Base description which applies to whole site

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet

(Bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

404.026

– 76.049

327.977

– 36.681

291.296

Uitgaven

404.026

– 76.049

327.977

– 36.681

291.296

Programma uitgaven

404.026

– 76.049

327.977

– 36.681

291.296

Opdracht Inzet

393.350

– 74.599

318.751

– 33.846

284.905

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)1

393.350

– 74.599

318.751

– 33.846

284.905

– (1) Activiteiten ter ondersteuning van de inzet van VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, lucht-transport, de KMar-pool en nazorg Crisisbeheersingsoperaties

59.500

– 59.500

0

 

0

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

2.376

750

3.126

7

3.133

– Overige inzet

8.300

– 2.200

6.100

– 2.842

3.258

– (1) Correctie Overige inzet i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. VPD's

– 8.000

8.000

0

 

0

Programma ontvangsten

6.707

0

6.707

14.200

20.907

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

1.407

0

1.407

19.500

20.907

– Overige inzet

5.300

0

5.300

– 5.300

0

1

Tevens BIV-verdeelartikel

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Vrijgave vrije ruimte BIV 2015

– 26.500

– 26.500

Doorwerking minder ontvangsten (VPD's)

– 3.300

– 3.300

Doorwerking meer ontvangsten (MINUSMA)

17.500

17.500

Vrijgave doorwerking meer ontvangsten (MINUSMA)

– 17.500

– 17.500

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

– 4.046

– 4.046

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

7

7

Overheveling tussen departementen

– 2.842

– 2.842

Totaal mutaties

– 36.681

– 36.681

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Herfasering VN-ontvangsten

17.500

17.500

Bijstelling ontvangsten (VPD's)

– 3.300

– 3.300

Totaal mutaties

14.200

14.200

Toelichting

Vrijgave vrije ruimte BIV 2015

Ruimte in 2015 wordt ingezet voor de verlenging van lopende crisisbeheersingsoperaties in 2016.

Doorwerking minder ontvangsten (VPD’s)

De uitgavenraming Vessel Protection Detachment (VPD’s) is met € 3,3 miljoen verlaagd omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan eerder voorzien.

Doorwerking meer ontvangsten (Minusma) / Vrijgave doorwerking meer ontvangsten (Minusma)

De Verenigde Naties hanteren een vergoedingensysteem voor landen die een bijdrage leveren aan VN- missies. Op het BIV-budget staan in 2016 en 2017 ontvangsten geboekt vanwege de Nederlandse bijdrage aan de missie Minusma in Mali. In de genoemde jaren zijn deze ontvangsten ook in het kader verwerkt. € 17,5 miljoen van de ontvangsten die volgend jaar verwacht worden zijn dit jaar reeds binnengekomen. Met de vrijgave wordt voorgesteld deze ontvangsten via de eindejaarsmarge mee te nemen naar 2016.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

Het CDC wordt in 2015 vanuit het BIV gecompenseerd voor hogere attachéuitgaven vanwege projectattachés ten behoeve van missies. Daarnaast wordt het CLAS in 2015 vanuit het BIV gecompenseerd om de omvorming van 13e gemechaniseerde brigade naar 13e lichte brigade geen vertraging op te laten lopen door inzet van materieel in Minusma.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt op het FNIK-budget (Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht).

Overheveling tussen departementen

In 2014 heeft het Ministerie van Defensie budget ontvangen om eventuele kosten te dekken voor de beveiliging van de Global Conference on Cyber Space (GCCS). Er is echter maar een beperkt beroep op het Ministerie van Defensie gedaan. Het restant van het voorschot € 2,8 miljoen, wordt nu terug gegeven aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

696.160

11.944

708.104

25.366

733.470

Uitgaven

696.160

11.944

708.104

25.366

733.470

Programma uitgaven

124.517

8.498

133.015

– 1.042

131.973

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

124.517

8.498

133.015

– 1.042

131.973

– Gereedstelling

18.877

2.621

21.498

– 1.930

19.568

– (1) Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. oefeningen

– 4.450

4.450

0

– Instandhouding

93.292

1.427

94.719

1.491

96.210

– Bijdrage aan agentschap

16.798

0

16.798

– 603

16.195

– RWS

16.798

0

16.798

– 603

16.195

Apparaatsuitgaven

571.643

3.446

575.089

26.408

601.497

– Personele uitgaven

509.112

5.516

514.628

22.712

537.340

– waarvan eigen personeel

509.112

– 384

508.728

23.006

531.734

– waarvan externe inhuur

5.900

5.900

– 294

5.606

– Materiële uitgaven

62.531

– 2.070

60.461

3.696

64.157

– waarvan ICT

3.214

– 49

3.165

– 542

2.623

– waarvan overige exploitatie

55.989

– 2.021

53.968

2.070

56.038

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

3.328

0

3.328

2.168

5.496

Apparaatsontvangsten

19.951

0

19.951

– 3.563

16.388

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Apparaatuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Herallocatie

 

7.000

7.000

Beleidsmatige mutaties

     

Overheveling tussen departementen

51

 

51

Herschikking personele exploitatie

 

5.730

5.730

Herschikking reservering exploitatie

 

1.161

1.161

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

20

1.165

1.185

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

561

 

561

Interne herschikking

– 1.374

1.374

0

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

– 300

– 1.668

– 1.968

VUT equivalent

 

3.032

3.032

Compensatie eigen huishouding

 

4.818

4.818

Boven sectoraal loonakkoord

 

7.359

7.359

Doorwerking ontvangsten (eigen huishouding en BTW)

 

– 3.563

– 3.563

Totaal mutaties

– 1.042

26.408

25.366

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programma ontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling ontvangsten (BTW)

– 3.000

– 3.000

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 563

– 563

Totaal mutaties

– 3.563

– 3.563

Toelichting

Herallocatie

Het budget van artikel 12 Nominaal en onvoorzien wordt gebruikt voor het oplossen van defensiebrede problematiek. CZSK ontvangt budget ter compensatie voor de minder ontvangst door de invoering van SAP M&F, € 3 miljoen. Daarnaast wordt € 4 miljoen aan het budget toegevoegd voor de personele exploitatie, ter compensatie van de stijging van buitenlandtoelages als gevolg van de gestegen dollarkoers.

Overheveling tussen departementen

Naar aanleiding van de evaluatie van de begroting van de Koning (Kamerstukken II 2014–2015 34 000 I, nr. 11) wordt budget aan het CZSK overgedragen voor het onderhoud van de Groene Draeck door het Marinebedrijf.

Personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten voor formatie overgeheveld tussen de onderdelen vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies. Bij dit artikel betreft het specifiek het herschikken van functies binnen de sociaal medische dienst van het CDC naar het CZSK.

