Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS

1

2

3 = (1) +(2)

Totaal

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

stand 1e suppletoire begroting

Baten

     

Omzet IenM

2.119.836

21.892-

2.097.944

Omzet nutv werkzaamheden

276.318

276.318

Omzet overige departementen

29.718

 

29.718

Omzet derden

136.886

 

136.886

Rentebaten

800

 

800

Bijzondere baten

10.000

 

10.000

Totaal baten

2.297.240

254.426

2.551.666

       

Lasten

     

Apparaatskosten

965.478

11.666

977.144

– Personele kosten

725.185

8.743

733.928

* waarvan eigen personeel

673.243

8.743

681.986

* waarvan externe inhuur

51.942

 

51.942

.-Materiële kosten

240.293

2.923

243.216

* waarvan apparaat ICT

45.000

 

45.000

* waarvan bijdrage aan SSO’s

56.000

 

56.000

Onderhoud

1.274.039

242.760

1.516.799

Rentelasten

8.748

 

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

39.975

– materieel

38.000

 

38.000

*waarvan apparaat ICT

6.000

 

6.000

– immaterieel

1.975

 

1.975

Overige lasten

 

– dotatie voorziening

 

– bijzondere lasten

 

Totaal lasten

2.288.240

254.426

2.542.666

Saldo van baten en lasten

9.000

0

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000-

9.000-

Te verdelen resultaat

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM en Omzet nutv werkzaamheden

Deze mutaties aan de baten-kant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele en materiële kosten en het onderhoud.

Lasten

Personele en materiële kosten

In belangrijke mate betreffen de extra personele uitgaven extra capaciteit ter beschikking wordt gesteld te behoeve van de uitvoering van de productie in 2015. Daarnaast betreft dit extra budget in verband met een van ILT overgekomen formatieplaats.

Onderhoud

Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2014 ad € 276,4 mln. Deze werkzaamheden waren gepland in 2014 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd.

Kasstroomoverzicht Rijkwaterstaat

1

2

 

3 = (1) +(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

222.713

259.082

1

481.795

2.

Totaal operationele kasstroom

17.748

276.318-

2

258.570-

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 50.500

– 2.700

3

– 53.200

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringskasstroom

– 50.500

– 2.700

 

– 53.200

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

7.300

   

7.300

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 40.000

   

– 40.000

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

50.500

2.700

4

53.200

4.

Totaal financieringskasstroom

17.800

2.700

 

20.500

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

207.761

– 17.236

 

190.525

Toelichting

  • 1) De rekening-courant RHB per 1 januari 2015 is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2014.

  • 2) Deze mutatie betreft de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2014. Zie mutatie 3 in het exploitatieoverzicht.

  • 3) en 4) Dit betreft de aansluiting op het beroep op de leenfaciliteit 2015.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Batenlastenagentschap ILT

(1)

(2)

(3) = (1) +(2)

Totaal

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

stand 1e suppletoire begroting

       

Baten

     

Omzet IenM

126.047

– 2.933

123.114

Omzet overige departementen

6.527

– 6.527

0

Omzet derden

7.584

 

7.584

Rentebaten

50

 

50

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

140.208

– 9.460

130.748

     

Lasten

     

Apparaatskosten

138.008

– 9.460

128.548

– Personele kosten

111.241

– 5463

105.778

– waarvan eigen personeel

108.541

– 5.463

103.078

– waarvan externe inhuur

2.700

 

2.700

– Materiële kosten

26.767

– 3.997

22.770

– waarvan apparaat ICT

5.000

– 750

4.250

– waarvan bijdrage aan SSO’s

18.000

– 1.500

16.500

Rentelasten

100

 

100

Afschrijvingskosten

2.100

 

2.100

– materieel

2.100

 

2.100

– waarvan apparaat ICT

     

– immaterieel

     

Overige lasten

     

– dotatie voorziening

     

– bijzondere lasten

     

Totaal lasten

140.208

– 9.460

130.748

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM en Omzet overige departementen

De omzet IenM en omzet vanuit overige departementen (in casu het Ministerie van Economische Zaken) nemen af doordat de Kernfysische Dienst (KFD) per 1 januari 2015 is overgedragen aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Lasten

Personele en materiële kosten

De personele en materiële kosten nemen evenredig met de omzet af als gevolg van het opgaan van de KFD in ANVS.

Kasstroomoverzicht ILT

(1)

(2)

(3) = (1) +(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

39.301

448

39.749

2.

Totaal operationele kasstroom

– 6.000

0

– 6.000

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 2.000

0

– 2.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.000

0

– 2.000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 491

– 491

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

     

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

4.

Totaal financieringskasstroom

     

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

31.3011

– 43

31.258

1

In OB 2015 stond een foutieve optelling.

Toelichting

De rekening-courant RHB per 1 januari 2015 is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2014.

Licence