Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

2.211.002

0

953.508

413.619

– 1.265.706

– 852.087

2.312.423

Uitgaven

2.293.979

0

– 129.479

71.154

151.151

222.305

2.386.805

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

100%

12.01 Verkeersmanagement

4.038

0

5.100

5.372

0

5.372

14.510

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

658.195

0

7.263

– 72.578

54.891

– 17.687

647.771

12.02.01 Beheer en onderhoud

427.979

0

0

6.304

– 709

5.595

433.574

12.02.04 Vervanging

230.216

0

7.263

– 78.882

55.600

– 23.282

214.197

12.03 Aanleg

723.322

0

– 152.840

– 51.912

116.924

65.012

635.494

12.03.01 Realisatie

612.938

0

– 67.677

– 63.820

135.009

71.189

616.450

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

110.384

0

– 85.163

11.908

– 18.085

– 6.177

19.044

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

545.431

0

7.252

116.796

– 23.135

93.661

646.344

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

424.674

0

3.645

11.896

2.471

14.367

442.686

12.06.01 Apparaatskosten RWS

338.633

0

3.372

1.361

2.187

3.548

345.553

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

86.041

0

273

10.535

284

10.819

97.133

12.07 Investeringsruimte

– 61.681

0

101

61.580

0

61.580

0

12.09 Ontvangsten

533.670

0

130.229

3.191

– 43.640

– 40.449

623.450

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 54,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 55,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 55,6 miljoen. Deze hogere uitgaven in 2015 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt door de brug bij Ewijk (de renovatie is vertraagd, zoals gemeld in het Jaarverslag 2014), de Galecopperbrug (het opvullen van het wegdek met hogesterktebeton), de Velsertunnel (besloten is de tunnel voor één langere periode te sluiten in plaats van twee kortere en vanwege extra maatregelen voor minder hinder) en de Stichtse Brug (de planning is door de opdrachtnemer gewijzigd met een positief effect op de hinder voor de omgeving en het verkeer). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 116,9 miljoen. Ten eerste vindt een verhoging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 126,2 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW compensatiefonds voor de A76 Aansluiting Nuth (€ 4,7 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 4,5 miljoen) en een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,1 miljoen). Daarnaast vindt een fasewisseling van een project plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 126,2 miljoen. Op artikelonderdeel 12.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 145,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt minder gerealiseerd (€ 18,8 miljoen), wat leidt tot een overschrijding van € 126,2 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

BTW-compensatiefonds: A76 Aansluiting Nuth

Het Rijk levert een bijdrage aan het regionale project A76 Aansluiting Nuth. Een deel van deze bijdrage loopt via het BTW-compensatiefonds (BCF). In 2015 wordt € 4,7 miljoen aan het BCF overgeboekt.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 4,5 miljoen verlaagd, te weten:

 • Een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds als gevolg van een bijdrage aan de provincie Flevoland voor de uitvoering van de maatregel multimodale overslaghaven Flevokust (€ 2,0 miljoen).

 • Een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,5 miljoen, waarvan € 3,2 miljoen in 2015 en € 1,3 miljoen in 2016).

 • Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam (€ 0,7 miljoen).

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

Fasewisseling projecten

Het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 23,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt door diverse projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 43,6 miljoen. Ten eerst vindt een verlaging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 46,9 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de grondopbrengst IODS convenant (€ 2,5 miljoen) en een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan het programma Beter Benutten (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 46,9 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

 • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 14,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amstelveen is reeds in 2014 ontvangen.

 • N33 Assen-Zuidbroek (€ 12,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Veendam wordt later ontvangen als gevolg van een lopende discussie inzake de overdracht van gronden. Daarnaast zullen de medefinanciers een deel van de bijdrage niet betalen vanwege een verwachte meevaller binnen het project. De exacte omvang van de meevaller wordt na het afronden van het project bepaald.