Herschikken reservering exploitatie

Bij vervanging of invoering van nieuwe wapensystemen wijzigen de exploitatie-uitgaven. Verschillen die zich hier voor doen worden verrekend met de vastgelegde reservering op het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Ook bij vastgoed kunnen zich mutaties in exploitatie-uitgaven voordoen. Voor dit artikel gaat het om de herschikking van investeringen naar exploitatie voor de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Deze kazerne wordt langer open gehouden door onder andere het medegebruik door de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Hiervoor is extra budget benodigd dat na het besluit in de nota In het belang van Nederland om de kazerne te sluiten was herschikt naar artikel 6 Investeringen Krijgsmacht.

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

De voorgestelde mutaties zijn de uitwerkingen van de nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het hiervoor gereserveerde budget wordt verdeeld over de defensieonderdelen ten behoeve van het exploitatiedeel waaronder salarissen, opleidingen en transport.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Interne herschikkingen

Dit betreffen technische herschikkingen binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CZSK zijn de budgetten voor dienstreizen, het Marinemuseum en enkele kleinere uitgaven bijgesteld. De interne herschikkingen van de budgetten zijn per saldo op artikelniveau neutraal.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Dit betreft onder andere de overheveling naar het CLAS van de budgetten voor gevechtsrantsoenen (€ 0,7 miljoen) en de overheveling van het budget ten behoeve van de VEVA stage vergoedingen (€ 0,6 miljoen). Daarnaast betreft het de overheveling naar DMO ten behoeve van het aanleggen van WIFI verbindingen op legeringslocaties (€ 0,5 miljoen).

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt het CZSK hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

Doorwerking ontvangsten

De ontvangsten van het CZSK worden met € 3 miljoen verlaagd. Het blijkt technisch niet mogelijk dit jaar alle BTW terug te vorderen die daarvoor in aanmerking komt. Dit komt door de invoering van SAP M&F als materieel- en financieel beheersysteem. Daarnaast heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding ook een negatief effect op de ontvangstenbegroting van € 0,5 miljoen.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

1.121.002

42.170

1.163.172

44.498

1.207.670

Uitgaven

1.121.002

42.170

1.163.172

44.498

1.207.670

Programma uitgaven

151.062

4.253

155.315

– 8.010

147.305

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

151.062

4.253

155.315

– 8.010

147.305

– Gereedstelling

46.553

8.177

54.730

– 961

53.769

(1) Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. oefeningen

– 4.450

4.450

0

   

– Instandhouding

104.509

– 3.924

100.585

– 7.049

93.536

Apparaatsuitgaven

969.940

37.917

1.007.857

52.508

1.060.365

– Personele uitgaven

901.595

30.191

931.786

38.556

970.342

– waarvan eigen personeel

901.095

22.606

923.701

40.286

963.987

(1) Correctie personele uitgaven i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. civiele militaire capaciteiten

– 6.000

6.000

0

0

0

– waarvan externe inhuur

500

7.585

8.085

– 1.730

6.355

– Materiële uitgaven

68.345

7.726

76.071

13.952

90.023

– waarvan overige exploitatie

58.489

7.726

66.215

9.840

76.055

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

9.856

0

9.856

4.112

13.968

Apparaatsontvangsten

20.523

0

20.523

– 3.977

16.546

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Apparaatuitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Overheveling tussen departementen

 

– 200

– 200

Herschikking reservering exploitatie

– 2.560

– 2.384

– 4.944

Cyber

5.629

5.629

Herschikken budget instandhouding

2.750

 

2.750

Boven sectoraal loonakkoord

 

14.384

14.384

Compensatie eigen huishouding

 

8.352

8.352

VUT equivalent

 

5.910

5.910

Doorwerken ontvangsten (eigen huishouding en NSPA)

 

– 3.977

– 3.977

Herallocatie

– 6.300

20.100

13.800

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

2.500

– 348

2.152

Interne herschikking

– 4.400

4.400

0

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

 

642

642

Totaal mutaties

– 8.010

52.508

44.498

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling ontvangsten (NSPA)

– 3.000

– 3.000

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 977

– 977

Totaal mutaties

– 3.977

– 3.977

Toelichting

Overheveling tussen departementen

Het Ministerie van Economische Zaken verzorgt de interdepartementale coördinatie van de onderzoeksprogrammering Nationale Cybersecurity Research Agenda. De bijdrage van het Ministerie van Defensie van € 0,2 miljoen is budgettair verwerkt door middel van een interdepartementale budgetoverheveling naar het Ministerie van Economische Zaken.

Herschikken reservering exploitatie

Bij vervanging of invoer van wapensystemen en wijzigingen in het vastgoedbestand wijzigen de exploitatie-uitgaven. Voor het CLAS hebben onder andere de projecten Kodiak en SF-voertuigen geleid tot het herschikken van investeringen naar exploitatie. Bij het project VOSS (Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat) zijn de exploitatiekosten teruggevloeid naar investeringen en naar de personele exploitatie.

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Herschikken budget instandhouding

De herschikking van het budget voor instandhouding is het gevolg van de wijzigingen in taken en verantwoordelijkheden in de defensieorganisatie. Het assortimentsgewijs werken is verder geïmplementeerd en ingeregeld. Hierdoor ontvangt CLAS van DMO instandhoudingsbudget voor het assortiment ICMS/CBRN (Intensivering Civiel Militaire Samenwerking/Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire middelen).

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt het CLAS hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Doorwerking ontvangsten

De ontvangsten van het CLAS worden met € 3 miljoen verlaagd. De ontvangsten zijn bijgesteld vanwege de lager dan geraamde verkoop van reservedelen aan NATO Support and Procurement Agency. Daarnaast heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding ook een negatief effect van € 0,9 miljoen op de ontvangstenbegroting.

Herallocatie

Uit de op 1 juni ingeleverde kasprognoses bleek dat er overrealisatie dreigde in de exploitatie van het CLAS. Hierdoor heeft het CLAS maatregelen moeten nemen om het tekort terug te dringen. Door het laten vervallen van oefeningen is er budget vrij gemaakt op gereedstelling (€ 6,3 miljoen). Dit budget is aangewend om de interne problematiek op formatie te verminderen. De problematiek die resteerde is vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien gecompenseerd. CLAS ontvangt hierdoor budget ter compensatie voor de lager dan geraamde ontvangsten ter grootte van € 3 miljoen. Daarnaast wordt € 10,8 miljoen aan budget toegevoegd voor de personele exploitatie. Het tekort wordt veroorzaakt doordat personeel een hogere leeftijd en een hoger opleidingsniveau heeft dan verwacht.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten op formatie overgeheveld van het CLAS naar het CDC/Nederlandse Defensie Academie (NLDA) vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies (€ 0.1 miljoen). Daarnaast betreft dit het wegwerken van de achterstand Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) (€ 0.5 miljoen), en de vertraging van de operationele catering (€ 0.7 miljoen). Het subsidiebudget van de Nationale Taptoe is gecentraliseerd en overgeheveld naar het artikel 9 Algemeen.

