Base description which applies to whole site

3.7 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Bij het opstellen van de begroting bestond nog maar een beperkt inzicht in de werklast van DHC en de daaraan verbonden kosten in samenhang met de aard en omvang van de verzoeken om geschilbeslechting in het lopende jaar, dat de basis vormt voor de offerte aan en de opdracht van de opdrachtgevende beleidsdirectie van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen. Inmiddels heeft die opdrachtverlening plaatsgevonden, en kan op basis daarvan de raming van baten en lasten geactualiseerd worden.

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen drie jaren. Met het resultaat van 2014 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met

€ 0,182 mln. overschreden. Conform genoemde regeling wordt dit bedrag in 2015 uitgekeerd aan de eigenaar. Deze heeft ingestemd met het voorstel om dit bedrag in 2015 weer aan DHC ter beschikking te stellen omdat het eigen vermogen in 2015 zal dalen onder het vermelde maximum als gevolg van de verliesgevende opdracht voor de in 2015 uit te voeren werkzaamheden. De verwerking van deze uitkering aan respectievelijk van het moederdepartement, leidt tot aanpassing van het kasstroomoverzicht.

Baten-lastenagentschap DHC Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Exploitatieoverzicht

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

9.976

1.400

11.376

Omzet overige departementen

0

0

0

Omzet derden

1.666

– 383

1.283

Rentebaten

0

0

0

Bijzondere baten

0

2.000

2.000

Totaal baten

11.642

3.017

14.659

       

Lasten

     

Apparaatskosten

10.342

2.174

12.516

– personele kosten

4.378

2.935

7.313

– Waarvan eigen personeel

3.686

1.937

5.623

– Waarvan externe inhuur

692

998

1.690

– materiële kosten

5.964

– 761

5.203

– Waarvan apparaat ICT

0

2.060

2.060

– Waarvan bijdrage SSO's

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

1.300

– 397

903

– materieel

500

– 428

72

– Waarvan apparaat ICT

250

– 250

0

– immaterieel

800

31

831

Overige lasten

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

2.000

2.000

Totaal lasten

11.642

3.777

15.419

       

Saldo van baten en lasten

0

– 760

– 760

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzetverhoging vloeit voort uit de begin 2015 verstrekte opdracht aan DHC voor de in 2015 uit te voeren werkzaamheden inzake de geschilbeslechting op basis van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Omzet derden

De verwachte opbrengst uit leges is verlaagd op grond van het aantal verwachte leges-veroordelingen in 2015 en het (op basis van ervaringscijfers) verwachte gemiddelde bedrag per legesveroordeling.

Bijzondere baten

Ten behoeve van een aantal specifieke projecten heeft het moederdepartement in 2011 specifieke bijdragen toegezegd en bij wijze van voorschot betaald. Jaarlijks wordt de definitieve hoogte van deze bijdragen bepaald op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten (zie verder onder bijzondere lasten).

Lasten

Apparaatskosten

Op grond van de verwachte werklast in 2015, is de omvang en samenstelling van de personele inzet bepaald. Deze bestaat naast de vaste medewerkers van DHC uit de inhuur van extern personeel, met name om de piekbelasting rond de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli op te kunnen vangen. De raming van de materiële kosten kon op grond van de realisatie in 2014 verlaagd worden. In de oorspronkelijk vastgestelde begroting was per abuis geen bedrag vermeld voor de ICT-gerelateerde apparaatskosten, in de tabel is alsnog het hiervoor geraamde bedrag vermeld; deze kosten hebben vooral betrekking op het beheer van het ICT-systeem dat het proces van geschilbeslechting ondersteunt.

Afschrijvingen

De verwachte afschrijvingskosten zijn, mede op grond van de realisatie in 2014, verlaagd.

Bijzondere lasten

Deze lasten hebben betrekking op werkzaamheden en kosten voor specifieke projecten die niet in de 2015-kostprijzen en tarieven voor de opdrachtgever verwerkt zijn, maar waarvoor een aparte vergoeding van de opdrachtgever wordt verkregen op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Het gaat daarbij om het project «Verbetering van de digitale dienstverlening» en het project «Behandeling van inkomensafhankelijke huurverhogingsgeschillen». Op grond van de realisatie in 2014 en de verwachtingen met betrekking tot de 2015-activiteiten, kan thans een raming van de hiermee gemoeide kosten gemaakt worden; deze kosten worden gedekt door de hierboven genoemde «bijzondere baten».

Saldo van baten en lasten

Naar verwachting zal het exploitatieresultaat – € 0,76 mln. bedragen als gevolg van de verliesgevende 2015-opdracht. Dit zal ten laste van het eigen vermogen gebracht worden, dat mede dankzij de hiervoor vermelde eenmalige uitkering van de eigenaar in 2015, naar verwachting niettemin per ultimo 2015 positief zal zijn.

Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap DHC

(Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

3.340

3.657

6.997

2.

Totaal operationele kasstroom

1.300

– 2.060

– 760

 

Totaal investeringen (–/–)

– 1.300

397

– 903

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.300

397

– 903

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 416

– 182

– 598

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

182

182

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 416

0

– 416

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015(=1+2+3+4)

2.924

1.994

4.918

Toelichting

De verhoging van het tegoed bij de Rijksboekhouding per 1 januari 2015 is gebaseerd op het desbetreffend bedrag zoals opgenomen in de Jaarrekening 2014 van DHC.

De uitkering aan respectievelijk van het moederdepartement ad € 0,182 mln. heeft, zoals hiervoor vermeld, betrekking op het surplus aan eigen vermogen per ultimo 2014 dat uitgekeerd moet worden aan de eigenaar, en het besluit van de eigenaar om dit bedrag in 2015 weer ter beschikking te stellen aan DHC teneinde het eigen vermogen in 2015 te versterken.

Licence