Base description which applies to whole site

5. FINANCIEEL BEELD ZORG

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2015, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2016.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2015 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. Inleiding

  • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2015

  • 3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2015

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2016. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 

BKZ

BKZ stand ontwerpbegroting 2016

65.733

IJklijnmutaties

2

BKZ stand 2e suppletoire begroting 2015

65.736

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2015

65.243

Onderschrijding BKZ

– 493

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2016 toegenomen met € 2 miljoen als gevolg van ijklijnmutaties. De actuele kaderonderschrijding van het BKZ bedraagt € 0,5 miljard.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2015 vanaf de stand ontwerpbegroting 2016. Sinds de ontwerpbegroting 2016 is de kaderonderschrijding met € 263 miljoen toegenomen. Dit is het saldo van de opwaartse bijstelling van het BKZ met circa € 2 miljoen als gevolg van ijklijnmutaties en een neerwaartse bijstelling van de BKZ-uitgaven met circa € 260 miljoen.

In tabel 3 wordt de bijstelling van de BKZ-uitgaven nader toegelicht.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2015

Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2016

– 230

Mutatie 2e suppletoire begroting 2015

– 263

Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2015

– 493

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Het bedrag van € 0,5 miljard kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2015 van het ZiNL en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2015 nader gerapporteerd.

3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 al in de 1e suppletoire begroting 2015 en in de ontwerpbegroting 2016 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2015

Stand ontwerpbegroting 2016

70.612,1

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

 

Actualisering zorguitgaven

– 335,0

Schadevergoeding Erasmus MC – betaling 2015

81,0

Ruimte subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

– 9,0

Ruimte tegemoetkomingen Wtcg

– 7,5

Meerkosten zorgkantoren pgb-trekkingsrechten

7,7

Overige

2,6

   

Totaal mutaties

– 260,2

Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2015

70.351,9

Stand ontwerpbegroting 2016

5.109,0

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

0,0

BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2015

5.109,0

   

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2015

65.242,9

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Actualisering zorguitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2015 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de ramingen van de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 0,3 miljard. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2015. Daarover wordt in het jaarverslag 2015 nader gerapporteerd.

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (per ultimo 2014). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd. Zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Voor de betaling in 2015 wordt via een kasschuif € 81 miljoen toegevoegd aan de € 4 miljoen die voor 2015 waren gereserveerd. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).

Ruimte subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor 2015 is een subsidieregeling ingesteld die de financiële belemmeringen vermindert voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de eerste suppletoire wet is gebleken dat het beroep op de regeling lager is uitgevallen dan begroot en is het gereserveerde budget doorgeschoven naar 2016 en 2017. Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een aanvullende vrijval van middelen van € 9 miljoen in 2015.

Ruimte tegemoetkomingen Wtcg

Van het CAK zijn nadere gegevens ontvangen over toe te kennen tegemoetkomingen Wtcg over 2014 en eerdere jaren. Uit deze gegevens blijkt dat er ruimte is in 2015.

Meerkosten zorgkantoren pgb-trekkingsrechten

In november 2014 is bestuurlijk overeengekomen dat VWS in redelijkheid zal voorzien in de compensatie van extra kosten die partijen uit hoofde van een terugvalscenario maken en hebben gemaakt. Het gaat hier om extra kosten bij zorgkantoren onder andere om aanvullende bemensing van de frontoffice, herstelacties ter correctie van budgetten en tarieven, beoordelingen en herbeoordelingen van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen en de beëindiging van Wlz-Wmo-combinatiecontracten. Daarnaast hebben de huisbezoeken pgb geleid tot procedures waarbij externe juridische hulp vereist was. In totaal wordt incidenteel € 7,7 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Overig

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Licence