Het CLAS heeft ook budget ontvangen van andere defensieonderdelen. Hierbij gaat het onder andere om de VEVA stagevergoedingen (€ 0.7 miljoen), de ontvlechting van de budgetten van ademluchtapparatuur (€ 0.2 miljoen) en gevechtsrantsoenen (€ 1 miljoen). Als laatste wordt het CLAS vanuit het BIV gecompenseerd om de omvorming van 13e gemechaniseerde brigade naar 13e lichte brigade geen vertraging op te laten lopen door inzet van materieel voor de missie Minusma in Mali.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CLAS zijn de budgetten bijgesteld voor de materieel logistiek en de oprichting van het Cyber Commando. De interne herschikkingen van de budgetten zijn per saldo op artikelniveau neutraal.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

644.308

47.517

691.825

5.362

697.187

Uitgaven

644.308

47.517

691.825

5.362

697.187

Programma uitgaven

149.533

29.402

178.935

– 16.600

162.335

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

149.533

29.402

178.935

– 16.600

162.335

– Gereedstelling

13.252

318

13.570

– 6.054

7.516

– Instandhouding

136.281

29.084

165.365

– 10.546

154.819

(1) Correctie Instandhouding i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. luchttransport

– 22.000

22.000

0

0

 

Apparaatsuitgaven

494.775

18.115

512.890

21.962

534.852

– Personele uitgaven

388.274

3.956

392.230

22.000

414.230

– waarvan eigen personeel

387.274

– 2.544

384.730

23.500

408.230

– waarvan externe inhuur

1.000

6.500

7.500

– 1.500

6.000

– Materiële uitgaven

106.501

14.159

120.660

– 38

120.622

– waarvan overige exploitatie

105.477

14.159

119.636

– 1.991

117.645

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.024

0

1.024

1.953

2.977

Apparaatsontvangsten

15.227

532

15.759

– 193

15.566

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Apparaatuitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Herschikking budget business case Cougar

– 4.922

537

– 4.385

Herschikking personele exploitatie

 

1.204

1.204

Herschikking reservering exploitatie

 

930

930

Boven sectoraal loonakkoord

 

5.648

5.648

Compensatie eigen huishouding

 

1.652

1.652

VUT equivalent

 

2.987

2.987

Doorwerken ontvangsten (eigen huishouding)

 

– 193

– 193

Herallocatie

– 4.000

4.000

0

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

– 2.278

– 974

– 3.252

Interne herschikkingen

– 5.400

5.400

0

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

 

771

771

Totaal mutaties

– 16.600

21.962

5.362

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 193

– 193

Totaal mutaties

– 193

– 193

Toelichting

Herschikking business case Cougar

De mutatie betreft de finale verwerking van het eerder genomen besluit om langer door te vliegen met de Cougar helikopter. Dit besluit is genomen om het tekort in helikopter-capaciteit te beperken, dat is ontstaan door de vertraging in het beschikbaar komen van de NH-90.

Personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten voor formatie overgeheveld tussen de onderdelen vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies. Voor het CLSK betreft het onder andere het herschikken van functies door de overdracht van Benelux Arms Control Agency.

Herschikken reservering exploitatie

Bij vervanging of invoer van wapensystemen en wijzigingen in het vastgoedbestand wijzigen de exploitatie-uitgaven ten laste of ten gunste van de vastgelegde reservering op het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Voor het CLSK betreft dit de vertraging van het complex Dongen en de vertraagde invoer van de NH-90 helikopter.

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt het CLSK hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Doorwerking ontvangsten

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding heeft een negatief effect op de ontvangstenbegroting van € 0,2 miljoen.

Herallocatie

Uit de op 1 juni ingeleverde kasprognoses bleek dat er overrealisatie dreigde in de exploitatie van het CLSK. Hierdoor heeft het CLSK maatregelen genomen om het tekort terug te dringen. Door het laten vervallen van oefeningen is er budget vrij gemaakt op gereedstelling (€ 4 miljoen). Dit budget is aangewend om de interne problematiek op formatie te verminderen.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Dit betreft voor het CLSK onder andere de overheveling naar DMO voor de aanschaf van 4 Low Pressure Turbines(LPT’s) (€ 1,8 miljoen) en de per saldo toevoeging aan het budget betreffende catering (€ 0,2 miljoen). Daarnaast wordt het budget voor het wegwerken van de achterstand Risico Inventarisatie & Evaluatie (€ 0,2 miljoen) en het budget t.b.v. de VEVA stage vergoedingen (€ 0,1 miljoen) overgeboekt naar het CDC.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Voor het CLSK betreft dit het bijstellen van de gereedstellingsbudgetten voor voeding tijdens oefenen en het instandhoudingsbudget voor de Cougar helikopter.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

311.472

10.419

321.891

15.980

337.871

Uitgaven

311.472

10.419

321.891

15.980

337.871

Programma uitgaven

97

1.574

1.671

1.033

2.704

Opdracht Inzet KMAR

97

1.574

1.671

1.033

2.704

– Gereedstelling

97

1.574

1.671

1.033

2.704

Apparaatsuitgaven

311.375

8.845

320.220

14.947

335.167

– Personele uitgaven

281.575

3.255

284.830

15.936

300.766

– waarvan eigen personeel

281.575

1.995

283.570

17.010

300.580

– waarvan externe inhuur

 

1.260

1.260

– 1.074

186

– Materiële uitgaven

29.800

5.590

35.390

– 989

34.401

– waarvan overige exploitatie

34.011

990

35.001

– 2.112

32.889

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

389

0

389

1.123

1.512

(1) Correctie exploitatie i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. KMar-Pool

– 4.600

4.600

0

 

0

Apparaatsontvangsten

4.590

0

4.590

918

5.508

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Apparaatuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Herallocatie

 

1.000

1.000

Beleidsmatige mutaties

     

Herschikking reservering exploitatie

 

267

267

Herschikking personele exploitatie

 

– 150

– 150

Boven sectoraal loonakkoord

 

4.479

4.479

Compensatie eigen huishouding

 

1.559

1.559

VUT equivalent

 

2.436

2.436

Doorwerken ontvangsten (eigen huishouding en convenant V&J)

 

918

918

Cyber

 

523

523

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

 

– 550

– 550

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

1.033

5.906

6.939

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

 

90

90

Overheveling tussen departementen

 

– 1.531

– 1.531

Totaal mutaties

1.033

14.947

15.980

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling ontvangsten (convenant V&J)

1.100

1.100

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 182

– 182

Totaal mutaties

918

918

Toelichting

Herallocatie

Vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien ontvangt de KMar budget (€ 1 miljoen) ter compensatie van de stijging van buitenlandtoelages als gevolg van de gestegen dollarkoers.