 • N35 Wijthem-Nijverdal (€ 10,0 miljoen): de bijdrage van de provincie Overijssel wordt later ontvangen omdat de voorbereidende werkzaamheden voor dit project nog lopen.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 6,2 miljoen): om de afspraken tussen de provincie Groningen en de belastingdienst over het verrekenen van BTW-kosten te faciliteren, is het ontvangstenritme aangepast.

Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Grondopbrengst IODS convenant

Met de gemeente Midden-Delfland is op grond van het IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) convenant afgesproken dat ze ter waarde van € 2,5 miljoen grond beschikbaar zouden krijgen van het Rijk. Op verzoek van de gemeente is dit vanuit het taakstellend budget van de A4 Delft-Schiedam met een geldbedrag beschikbaar gesteld (in plaats van via een grondoverdracht). De gronden zijn nu door het Rijk verkocht. Door verkoop van grond wordt € 2,5 miljoen ontvangen. Deze middelen zijn niet nodig voor de realisatie van de A4 Delft-Schiedam en daarom toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en worden doorgeschoven naar 2016.

Programma Beter Benutten

Het Havenbedrijf Rotterdam draagt € 0,7 miljoen bij aan het programma Beter Benutten voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door:

 • De aanbestedingsprocedure van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen heeft langer geduurd dan verwacht (€ 621,4 miljoen). Deze langere aanbestedingsprocedure is met name het gevolg van beroepen bij de Raad van State met daarbij een tussentijds uitgesproken tussenvonnis van de Raad.

 • Een groot deel (€ 495,5 miljoen) van de lagere verplichtingen wordt met name veroorzaakt door ontwikkelingen bij diverse projecten op het gebied van vastgoedaankopen, nadeelcompensaties, het verleggen van kabels en leidingen en andere inzichten in het afsluiten van de contracten (gefaseerd in plaats van in één keer).

 • Het afboeken van verplichtingenbudget bij diverse projecten om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven (€ 140,9 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

1.733.921

0

424.300

– 169.818

1.095.057

925.239

3.083.460

Uitgaven

2.387.881

0

153.966

– 280.504

– 205.247

– 485.751

2.056.096

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.240.257

0

23.543

– 35.595

– 3.809

– 39.404

1.224.396

13.03 Aanleg

952.335

0

57.549

– 216.052

– 167.226

– 383.278

626.606

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

662.580

0

78.046

– 162.613

– 37.242

– 199.855

540.771

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

65.436

0

28.440

– 33.320

– 3.266

– 36.586

57.290

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

210.246

0

– 54.113

– 9.229

– 123.430

– 132.659

23.474

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

14.073

0

5.176

– 10.890

– 3.288

– 14.178

5.071

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

147.026

0

37.097

– 16.000

– 11.936

– 27.936

156.187

13.07 Rente en aflossing

48.397

0

1

509

0

509

48.907

13.08 Investeringsruimte

– 134

0

35.776

– 13.366

– 22.276

– 35.642

0

13.09 Ontvangsten

232.720

0

36.170

– 65.012

38.002

– 27.010

241.880

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 167,2 miljoen. Ten eerste vinden verlagingen plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 170,5 miljoen), een overboeking naar het Provinciefonds / BTW-compensatiefonds voor het project «Vervanging overweg Nieuweweg Noord» (€ 2,9 miljoen) en de verlaging van het projectbudget OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen), diversen (1,9 miljoen) en een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen). Daarnaast is sprake van een nieuw project en vinden een aantal fasewisselingen plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 170,5 miljoen. Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is in 2015 sprake van een onderprogrammering van € 108,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 62,5 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 170,5 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

Ter vervanging van de huidige overweg Nieuweweg Noord door twee spoortunnels (Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) wordt vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporen (inclusief restbudget Randstadspoor) € 2,9 miljoen naar het Provinciefonds (ten gunste van de provincie Utrecht) en het BTW-compensatiefonds overgemaakt.

