Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

9.235,5

241,2

Stand vastgestelde begroting 2015

 

9.235,5

241,2

         

– Belangrijkste mutaties 1e suppletoire begroting

     
         

1.

Decentralisatie-uitkering Bodem

13

– 83,0

 

2.

Overboeking EZ tbv ANVS

98

15,0

 

3.

Generieke Digitale Infrastructuur

99

– 5,6

 

4.

Caribisch Nederland

13, 21

1,5

 
   

div.

– 1,5

 

5.

Brede Doeluitkering

25

86,3

 

6.

Belasting Infraspeed

26

22,5

 

7.

Topsector Logistiek

18

8,5

 
   

26

– 8,5

 

8.

Overboeking Luchtkwaliteit

20

23,0

 
   

26

– 23,0

 

9.

Exogene kasschuif: Bijdragen derden

26

– 250,0

 

10.

Generale kasschuif Deltafonds

26

– 75,0

 

11.

HGIS

div.

7,0

 

12.

Eindejaarsmarge

99

23,0

 

13.

Loon- en prijsbijstelling

99

37,6

 

14.

Diversen

div.

– 59,8

24,6

Stand 1e suppletoire begroting

 

8.953,5

265,8

Toelichting

1. Decentralisatie-uitkering Bodem

Het jaar 2015 is het laatste jaar van het «Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties». De middelen die zijn toegekend aan dit bodemconvenant worden gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (€ 44 miljoen) en het Gemeentefonds (€ 39 miljoen). Dit betreft het bodemconvenant dat loopt tot en met het jaar 2015.

2. Overboeking EZ ten behoeve van ANVS

In de ministerraad van 24 januari 2014 is besloten om de expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij IenM (ILT/KFD) en EZ (RVO/stralingslab, NIV) samen te voegen tot één onafhankelijke organisatie genaamd Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en deze onderdeel te laten vormen van de organisatie IenM. De overboeking betreft de bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken aan IenM (€ 15 miljoen in 2015) voor de oprichting ANVS.

3. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Voor de digitale voorzieningen in het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur boekt IenM € 5,6 miljoen over naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit het artikel 99 Nominaal en Onvoorzien.

4. Caribisch Nederland

Voor het opzetten van het afvalbeheer op Caribisch Nederland vindt er vanuit verschillende artikelen overboekingen plaats naar artikelonderdeel 21.05 Uitvoering Duurzame Productketens waar de uitgaven voor het afvalbeheer op Caribisch Nederland worden verantwoord. Daarnaast zijn er vanuit verschillende artikelen middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.04 Programma Gebiedsgericht Instrumentarium voor uitvoeringstaken op het gebied van drinkwaterkwaliteit en drinkwaterkwantiteit op Caribisch Nederland.

5. Brede doeluitkering (BDU)

Dit betreft met name een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII artikel 25 Brede doeluitkering in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen. U treft een nadere toelichting aan in paragraaf 2.2.

6. Belasting Infraspeed

Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.

7. Topsector Logistiek

Voor het jaar 2015 wordt ten behoeve van de financiële dekking voor het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek € 8,5 miljoen overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. Meerjarig wordt er in totaal € 42 miljoen overgeboekt (periode 2015–2020). In 2015 wordt er een verplichting aangegaan van € 20,5 miljoen.

8. Overboeking IF Luchtkwaliteit

Op het Infrastructuurfonds staat in de periode 2015–2018 een nog resterend bedrag van € 23 miljoen gereserveerd voor maatregelen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarvan € 5 miljoen in 2015. De uitvoering van deze maatregelen worden verantwoord op Hoofdstuk XII, artikel 20 Lucht en Geluid. Bij deze begroting hevelt IenM de middelen over naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een correcte verantwoording aan de Tweede Kamer.

9. Generale kasschuif: Bijdragen derden (Infrastructuurfonds)

Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen). Aangezien de voeding van het Infrastructuurfonds via artikel 26 loopt, wordt deze kasschuif ook op Hoofdstuk XII zichtbaar. Zie voor meer toelichting de 1e suppletoire 2015 van het Infrastructuurfonds.

10. Generale kasschuif Deltafonds

Op het Deltafonds lopen een aantal uitvoeringsprogramma’s af. Daarnaast zijn de deltabeslissingen genomen en is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgestart. Dit leidt een beperkte herijking van de kasprognoses. Derhalve wordt een kasschuif via de algemene middelen van € 75 miljoen op het Deltafonds van 2015 naar 2019 aangebracht. Aangezien de voeding van het Deltafonds via artikel 26 loopt, wordt deze kasschuif ook op Hoofdstuk XII zichtbaar. Zie voor meer toelichting de 1e suppletoire 2015 van het Deltafonds.

11. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Dit betreft HGIS middelen voor onder meer de uitvoering van Partners voor Water, ESTEC (European Space Research and Technology Centre) en de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak over het wel of niet moeten afnemen van emissierechten uit het CDM-waterkrachtproject Xacbal/Panama In februari 2015 is de uitspraak gekomen en negatief voor Nederland geëindigd. Conform HGIS-besluitvorming 2014 wordt IenM hiervoor gecompenseerd vanuit de HGIS.

12. Eindejaarsmarge

Bij 1e suppletoire wordt het voordelig saldo voor 2014 via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII van het jaar 2015 (€ 23 miljoen).

13. Loon- en Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2015. De loon- en

prijsbijstelling voor alle IenM begrotingen wordt voorlopig technisch aan Hoofdstuk XII op artikel 99 toegevoegd en zal bij Ontwerpbegroting 2016 binnen de IenM begroting worden toebedeeld.

14. Diversen

Het grootste deel van deze post wordt verklaard door overboekingen naar het artikel 25 Brede Doeluitkering. Daarnaast betreft het diverse interdepartementale overboekingen, zoals naar het Ministerie van Economische Zaken voor ESA (European Space Science) € 2,5 miljoen en voor de Green Deal «Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur» voor € 2,5 miljoen en de overboeking van € 12 miljoen van het Ministerie van Defensie naar IenM in het kader van het Search and Rescue (SAR)-contract. Verder wordt het surplus aan eigen vermogen van de agentschappen ten gunste gebracht aan de IenM begroting (€ 1,4 miljoen). Dit surplus is opgebouwd uit het surplus van ILT (€ 0,5 mln) en NEa (€ 0,9 miljoen). Daarnaast zijn er onder andere ontvangsten voor de verrekening van de centrale uitgaven bedrijfsvoering op artikel 98 en op artikel 22 Externe veiligheid en risico’s voor verschillende programma’s.

Licence