Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2015 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 Het beleid, het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.

Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De verdere toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3 Overzicht uitgavenmutaties en 2.4 Overzicht ontvangstenmutaties.

Afsluitend wordt in paragraaf 2.5 Budgettaire gevolgen van beleid inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin zichtbaar de budgettaire gevolgen van beleid als ook tabellen met de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. De toelichting die per artikel wordt gegeven heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting.

De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

Licence