OV-terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Op basis van de aanvullende subsidieaanvraag bleek dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is weer aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van, op het ontvangstenartikel geboekte, afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Nieuw programma

Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (NaBo’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen. Hiermee wordt een deel van de beschikbare Rijksmiddelen voor overwegen gebruikt. Het uitgangspunt daarbij is cofinanciering van de voorgestelde maatregelen door de regio, rekening houdend met beperkte financiële kaders bij zowel IenM als de regio. Met het budget kan een aantal NaBo’s met een hoog risicoprofiel, waar reeds plannen voor in ontwikkeling zijn, worden aangepakt.

Fasewisseling projecten

De deelprojecten «PHS Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) en LVO Ermelo/Telgterweg zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging Bij Najaarsnota van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 11,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat voor de periode tot 1 oktober 2015 weer een rentebijstelling (hedging adjustment) heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het proces rondom de herfinanciering van Infraspeed. Daarnaast schuiven, als gevolg van uitgestelde besluitvorming over geluid en zettingen, de daarmee samenhangende werkzaamheden van Infraspeed door naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vier mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 22,3 miljoen. Ten eerste vinden verhogingen plaats als gevolg van de vaststelling van BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen) en vrijval bij de OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 53,7 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

OV terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Na de definitieve indiening door ProRail van de aanvullende subsidieaanvraag is gebleken dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico’s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 53,7 miljoen. Bovenstaande toevoegingen aan de investeringsruimte Spoorwegen worden naar 2016 verschoven. In 2015 wordt geen nieuwe dekking vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2016 schuiven.

Ontvangsten

De verhoging bij Najaarsnota van € 38,0 miljoen wordt veroorzaakt door de vaststelling BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen), diversen (€ 1,9 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 1,1 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,1 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt doordat pas na afloop van 2015 bekend zal zijn of de compensatie aan NS voor de treindiensten naar België over het jaar 2015 aan de orde is (€ 3,3 miljoen) Hier tegenover staan lagere ontvangsten omdat de doorbelasting van kosten van decentrale lijnen aan de decentrale overheden voor een deel pas in latere jaren plaatsvindt (€ 2,2 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat de subsidieverlening BOV voorafgaand aan het jaar waarin de uitgaven worden gedaan zal plaatsvinden, conform de bepaling in het besluit Infrastructuurfonds (€ 1.270,7 miljoen). Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt doordat:

 • Er in 2015 geen subsidieaanvragen meer worden verwacht voor het programma Sporendriehoek Noord-Nederland (€ 58,3 miljoen).

 • Het verplichtingenbudget op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen is verlaagd als gevolg van de lagere uitgaven in 2015 en een bijstelling in verband met de doorwerking 2014 (€ 54,3 miljoen).

 • De middelen op de investeringsruimte Spoorwegen worden doorgeschoven naar 2016 (€ 53,7 miljoen).

 • De overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor het project Amsterdam CS, fietsenstalling naar verwachting pas in 2016 gesloten (€ 23,6 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

67.024

0

372.027

– 34.490

– 397.840

– 432.330

6.721

Uitgaven

181.447

0

867

– 42.332

– 4.508

– 46.840

135.474

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

100%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

118.082

0

– 14.001

23.064

2.022

25.086

129.167

14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok

0

0

173

784

– 434

350

523

14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok

115.079

0

– 8.275

18.251

3.589

21.840

128.644

14.01.04 Investeringsruimte

3.003

0

– 5.899

4.029

– 1.133

2.896

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

63.365

0

14.868

– 65.396

– 6.530

– 71.926

6.307

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

47.158

0

14.502

– 49.286

– 6.067

– 55.353

6.307

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

366

– 16.110

– 463

– 16.573

0

14.09 Ontvangsten

0

0

– 610

610

0

610

0

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,8 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 5,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat bij het project Groningen-Leeuwarden de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en IenM later is getekend dan verwacht waardoor de start van de conditionerende werkzaamheden is opgeschoven. Daarnaast is bij het project Sporen in Assen sprake van vertraging als gevolg van personele capaciteitsproblemen bij de aannemer. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen–Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat het project Verkeersruit Eindhoven niet wordt voorgezet (€ 272,3 miljoen) en door de hierboven gemelde vertragingen bij de projecten Groningen–Leeuwarden en Sporen in Assen (€ 82,7 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