Herschikken reservering exploitatie

Deze mutaties betreffen een verhoging van het exploitatiebudget door aanpassing van toelages en middensommen.

Personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten voor formatie overgeheveld van de KMar naar het CDC/NLDA vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies.

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt de KMAR hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Doorwerking ontvangsten

De ontvangsten van de KMar worden met € 0,9 miljoen verhoogd. De ontvangsten zijn bijgesteld vanwege het convenant met het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor het verzorgen van trainingen voor de Nationale Politie. Hier worden meer ontvangsten verwacht van € 1,1 miljoen. Daarnaast heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding een negatief effect op de ontvangstenbegroting van € 0,2 miljoen.

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen.

Bij de KMar betreft dit enkele budgetverschuivingen, waaronder de centralisatie van budgetten voor operationele catering naar het CLAS en budget voor Risico-inventarisatie en Evaluatie (€ 0,2 miljoen) en voor multifunctionele boards (€ 0,2 miljoen) naar het CDC.

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

De voorgestelde mutaties zijn de uitwerkingen van de nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het hiervoor gereserveerde budget wordt verdeeld over de defensieonderdelen ten behoeve van het exploitatiedeel waaronder salarissen, opleidingen en transport.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Overheveling tussen departementen

Deze mutatie betreft twee budget overhevelingen van en naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ten eerste is ten behoeve van de inzet van Air Marshalls € 0,3 miljoen ontvangen. Ten tweede is ten behoeve van het No-Q systeem voor geautomatiseerde grenspassage op de luchthaven Schiphol budget overgeheveld naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft in totaal € 1,9 miljoen voor structurele kosten (€ 1,7 miljoen) voor 2014 en 2015 en incidentele kosten (€ 0,2 miljoen) over 2015.

Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

1.456.041

– 177.657

1.278.384

616.150

1.894.534

– Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.097.713

– 206.363

891.350

593.658

1.485.008

– Opdracht Voorzien in infrastructuur

194.194

– 12.404

181.790

24.305

206.095

– Opdracht Voorzien in ICT

75.297

28.387

103.684

– 1.813

101.871

– Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

59.445

560

60.005

1.100

61.105

– Bijdrage aan de NAVO

29.392

12.163

41.555

– 1.100

40.455

Uitgaven

1.308.438

– 103.457

1.204.981

– 165.550

1.039.431

Programma uitgaven

1.308.438

– 103.457

1.204.981

– 165.550

1.039.431

– Opdracht Voorzien in nieuw materieel

915.200

– 132.163

783.037

– 145.642

637.395

– Opdracht Voorzien in infrastructuur

191.483

– 12.404

179.079

24.305

203.384

– Opdracht Voorzien in ICT

112.918

28.387

141.305

– 36.813

104.492

– Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

59.445

560

60.005

1.100

61.105

– Bijdrage aan de NAVO

29.392

12.163

41.555

– 8.500

33.055

Programma ontvangsten

152.556

37.163

189.719

22.076

211.795

– Verkoopopbrengsten groot materieel

117.386

36.200

153.586

30.000

183.586

– Verkoopopbrengsten infrastructuur

33.300

– 11.200

22.100

– 9.200

12.900

– Overige ontvangsten

1.870

12.163

14.033

1.276

15.309

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

art 6.1 nieuw materiaal

art 6.2 infra-structuur

art 6.3 ICT

art 6.4 WOO

art 6.5 NAVO

Totaal

Beleidsmatige mutaties

           

Overloop investeringen

– 100.000

 

– 35.000

 

– 7.400

– 142.400

Herschikking reservering exploitatie

– 1.421

180

1.550

   

309

Herschikking budget business case Cougar

4.319

       

4.319

Harmonisatie DIP

– 35.561

28.325

7.236

   

0

Verkoopuitgaven van expl. naar inv.

6.941

2.300

     

9.241

Cyber

   

– 9.294

   

– 9.294

Uitdelen investeringsreeks contra terrorisme

10.900

 

   

10.900

Interne herschikking

7.500

– 6.500

– 1.000

1.100

– 1.100

0

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

– 170

 

– 305

   

– 475

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

3.608

 

   

3.608

Doorwerking ontvangsten

20.800

 

1.276

   

22.076

Aflossing SDD-EMU lening

– 62.558

       

– 62.558

Overheveling tussen departementen

   

– 1.276

   

– 1.276

Totaal mutaties

– 145.642

24.305

– 36.813

1.100

– 8.500

– 165.550

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel

30.000

30.000

Bijstelling verkoopopbrengsten vastgoed

– 9.200

– 9.200

Bijstelling overige ontvangsten

1.276

1.276

Totaal mutaties

22.076

22.076

Toelichting op de verplichtingen

Bijstelling Opdracht Voorzien in nieuw materieel

Het verplichtingenbudget van Opdracht Voorzien in nieuw materieel wordt opwaarts bijgesteld met € 639 miljoen. De bijstelling wordt vooral veroorzaakt doordat het contract voor het project Chinook Vervanging en Modernisering is ondertekend (verhoging van € 210 miljoen). Daarnaast zijn voor het project VOSS (€ 160 miljoen) eerder dan voorzien verplichtingen aangegaan. Ten slotte leiden overige projecten tot een extra bijstelling van € 269 miljoen. Deze bijstelling bestaat onder andere uit de projecten; SM2 Missiles van € 46 miljoen, Bushmaster van € 35 miljoen en OPP PC-7 (lesvliegtuig CLSK) van € 28 miljoen.

Toelichting op de uitgaven

Overloop investeringen

Het Ministerie van Defensie beschikt voor artikel 6 Investeringen krijgsmacht over een ongelimiteerde eindejaarsmarge. Een belangrijke aanleiding voor het niet limiteren van de eindejaarsmarge is de moeilijk te voorspellen momenten van betalingen bij grote materieel- en infraprojecten. In 2015 is bij de volgende projecten van artikel 6.1 Voorzien in nieuw materieel een vertraging opgetreden die leidt tot een latere betaling dan geraamd; GPW Boxer, ICMS/CBRN, verwerving F-35, Joint Support Ship, IGV productie en training en F-16 IR geleide luchtraketten. Tevens is in 2015 kapitale munitie die verbruikt is in Irak met het BIV verrekend. De verrekening leidt tot lagere investeringsuitgaven in 2015 van € 32 miljoen. Het verwerven van vervangende kapitale munitie kent lange besteltermijnen, veelal jaren. In totaal wordt in 2015 op artikel 6.1 Voorzien in nieuw materieel € 100 miljoen niet gerealiseerd. Ook bij artikel 6.3 Voorzien in ICT komen geplande uitgaven in 2015 niet tot besteding. Het gaat hier om € 35 miljoen aan bandbreedte- en overige IT investeringen. Tenslotte komt bij artikel 6.5 Bijdrage aan de NAVO een bedrag van € 7,4 miljoen niet tot betaling.

