Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.132.936

5.150.343

– 10.186

5.140.157

           

Programma-uitgaven

5.132.936

5.150.343

199

5.150.542

Waarvan juridisch verplicht

     

99,95%

31.2 Bekostiging nationale politie

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Nationale Politie

4.877.789

4.882.408

– 15.734

4.866.674

 

Politieacademie

112.012

112.012

426

112.438

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

BES brandweer- en politiekorps

16.653

20.830

2.058

22.888

 

Opdrachten

       
 

Gerechtstolken

0

0

9.383

9.383

           

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.981

10.981

9

10.990

 

C2000 / GMS

93.424

103.824

1.418

105.242

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

791

791

2.736

3.527

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

1.266

1.166

5

1.171

 

Subsidies

       
 

Stichting NL Confidential

700

700

0

700

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

0

500

0

500

 

Opdrachten

       
 

Providers

11.000

9.944

12

9.956

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

3.820

2.687

– 136

2.551

 

Bijdragen aan Sociale fondsen

       
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.500

4.500

22

4.522

           

Ontvangsten

500

500

0

500

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

Het budget op het artikelonderdeel «Nationale Politie» wordt met € – 15,7 mln. verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

 • De dekking van het tekort op boeten en transacties voor € – 18 mln. door diverse genomen maatregelen op de VenJ-begroting. Zie ook tabel belangrijkste mutaties uitgaven.

 • Een technische mutatie van € – 9,5 mln. Dit betreft een budgetverschuiving van artikel bijdrage nationale politie naar artikel opdrachten gerechtstolken voor € 9,5 mln.

 • De toekenning van de loon- en bijstelling ad € 18,5 mln.

 • Diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.439.713

1.479.166

– 4.618

1.474.548

           

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

       
 

Personeel

20.745

20.745

2.276

23.021

 

waarvan eigen personeel

19.997

19.997

1.171

21.168

 

waarvan externe inhuur

0

0

1.845

1.845

 

waarvan overig personeel

748

748

– 740

8

 

Materieel

4.223

4.222

– 210

4.012

 

waarvan ICT

499

499

1.296

1.795

 

waarvan SSO's

0

0

0

0

 

waarvan overig materieel

3.724

3.723

– 1.506

2.217

           

Programma-uitgaven

1.414.745

1.454.199

– 6.684

1.447.515

Waarvan juridisch verplicht

     

100,00%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Raad voor Rechtsbijstand

51.809

52.128

– 4.877

47.251

 

Bureau Financieel Toezicht

2.408

2.408

4.003

6.411

 

Subsidies

       
 

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

1.328

1.328

0

1.328

 

Overig toegang rechtsbestel

179

179

0

179

 

Opdrachten

       
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

14.478

14.478

– 1.598

12.880

 

Toevoegingen rechtsbijstand

369.649

401.849

– 5.531

396.318

 

Overig toegang rechtsbestel

1.598

1.598

– 939

659

           

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

       
           
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

953.130

959.850

2.186

962.036

           
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

College Bescherming Persoonsgegevens

8.191

8.116

72

8.188

 

College voor de Rechten van de Mens

6.016

6.091

505

6.596

 

Centraal Administratie Kantoor

2.700

2.700

– 402

2.298

 

Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel

686

901

– 206

695

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Bijdragen rechtspleging

86

86

1

87

 

Subsidies

       
 

Subsidies rechtspleging

891

891

101

992

 

Subsidies wetgeving

1.437

1.437

1

1.438

 

Opdrachten

       
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

159

159

0

159

           

Ontvangsten

274.980

231.020

– 25.800

205.220

waarvan griffie

240.526

224.726

– 25.800

198.926

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Het budget op het artikelonderdeel «adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt totaal met € – 8,9 mln. verlaagd. De verlaging is voornamelijk toe te wijzen aan een meevaller van circa € – 12 mln. die verantwoord is op de volgende subartikelonderdelen:

 • Raad voor de Rechtsbijstand en Toevoegingen € – 10,4 mln.

 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) € – 1,6 mln.

