Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: 1e suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

45.168

0

45.168

3.789

48.957

– 2.345

– 1.639

– 2.364

– 1.472

Uitgaven:

45.445

0

45.445

1.359

46.804

– 1.595

– 900

– 1.625

– 700

97.01

IenM-brede programmamiddelen

45.445

0

45.445

1.359

46.804

– 1.595

– 900

– 1.625

– 700

97.01.01

Opdrachten

23.213

0

23.213

359

23.572

– 2.595

– 1.900

– 2.625

– 1.700

97.01.02

Subsidies

250

0

250

1.000

1.250

1.000

1.000

1.000

1.000

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

16.605

0

16.605

0

16.605

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

0

0

0

       
 

– waarvan bijdrage aan ILT

16.000

0

16.000

0

16.000

       
 

– waarvan bijdrage aan RWS

605

0

605

0

605

       

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.377

0

5.377

0

5.377

       

Ontvangsten

3.373

0

3.373

– 1.100

2.273

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).

Verplichtingen

De hogere verplichtingen in 2015 hebben met name te maken met het versterken van de eigenaarsrol in het kader van audits. Verder heeft er een verplichtingenschuif plaatsgevonden ten behoeve van de subsidieverlening aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het programma SURF (Smart Urban Regions of the Future).

97.01 Algemeen departement

De hogere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt door overboekingen vanuit artikel 13 ten behoeve van DCI voor het uitvoeren van de opzet van Omgevingsloketonline. Verder betreft dit een overheveling van middelen vanuit artikel 99 Nominaal en onvoorzien voor het versterken van de eigenaarsrol in het kader van audits, zoals gemeld in de Decemberbrief 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000 XII nr. 62).

Artikel 98 Apparaat van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: 1e suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

296.110

0

296.110

25.177

321.287

26.216

20.749

21.529

20.292

Uitgaven:

300.273

0

300.273

28.323

328.596

24.816

19.348

20.129

18.892

 

Personele uitgaven

207.452

0

207.452

19.865

227.317

20.369

19.401

20.390

19.465

 

– waarvan eigen personeel

184.953

0

184.953

17.022

201.975

17.651

17.162

18.151

17.226

 

– waarvan externe inhuur

11.317

0

11.317

2.786

14.103

2.718

2.239

2.239

2.239

 

– waarvan postactieven

11.182

0

11.182

57

11.239

       
 

Materiele uitgaven

92.821

0

92.821

8.458

101.279

4.447

– 53

– 261

– 573

 

– waarvan regulier materieel

30.261

0

30.261

6.775

37.036

– 969

– 1.159

– 1.094

– 1.000

 

– waarvan ICT

32.065

0

32.065

654

32.719

– 7

– 2

   
 

– waarvan bijdrage aan SSO's

30.495

0

30.495

1.029

31.524

5.423

1.108

833

427

 

Ontvangsten

2.434

0

2.434

10.991

13.425

1.100

1.100

1.100

1.100

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).

Verplichtingen

De toename van de verplichtingen zijn het gevolg van onderstaande mutaties aan de uitgavenkant. Daarnaast is er sprake van een afname omdat er in 2014 verplichtingen eerder zijn aangegaan.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

98.01 Personele uitgaven

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De verhoging van de personele uitgaven betreft nagenoeg geheel een overboeking vanuit EZ (circa € 15 miljoen) en ILT (circa € 3,8 miljoen)) ten behoeve van de ANVS in oprichting. Deze dienst valt per 1 januari 2015 onder IenM met een organisatieomvang van ca 100 fte. Vanuit EZ zijn per 1 januari 2015 het RVO/Stralingslab en de directie NIV overgegaan in de ANVS en vanuit de ILT is de Kernfysische Dienst overgegaan. Deze overboekingen zijn voor IenM kaderverhogend.

ERTMS- treinbeveiligingssysteem

In het Regeerakkoord is opgenomen dat dit speerpunt vanaf 2016 gefaseerd moet worden uitgewerkt en ingevoerd. ERTMS heeft medio 2013 door de Tweede Kamer de status van Groot Project Status verkregen. Het totale budget is opgenomen op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Bij de Voorkeursbeslissing van 11 april 2014 (kamerstuk 33 652, nr. 14) heeft de ministerraad aangegeven dat een gemeenschappelijke programmalocatie en inhuur nodig is. Bij het programma was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. De overboeking van kosten voor inhuur en personele exploitatie bedraagt € 1,1 miljoen.

98.02 Materiële uitgaven

Centrale uitgaven bedrijfsvoering

Een deel van de centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening vindt plaats ten behoeve van agentschappen. Hiervoor vindt een interne verrekening plaats door middel van facturering (circa € 9,9 miljoen), zie ook de ontvangsten.

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting en het aandeel van IenM in de renovatiekosten van het Binnenhof door RVB met ingang van 2016.

ICT/Elias

Het betreft de overdracht aan BZK van de structurele bijdrage IenM ten behoeve van de rijksbrede kosten als gevolg van het eindrapport van de commissie ICT/Elias.

Ontvangsten

Centrale uitgaven bedrijfsvoering

Het betreft de interne verrekening van centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening ten behoeve van agentschappen in 2015. Zie ook materiële uitgaven.

Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: 1e suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

   

(1)

(2)

(3=1+2)

(4)

(5=3+4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

8.593

0

8.593

55.493

64.086

29.811

33.968

29.855

31.351

Uitgaven:

8.593

0

8.593

55.493

64.086

29.811

33.968

29.855

31.351

Nominaal en onvoorzien

8.593

0

8.593

55.493

64.086

29.811

33.968

29.855

31.351

Ontvangsten

0

0

0

1.388

1.388

Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling

Het voordeling saldo wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII, waarvan € 23,2 miljoen in het jaar 2015 en € 2,4 miljoen in het jaar 2017. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling van het jaar 2015 voor alle IenM begrotingen bij 1e suppletoire technisch aan Hoofdstuk XII op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien toegevoegd en zal dit bij Ontwerpbegroting 2016 binnen de IenM begroting worden toebedeeld.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van GDI voorzieningen, de instandhouding en doorontwikkeling daarvan sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Onder regie en organisatie van de Digicommissaris heeft interbestuurlijke besluitvorming en versterkte governance plaatsgevonden met als doel het ontwikkelen van een solide en toekomstbestendige digitale overheid. De bijdrage voor GDI wordt bij 1e suppletoire voorlopig technisch van artikel 99 afgeboekt en zal bij Ontwerpbegroting 2016 binnen de IenM begroting worden verrekend.

Versterken eigenaarsrol

Ten behoeve van het versterken van de eigenaarsrol in het kader van audits, zoals BOV-Spoor, wordt er € 1,1 miljoen van artikel 99 Nominaal en Onvoorzien overgeboekt naar artikel 97 Algemeen departement.

Ontvangsten

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van artikel 27, lid 4c van de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Conform de Regeling agentschappen zal het surplus aan eigen vermogen ten gunste komen van de IenM begroting (€ 1,4 miljoen). Dit surplus is opgebouwd uit het surplus van ILT (€ 0,5 mln) en NEa (€ 0,9 miljoen).

Licence