Beide elementen, de vertraging in de betaling van een aantal projecten en de verrekening van munitie leiden tot lagere investeringsuitgaven in 2015. Daartoe zal het budget van in totaal € 142,4 miljoen via de eindejaarsmarge worden meegenomen naar 2016.

Investeringsquote 2015

In de 1e suppletoire begroting 2015 werd uitgegaan van een investeringsquote van 15%. Als gevolg van de bij Overloop investeringen genoemde twee oorzaken is de investeringsquote in de 2e suppletoire begroting 2015 verlaagd naar 14%. Ten eerste komt een aantal betalingen voor investerings- en ICT-projecten niet in 2015, maar in 2016 tot realisatie. Ten tweede zijn de uitgaven voor kapitale munitie lager dan begroot. Dit is het gevolg van de verrekening met BIV van kapitale munitie die de laatste maanden is verbruikt gedurende de operatie in Irak. Het budget voor beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht daalt daarom in 2015 met € 142,4 miljoen en stijgt evenredig in 2016 via de eindejaarsmarge. Het budget blijft hierdoor behouden voor investeringen.

Herschikken reservering exploitatie

Bij vervanging of invoer van wapensystemen en wijzigingen in het vastgoedbestand wijzigen de exploitatie-uitgaven. Het verschil wordt ten laste of gunste van het artikel 6 Investeringen krijgsmacht herschikt. Het betreft de projecten Countering Improvised Explosive Devices (C-IED), de executie van bedrijfspanden, defensie cybereenheden (defcert), Joint Fires, militaire satelliet capaciteiten, verwerving SF- capaciteiten, het openhouden van de Van Ghentkazerne en het terugvloeien van de exploitatie uitgaven van het project VOSS.

Herschikking business case Cougar

De mutatie betreft de finale verwerking van het eerder genomen besluit om langer door te vliegen met de Cougar helikopter. Dit besluit is genomen om het tekort in helikopter-capaciteit te beperken, dat is ontstaan door de vertraging in het beschikbaar komen van de NH-90.

Herfasering investeringen

De herschikking van budgetten binnen het artikel 6 Investeringen krijgsmacht faciliteren de planning van projecten binnen het Defensie investeringsplan (DIP). Budgetten en planning zijn weer in lijn met elkaar gebracht. De voorliggende mutaties zijn interne schuiven binnen het jaar 2015.

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

De verkoopuitgaven worden ondergebracht op het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Hiertoe wordt het bijhorende budget herschikt van exploitatie naar investeringen.

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Uitdelen investeringsreeks contra terrorisme

De voorgestelde mutatie is de uitwerkingen van de Nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het budget wat hiervoor tijdelijk was gereserveerd op artikel 12 Nominaal en onvoorzien, is herschikt naar artikel 6.1 ten behoeve van het investeringsdeel voor de intensivering contra terrorisme.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen het investeringsartikel, waarbij ICT en infra gerelateerde goederen zijn ondergebracht bij artikel 6.1 Voorzien in nieuw materiaal.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Deze herschikking betreft twee kleine mutaties naar het DMO (€ 0,3 miljoen) en het CLAS(€ 0,2 miljoen).

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in het investeringsbudget.

Doorwerking ontvangsten

De verkoopopbrengsten van vastgoed zijn met € 9,2 miljoen achtergebleven als gevolg van de beperkte voortgang bij het verkopen van vastgoed. Dit komt mede doordat de werkwijze van het Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) nog niet volledig is geïmplementeerd. Aan de andere kant wordt een hogere verkoopopbrengst strategische goederen geboekt, voornamelijk door de vervroegde verkoop van tanks aan Finland (€ 30 miljoen). Dit werkt door in het uitgavenkader van het artikel 6 Investeringen krijgsmacht (€ 20,8 miljoen).

Aflossing SDD lening

Het Ministerie van Defensie lost in 2015 haar deel van de SDD-lening van de F-35 af. Genoemd bedrag is het restantbedrag van de totale lening ad € 116 miljoen die in 2002 is aangegaan ten behoeve van de ontwikkelfase van de F-35.

Overheveling tussen departementen

Voor het project Advance Passenger information (API 3) heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie bij aanvang van het project het volledige benodigde budget voor project aan het Ministerie van Defensie beschikbaar gesteld. Vanuit de EU is een subsidie voor dit project ontvangen, die administratief verwerkt moet worden bij het uitvoerend departement. Om die reden is het subsidiebedrag overgemaakt aan het Ministerie van Defensie. De hogere uitgaven werken door op het uitgavenkader en vervolgens is het bedrag weer teruggestort aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie omdat deze al de (bruto) projectkosten gefinancierd had.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

742.400

– 16.394

726.006

10.040

736.046

Uitgaven

742.400

– 16.394

726.006

10.040

736.046

Programma uitgaven

307.572

– 14.662

292.910

– 7.000

285.910

Opdracht Logistieke ondersteuning

307.572

– 14.662

292.910

– 7.000

285.910

– Gereedstelling

218.200

– 130

218.070

– 4.119

213.951

– Instandhouding

89.372

– 14.532

74.840

– 2.881

71.959

Apparaatsuitgaven

434.828

– 1.732

433.096

17.040

450.136

– Personele uitgaven

180.881

4.201

185.082

7.094

192.176

– waarvan eigen personeel

172.521

– 12.646

159.875

7.094

166.969

– waarvan externe inhuur

8.360

16.847

25.207

0

25.207

– Materiële uitgaven

253.947

– 5.933

248.014

9.946

257.960

– waarvan ICT

20.678

– 20.678

0

0

0

– waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS

172.099

12.842

184.941

15.288

200.229

– waarvan overige exploitatie

60.837

1.903

62.740

– 5.761

56.979

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

333

0

333

419

752

Apparaatsontvangsten

42.933

0

42.933

– 24

42.909

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Apparaatuitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Herschikking reservering exploitatie

– 4.200

2.091

– 2.109

Herschikking budget business case Cougar

66

 

66

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

 

– 6.941

– 6.941

Cyber

 

3.134

3.134

Herschikking budget instandhouding

– 2750

 

– 2.750

Boven sectoraal loonakkoord

 

2.822

2.822

Compensatie eigen huishouding

 

201

201

VUT equivalent

 

432

432

Doorwerken ontvangsten

 

– 24

– 24

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

1.824

1.507

3.331

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

15

153

168

Interne herschikking

– 1.955

1.955

0

Herallocatie

 

10.000

10.000

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

 

1.710

1.710

Totaal mutaties

– 7.000

17.040

10.040

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 24

– 24

Totaal mutaties

– 24

– 24

Toelichting

Herschikking reservering exploitatie

Indien het invoeren van nieuw materieel effect heeft op de exploitatielasten, worden de financiële middelen voor exploitatie overgeheveld vanuit de reservering op het investeringsbudget. Voor DMO betreft dit de projecten defensie cybereenheden (defcert), Joint Fires, militaire satelliet capaciteiten en digitale werkruimte.