De meevaller op de rechtsbijstand is het gevolg van de financieringssystematiek waarbij het budget gedurende het jaar wordt bijgesteld op basis van het aantal werkelijk afgegeven toevoegingen over de periode 1 september tot en met 31 augustus.

De totale uitgaven aan rechtsbijstand zijn ondanks deze verlaging hoger dan in de begroting voor 2015 was geraamd. Bij de WSNP is het aantal nieuwe schuldsaneringszaken lager dan geraamd.

Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

De instroom van civiele- en bestuurszaken bij de rechtbanken is lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt een tegenvaller van € – 25,8 mln. op de griffieontvangsten verwacht voor 2015. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

662.722

713.745

21.410

735.155

           

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

       
 

Personeel

352.440

352.808

5.006

357.814

 

waarvan eigen personeel

320.988

321.356

4.816

326.172

 

waarvan externe inhuur

31.452

31.452

– 2.310

29.142

 

waarvan overig personeel

0

0

2.500

2.500

 

Materieel

102.367

102.432

499

102.931

 

waarvan ICT

39.686

40.211

– 27.984

12.227

 

waarvan SSO's

28.747

29.047

425

29.472

 

waarvan overig materieel

33.934

33.174

28.058

61.232

           

Programma-uitgaven

207.915

258.505

15.905

274.410

Waarvan juridisch verplicht

     

100,00%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

       
 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

RIEC's/LIEC

6.673

6.673

720

7.393

 

Uitstapprogramma's prostituees

0

1.618

250

1.868

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.627

1.627

19

1.646

 

Subsidies

       
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

2.208

9.308

919

10.227

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.498

1.498

0

1.498

 

Uitstapprogramma's prostituees

3.000

1.382

– 248

1.134

 

Overig bestuur, informatie en technologie

0

1.925

0

1.925

 

Opdrachten

       
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.888

1.888

123

2.011

           

33.3 Opsporing en vervolging

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Nederlands Forensisch Instituut

65.320

65.673

4.570

70.243

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

College gerechtelijk deskundigen

1.723

1.723

16

1.739

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden

       
 

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking

0

11.500

0

11.500

 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

3.912

3.912

16

3.928

 

FIU-Nederland

4.052

4.052

– 4.052

0

 

Overig opsporing en vervolging

2.393

706

12.068

12.774

 

Subsidies

       
 

Overig opsporing en vervolging

2.712

2.712

– 846

1.866

 

Opdrachten

       
 

Schadeloosstellingen

17.395

50.895

42

50.937

 

Keten Informatie Management

764

664

– 664

0

 

Onrechtmatige Detentie

11.180

11.180

26

11.206

 

Gerechtskosten OM

25.537

26.127

212

26.339

 

Resituties ontvangsten voorgaande jaren

0

0

2.500

2.500

 

Verkeershandhaving OM

33.543

33.543

80

33.623

 

Afpakken

10.531

7.940

30

7.970

 

Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen

11.959

11.959

119

12.078

 

Overig opsporing en vervolging

0

0

5

5

           

Ontvangsten

1.066.898

1.068.425

– 108.800

959.625

 

waarvan Boeten en Transacties

966.338

915.965

– 111.300

804.665

 

waarvan Afpakken

90.560

142.460

0

142.460

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 5,5 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van de loon- en bijstelling ad € 4,9 mln. op het apparaatsbudget. Daarnaast heeft binnen het apparaatsbudget Openbaar Ministerie een herschikking plaatsgevonden tussen de onderdelen personeel (€ – 29 mln.) en materieel budget (€ 29 mln.) op basis van een analyse van de realisatiecijfers op de verschillende budgetten bij het OM. Dit betreft een technische mutatie.

33.3 Opsporing en vervolging

 • Het budget op het subartikelonderdeel «Nederlands Forensisch Instituut» is met € 4,6 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt verklaard doordat in het kader van de afwikkeling MH-17 ramp, extra kosten, direct samenhangende met de ramp met de MH-17, worden verwacht van circa € 5 mln. waarvan € 4 mln. voor het NFI.

