Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Exploitatiekosten C2000

31

10.400

2. Rechtsbijstand Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32

31.200

3. Stichting thuiskopie

33

33.500

4. PV-vergoeding

33

11.500

5. Aanzuiveren eigen vermogen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

77.000

6. Frictiekosten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

34.000

7. Lagere bezetting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34, 35

– 10.300

8. Eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA

37

400.000

9. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve.

37

61.880

10. Eindejaarsmarge 2014 Veiligheid en Justitie

92

78.800

11. Loonbijstelling tranche 2015

92

36.117

12. Taakstelling VenJ

92

– 30.000

13. Bed, bad, brood

92

13.333

Toelichting

Uitgaven

 • 1. Exploitatiekosten C2000

  Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 10,4 mln.) van VWS en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

 • 2. Rechtsbijstand Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

  Uit het Prognosemodel Justitiële Ketens volgt een ophoging van het artikelonderdeel «toevoegingen rechtsbijstand». De PMJ voorziet voor 2015 een groei in de behoefte van de rechtsbijstand ten opzichte van de eerdere raming, specifiek voor de reguliere straftoevoegingen, piketdiensten en toevoegingen in civiele zaken.

 • 3. Stichting thuiskopie

  De Staat en Stichting Thuiskopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebbenden, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De kasbetaling vindt plaats in 2015.

 • 4. PV-vergoeding

  De tijdelijke regeling PV-vergoeding bestuurlijke strafbeschikking is met ingang van 31 december 2014 beëindigd. Voor het jaar 2014 is er nog een juridische verplichting om de gemeenten te compenseren voor deze vergoedingsregeling. Dit betreft de afrekening tranche 2014 van de PV-vergoeding. De kasbetaling vindt plaats in 2015.

 • 5. Aanzuiveren eigen vermogen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  DJI had eind 2014 een negatief eigen vermogen van € 77 mln. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit door VenJ aangezuiverd.

 • 6. Frictiekosten Dienst Justitiële (DJI)

  De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2015 gereserveerd. De in 2015 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

 • 7. Lagere bezetting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Wegens de lage bezetting in het gevangeniswezen, de jeugdinrichtingen en de vreemdelingenbewaring vallen bij DJI middelen vrij. Tevens kan de capacitaire taakstelling van DJI tijdelijk verlaagd worden vanwege de voorgenomen verhuur van Norgerhaven. Daarnaast worden extra middelen toegevoegd aan de Forensische zorg. Per saldo levert dit in 2015 circa 10 mln. op.

 • 8. Eerstejaarsopvang asielzoekers aan ODA (Official Development Assistance)

  Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe. Dit wordt naast de stijgende instroom ook veroorzaakt door de oplopende opvangduur. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA.

 • 9. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

  De verhoogde raming van de asielinstroom heeft grote financiële gevolgen voor VenJ. De hogere instroom leidt tot extra kosten bij o.a. de IND. Deze uitgaven worden gedekt binnen de begroting van VenJ. De dekking geschiedt deels door de inzet van de asielreserve.

 • 10. Eindejaarsmarge 2014 (EJM) Veiligheid en Justitie

  In 2014 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Bij voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge van 2014 aan de begroting van VenJ toegevoegd Een deel van deze eindejaarsmarge is ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.

 • 11. Loonbijstelling tranche 2015

  Met deze mutatie wordt de loonbijstelling 2015 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

 • 12. Taakstelling VenJ

  Er is taakstellend in 2015 en 2016 30 mln. en structureel vanaf 2017 60 mln. ingeboekt op de begroting van VenJ. De taakstelling zal in 2015 en 2016 worden ingevuld door de tariefsverlaging RVB. In 2017 wordt circa de helft (32 mln.) van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging RVB.

 • 13. Bed, bad, brood

  Het kabinet heeft afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland tijdelijk recht krijgen op de voorziening voor bed, bad en brood. Hiervoor is in 2015 € 13,3 mln. en structureel € 20 mln. beschikbaar gesteld.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Besparingsverliezen wetstrajecten

32, 34

– 51.000

2. Schikking SBM offshore

33

56.000

3. Boeten en Transacties

33

– 55.000

4. Inzet asielreserve

37

35.500

5. Tariefsverlaging Rijksgebouwendienst (RGD)

91

50.100

Toelichtingen:

 • 1. Besparingsverliezen wetstrajecten

  • bij de griffierechten wordt als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten een tegenvaller van € 19 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

  • Op de ontvangstenartikelen Rechtsbijstand en rechtspleging, en Sanctietoepassing wordt als gevolg van een vertraging in de invoering van de wetsvoorstellen bijdrageregelingen een tegenvaller van € 32 mln. in 2015 verwacht. Er wordt uitgegaan van invoering per 1 januari 2016. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

 • 2. Schikking SBM Offshore

  Het Openbaar Ministerie heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore. De 1e tranche is reeds in 2014 ontvangen. De 2e en 3e tranche van deze schikking wordt in 2015 (€ 56 mln.) en 2016 (€ 56 mln.) ontvangen. Het ontnemingsdeel (€ 51,9 mln.) van de schikking wordt verantwoord op het onderdeel «Afpakken» en het boetedeel (€ 4,1 mln.) op «Boeten en Transacties».

 • 3. Boeten en Transacties

  Op het dossier Boeten en Transacties wordt vanwege een tijdelijke verminderende inzet van digitale handhavingsmiddelen door o.a. vervanging van trajectcontroleystemen, flitspalen en radarcontrolesystemen een tekort voor 2015 verwacht van € 55 mln.

 • 4. Inzet asielreserve

  De stijging van de asielinstroom leidt ook tot hogere kosten bij o.a. de IND. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 35,5 mln. ingezet om dit in 2015 te voorzien van dekking. Zie ook post 9 in de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgaven.

 • 5. Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

  Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. Voor 2015 krijgen departementen een teruggave vanuit de RVB.

Licence