825.542

0

681.298

– 395.854

687.288

291.434

1.798.274

Uitgaven

883.428

0

13.214

25.353

– 28.107

– 2.754

893.888

Waarvan juridisch verplicht

98%

         

100%

15.01 Verkeersmanagement

7.516

0

0

29

0

29

7.545

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

394.852

0

20.539

– 3.545

5.074

1.529

416.920

15.02.01 Beheer en onderhoud

175.541

0

13.577

21.267

– 1.519

19.748

208.866

15.02.04 Vervanging

219.311

0

6.962

– 24.812

6.593

– 18.219

208.054

15.03 Aanleg

251.126

0

– 7.725

4.891

– 31.075

– 26.184

217.217

15.03.01 Realisatie

201.604

0

16.094

3.646

– 20.834

– 17.188

200.510

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

49.522

0

– 23.819

1.245

– 10.241

– 8.996

16.707

15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS

0

0

0

4.233

– 3.533

700

700

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

246.589

0

400

3.090

1.427

4.517

251.506

15.06.01 Apparaatskosten RWS

222.769

0

400

897

1.427

2.324

225.493

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

23.820

0

0

2.193

0

2.193

26.013

15.07 Investeringsruimte

– 16.655

0

0

16.655

0

16.655

0

15.09 Ontvangsten

26.980

0

187.056

– 19.585

15.778

– 3.807

210.229

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Najaarsnota van € 5,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 5,1 miljoen. Deze per saldo hogere uitgaven worden veroorzaakt:

 • Door het project Impuls Groot Onderhoud binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 11,4 miljoen). Momenteel loopt de aanbesteding van het aanlegproject Nieuwe Zeesluis Terneuzen. In verband met de bereikbaarheid van de haven van Gent gedurende de bouwfase van de Nieuwe Zeesluis Terneuzen is met de aannemer de planning bijgesteld om de huidige Oost- en West sluis Terneuzen voor 1 januari 2017 gereed te hebben.

 • Hier tegenover staan lagere uitgaven op de Vervanging en Renovatie projecten volgend uit Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (€ 4,8 miljoen). Enkele maatregelen die in 2015 zijn uitgevoerd zijn goedkoper gebleken, anderen schuiven door naar 2016 zodat deze in een ander project kunnen worden opgepakt.

 • Daarnaast is sprake van lagere uitgaven op Overdracht Brokx-Nat doordat de overdracht van Rijkskanalen aan de provincie Drenthe niet meer in 2015 plaatsvindt (€ 1,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging bij Najaarsnota van € 31,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,1 miljoen. Op artikelonderdeel 15.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 35,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 66,1 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 31,1 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,5 miljoen. Het voordelig saldo wordt voor € 2 miljoen veroorzaakt doordat een deel van de kosten voor het project Sluis Limmel nog ten laste van het oorspronkelijke artikelonderdeel 15.03 Aanleg komen. Daarnaast vallen de uitgaven in 2015 € 1,5 miljoen lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De verlaging bij Najaarsnota van € 15,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,8 miljoen. De ontvangsten bij het project Berging Baltic Ace (€ 12,2 miljoen) zijn een jaar eerder binnengekomen dan verwacht. Ook worden de hogere ontvangsten veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (€ 4,7 miljoen) en het project Quick Wins Binnenhavens (€ 1,4 miljoen). Daarnaast zijn er ook lagere ontvangsten op het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (€ 2,5 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat in 2015 de contract close voor de projecten Zeetoegang IJmond (€ 750,0 miljoen) en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 195,0 miljoen) wordt gesloten. Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt door:

 • De versnelde ontvangsten voor de projecten Zeesluis Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen) zijn in de Voorjaarsnota 2015 door middel van een kasschuif via het generale beeld naar latere jaren geschoven. De verplichtingenbudgetten zijn echter ten onrechte in 2015 blijven staan. Hiervoor wordt nu gecorrigeerd.

