Base description which applies to whole site

3.6 Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

Inleiding

Het agentschap Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is per 1 januari 2015 over gegaan van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Wonen & Rijksdienst (XVIII). Een deel van de dienstverlening, waaronder de servicedienst, is achtergebleven bij Defensie.

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer en inrichting van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.

Met de mutaties in de 1e suppletoire begroting 2015 wordt invulling gegeven aan de overgang naar de begroting van Wonen en Rijksdienst.

Baten-lastenagentschap DVD (Eerste Suppletoire begroting)

Exploitatieoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)=(2)+(1)

 

Oorspronkelijk vastgestelde Begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

BATEN

     

Omzet moederdepartement

63.537

– 63.537

 

Programmagelden instandhouding

125.290

11.802

137.092

Programmagelden Expertise & Advies

1.828

– 235

1.593

Omzet huisvestingsactiviteiten

9.800

– 9.800

 

Omzet overige departementen

 

63.206

63.206

Omzet derden

     

Mutatie onderhanden werk

     

Rentebaten

     

Vrijval voorzieningen

     

Bijzondere baten

     

Totaal baten

200.455

1.436

201.891

LASTEN

     

Apparaatskosten

     

Personele kosten

52.100

752

52.852

– waarvan eigen personeel

50.136

– 1.084

49.052

– waarvan inhuur

1.964

1.836

3.800

Materiële kosten

9.143

– 2.582

6.561

– waarvan apparaat ICT

   

2.902

– waarvan bijdrage aan SSO's

     

Kosten uitbesteding

1.500

0

1.500

Programmagelden instandhouding

125.290

11.802

137.092

Programmagelden Expertise & Advies

1.828

– 235

1.593

Rentelasten

312

– 312

 

Rentelasten huisvestingsactiviteiten

9.800

– 9.800

 

Rentelasten rekening-courant

     

Afschrijvingskosten

     

– materieel

482

– 482

 

waarvan apparaat ICT

     

– materieel huisvestingsactiviteiten

     

– immaterieel

     

Overige kosten

 

1.050

1.050

– Dotaties voorzieningen

     

– Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

200.455

193

200.648

saldo van baten en lasten

0

1.243

1.243

Toelichting

Baten

De omzet moederdepartement is als gevolg van de overgang naar Wonen en Rijksdienst op nul gesteld. De omzet vanuit het Ministerie van Defensie is nu onder «Overige departementen» opgenomen, weliswaar verlaagd vanwege het achterblijven bij Defensie van de servicedienst.

Het instandhoudingsbudget is verhoogd, omdat Defensie extra werkzaamheden voor de DVD voorziet vanuit onder andere uit het Defensie Investeringsplan. De omzet voor huisvestingsactiviteiten is in zijn geheel weggevallen, omdat alle leningen in het kader van de leenfaciliteit ultimo 2014 zijn afgelost. Dit betrof leningen voor Woensdrecht, Gilze Rijen en Schiphol.

In de omzet «overige departementen» is rekening gehouden met de compensatie voor het het achterblijven van de servicedienst bij Defensie. Deze compensatie leidt tot extra omzet van € 3,75 mln.

Lasten

De personeelskosten dalen weliswaar vanwege het achterblijven van de servicedienst en een aantal staffuncties, maar stijgen vervolgens per saldo omdat:

  • de gemiddelde salariskosten per fte hoger zijn dan de loonsommen waarmee gerekend is bij de ontwerpbegroting (wegvallen van lage schalen bij de servicedienst);

  • er voor de reguliere werkzaamheden meer ambtelijke en externe fte’s nodig zijn dan eerder voorzien.

  • de overgang naar de begroting van Wonen en Rijksdienst leidt op enkele componenten tot hogere kosten dan welke destijds door Defensie aan de DVD werden toegerekend.

De DVD zal in 2015 de ICT nog betrekken van Defensie. De verwachting is dat Defensie de kosten op het niveau van 2014 zal doorbelasten naar de DVD.

Saldo van baten en lasten

Het licht positieve resultaat is positief beïnvloed door extra omzet voor instandhouding ten opzichte van de stand bij de overgang naar Wonen en Rijksdienst (1 juli 2014) en de extra bate die wordt verwacht voor het herstel van de eerder genoemde weeffout ten aanzien van de Servicedienst. Tenslotte gelden voor verschillende personele en materiële kosten bij Wonen en Rijksdienst hogere normen dan waar Defensie rekening mee hield in de bekostiging van de DVD.

Baten-lastenagentschap DVD (Eerste Suppletoire begroting)

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)=(2)+(1)

 

Oorspronkelijk

vastgestelde

Begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1. Rekening courant RHB 1 januari

47.340

– 23.711

23.629

       

2. Totaal operationele kasstroom

557

677

1.234

       

– /– totaal investeringen

– 12.564

12.564

0

– /– totaal boekwaarde desinvesteringen

   

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 12.564

12.564

0

       

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

     

– /– storting door voormalig moederdepartement

 

17.363

17.363

– /– aflossingen op leningen

– 4.138

4.138

0

+/+ beroep op leenfaciliteit

12.564

– 12.564

0

4. Totaal financieringskasstroom

8.426

8.937

17.363

       

5. Rekening courant RHB 31 december

43.759

– 1.533

42.226

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

     

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen beschikbaar zijn gekomen of naar verwachting zullen komen en op welke wijze gebruik (is/of) zal worden gemaakt van deze middelen.

Ad 3a, 4c, 4d.

Alle lopende leningen zijn in 2014 afgelost.

Ad 3b.

De stijging van de operationele kasstroom wordt met name veroorzaakt door een betaling door Defensie voor de al in 2014 aangekochte panden.

Baten-lastenagentschap DVD (Eerste Suppletoire begroting)

Doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Omschrijving generieke deel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2015

2015

2015

Vte'n totaal

831

– 95,5

735,5

– waarvan in eigen dienst

796

– 95

701

– waarvan inhuur

35

– 0,5

34,5

Saldo van baten en lasten (%)

0,3%

– 1,6%

– 1,3%

       

Omschrijving specifiek deel

     
 

2015

2015

2015

Kostprijzen per product(groep) DVD

     

Expertise &advies

72

8

80

Verwerving & Afstoting excl. COVO

67

7

74

COVO

60

6

66

Instandhouding

58

4

62

Gemiddelde kostprijs product

62

5

67

Tarieven

zie kostprijzen per product

Omzet per productgroep (pxq) in K€

     

Expertise &advies

6.793

– 1.183

5.610

Verwerving & Afstoting excl. COVO

16.300

700

17.000

COVO

1.600

300

1.900

Instandhouding

30.260

7.096

37.356

Beveiliging

     

Overig

10.300

– 8.960

1.340

Servicelevels (norm = 80%)

83%

81%

80%

Productiviteit (omzet K€ per directe medewerker)

90

80,7

96

Projecttevredenheid (norm = 90%)

95%

95%

95%

Toelichting

De kostprijzen zijn afgestemd op de realisatie 2014. De verwachting is dat de situatie in 2015 niet veel zal afwijken.

De servicedienst is bij de overgang naar Wonen en Rijksdienst achter gebleven bij Defensie. De omzet wordt daardoor lager.

Licence