Herschikking business case Cougar

De mutatie betreft de finale verwerking van het eerder genomen besluit om langer door te vliegen met de Cougar helikopter. Dit besluit is genomen om het tekort in helikopter-capaciteit te beperken, dat is ontstaan door de vertraging in het beschikbaar komen van de NH-90.

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

De verkoopuitgaven worden ondergebracht op het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Hiertoe wordt het bijhorende budget herschikt van exploitatie naar investeringen.

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Herschikken budget instandhouding

De herschikking van het budget voor instandhouding is het gevolg van de wijzigingen in taken en verantwoordelijkheden in de defensieorganisatie. Het assortimentsgewijs werken is verder geïmplementeerd en ingeregeld. Hierdoor ontvangt CLAS van DMO instandhoudingsbudget voor het assortiment ICMS/CBRN (Intensivering Civiel Militaire Samenwerking/ Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire middelen).

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt de DMO hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Doorwerking ontvangsten

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding leidt tot een aanpassing van de ontvangstenbegroting.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen, waaronder een overheveling van CLSK naar DMO (€ 1,8 miljoen) voor de lage druk turbine van de F-100 motor.

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

De voorgestelde mutaties zijn de uitwerkingen van de nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het hiervoor gereserveerde budget wordt verdeeld over de defensieonderdelen ten behoeve van het exploitatiedeel waaronder salarissen, opleidingen en transport.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Voor DMO betreft dit de budgetten voor Cyber (materiële exploitatie) en de defensie cyber eenheden.

Herallocatie

Vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien zijn de materiële uitgaven van de DMO bijgesteld met € 10 miljoen vanwege een hogere vraag naar werkplekdiensten, telefonie en het onderhoud van IT-systemen en -applicaties. De beschikbaarstelling van ICT-middelen wordt hiermee zeker gesteld.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

(bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

1.037.650

15.347

1.052.997

3.819

1.056.816

Uitgaven

1.037.650

15.347

1.052.997

– 5.062

1.047.935

Programma uitgaven

         

Opdracht Dienstverlenende eenheden

         

– Gereedstelling

         

– Instandhouding

         

Apparaatsuitgaven

1.037.650

15.347

1.052.997

– 5.062

1.047.935

– Personele uitgaven

467.947

– 28.500

439.447

27.863

467.310

– waarvan eigen personeel

458.200

– 44.872

413.328

21.183

434.511

– waarvan externe inhuur

0

16.000

16.000

5.680

21.680

– waarvan overig; attachés

9.747

372

10.119

1.000

11.119

– Materiële uitgaven

569.703

43.847

613.550

– 32.925

580.625

– waarvan bijdrage aan agentschap RVB (voormalig SSO DVD)

174.355

– 1.163

173.192

42.5251

215.717

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

30.471

0

30.471

1.184

31.655

– waarvan overig

357.755

44.282

402.037

– 78.180

323.857

– waarvan overig; attachés

7.122

728

7.850

1.546

9.396

(1) Correctie exploitatie i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. nazorg uitgezonden militairen

– 10.000

10.000

0

0

0

Apparaatsontvangsten

53.764

– 1.904

51.860

2.946

54.806

1

Binnen het budget huisvestering en infrastructuur wordt de opdracht aan het agentschap RVB bijgesteld vanwege de publiek private samenwerking voor het project Kromhout Kazerne.

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Apparaatuitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Herschikking reservering exploitatie

1.330

1.330

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

– 2.300

– 2.300

Cyber

468

468

Herschikking personele exploitatie

– 2.696

– 2.696

Boven sectoraal loonakkoord

5.991

5.991

Compensatie eigen huishouding

461

461

VUT equivalent

1.448

1.448

Doorwerken ontvangsten (eigen huishouding en energie)

2.946

2.946

Herallocatie

– 10.400

– 10.400

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

4.903

4.903

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

1.668

1.668

Overheveling tussen departementen

– 81

– 81

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

– 8.800

– 8.800

Totaal mutaties

– 5.062

– 5.062

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Bijstelling ontvangsten (energieafrekening)

3.000

3.000

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 54

– 54

Totaal mutaties

2.946

2.946

Toelichting op de verplichtingen

Bijstelling verplichtingen

De bijstellingen op het verplichtingenbudget betreft de reguliere kas is verplichtingen mutaties zoals deze bij de uitgavenmutaties worden toegelicht. Echter de vertraging van wettelijke betalingen waarvan de verplichting al is aangegaan heeft geen invloed op de verplichtingenstand. Dit leidt tot een verschil in het verplichtingenbudget ten opzichte van het uitgavenbudget van € 8,8 miljoen.

Toelichting op de uitgaven

Herschikken reservering exploitatie

Bij wijzigingen in het vastgoedbestand wijzigen ook de exploitatie-uitgaven. Het verschil wordt verrekend met het artikel Investeringen krijgsmacht. De reductie van bedrijfspanden heeft geleid tot mutaties ten gunste van het artikel Investeringen krijgsmacht. Het open houden van bijvoorbeeld de van Ghentkazerne in Rotterdam heeft echter geleid tot een tegengestelde mutatie. Verder is het formatiebudget van het CDC bijgesteld.

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

De verkoopuitgaven worden ondergebracht op het artikel Investeringen krijgsmacht. Hiertoe wordt het bijhorende budget herschikt van exploitatie naar investeringen.

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Herschikking personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten voor formatie overgeheveld tussen de onderdelen vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies. Voor het CDC betreft het vooral de overdracht van het budget voor sociaal medisch personeel aan het CZSK, een lagere instroom in de SBK en een intensivering in de personeelszorg van Defensie.

