Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota)

x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Administratiekostenvergoeding Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

34

– 16.385

2. Aanpassen bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34, 35

– 44.100

3. Eerstejaarsopvang asielzoekers ODA

37

139.000

4. Bed, bad, brood

37

13.333

5. Bed, bad, brood naar gemeenten

37

– 10.300

6. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

37

20.000

7. COA (ODA toerekening)

37

350.000

8. IND en Nidos

37

26.500

9. Dekking tekort Boeten en Transacties (BenT)

alle artikelen (m.u.v. 33 en 35)

– 60.000

10. Desaldering JustID

91

16.197

11. Herijking Rijkshuisvestingssystemen

92

30.000

12. Verdeling loon- en prijsbijstelling

alle artikelen

– 38.402

13. Loonbijstelling nieuwe CAO

alle artikelen

71.223

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Administratiekosten Centraal Justitieel Incasso Bureau

De administratiekostenvergoeding wordt geboekt via de VenJ begroting. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij financiële sancties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het CJIB ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen. Op de administratiekosten ontstaat een tegenvaller, omdat de instroom van het aantal WAHV-zaken, veel lager is dan begroot. Door het budgettaire kader van de uitgaven en ontvangsten te verlagen wordt het budget van CJIB in lijn gebracht met de actuele instroom.

2. Aanpassen bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren besteed zullen worden. Bij 1e suppletoire begroting 2016 zal de meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen.

3. Eerstejaarsopvang asielzoekers ODA (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe. De meerkosten worden naast de stijgende instroom ook veroorzaakt door de oplopende opvangduur.

4. Bed, bad, brood

In 2015 is € 13,3 mln. incidenteel en structureel € 20 mln. door het Kabinet beschikbaar gesteld voor de voorzienig op bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

5. Bed, bad, brood naar gemeenten

De Staatssecretaris is met de VNG overeengekomen om voor de tijdelijke voorziening een bedrag van € 10,3 mln. beschikbaar te stellen. Via een decentralisatie uitkering wordt dit bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd (voor de periode van half december 2014 tot juni 2015). Zie ook post 4.

6. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

De hogere asielinstroom leidt ook tot extra kosten bij de IND. De dekking voor 2015 geschiedt door de inzet van de asielreserve. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

7. COA (ODA toerekening)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Door deze verhoogde raming neemt de toerekening aan ODA in 2015 toe bij najaarsnota. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens.

8. IND en Nidos

De verhoogde raming voor de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016.

9. Dekking tekort Boeten en Transacties

De tegenvaller bij boeten en transacties in 2015 die reeds in de Miljoenennota 2016 van dekking is voorzien (€ 60 mln.)

10. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

11. Herijking Rijkshuisvestingsystemen

In het voorjaar heeft het kabinet besloten tot aanvullende besparingen teneinde het uitgavenkader conform het regeerakkoord niet te overstijgen. Zoals in de begroting 2016 (pagina 27) is toegelicht wordt deze taakstelling in 2015 en 2016 ingevuld met het verkregen voordeel als gevolg van de gewijzigde tariefstructuur van de Rgd. In 2017 wordt circa de helft van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging Rgd. In deze 2e suppletoire begroting wordt de mutatie 2015 geformaliseerd.

12. Verdeling loon- en prijsbijstelling

Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2015 verdeeld over de desbetreffende artikelonderdelen exclusief de effecten van de nieuwe CAO.

13. Loonbijstelling nieuwe CAO

De nieuwe CAO betekent voor VenJ een loonbijstelling van € 71,2 mln. waarvan € 49,4 mln. voor de politie. De beschikbare middelen voor de Politie-CAO komen naar verwachting niet tot uitbetaling in 2015 en worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2016.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)

x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Lagere griffie ontvangsten

32

– 25.800

2. Tegenvaller Boeten en transacties (BenT)

33

– 111.300

3. Administratiekostenvergoeding Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

34

– 16.385

4. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

37

20.000

5. Desaldering JustID

91

16.197

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Lagere griffieontvangsten

De instroom van civiele- en bestuurszaken bij de rechtbanken is lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt een tegenvaller op de griffieontvangsten verwacht.

2. Tegenvaller Boeten en transacties

Op basis van de realisatie van het aantal door het CJIB verstuurde beschikkingen tot september 2015 is vastgesteld, dat in 2015 een onderuitputting in de ontvangsten uit boetes en transacties ontstaat van € 111,3 mln. Deze onderuitputting is het saldo van de effecten van het door de politie sedert maart 2015 gevoerde coulancebeleid, een lagere opbrengst vanwege een mindere opbrengst uit overtredingen en opgelegde strafbeschikkingen en een ten opzichte van de raming 2015 extra opbrengst voortvloeiend uit de handhaving via de digitale flitspalen. Van het genoemde tekort van € 111,3 is bij Miljoenennota € 60 mln. gedekt. Bij de slotwet zal worden bezien of binnen de totale begroting nog meevallers zijn opgetreden ter dekking van het resterende tekort.

3. Administratiekostenvergoeding Centraal justitieel Incassobureau

Op de administratiekosten ontstaat een tegenvaller, omdat de verwachte aantallen WAHV-zaken, op basis van de actuele instroom van boeten en transacties, veel lager is dan begroot. Door het budgettaire uitgaven- en ontvangstenkader te verlagen wordt het budget van CJIB in lijn gebracht met de actuele instroom. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

4. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

De stijging van de asielinstroom leidt onder andere tot hogere kosten bij de IND. Deze extra kosten worden uit de asielreserve gehaald. Dit leidt tot een ontvangst op dit artikel. Door middel van een desaldering wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

Licence