Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht uitgavenmutaties

(bedragen x € 1 miljoen)

Artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,0

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Stand Voorjaarsnota 2015

328,0

708,2

1.163,2

691,8

321,9

1.205,0

726,1

1.052,9

96,9

1.614,8

5,3

80,0

7.993,8

Wijzigingen in samenhang

                         

met de Najaarsnota 2015

                         

A. Autonome mutaties

                         

1.Herallocatie

 

7,0

   

1,0

           

– 8,0

0,0

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

1. Vrijgave vrije ruimte BIV 2015

– 26,5

                     

– 26,5

2. Doorwerking ontvangsten

14,2

– 3,6

– 4,0

– 0,2

0,9

22,1

0,0

2,9

5,8

15,0

   

53,1

3. Vrijgave doorwerking meer ontvangsten

– 17,5

                     

– 17,5

4. Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

– 4,0

– 2,0

2,2

– 3,3

– 0,6

– 0,5

3,3

4,9

0,1

– 0,2

   

0,0

5. Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

0,0

0,6

0,6

0,8

0,1

3,6

1,7

1,7

0,3

0,1

0,0

– 9,5

0,0

6. Overheveling tussen departementen

– 2,8

0,1

– 0,2

 

– 1,5

– 1,3

 

– 0,1

0,0

     

– 5,9

7. Herschikking personele exploitatie

 

5,7

 

1,2

– 0,2

   

– 2,7

 

0,0

 

– 3,43

0,6

8. Herschikking reservering exploitatie

 

1,2

– 4,9

0,9

0,3

0,3

– 2,1

1,3

0,8

2,0

 

– 0,4

– 0,6

9. Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

 

1,2

   

6,9

10,9

0,2

   

0,4

 

– 19,6

0,0

10. VUT equivalent

 

3,0

5,9

3,0

2,4

 

0,4

1,4

 

– 26,2

 

10,0

0,0

11. Compensatie eigen huishouding

 

4,8

8,4

1,7

1,6

 

0,2

0,5

 

0,1

 

– 17,10

0,0

12. Boven sectoraal loonakkoord

 

7,4

14,4

5,6

4,5

 

2,8

6,0

 

11,8

 

– 12,60

39,8

13. Cyber

   

5,6

 

0,5

– 9,3

3,1

0,5

1,3

– 1,8

   

0,0

14. Herschikking budget instandhouding

     

2,8

     

– 2,8

         

0,0

15. Herallocatie

   

13,8

     

10,0

– 10,4

     

– 13,4

0,0

16. Herschikken business case Cougar

     

– 4,4

 

4,3

0,1

         

0,0

17. Verkoopuitgaven van expl naar inv

         

9,2

– 6,9

– 2,3

       

0,0

18. Aflossen SDD-EMU lening

         

– 62,6

           

– 62,6

19. Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

             

– 8,8

– 1,4

– 36,7

 

– 6,7

– 53,6

20. Compensatie AOW gat

                 

– 0,9

 

0,90

0,0

21. Lening ABP

                 

– 20,2

   

– 20,2

22. Overloop investeringen

         

– 142,4

           

– 142,4

Stand Najaarsnota 2015

291,3

733,5

1.207,6

697,2

337,9

1.039,5

736,1

1.047,9

103,8

1.558,0

5,3

0,2

7.758,1

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

A. Autonome mutaties

1. Herallocatie

Het budget van artikel 12 Nominaal en onvoorzien wordt gebruikt voor het oplossen van defensiebrede problematiek. Zowel het artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten als het artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee hebben een hogere realisatie van de personele exploitatie budgetten. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de buitenlandtoelages als gevolg van de gestegen dollarkoers (totaal € 5 miljoen). Daarnaast heeft het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) € 3 miljoen minder BTW ontvangsten door de invoering van SAP M&F.

B. Beleidsmatige wijzigingen

1. Vrijgave vrije ruimte BIV 2015

Ruimte binnen het Budget Internationale Veiligheid (BIV) (€ 26,5 miljoen) wordt ingezet voor de verlenging van lopende crisisbeheersingsoperaties in 2016.

2. Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting is verhoogd met € 53,1 miljoen vanwege de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten is de bijstelling van de verkoopopbrengsten van € 20,8 miljoen door o.a. de vervroegde verkoop van tanks aan Finland. De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 32,3 miljoen. De lagere materiële ontvangsten doen zich vooral voor bij het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) (€ 3,6 miljoen) en het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) (€ 4 miljoen). Aan de andere kant doet zich bij artikel Inzet een meer ontvangst voor van € 14,2 voornamelijk door vervroegde VN-ontvangsten voor de missie Minusma. Het artikel 9 Algemeen wordt verhoogd als gevolg van de ontvangsten voor de exploitatiesubsidie aan de Stichting Defensie Musea (€ 5,8 miljoen). Ten slotte werkt bij artikel 10 Centraal apparaat de aflossing van de lening ABP 2005 binnen het kapitaaldekkingsstelsel door (€ 14,9 miljoen).

3. Vrijgave doorwerking meer ontvangsten

De Verenigde Naties hanteren een vergoedingensysteem voor landen die een bijdrage leveren aan VN-missies. Op het BIV-budget staan in 2016 en 2017 ontvangsten geboekt vanwege de Nederlandse bijdrage aan de missie Minusma in Mali. In de genoemde jaren zijn deze ontvangsten ook in het kader verwerkt. € 17,5 miljoen van de ontvangsten die volgend jaar verwacht worden zijn dit jaar reeds binnengekomen. Met de vrijgave wordt voorgesteld deze ontvangsten via de eindejaarsmarge mee te nemen naar 2016.

4. Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De voorliggende mutaties betreffen diverse overhevelingen van budgetten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende activiteiten. De belangrijkste mutaties zijn de overdracht van middelen van de defensieonderdelen aan het artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra voor het opstellen dan wel actualiseren van risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E). Daarnaast wordt door de invoering van het assortimentsgewijs werken budget voor de operationele catering gecentraliseerd bij artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten. Tenslotte is ten behoeve van de lage druk turbine van de F-100 motor van artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten budget overgeheveld naar artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie.

5. Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie – en investeringsbudgetten.

6. Overheveling tussen departementen

Er zijn budgetoverhevelingen van en naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inzet van Air Marshalls (€ 0,3 miljoen) en de invoering van het No-Q systeem voor geautomatiseerde grenspassage op de luchthaven Schiphol (€ 1,9 miljoen). Daarnaast heeft het Ministerie van Defensie in 2014 budget ontvangen om eventuele kosten te dekken voor de beveiliging van de Global Conference on Cyber Space (GCCS). Er is echter maar een beperkt beroep op het Ministerie van Defensie gedaan. Het restant van het voorschot (€ 2,8 miljoen) wordt nu terug gegeven aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

7. Herschikking personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn de budgetten op formatie overgeheveld tussen de onderdelen vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies. Zo zijn tussen het CZSK en het CDC de functies binnen de sociaal medische dienst herschikt. Voor het CLSK betreft het onder andere het herschikken van functies door de overdracht van Benelux Arms Control Agency.

8. Herschikking reservering exploitatie

Bij vervanging of invoering van nieuwe wapensystemen en bij wijzigingen in het vastgoedbestand wijzigen ook de exploitatie-uitgaven. Verschillen die zich hier voor doen worden verrekend met het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Het betreft de projecten Countering Improvised Explosive Devices (C-IED), de executie van bedrijfspanden, defensie cybereenheden (defcert), Joint Fires, militaire satelliet capaciteiten, verwerving SF-capaciteiten, het openhouden van de Van Ghentkazerne en het terugvloeien van de exploitatie uitgaven van het project VOSS naar het investeringsbudget.

9. Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

De voorgestelde mutaties zijn de uitwerkingen van de nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het hiervoor gereserveerde budget wordt verdeeld over de defensieonderdelen ten behoeve van het exploitatiedeel waaronder salarissen, opleidingen en transport.

10. VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

11. Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met de voorliggende mutaties worden zij hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

12. Boven sectoraal loonakkoord

De voorliggende mutaties betreffen de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt ter dekking, conform de afspraken uit het akkoord, de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

13. Cyber

De voorliggende mutaties betreffen de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

14. Herschikking budget instandhouding

De herschikking van het budget voor instandhouding is het gevolg van de wijzigingen in taken en verantwoordelijkheden in de defensieorganisatie. Het assortimentsgewijs werken is verder geïmplementeerd en ingeregeld. Hierdoor ontvangt CLAS van DMO instandhoudingsbudget voor het assortiment ICMS/CBRN (Intensivering Civiel Militaire Samenwerking/Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire middelen).

15. Herallocatie

Vanuit artikel12 Nominaal en onvoorzien zijn middelen overgeheveld naar beleidsartikelen ter dekking van tekorten op formatie, informatievoorziening en transport. Dit wordt voor een deel gevoed uit de verlaging van het budget voor instandhouding infrastructuur van het CDC.

16. Herschikken business case Cougar

De mutatie betreft de finale verwerking van het eerder genomen besluit om langer door te vliegen met de Cougar helikopter. Dit besluit is genomen om het tekort in helikopter-capaciteit te beperken, dat is ontstaan door de vertraging in het beschikbaar komen van de NH-90.

17. Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

De verkoopuitgaven worden ondergebracht op het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Hiertoe wordt het bijhorende budget herschikt van exploitatie naar investeringen.

18. Aflossen SDD lening

Het Ministerie van Defensie lost in 2015 haar deel, € 62,6 miljoen, van de SDD-lening van de F-35 af. Genoemd bedrag is het restantbedrag van de totale lening ad € 116 miljoen die Defensie in 2002 is aangegaan ten behoeve van de ontwikkelfase van de F-35.

19. Overloop 2016 wettelijke betalingen

Als gevolg van de latere uitvoering van diverse regelingen bij de artikelen 8 CDC, 9 Algemeen,10 Centraal en 12 Nominaal en onvoorzien apparaat komt € 53,6 miljoen niet tot betaling in 2015 maar in 2016. Dit budget wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2016.

20. Compensatie AOW gat

In het eerste deelakkoord is afgesproken dat er een voorziening wordt gecreëerd voor het oplossen van het AOW-gat. Voor 2015–2018 wordt dit gedekt uit de UKW (Uitkeringswet Gewezen Militairen) risicovoorzieningen op P&U (Pensioenen en Uitkeringen), maar het is structureel onderdeel van het totaal aan maatregelen in de arbeidsvoorwaarden. De reservering is in 2015 niet in zijn geheel benodigd en valt voor het resterende deel vrij ten behoeve van artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

21. Lening ABP

Defensie is met het ABP een lening overeengekomen voor het op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen. Het voorlopige bedrag voor de lening 2015 wordt op basis van de geactualiseerde kapitaalbehoefte aangepast van € 15,3 miljoen naar € 10,1 miljoen. Daarnaast wordt de lening die in 2005 is aangegaan conform afspraak afgelost (€ 14,9 miljoen).

22. Overloop investeringen

Bij diverse investeringsartikelen komen geplande uitgaven in 2015 niet tot besteding. Bij artikel 6.1 Voorzien in nieuw materieel, is bij de volgende projecten een vertraging opgetreden die leidt tot een latere betaling dan geraamd; GPW Boxer, ICMS/CBRN, verwerving F-35, Joint Support Ship, IGV productie en training en de F-16 IR geleide luchtraketten. Tevens wordt in 2015 kapitale munitie die verbruikt is in Irak met het BIV verrekend. De verrekening leidt tot lagere investeringsuitgaven in 2015 van € 32 miljoen. Hierdoor wordt in totaal op artikel 6.1 Voorzien in nieuw materieel € 100 miljoen niet gerealiseerd. Ook bij artikel 6.3 Voorzien in ICT komen geplande uitgaven in 2015 niet tot besteding. Het gaat hier om € 35 miljoen aan bandbreedte- en overige IT investeringen. Tenslotte komt bij artikel 6.5 Bijdrage aan de NAVO een bedrag van € 7,4 miljoen niet in 2015 tot betaling. Dit budget van in totaal € 142,4 miljoen wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2016.

Licence