 • Het budget op het subartikelonderdeel «overig opsporing en vervolging» is met € 12 mln. verhoogd ter dekking van de overschrijding die is ontstaan op diverse beleidsdoelstellingen binnen dit artikel. De overschrijding wordt voorzien van dekking door de ontstane meevallers op de Rechtsbijstand op artikel 32.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 108,8 mln. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de tegenvaller op de ontvangsten uit boetes en transacties van € – 111,3 mln. Deze wordt onder andere veroorzaakt door het door de politie sedert maart 2015 gevoerde coulancebeleid, een lagere opbrengst uit overtredingen en een mindere opbrengst uit opgelegde strafbeschikkingen. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.416.080

2.550.644

– 42.362

2.508.282

           

Programma-uitgaven

2.416.080

2.550.644

– 52.737

2.497.907

Waarvan juridisch verplicht

     

99,47%

34.2 Preventieve maatregelen

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Dienst Justis

12.225

14.225

100

14.325

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Overig preventieve maatregelen

0

2.148

1.443

3.591

 

Subsidies

       
 

Preventie bedrijfsleven

5.800

0

0

0

 

Integriteit

1.050

1.052

306

1.358

 

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid

1.602

0

0

0

 

Overig preventieve maatregelen

2.960

6.134

– 3.573

2.561

 

Opdrachten

       
 

Kansspelbeleid

1.085

1.085

3

1.088

 

Overig preventieve maatregelen

4.067

1.024

3.140

4.164

 

Garanties

       
 

Failissementscuratoren

703

703

301

1.004

           

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

     
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.128.774

1.237.114

– 18.447

1.218.667

 

DJI-Forensische zorg

757.607

763.107

– 6.517

756.590

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

99.209

98.981

– 314

98.667

 

CJIB

88.649

101.864

– 204

101.660

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Reclassering Nederland

125.362

134.543

– 827

133.716

 

Leger des Heils

21.025

22.159

– 2.569

19.590

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)

62.885

66.287

– 693

65.594

 

Centraal Administratie Kantoor

2.700

2.700

– 1.788

912

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

0

2.500

0

2.500

 

Subsidies

       
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

0

0

475

475

 

Opdrachten

       
 

Forensische zorg

5.997

2.497

– 82

2.415

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.200

3.200

– 2.492

708

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

18.486

15.221

– 13.994

1.227

 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

9.169

3.917

– 634

3.283

           

34.4 Slachtofferzorg

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

5.321

6.992

33

7.025

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

34.043

35.982

– 2.116

33.866

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Overig Slachtofferzorg

0

0

3.940

3.940

 

Subsidies

       
 

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)

601

601

980

1.581

 

Overig Slachtofferzorg

0

0

441

441

 

Opdrachten

       
 

Slachtofferzorg

8.200

6.800

– 5.536

1.264

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

15.360

14.408

587

14.995

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

0

700

0

700

 

Overig Slachtofferzorg

0

4.700

– 4.700

0

           

Ontvangsten

79.665

76.525

– 5.467

71.058

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

 • Het budget van het agentschap DJI is verlaagd met € – 25,3 mln. Deze verlaging wordt in hoofdlijnen verklaard door de volgende mutaties:

  • de dekking van het tekort op boeten en transacties voor € – 20,7 mln. door diverse genomen maatregelen op de VenJ-begroting. Zie ook tabel belangrijkste mutaties uitgaven.

  • de kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren besteed zullen worden. Bij 1e suppletoire begroting 2016 zal de meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen (Op het artikelonderdeel 34.3 wordt € 41,9 mln. en op artikelonderdeel 35.3 wordt € 2,2 mln. verantwoord). Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

 • De bijdrage aan het agentschap CJIB is verlaagd met € – 0,2 mln. Dit saldo bestaat onder andere uit de volgende mutaties:

  • op de administratiekostenvergoeding CJIB wordt in 2015 een tegenvaller verwacht van € – 16,4 mln. De oorzaak is dat de instroom bij WAHV-zaken; OM afdoeningen; boetevonnissen en Europese geldelijke sancties, achter blijft bij de in de VenJ-begroting geraamde instroom over het jaar 2015. Met deze mutatie worden de uitgaven en ontvangstenkader in lijn gebracht met de actuele instroom.

