Base description which applies to whole site

1. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Duurzame handel en investeringen

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

321.663

323.239

361.755

684.994

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

515.497

513.825

– 117.553

396.272

             

1.1

Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

13.494

13.494

– 9

13.485

             
 

Opdrachten

         
   

waarvan beleidsondersteuning internationaal ondernemen

2.489

2.489

 

2.489

             
 

Bijdrage (inter)nationale organisaties

         
   

Contributies internationaal ondernemen

5.670

5.670

 

5.670

   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.085

5.085

– 9

5.076

             
             

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

 

71.714

71.589

– 11.800

59.789

             
 

Subsidies

         
   

Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen

4.940

4.815

– 2.000

2.815

   

Partners for International Business (PIB)

8.400

8.400

– 4.600

3.800

   

Financieringsfaciliteit/Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI)

15.000

15.000

– 7.000

8.000

   

FOM

   

4.000

4.000

   

Package4growth non-ODA

730

730

 

730

   

Overig Programmatische Aanpak

3.104

3.104

– 1.000

2.104

   

PSO/2g@there

3.576

3.576

– 2.000

1.576

             
 

Leningen

         
   

Finance for International Business (FIB)

3.965

3.965

 

3.965

             
 

Bijdragen aan agentschappen

         
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

26.072

26.072

 

26.072

   

Versterking economische functie (NBSO's via RVO)

5.927

5.927

800

6.727

             

1.3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

 

280.289

278.742

– 32.144

246.598

             
 

Bijdragenovereenkomst

         
   

Landenprogramma's ondernemingsklimaat

14.000

15.342

– 3.493

11.849

   

Bedrijfsmatige technische bijstand

1.709

1.709

 

1.709

             
 

Subsidies

         
   

Transitiefaciliteit

1.700

2.080

543

2.623

   

Marktontwikkeling in het kader van private sector development

41.759

41.759

10.087

51.846

   

Wet en regelgeving

15.172

11.070

– 122

10.948

   

Financiele sectorontwikkeling

19.572

19.572

1.274

20.846

   

versterking privaat ondernemerschap

51.756

55.431

– 5.000

50.431

   

Infrastructuurontwikkeling

68.994

69.658

– 27.838

41.820

   

Samenwerking bedrijfsleven en PPP's

12.950

13.645

– 3.160

10.485

   

Bedrijfsleveninstrumentarium

6.382

6.382

 

6.382

   

Technische assistentie DGGF

14.000

10.300

– 3.469

6.831

             
 

Bijdragen aan agentschappen

         
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

19.500

20.000

1.000

21.000

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

International Labour Organization

5.167

5.217

– 4

5.213

   

Partnershipprogramma ILO

5.000

5.000

 

5.000

   

International Finance Corporation

2.628

2.628

– 2.628

0

             

1.4

Dutch good growth fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf

 

150.000

150.000

– 73.600

76.400

             
   

Programma's Dutch Good Growth Fund

150.000

150.000

– 73.600

76.400

             
 

Ontvangsten

 

7.267

7.267

5.000

12.267

             

1.10

Versterkt internationaal handelssysteem met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

7.267

7.267

5.000

12.267

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget komt voor EUR 295 miljoen voor rekening van de programma’s DRIVE en Development2Build. Daarnaast wordt EUR 25 miljoen aan verplichtingenbudget toegekend ten behoeve van de LEAD-regeling die zich richt op het stimuleren van lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid voor Afrikaanse jongeren. Voorts worden nieuwe verplichtingen aangegaan voor het Initiatief Duurzame Handel (IDH), Trade Mark East Africa en het Health Insurance Fund (HIF). Daartegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget van het DGGF van EUR 150 miljoen. Deze verplichting is reeds in 2014 aangegaan.

Uitgaven

Artikel 1.2

De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere liquiditeitsbehoefte bij uitvoerder RVO op diverse programma’s. De bevoorschotting is neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is er op dit sub-artikel sprake van een verhoging vanwege door de uitvoerder gedeclareerde schade die is ontstaan onder de garantieregeling Financieel Opkomende Markten (FOM).

