Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de onderstaande normering gehanteerd bij het inhoudelijk toelichten van begrotingsmutaties op de IenM fondsen. In het jaarverslag van de fondsen wordt deze norm reeds gehanteerd sinds 2011. Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie hanteer ik dezelfde norm ook om mutaties toe te lichten bij de eerste suppletoire begroting van 2015 van Infrastructuur en Milieu (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

In het wetsvoorstel (hiervoor) zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2015 voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2015.

In het overzicht in paragraaf 2.1 (hierna) zijnde belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties ten opzichte van de begrotingstaat 2015 opgenomen en worden deze financieel en inhoudelijk toegelicht. Dit overzicht vormt ook onderdeel van de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

Onder paragraaf 2.2 (beleidsartikelen) en paragraaf 2.3 (niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeel niveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.

In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

Licence