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt het CDC hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Doorwerking ontvangsten (eigen huishouding en energie)

De ontvangsten van het CDC worden met € 2,9 miljoen verhoogd. De ontvangsten zijn bijgesteld vanwege de meevaller in de jaarrekening energie 2013 (€ 3 miljoen). Daarnaast heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding ook een negatief effect op de ontvangstenbegroting.

Herallocatie

Het budget voor instandhouding infrastructuur is met € 18 miljoen verlaagd vanwege de beperkte capaciteit bij het Rijksvastgoedbedrijf. Verder is het budget voor de SBK uitgaven met € 2 miljoen verlaagd omdat vanwege een lagere uitstroom minder gebruik gemaakt is dan verwacht van de om- her- en bijscholingsmogelijkheden door uittredende werknemers. Het budget voor niet operationeel dienstvervoer en operationeel transport is met € 8 miljoen verhoogd om het oefenprogramma te kunnen ondersteunen en € 1,6 miljoen is toegevoegd aan het formatiebudget van CDC. Ten slotte is € 10,4 miljoen vrijgegeven aan artikel Nominaal en onvoorzien.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Het CDC heeft € 2,5 miljoen vanuit het BIV budget ontvangen voor projectattachés die ten behoeve van missies in het buitenland zijn geplaatst en voor de afrekeningen uit de jaren 2013 en 2014. Verder is vanuit andere defensieonderdelen, in het kader van het opstellen dan wel actualiseren van risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E), budget overgeheveld om te voorzien in tijdelijke externe ondersteuning bij het CDC.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Overheveling tussen departementen

De mutatie betreft een interdepartementale budgetoverheveling vanuit het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voor de deelname aan de Rijksschoonmaakorganisatie.

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

De uitgaven voor risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E), veteranenuitkeringen en participatiewet komen niet zoals begroot tot uitvoering in 2015, maar in 2016. Dit budget wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2016.

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen

(Bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

102.460

– 5.644

96.816

8.297

105.113

Uitgaven

102.460

– 5.644

96.816

6.897

103.713

Programma uitgaven

102.460

– 5.644

96.816

6.897

103.713

– Subsidies en bijdragen

23.848

– 1.255

22.593

9.486

32.079

– Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

42.449

– 3.225

39.224

0

39.224

– Overige uitgaven

36.163

– 1.164

34.999

– 2.589

32.410

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Programmauitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Cyber

1.306

1.306

Herschikking reservering exploitatie

800

800

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

90

90

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

307

307

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

– 1.400

– 1.400

Overheveling tussen departementen

– 2

– 2

Doorwerking ontvangst vanaf art 10; Nationaal Militair Museum

5.796

5.796

Totaal mutaties

6.897

6.897

Toelichting

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Herschikken reservering exploitatie

Deze mutatie betreft een bijstelling van de subsidies en bijdragen.

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor artikel 9 betreft het een budgetoverheveling van de CLAS ten behoeve van de subsidie voor de stichting Nationale Taptoe.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

De (niet huur gerelateerde) uitgaven voor het Nationaal Militair Museum komen niet zoals begroot tot uitvoering in 2015 maar in 2016. Daartoe word het budget van € 1,4 miljoen via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2016.

Overheveling tussen departementen

Dit betreft de budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de bijdrage in het toezicht op de Wet Normering Topinkomens.

Doorwerking ontvangst vanaf Art 10; Nationaal Militair Museum

Het Nationaal Militair Museum is 11 december 2014 geopend. Het formele huurcontract was op dat moment nog niet getekend. Inmiddels is dat wel het geval. De exploitatiesubsidie aan de Stichting Defensie Musea (SDM) is daartoe herijkt om aan te sluiten bij het formele contract.

Niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat

(Bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

1.599.771

15.073

1.614.844

1.137

1.615.981

Uitgaven

1.599.771

15.073

1.614.844

– 56.803

1.558.041

Apparaatsuitgaven

1.599.771

15.073

1.614.844

– 56.803

1.558.041

– Personele uitgaven

1.583.978

15.643

1.599.621

– 58.829

1.540.792

– waarvan eigen personeel

121.225

2.167

123.392

556

123.948

– waarvan externe inhuur

3.080

1.428

4.508

0

4.508

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.459.673

12.048

1.471.721

– 59.385

1.412.336

– Materiele uitgaven

15.793

– 570

15.223

2.026

17.249

– waarvan overig

15.583

– 570

15.013

1.696

16.709

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

210

0

210

330

540

Ontvangsten

6.811

7

6.818

20.759

27.577

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Apparaat-uitgaven

Totaal

Herschikking reservering exploitatie

2.035

2.035

Cyber

– 1.766

– 1.766

Herschikking personele exploitatie

– 31

– 31

Compensatie AOW gat

– 902

– 902

Boven sectoraal loonakkoord

11.753

11.753

Compensatie eigen huishouding

57

57

VUT equivalent

– 26.245

– 26.245

Doorwerken ontvangsten (eigen huishouding en lening ABP)

14.963

14.963

Lening ABP (aflossing 2005 en afsluiten 2015)

– 20.233

– 20.233

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

– 185

– 185

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

374

374

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

77

77

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

– 36.700

– 36.700

Totaal mutaties

– 56.803

– 56.803

Omschrijving mutaties ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Programmaontvangsten

Totaal

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling ontvangsten (eigen huishouding)

– 7

– 7

Nationaal Militair Museum

5.796

5.796

Ontvangsten aflossing lening ABP 2005

14.970

14.970

Totaal mutaties

20.759

20.759

Toelichting op de verplichtingen

Bijstelling verplichtingen

De bijstellingen op het verplichtingenbudget betreft de reguliere kas is verplichtingen mutaties zoals deze bij de uitgavenmutaties worden toegelicht. Echter de mutatie lening ABP is een financieringswijze en heeft zodoende geen invloed op de verplichtingenstand dit geldt ook voor de vertraging wettelijke betalingen waarvan de verplichting al is aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Herschikken reservering exploitatie

Bij vervanging of invoer van wapensystemen en wijzigingen in het vastgoedbestand wijzigen de exploitatie-uitgaven ten laste of ten gunste van het artikel Investeringen krijgsmacht. Voor dit artikel betreft het budgetten voor departementsbrede uitgaven en personeelszorg.

Cyber

De mutatie betreft de herschikking van het cyberbudget voor de intensivering cyberoperaties uit de beleidsbrief 2011 en de aanvullende cybermaatregelen voortkomend uit de intensivering bij de begroting 2015. Het budget voor de personele en materiële exploitatie wordt hierbij over de defensieonderdelen herschikt vanuit de voorlopige reservering bij het artikel 10 Centraal apparaat en vanuit het artikelonderdeel 6.3 Voorzien in IV/ICT.

Personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten voor formatie overgeheveld tussen de onderdelen vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies.

