Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

 

6.163,1

6.163,1

Stand vastgestelde begroting 2015

 

6.163,1

6.163,1

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

6.215,5

6.215,5

         

– Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 268,8

– 268,8

– Mutaties Najaarsnota 2015

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Saldo 2015

     
 

– Artikel 13 Spoorwegen

13

– 240,5

1,0

 

– Overige artikelen

div

84,6

– 30,9

2.

Vaststelling BOV-subsidie 2014

13

35,1

35,1

3.

Tariefverlaging RVB

18

7,6

7,6

4.

CAO akkoord

12/15/18

5,0

5,0

 

Overige mutaties

alle

– 11,3

– 11,3

Stand 2e suppletoire begroting 2015

 

5.827,1

5.953,1

Toelichting

  • 1. De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 126,0 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 155,9 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,9 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 240,5 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 170,5 miljoen op Aanleg. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

  • 2. Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

  • 3. Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

  • 4. Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

Licence