  • Bij de agentschappen is een eenmalige meevaller van € 7,2 mln. op het financieringsresultaat 2014 (artikel onderdeel 34.2 Justis 2,1 mln. en artikelonderdeel 34.3 CJIB € 5,1 mln.). De meevaller wordt door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven en ontvangstenkader verhoogd.

  • Diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

 • Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging: de mutatie van circa € – 13,9 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.

 • Toekenning loon- en bijstelling op het artikelonderdeel 34.3 van € 15,9 mln.

34.4 Slachtofferzorg

Het budget op het artikelonderdeel opdrachten slachtofferzorg wordt verlaagd met € – 5,5 mln. Deze mutatie bestaat uit diverse posten die kleiner zijn dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € – 5,5 mln. De verlaging van dit budget wordt voornamelijk verklaard door de volgende onderdelen:

 • Op de administratiekostenvergoeding CJIB wordt in 2015 een tegenvaller verwacht van € – 16,4 mln. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

 • Outputfinanciering DJI: in 2014 was sprake van een lager bezetting bij de Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget (€ 6,8 mln.) terugvloeit naar VenJ.

 • Bij de agentschappen (Justis en CJIB) is een eenmalige meevaller van € 7,2 mln. op het financieringsresultaat 2014. Zie ook de uitgaven.

 • Verder bestaat deze mutatie uit diverse posten < € 5 mln.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

372.566

375.431

– 2.034

373.397

           

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

       
 

Personeel

134.177

137.471

9.564

147.035

 

waarvan eigen personeel

127.338

130.632

– 253

130.379

 

waarvan externe inhuur

5.569

5.569

9.797

15.366

 

waarvan overig personeel

1.270

1.270

20

1.290

 

Materieel

32.744

32.864

– 866

31.998

 

waarvan ICT

6.364

6.364

380

6.744

 

waarvan SSO's

15.910

16.030

467

16.497

 

waarvan overig materieel

10.470

10.470

– 1.713

8.757

           

Programma-uitgaven

205.645

205.096

– 10.732

194.364

Waarvan juridisch verplicht

     

98,06%

35.2 Uitvoering jeugdbescherming

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

2.772

2.512

– 856

1.656

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

BES Voogdijraad

1.248

1.173

2

1.175

 

Overig Uitvoering jeugdbescherming

0

0

361

361

 

Subsidies

       
 

Jeugdbescherming

4.893

2.467

– 255

2.212

 

Overig Uitvoering jeugdbescherming

0

0

526

526

 

Opdrachten

       
 

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

900

900

0

900

 

Stelsel Jeugdzorg

100

4.600

– 3.004

1.596

 

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

277

0

55

55

           

35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

DJI – jeugd

160.998

164.338

830

165.168

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

HALT

11.723

11.638

13

11.651

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Uitvoering jeugdbescherming

0

3.550

– 1.350

2.200

 

Subsidies

       
 

Overig Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

0

0

419

419

 

Opdrachten

       
 

Risicojeugd & jeugdgroepen

4.020

4.020

– 1.845

2.175

 

Projecten jeugd straf

14.914

6.098

– 5.645

453

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.800

3.800

17

3.817

           

Ontvangsten

1.487

6.552

7.888

14.440

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor Kinderbescherming (RvdK)

Het personeelsbudget bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt verhoogd met € 9,6 mln. Deze mutatie bestaat voor het grootste deel uit een bijdrage van € 6,6 mln. voor verbetering van inkoop, financieel beheer en ICT-beheer bij de Raad voor de Kinderbescherming.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Het budget op dit artikelonderdeel wordt totaal verlaagd met € – 7,6 mln. Deze mutatie wordt o.a. veroorzaakt door de volgende mutaties:

 • Op het onderdeel Projecten jeugd is een meevaller geboekt van € – 4,2 mln.

 • Een budgetoverheveling van € 5,3 mln. vanuit OCW naar VenJ in verband met de sluiting van JJI Amsterbaken en de daarmee samenhangende afbouw van scholen die verbonden zijn aan deze JJI.