Artikel 1.3

De daling op dit sub-artikel is een saldo en wordt met name veroorzaakt door de onderuitputting op het budget voor infrastructuurontwikkeling, door de vertraagde ontwikkelfase en uitvoering van ORIO-projecten en de omvorming van het instrumentarium van ORIO naar DRIVE. Daarnaast valt de bevoorschotting van de RVO voor de uitvoering van lopende programma’s lager uit dan geraamd. Ook op de overige instrumenten is sprake van een lagere liquiditeitsbehoefte op lopende verplichtingen. Daartegenover staat een verhoging van het budget voor marktontwikkeling (waaronder de bijdragen aan het Initiatief Duurzame Handel en Trade Mark East Africa).

Artikel 1.4

De mutatie op dit sub-artikel betreft een aanpassing van de uitgavenraming op aangegane verplichtingen onder het DGGF. In dit verband verwijs ik tevens naar de Mid Term Review van het DGGF die onlangs aan Uw Kamer is gestuurd.

Ontvangsten

Uit de begrotingsreserve (non-ODA) voor de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) zal in de periode 2015–2017 in totaal EUR 25 miljoen ter beschikking worden gesteld voor de LEAD-regeling (zie hierboven onder verplichtingen). In 2015 betreft het een bedrag van EUR 5 miljoen dat op het ontvangstenartikel 1.10 wordt geboekt.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheiden water

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

442.237

722.755

– 162.783

559.972

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

561.053

561.867

– 27.699

534.168

             
             

2.1

Toename van voedselzekerheid

 

303.795

303.795

– 14.070

289.725

             
 

Subsidies

         
   

Internationaal onderwijsprogramma

32.700

32.700

100

32.800

   

Duurzame voedselproductie

51.250

59.456

2.000

61.456

   

Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid

39.332

33.000

– 15.000

18.000

   

Voeding

17.200

17.200

4.300

21.500

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Partnerschapsprogramma FAO

2.500

2.500

 

2.500

   

versterking ruraal ondernemersklimaat

20.000

15.000

5.500

20.500

   

Landenprogramma's voedselzekerheid

140.813

143.393

– 10.970

132.423

             

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

 

173.157

173.157

– 13.104

160.053

             
 

Subsidies

         
   

Integraal waterbeheer

19.937

19.937

12.063

32.000

   

Drinkwater en sanitatie

31.960

32.460

3.000

35.460

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Wereldbank

10.000

10.000

 

10.000

   

Landenprogramma's integraal waterbeheer

59.611

59.295

– 16.869

42.426

   

Landenprogramma's drinkwater en sanitatie

51.649

51.350

– 11.218

40.132

             
             

2.3

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van

         

Verplichtingen

De verlaging op dit beleidartikel is grotendeels het gevolg van verlagingen op centrale en decentrale waterbudgetten. Het stopzetten van het waterprogramma in Benin leidt tot een verlaging van de verplichtingenbudgetten voor activiteiten op het gebied van drinkwater en sanitatie en integraal waterbeheer met in totaal EUR 73 miljoen. In Rwanda wordt circa EUR 20 miljoen wegens vertragingen doorgeschoven naar 2016. Het verplichtingenbudget voor centrale waterprogramma’s wordt met ruim EUR 55 miljoen verlaagd, m.n. omdat een nieuwe verplichting voor het Fonds Duurzaam Water pas in 2016 zal worden aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

1.587.610

1.611.980

– 229.064

1.382.916

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

941.934

941.677

– 27.052

914.625

             
             

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

 

389.784

386.784

– 14.178

372.606

             
 

Subsidies

         
   

waarvan centrale programma's SRGR & HIV/aids

119.193

124.640

 

124.640

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

SRGR (Unicef)

10.000

10.000

 

10.000

   

UNAIDS

20.000

20.000

 

20.000

   

SRGR; Strategische Alliantie Internationale NGO's

1.500

7.500

775

8.275

   

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

55.000

55.000

 

55.000

   

UNFPA

70.000

60.000

– 5.000

55.000

   

WHO-PAHO

6.713

6.713

– 729

5.984

   

Partnershipprogramma WHO

10.216

11.683

– 1.774

9.909

   

Landenprogramma's SRGR & HIV/aids

89.009

91.248

– 7.450

83.798

             

3.2

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

43.510

43.510

– 1.454

42.056

             
 

Subsidies

         
   

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

32.139

31.739

 

