Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art. nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

 

634.126

     

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

111.927

     

Nieuwe mutaties:

 

51.201

Raadgevend referendum

1

2.000

Apparaat

2

– 8.664

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen (RvIG)

6

5.375

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen (Logius)

6

45.401

Bijdrage SSO's

11

7.089

     

Overige mutaties

 

4.318

Stand 2e suppletoire 2015

801.572

Toelichting

Raadgevend referendum

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Apparaat

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (RvIG)

Er heeft een technische reallocatie plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (Logius)

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Bijdrage SSO’s

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. Deze lopen via het artikel centraal apparaat.

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

Art. nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

 

757.353

     

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

162.972

     

Nieuwe mutaties:

 

– 40.108

Veiligheidsonderzoeken

2

– 6.800

Ontvangsten artikel 6

6

7.950

Centraal apparaat

11

10.142

VUT-fonds

14

– 51.400

     

Overige mutaties

 

3.742

Stand 2e suppletoire 2015

883.959

Toelichting

Veiligheidsonderzoeken

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten artikel 6

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Centraal Apparaat

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

VUT-fonds

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.

Licence