 • Diverse kleinere posten zoals o.a. de dekking op het tekort boeten en transacties en een meevaller van € – 2,2 mln. op het onderdeel DJI.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 7,9 mln. Deze mutatie bestaat uit posten die kleiner zijn dan € 5 mln.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

248.052

262.333

– 534

261.799

           

Programma-uitgaven

248.052

262.333

– 534

261.799

Waarvan juridisch verplicht

     

97,53%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

320

320

1

321

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.807

30.807

246

31.053

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

175.225

175.204

539

175.743

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

5.140

6.030

– 330

5.700

 

Subsidies

       
 

Nederlands Rode Kruis

1.693

1.693

1

1.694

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.305

1.305

3

1.308

 

Onderwijs Veiligheidsregio's

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.057

8.957

5

8.962

 

Opdrachten

       
 

Project NL-Alert

5.931

5.931

14

5.945

 

Opdrachten NCSC

3.628

2.673

8

2.681

 

Overig terrorismebestrijding

500

1.017

– 267

750

 

Overig Nationale Veiligheid

10.294

14.047

– 859

13.188

           

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.152

14.349

105

14.454

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

757.030

1.224.708

549.185

1.773.893

           

Programma-uitgaven

757.030

1.224.708

549.185

1.773.893

Waarvan juridisch verplicht

     

99,22%

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

278.503

340.223

49.726

389.949

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

399.951

793.189

479.719

1.272.908

 

Nidos-opvang

23.273

29.573

13.823

43.396

 

Subsidies

       
 

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

5.730

10.630

4

10.634

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

1.654

1.654

– 1.187

467

 

Opdrachten

       
 

Biometrie

2.504

0

18

18

 

Vernieuwing Grensmanagement

160

0

0

0

 

keteninformatisering

14.537

17.141

– 2.034

15.107

 

Versterking vreemdelingenketen

3.038

3.683

9.059

12.742

           

37.3

Terugkeer

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

DJI (DVenO)

8.400

8.400

20

8.420

 

Subsidies

       
 

REAN-regeling ea

6.424

6.859

9

6.868

 

Opdrachten

       
 

Vreemdelingen vertrek

12.856

13.356

28

13.384

           

Ontvangsten

0

35.500

25.800

61.300

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Nidos

Het budget op deze subartikelonderdelen wordt in het totaal met € 63,5 mln. verhoogd. De verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

 • Door de verhoogde asielinstroom zijn extra middelen noodzakelijk voor IND (€ 20 mln.) en Nidos (€ 9 mln.). Deze dekking geschiedt grotendeels door de inzet van de asielreserve. Een deel van de Nidos kosten (voogdij) worden uit de ODA-toerekeningen betaald. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

 • De verhoogde raming voor de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen € 26,5 mln., toegevoegd bij najaarsnota, zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

 • De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten < € 5 mln.

Centraal Opvang Asielzoekers

Dit budget wordt met € 479,7 mln. opgehoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties.

 • De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Vanwege de hogere instroom is de ODA-toerekening bij augustusbrief verhoogd met € 139 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

 • Door de verhoogde asielinstroom zijn ook extra middelen (€ 8 mln.) ingezet voor Nidos.

 • De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Door deze verhoogde raming neemt de toerekening met € 350 mln. aan ODA in 2015 bij najaarsnota toe. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens.

Versterking vreemdelingenketen

Dit budget wordt met € 9 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

 • In 2015 is € 13,3 mln. door het Kabinet beschikbaar gesteld voor de voorzienig op bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Via een decentralisatie uitkering is een bedrag van € 10,3 mln. uitgekeerd aan de gemeenten. Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed, bad en brood aantallen die gemeenten bij de VNG aanleveren. Het restant wordt gebruikt voor Terugkeer projecten.

 • BHOS (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) draagt € 6 mln. bij aan het project uitstroom vergunninghouders met als doel de uitstroom naar gemeenten te verhogen.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 25,8 mln. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de asielinstroom die tot hogere kosten leidt bij de IND en Nidos. Deze extra kosten van € 21 mln. worden uit de asielreserve gehaald. Dit leidt tot een ontvangst op dit artikel.

Licence