Base description which applies to whole site

4. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

28.144

27.119

6.983

34.102

         

Uitgaven

28.144

27.119

6.983

34.102

 

1. Internationale samenwerking

5.097

5.097

112

5.209

         

Bijdragen aan agentschappen

0

0

80

80

         

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.097

4.400

– 75

4.325

waarvan onder andere:

       

World Health Organization

3.868

3.171

92

3.263

         

Bijdrage aan agentschappen

0

697

107

804

         

2. Verzameluitkering VWS

0

0

0

0

Verzameluitkering Sport

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

0

0

0

0

Verzameluitkering Langdurige Zorg

0

0

0

0

         

3. Strategisch onderzoek RIVM

23.047

22.022

6.871

28.893

Bekostiging

23.047

22.022

6.871

28.893

Strategisch onderzoek RIVM

23.047

22.022

6.871

28.893

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

3. Strategisch onderzoek RIVM

Bekostiging

Strategisch onderzoek RIVM

Het betreft meerdere mutaties: een tijdelijk bijdrage van de eigenaar ten behoeve van de tarieven van het RIVM, een bijdrage van de eigenaar voor doelgroepenbeleid RIVM en een bijdrage van de eigenaar inzake een interne RIVM verhuizing. Tevens is hier een eenmalige bijdrage van de eigenaar geboekt voor het CIBG.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

230.232

296.770

12.658

309.428

         

Uitgaven

230.232

296.785

12.605

309.390

– Personele uitgaven

173.800

208.092

2.846

210.938

waarvan eigen personeel

165.969

194.015

– 1.826

192.189

waarvan externe inhuur

4.926

11.172

5.240

16.412

waarvan overig materieel

2.905

2.905

– 568

2.337

– Materiële uitgaven

56.432

88.693

9.759

98.452

waarvan ICT

5.346

4.919

1.924

6.843

waarvan bijdrage SSO's

34.297

35.669

7.445

43.114

waarvan overig materieel

16.789

48.105

390

48.495

         

Ontvangsten

5.354

21.185

7.953

29.138

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

230.232

296.785

12.605

309.390

         

Personele uitgaven kerndepartement

114.768

137.958

3.665

141.623

waarvan eigen personeel

108.385

128.868

– 980

127.888

waarvan externe inhuur

4.186

6.893

5.219

12.112

waarvan postactieven

2.197

2.197

– 574

1.623

         

Materiële uitgaven kerndepartement

37.892

70.061

9.047

79.108

waarvan ICT

2.766

2.797

932

3.729

waarvan bijdrage SSO's

28.917

32.099

10.781

42.880

waarvan overig materieel

       
         

Personele uitgaven inspecties

50.475

57.100

– 1.405

55.695

waarvan eigen personeel

49.267

52.342

– 1.417

50.925

waarvan externe inhuur

500

4.050

6

4.056

waarvan postactieven

708

708

6

714

 

Materiële uitgaven inspecties

16.347

15.327

– 2.027

13.300

waarvan ICT

2.550

1.880

992

2.872

waarvan bijdrage SSO's

5.300

3.470

– 3.236

234

waarvan overig materieel

8.497

9.977

217

10.194

 

Personele uitgaven SCP en raden

8.557

13.034

586

13.620

waarvan eigen personeel

8.317

12.805

571

13.376

waarvan externe inhuur

240

229

15

244

waarvan postactieven

0

0

0

0

         

Materiële uitgaven SCP en raden

2.193

3.305

2.739

6.044

waarvan ICT

30

242

0

242

waarvan bijdrage SSO's

80

100

– 100

0

waarvan overig materieel

2.083

2.963

2.839

5.802

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven kerndepartement

De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn per saldo met € 3,7 miljoen bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel van € 1 miljoen en een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 5,2 miljoen

De afname op het eigen personeel wordt onder meer veroorzaakt door lagere loonkosten door de spoedige VanWerknaarWerk begeleiding van medewerkers van de voormalig Jeugdinstellingen Almata en Lindenhorst. De uitgaven van externe inhuur worden veroorzaakt door inhuur voor tijdelijke extra uitbreiding op de uitvoering van subsidieregelingen, tijdelijke extra inzet op innovatie en zorgvernieuwing en voor de uitvoering voor de Transitie Autoriteit Jeugd.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement laten een toename zien van circa € 9 miljoen. Dit komt onder andere doordat de kosten van het huisvestingscomponent van de bijdrage aan de SSO’s aanzienlijk hoger uitvallen dan geraamd (€ 2,9 miljoen). De oorzaak hiervan zijn de hogere kosten tengevolge van de later dan geplande verhuizing van het kerndepartement. Voorts vindt een technische mutatie van het personele naar materiële budget plaats voor de projectdirectie ALt (€ 5 miljoen) en een desaldering ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s.

Materiële uitgaven inspecties

De materiële uitgaven van de inspecties worden voor circa € 2 miljoen bijgesteld. Dit betreft een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s.

Materiële uitgaven SCP en raden

De materiële uitgaven van het SCP en de raden worden voor circa € 2 miljoen bijgesteld. Door het aannemen van extra onderzoeksopdrachten heeft het SCP hogere kosten voor aankoop data en uitbesteding wetenschappelijk onderzoek die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten van departementen.

Ontvangsten

De uitgaven- en ontvangstenraming worden verhoogd met € 3,6 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen. Daarnaast zijn als gevolg van ontvangsten uit detacheringen diverse desalderingen geboekt.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

– 46.645

– 43.437

44.290

853

         

Uitgaven

– 46.640

– 43.432

44.290

858

         

1. Loonbijstelling

0

2.852

– 2.179

673

2. Prijsbijstelling

2.190

1.746

– 1.561

185

3. Onvoorzien

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 48.830

– 48.030

48.030

0

         

Ontvangsten

5.000

5.400

– 5.400

0

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

Taakstelling

De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 48 miljoen).

Licence