 • Op het project Maasroute/modernisering fase 2 is het verplichtingenbudget volgens de projectplanning niet in 2015 benodigd (€ 108,7 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

96.890

0

83.044

10.584

4.424

15.008

194.942

Uitgaven

143.740

0

42.919

– 33.470

– 37.135

– 70.605

116.054

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

100%

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

0

0

17.02 Betuweroute

5.055

0

3.910

– 5.326

– 2.500

– 7.826

1.139

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

614

0

9.819

10.472

– 19.992

– 9.520

913

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

614

0

9.819

10.472

– 19.992

– 9.520

913

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

3.482

0

1.145

1.121

1.762

2.883

7.510

17.07 ERTMS

40.000

0

20.628

– 25.000

– 12.663

– 37.663

22.965

17.08 Zuidasdok

94.589

0

7.417

– 14.737

– 3.742

– 18.479

83.527

17.09 Ontvangsten

40.347

0

5.932

– 12.890

0

– 12.890

33.389

17.02 Betuweroute

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de plasbrandverkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De verlaging bij Najaarsnota van € 20,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 19,5 miljoen) en het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 19,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen meerdere keren is uitgesteld vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond, waardoor de maatregelen nog niet zijn gestart. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 0,5 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging bij Najaarsnota van € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 1,8 miljoen. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt door een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de verbreding van het Breeddiep. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De verlaging bij Najaarsnota van € 12,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 12,7 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

271.880

0

– 42.933

– 5.872

7.327

1.455

230.402

Uitgaven

272.602

0

– 29.072

– 9.015

4.278

– 4.737

238.793

Waarvan juridisch verplicht

100%

         

95%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

49.872

0

– 42.450

– 6.988

– 429

– 7.417

5

18.03 Intermodaal vervoer

852

0

6.047

– 3.045

– 2.500

– 5.545

1.354

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

1.909

0

0

0

1.909

18.05 Railinfrabeheer

0

0

1

– 1

0

– 1

0

18.06 Externe veiligheid

1.995

0

3.249

0

– 3.125

– 3.125

2.119

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

42

0

306

– 348

0

– 348

0

18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven

42

0

168

– 210

0

– 210

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

– 138

0

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

219.841

0

1.866

1.367

10.332

11.699

233.406

18.08.01 Apparaatskosten RWS

200.208

0

1.866

385

9.682

10.067

212.141

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

19.633

0

0

982

650

1.632

21.265

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

24.165

0

0

0

24.165

18.03 Intermodaal vervoer

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat op het project RSC Maasvlakte eerst in 2016 een evaluatie wordt uitgevoerd voordat wordt bepaald of de lopende subsidieregeling (spoorgoederen knooppunten) wordt verlengd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.06 Externe veiligheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,1 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zullen niet allemaal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging bij Najaarsnota van € 10,3 miljoen wordt veroorzaakt door de tariefverlaging RVB (€ 7,6 miljoen), het CAO akkoord (€ 1,3 miljoen) en diversen (€ 1,4 miljoen).

Tariefverlaging RVB

Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

CAO akkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

Diversen

Dit betreft diverse bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken voor meerwerk ecologie, KEC/MEP 2.0 (€ 0,3 miljoen), voor adviezen in verband met diverse RCR projecten (€ 0,2 miljoen), voor de uitvoering van enkele RCR projecten (€ 0,2 miljoen) voor adviseringskosten EEZ zones (€ 0,1 miljoen) en voor het inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen (€ 0,1 miljoen). Daarnaast wordt budget overgeboekt van de begroting Hoofdstuk XII voor de realisatie van klimaat- en energiedoelen (€ 0,5 miljoen).

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door de teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Ontvangsten

5.329.360

0

– 330.527

– 175.128

– 3.708

– 178.836

4.819.997

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.329.360

0

– 330.527

– 175.128

– 3.708

– 178.836

4.819.997

Licence