Compensatie AOW gat

In het eerste deelakkoord is afgesproken dat er een voorziening wordt gecreëerd voor het oplossen van het AOW-gat. Voor 2015–2018 wordt dit gedekt uit de UKW (Uitkeringswet Gewezen Militairen) risicovoorzieningen op P&U (Pensioenen en Uitkeringen) maar het is structureel onderdeel van het totaal aan maatregelen in de arbeidsvoorwaarden. De reservering is in 2015 niet in zijn geheel benodigd en valt voor het resterende deel vrij ten behoeve van artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie wordt het Centraal apparaat hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Doorwerking ontvangsten

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de eigen huishouding heeft een negatief effect op de ontvangstenbegroting. Daarnaast werkt de ontvangen aflossing van de lening ABP die in 2005 is aangegaan door op het uitgavenkader.

Lening ABP

Het Ministerie van Defensie is met het ABP een lening overeengekomen voor het op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen. Het voorlopige bedrag voor de lening 2015 wordt op basis van de geactualiseerde kapitaalbehoefte aangepast van € 15,3 miljoen naar € 10,1 miljoen. Daarnaast wordt de lening die in 2005 is aangegaan conform afspraak afgelost (€ 14,9 miljoen).

Budgetoverheveling tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Op artikel 10 betreft dit een overheveling naar CDC en DMO/JIVC voor de reorganisatie sectie Vertalingen en extra IT behoefte van de MIVD.

Herschikken reservering exploitatie

De mutatie betreft een bijstelling van de pensioenramingen.

Uitdelen exploitatiereeks contra terrorisme

De voorgestelde mutaties zijn de uitwerkingen van de nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het hiervoor gereserveerde budget wordt verdeeld over de defensieonderdelen ten behoeve van het exploitatiedeel waaronder salarissen, opleidingen en transport.

Uitdeling prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

De uitgaven voor ereschulden, SBK (Sociaal Beleidskader) 2004 en Wachtgelden & Inactiviteitsgelden komen niet zoals begroot tot uitvoering in 2015, maar in 2016. Daartoe word het budget van € 36,7 miljoen via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2016.

Nationaal Militair Museum

Dit betreft de ontvangsten voor de herijking van de exploitatiesubsidie aan de stichting Defensie Musea ten behoeve van het Nationaal Militair Museum.

Niet-beleidsartikel 11 Geheim

Artikel 11 Geheim

(Bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

5.339

0

5.339

16

5.355

Uitgaven

5.339

0

5.339

16

5.355

Geheime uitgaven

5.339

0

5.339

16

5.355

Totaal uitgaven

5.339

0

5.339

16

5.355

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Apparaat-uitgaven

Totaal

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

16

16

Totaal mutaties

16

16

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld en verwerkt in de exploitatie budgetten.

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien

(Bedragen x € 1.000)

ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

Verplichtingen

27.337

52.522

79.859

– 79.756

103

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nader te verdelen

27.337

52.522

79.859

– 79.756

103

Onvoorzien

         

Totaal uitgaven

27.337

52.522

79.859

– 79.756

103

Omschrijving mutaties uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Apparaat-uitgaven

Totaal

Herschikking personele exploitatie

– 3.425

– 3.425

Boven sectoraal loonakkoord

– 12.604

– 12.604

Compensatie AOW gat

902

902

Compensatie eigen huishouding

– 17.100

– 17.100

VUT equivalent

10.000

10.000

Uitdelen investeringsreeks contra terrorisme

– 19.566

– 19.566

Herallocatie

– 21.400

– 21.400

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

– 9.457

– 9.457

Herschikking reservering exploitatie

– 411

– 411

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

– 6.695

– 6.695

Totaal mutaties

– 79.756

– 79.756

Toelichting

Personele exploitatie

Binnen de exploitatie van de defensieonderdelen zijn budgetten voor formatie overgeheveld tussen de onderdelen vanwege het verschuiven van activiteiten met de daarbij behorende functies. De dekking ten laste van artikel 12 Nominaal en onvoorzien bestaat uit de compensatie voor herschikkingen binnen de formatie.

Boven sectoraal loonakkoord

De mutatie betreft de verdeling over de defensieonderdelen van de aanvullende middelen ten behoeve van de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. Daarnaast wordt, conform de afspraken uit het akkoord, ter dekking de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) premie in 2015 verlaagd. Het verschil tussen de kabinetsbijdrage en de uitkering aan de defensieonderdelen wordt gedekt vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Compensatie AOW gat

In het eerste deelakkoord is afgesproken dat er een voorziening wordt gecreëerd voor het oplossen van het AOW-gat. Voor 2015–2018 wordt dit gedekt uit de UKW (Uitkeringswet Gewezen Militairen) risicovoorzieningen op P&U (Pensioenen en Uitkeringen) maar is structureel onderdeel van het totaal aan maatregelen in de arbeidsvoorwaarden. De reservering is in 2015 niet in zijn geheel benodigd en valt voor het resterende deel vrij ten behoeve van artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

Compensatie eigen huishouding

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (november 2014) is gesteld dat de in artikel 20 Verplaatsingskostenbesluit militairen (VKBM) neergelegde eis van het voeren van een eigen huishouding, buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak heeft zowel invloed op de ontvangsten- als op de uitgavenbegroting van de defensieonderdelen. Met deze mutatie worden defensieonderdelen hiervoor gecompenseerd vanuit het artikel 12 Nominaal en onvoorzien.

VUT equivalent

De inhouding van het VUT-equivalent voor militaire salarissen vindt met ingang van 1 januari 2015 niet meer plaats. De inhoudingen werden ingezet ten behoeve van het kapitaaldekkingsstelsel op artikel 10 Centraal apparaat. Met deze mutatie worden de budgetten van defensieonderdelen gecorrigeerd voor het vervallen van de inhouding.

Uitdelen investerings- en exploitatiereeks contra terrorisme

De voorgestelde mutaties zijn de uitwerkingen van de nota Maatregelen versterken veiligheidsketen. Het hiervoor gereserveerde budget wordt verdeeld over de defensieonderdelen ten behoeve van het exploitatiedeel waaronder salarissen, opleidingen en transport.

Herallocatie

Vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien zijn middelen overgeheveld naar beleidsartikelen ter dekking van tekorten op formatie, informatievoorziening en transport. Dit wordt voor een deel gevoed door de verlaging van het budget voor instandhouding infrastructuur van CDC.

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2015

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

Herschikken reservering exploitatie

Administratieve correctie als gevolg van afrondingsverschillen.

Overloop naar 2016 wettelijke betalingen

€ 6,7 miljoen van de reservering op arbeidsvoorwaardengeld komt niet tot betaling in 2015. Dit budget wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2016.

Licence