies arbeid gedetineerden: doordat de Eerste Kamer niet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Elektronische Detentie (ED) met daarin opgenomen een beperking van recht op arbeid, doet zich in 2015 een eenmalig besparingsverlies voor van € 7,4 mln. Voor 2016 en verder zal getracht worden deze maatregelen en bijbehorende besparingen op alternatieve wijze te realiseren (zie ook TK 24 587 nr. 608).

 • lagere bezetting DJI: wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens kan de capacitaire taakstelling van DJI tijdelijk verlaagd worden vanwege de voorgenomen verhuur van Norgerhaven. Daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 circa 8,8 mln. op dit artikel.

 • CJIB: Vanwege verwachte lagere aantallen WAHV-zaken op basis van de actuele B&T-raming ontstaat er een tekort bij het CJIB van € 8,7 mln. Om dit tekort te compenseren wordt de bijdrage vanuit het moederdepartement aan het CJIB verhoogd.

 • Reclassering Nederland: op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ-model worden de geraamde uitgaven aan Reclassering Nederland bijgesteld met € 5,3 mln.

 • kleine mutaties (< € 5mln.) zoals o.a. een bijdrage voor het programma USB bij het CJIB.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 35 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

372.566

0

372.566

2.865

375.431

2.518

3.552

5.201

6.263

                     

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

                 
 

Personeel

134.177

0

134.177

3.294

137.471

5.454

6.608

7.716

8.778

 

waarvan eigen personeel

127.338

0

127.338

3.294

130.632

5.454

6.608

7.716

8.778

 

waarvan externe inhuur

5.569

0

5.569

0

5.569

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

1.270

0

1.270

0

1.270

0

0

0

0

 

Materieel

32.744

0

32.744

120

32.864

120

0

0

0

 

waarvan ICT

6.364

0

6.364

0

6.364

0

0

0

0

 

waarvan SSO's

15.910

0

15.910

120

16.030

120

0

0

0

 

waarvan overig materieel

10.470

0

10.470

0

10.470

0

0

0

0

                     

Programma-uitgaven

205.645

0

205.645

– 549

205.096

– 3.056

– 3.056

– 2.515

– 2.515

Waarvan juridisch verplicht

99,45%

     

98,68%

       

35.2 Uitvoering jeugdbescherming

                 
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                 
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

2.772

0

2.772

– 260

2.512

– 260

– 260

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

BES Voogdijraad

1.248

0

1.248

– 75

1.173

– 75

– 75

– 75

– 75

 

Subsidies

                 
 

Jeugdbescherming

4.893

0

4.893

– 2.426

2.467

– 1.136

– 1.136

– 940

– 940

 

Opdrachten

                 
 

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

900

0

900

0

900

0

0

0

0

 

Stelsel Jeugdzorg

100

0

100

4.500

4.600

0

0

0

0

 

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

277

0

277

– 277

0

0

0

0

0

                     

35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI – jeugd

160.998

0

160.998

3.340

164.338

3.100

3.100

3.100

3.100

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                 
 

Halt

11.723

0

11.723

– 85

11.638

– 85

– 85

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Overige Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

0

0

0

3.550

3.550

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

4.020

0

4.020

0

4.020

0

0

0

0

 

Projecten jeugd straf

14.914

0

14.914

– 8.816

6.098

– 4.600

– 4.600

– 4.600

– 4.600

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.800

0

3.800

0

3.800

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

1.487

0

1.487

5.065

6.552

1.515

1.515

1.515

1.515

Het niet-juridisch verplicht deel betreft uitgaven aangaande ondersteuning primair processen t.a.v. tolken & vertalers, vergaderlocaties, catering e.d. En een deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere nog te starten projecten binnen de jeugdbescherming en jeugdsancties en -preventie en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen.

