Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

30.383

35.971

1.440

37.411

           

Uitgaven:

30.383

35.971

1.440

37.411

 

Waarvan juridisch verplicht

     

90%

           

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

10.163

11.963

– 102

11.861

 

Subsidies

3.583

3.815

1.329

5.144

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

28

228

1.325

1.553

 

Diverse subsidies

332

423

4

427

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.223

3.164

0

3.164

 

Opdrachten

6.263

8.148

– 1.431

6.717

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

6.263

8.148

– 1.431

6.717

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

317

0

0

0

 

Bijdragen internationaal

317

0

0

0

           

1.2

Participatie

20.220

24.008

1.542

25.550

 

Subsidies

17.534

17.934

668

18.602

 

Politieke partijen

17.534

17.934

– 1.332

16.602

 

Raadgevend referendum

0

0

2.000

2.000

 

Opdrachten

2.686

5.624

851

6.475

 

Kiesraad

336

1.874

823

2.697

 

Raadgevend referendum

0

0

560

560

 

Verkiezingen

2.350

3.750

– 532

3.218

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

450

– 207

243

 

Experiment centrale stemopneming

0

450

– 207

243

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

230

230

 

Kiesraad

0

0

230

230

           

Ontvangsten:

21.965

21.965

3.732

25.697

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreft deels de subsidie VNG ten behoeve van decentralisaties (circa € 0,9 mln.) en deels uit een herschikking van het subsidiebudget (circa € 0,4 mln.).

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

In het voorjaar heeft een ramingsbijstelling op het budget plaatsgevonden. Twee gemeenten hebben nog recht op IPSV-gelden. Deze gelden worden nu als decentralisatie-uitkering verstrekt.

1.2 Participatie

Subsidies

Politieke partijen

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. De kosten die op de korte termijn zijn voorzien, worden overgeheveld naar het instrument raadgevend referendum.

Raadgevend referendum

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Ontvangsten

De meerontvangsten betreffen hogere WOZ-ontvangsten van de Waterschappen.

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

212.743

212.276

– 6.864

205.412

           

Uitgaven:

212.743

212.276

– 6.864

205.412

 

Waarvan juridisch verplicht

     

100%

           

2.1

Apparaat

203.644

203.177

– 8.664

194.513

           

2.2

Geheim

9.099

9.099

1.800

10.899

           

Ontvangsten:

12.714

12.714

– 6.800

5.914

2.1 Apparaat

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

88.885

120.392

58.625

179.017

           

Uitgaven:

88.885

120.392

58.625

179.017

 

Waarvan juridisch verplicht

     

93%

           

6.1

Verminderen regeldruk

2.439

1.500

344

1.844

 

Opdrachten

2.279

1.400

12

1.412

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

2.279

1.400

12

1.412

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

160

100

190

290

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

160

100

190

290

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

142

142

 

Bijdragen internationaal

0

0

142

142

           

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

18.351

38.273

6.654

44.927

 

Subsidies

0

0

474

474

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

0

474

474

 

Opdrachten

17.001

33.348

– 1.713

31.635

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

14.251

23.527

– 3.415

20.112

 

Aanpak fraudebestrijding

2.750

9.821

1.702

11.523

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

1.350

4.925

7.619

12.544

 

Aanpak fraudebestrijding

1.350

2.100

633

2.733

 

Baten-lastenagentschap Logius

0

2.825

1.537

4.362

 

Baten-lastenagentschap RvIG

0

0

5.375

5.375

 

Baten-lastenagentschap UBR

0

0

74

74

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

274

274

 

Loketkosten gemeenten

0

0

274

274

           

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

44.959

41.214

48.161

89.375

 

Opdrachten

4.824

3.780

– 1.566

2.214

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

2.606

2.000

– 1.866

134

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.218

1.780

300

2.080

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

40.135

37.434

49.727

87.161

 

Baten-lastenagentschap Logius

30.420

29.605

45.401

75.006

 

Baten-lastenagentschap RvIG

5.446

2.601

3.108

5.709

 

Baten-lastenagentschap UBR

4.269

5.228

1.218

6.446

           

6.4

Burgerschap

5.036

5.475

168

5.643

 

Subsidies

4.286

4.436

136

4.572

 

Comité 4/5 mei

106

106

0

106

 

ProDemos

4.180

4.330

– 142

4.188

 

Programma burgerschap

0

0

278

278

 

Opdrachten

750

1.039

32

1.071

 

Programma burgerschap

750

1.039

32

1.071

           

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

18.100

33.930

3.298

37.228

 

Opdrachten

6.065

17.804

– 2.318

15.486

 

Beleid BRP en reisdocumenten

2.128

8.539

– 4.191

4.348

 

Operatie BRP

3.937

9.265

1.873

11.138

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

12.035

16.126

5.616

21.742

 

Baten-lastenagentschap RvIG

12.035

16.126

5.616

21.742

           

Ontvangsten:

0

5.886

7.950

13.836

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Daarnaast heeft ook een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

Aanpak fraudebestrijding

Dit betreft een overboeking voor de landelijke aanpak adreskwaliteit.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

Baten-lastenagentschap RvIG

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Zie ook toelichting bij instrument (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Betreft een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Baten-lastenagentschap RvIG

Betreft grotendeels een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Baten-lastenagentschap UBR

In het kader van de Wet Elektronische bekendmaking wordt geregeld dat alle wettelijk verplichte algemene bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd op overheid.nl en dat elke accounthouder via MijnOverheid geattendeerd wordt op berichten over zijn woonomgeving.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid BRP en reisdocumenten

Het betreft een technische herschikking van het budget voor BRP.

Operatie BRP

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap RvIG

Het betreft een technische herschikking van het budget, zodat de werkzaamheden van RvIG voor onder andere stelselbeheer op het juiste budget verantwoord worden.

Ontvangsten

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

35.546

35.558

– 1.354

34.204

           

Uitgaven:

35.546

35.558

– 1.354

34.204

 

Waarvan juridisch verplicht

     

100%

           

7.1

Overheid als werkgever

12.460

12.672

– 387

12.285

 

Subsidies

7.192

7.800

55

7.855

 

Diverse subsidies

2.854

2.222

55

2.277

 

Programma Veilige Publieke Taak

860

860

0

860

 

Subsidies Overlegstelsel

3.295

4.445

0

4.445

 

Subsidies internationaal

183

273

0

273

 

Opdrachten

5.268

4.872

– 442

4.430

 

Arbeidsmarktbeleid

3.841

3.730

– 442

3.288

 

Programma Veilige Publieke Taak

200

200

0

200

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

1.227

942

0

942

           

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

23.086

22.886

– 967

21.919

 

Inkomensoverdracht

8.944

8.944

– 1.100

7.844

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

8.944

8.944

– 1.100

7.844

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

14.142

13.942

133

14.075

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

14.142

13.942

133

14.075

           

Ontvangsten:

820

820

10

830

Toelichting

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatievedrag met Oekraïne. De commissie biedt conform de Wrr de ruimte voor het aanvragen van subsidie voor het organiseren van een debat. De dekking is gevonden in een bijgestelde raming van het budget voor de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

Licence