Het juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel bestaat onder andere uit structurele subsidierelaties (bv. Halt, Nidos en LBIO), de doeluitkeringen jeugdzorg (JB/JR) en de bijdrage aan DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Uitvoering jeugdbescherming

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a. de inzet eindejaarsmarge ten behoeven van transitie jeugdzorg (€ 4,5 mln.)

Tenuitvoerlegging Justitiële sancties jeugd

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.

 • een saldering op de ontvangsten Prima gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) voor € 3,5 mln.

 • het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (ASR) is eind november door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 april 2014 is het wetsvoorstel in werking getreden. Doel van het ASR is het bieden van sancties op maat voor jongeren en jongvolwassenen waarbij rekening wordt gehouden met hun ontwikkelingsfase.

 • een technische correctie van € 4,6 mln. PIJ-zorg jeugdigen detentie die per abuis was verantwoord op de projecten jeugd straf in plaats van DJI-jeugd.

Mutaties ontvangsten

Op dit artikel doen zich alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor zoals:

 • wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen: met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2015 wordt de noodzakelijke modernisering van de kinderbeschermingsmaatregelen gerealiseerd. De kosten voor Raad voor de Kinderbescherming worden door middel van deze budgetoverheveling ad € 1,5 mln. gedekt.

 • ontvangst € 3,6 mln. vanwege afrekening op het project Prima gelden (Programma Implementatie Agenda).

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

248.052

0

248.052

14.281

262.333

– 500

– 500

– 500

– 500

                     

Programma-uitgaven

248.052

0

248.052

14.281

262.333

– 500

– 500

– 500

– 500

Waarvan juridisch verplicht

91,99%

     

92,55%

       

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

320

0

320

0

320

0

0

0

0

 

Bijdrage ZBO/RWT's

                 
 

Instituut Fysieke Veiligheid

30.807

0

30.807

0

30.807

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

175.225

0

175.225

– 21

175.204

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

5.140

0

5.140

890

6.030

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Nederlands Rode Kruis

1.693

0

1.693

0

1.693

0

0

0

0

 

Nationaal Veiligheidsinstituut

1.305

0

1.305

0

1.305

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.057

0

2.057

6.900

8.957

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Project NL-Alert

5.931

0

5.931

0

5.931

0

0

0

0

 

Opdrachten NCSC

3.628

0

3.628

– 955

2.673

– 125

– 125

– 125

– 125

 

Overig terrorismebestrijding

500

0

500

517

1.017

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid

10.294

0

10.294

3.753

14.047

– 375

– 375

– 375

– 375

                     

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

                 
 

Bijdrage ZBO/RWT's

                 
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.152

0

11.152

3.197

14.349

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het niet verplichte deel is gereserveerd voor o.a.: bijdrage agentschappen voor schadeclaims van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade). Bijdrage mede-overheden: voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Subsidies: incidentele subsidies voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid. Opdrachten: ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssyteem NL-Alert; opdrachten t.b.v. cybersecurity w.o. het Nationaal Cybersecurity Centrum; opdrachten t.b.v. cyberconferentie 2015 (uit HGIS); opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het NCC), voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid.

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit: bijdragen aan ZBO/RWT’s op grond van Besluit Rijksbijdrage IFV; bijdrage mede-overheden o.g.v. Wet Veiligheidsregio’s (BDUR); doorlopende subsidieregelingen met het Nederlands Rode Kruis en het Nationaal Veiligheidsinstituut; extra uitgaven beveiligingsmaatregelen op luchthavens in Nederland.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

De mutatie op het artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:

Controle handbagage luchthavens: in december 2014 is het voorstel van de Europese Commissie overgenomen om extra controlemaatregelen voor handbagage op Europese luchthavens te regelen. Deze maatregelen zijn ingaan per 1 maart 2015. Aanleiding voor de maatregelen is een vermeende dreiging voor de burgerluchtvaart afkomstig van Noord Afrika en het Midden Oosten, waartegen voornamelijk de VS, Canada en het VK maatregelen hebben genomen. De totale kosten voor VenJ over 2015 komen uit op € 6,9 mln.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

In 2015 worden door VenJ nog kosten gemaakt vanwege de ramp met vlucht MH17. Het gaat naast kosten in het kader van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor VenJ uitvoert ook om kosten voor politie-inzet in de Oekraïne en identificatie van slachtoffers door het NFI. (Totaal € 8,2 mln. verdeeld over de artikelen 31, 32, 33, 36 en 91).

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

       

Verplichtingen

757.030

0

757.030

467.678

1.224.708

43.383

28.216

28.216

28.426

                     

Programma-uitgaven

757.030

0

757.030

467.678

1.224.708

43.383

28.216

28.216

28.426

Waarvan juridisch verplicht

98,24%

     

99,19%

       

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

278.503

0

278.503

61.720

340.223

42.067

27.500

27.500

27.500

 

Bijdrage ZBO/RWT's

                 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

399.951

0

399.951

393.238

793.189

– 6.314

– 1.314

– 1.314

– 1.314

 

Nidos-opvang

23.273

0

23.273

6.300

29.573

5.000

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Vluchtelingenwerk Nederland

5.730

0

5.730

4.900

10.630

4.000

3.400

3.400

3.400

 

Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen

1.654

0

1.654

0

1.654

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Biometrie

2.504

0

2.504

– 2.504

0

– 501

– 501

– 501

– 501

 

Vernieuwing Grensmanagement

160

0

160

– 160

0

– 160

– 160

– 160

– 160

 

Keteninformatisering

14.537

0

14.537

2.604

17.141

501

501

501

501

 

Versterking vreemdelingenketen

3.038

0

3.038

645

3.683

– 210

– 210

– 210

0

Niet juridisch verplicht: een deel van het budget is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor o.m. biometrische producten en Digitaal Werken. Subsidiebijdragen i.h.k.v. terugkeer van vreemdelingen. Opdrachten: het merendeel van de uitgaven zijn directe kosten i.h.k.v. het laten terugkeren van de vreemdelingen incl. de escorts.

Het juridische verplichte deel betreft o.a. de moederbijdrage aan de IND (278 mln.) en de opdracht aan het COA (400 mln.). Daarnaast wordt budget besteed aan subsidieverlening VWN (5,7 mln.), Nidos(23 mln. en aan overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process). Naast de subsidies worden middelen aan beheer en ontwikkelkosten ICT verplicht. Uitgaven in dit kader zijn o.a. onderhoudscontracten, licenties en verlengingen daarvan. Terugkeer en bewaring vreemdelingen: betreft de uitgaven in relatie tot het convenant met de DV&O (8,4 mln.), de beschikking (6,4 mln.) aan IOM (Int. Org. Migration) en de uitvoeringskosten en projecten (e.e.a. is afhankelijk van inzet).

Toelichting

Mutaties uitgaven

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk verklaard door:

 • asielinstroom: de hogere asielinstroom instroom leidt meerjarig tot extra kosten bij de IND. In 2015 € 61,8 mln. aflopend naar € 30,9 mln. in 2017 en verder. Deze uitgaven worden gedekt binnen de begroting van VenJ. De dekking voor 2015 geschiedt door een deel van de asielreserve in te zetten.

 • eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA: door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA (Official Development Assistance) de komende jaren ook toe. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende instroom en de oplopende opvangduur. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. In 2015 wordt als gevolg hiervan € 400 mln. extra aan ODA toegerekend.

 • archiefkosten IND: voor het wegwerken van de archiefachterstand bij IND is in 2010 besloten dat VenJ bijdraagt in de kosten. Voor 2015 € 5 mln. en voor 2016 € 3,4 mln.

Mutaties ontvangsten

De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij de IND. Om deze extra kosten deels te dekken wordt vanuit de asielreserve € 35,5 mln. ingezet.

Licence