31.739

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNWOMEN

6.000

6.000

 

6.000

   

Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen

5.371

5.771

– 1.454

4.317

             

3.3

Versterkt maatschappelijk middenveld

 

452.340

452.366

– 9.566

442.800

             
 

Subsidies

         
   

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

12.000

12.000

600

12.600

   

SNV programma

55.000

55.000

– 10.000

45.000

   

Medefinancieringsstelsel

382.000

382.000

 

382.000

   

Twinningsfaciliteit Suriname

3.340

3.366

– 166

3.200

             

3.4

Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

 

56.300

59.017

– 1.854

57.163

             
 

Subsidies

         
   

Onderzoekprogramma's

4.363

4.403

– 640

3.763

   

Onderwijsprogramma's

800

800

 

800

   

Internationale hoger onderwijsprogramma's

43.710

44.203

 

44.203

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Internationale onderwijsinstituten

477

477

– 392

85

   

Landenprogramma's hoger onderwijs

4.000

4.000

 

4.000

   

Landenprogramma's onderwijs algemeen

2.950

4.600

– 788

3.812

Verplichtingen

De verplichtingen voor het Accountabilityfonds, het Voice Fonds en het SRGR Fonds worden in 2016 aangegaan. Daarnaast wordt het budget voor het Health Insurance Fund (HIF) om beleidsinhoudelijke redenen overgeheveld naar beleidsartikel 1 (zie aldaar). Dit leidt tot een verlaging van het verplichtingenbudget op artikel 3 van circa EUR 198 miljoen. In een aantal landenprogramma’s (o.m. Ethiopië, Rwanda, Mozambique) en regionale programma’s (Grote Meren) is de start van nieuwe activiteiten op het gebied van hiv/aids en SRGR eveneens uitgesteld naar 2016. Dit leidt tot een teruggave van circa EUR 72 miljoen. Daarentegen leiden versnellingen in Mozambique tot een verhoging van EUR 36,5 miljoen.

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

370.379

549.121

164.966

714.087

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

398.571

598.571

95.461

694.032

             

4.1

Humanitaire hulp

 

205.017

205.017

116.381

321.398

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNHCR

33.000

33.000

 

33.000

   

Wereldvoedselprogramma

36.000

36.000

 

36.000

   

UNRWA

13.000

13.000

 

13.000

   

Noodhulpprogramma's

123.017

123.017

116.381

239.398

             

4.3

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

 

193.554

223.554

– 20.920

202.634

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Landenprogramma's legitieme en capabele overheid

 

2.777

– 527

2.250

   

Landenprogramma's functionerende rechtsorde

57.879

92.064

– 3.415

88.649

   

Midden Amerika programma

10.100

9.000

 

9.000

   

Landenprogramma's inclusieve en politieke processen; vredesdialoog en conflictpreventie

7.800

7.800

– 3.839

3.961

   

Functionerende rechtsorde

10.000

9.000

 

9.000

   

Inclusieve politieke processen: vredesdialoog en conflictpreventie

40.300

40.057

 

40.057

   

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

56.000

46.050

– 15.000

31.050

   

Legitieme en capabele overheid

19.275

17.850

73

17.923

             

4.4

Noodhulpfonds

 

0

170.000

 

170.000

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Noodhulpfonds

0

170.000

 

170.000

Verplichtingen

De mutatie hangt grotendeels samen met de verhoging van het noodhulpbudget. Er worden voor circa EUR 300 miljoen nieuwe verplichtingen aangegaan voor bijdragen aan het Internationale Rode Kruis, UNICEF, UNWRA en het Central Emergency Response Fund (CERF) van de Verenigde Naties. Onder het centrale budget voor vredesdialoog en conflictpreventie wordt de bijdrage aan een aantal meerjarige strategische partnerschappen vernieuwd. Daarentegen worden de centrale budgetten voor legitieme en capabele overheid en voor vredesdividend verlaagd met circa EUR 125 miljoen, met name als gevolg van vertragingen. Tenslotte leidt de instabiliteit in Zuid-Soedan tot een verlaging van het verplichtingenbudget voor activiteiten op het terrein van functionerende rechtsorde met ruim EUR 20 miljoen.

Uitgaven

Artikel 4.1

Het kabinet heeft in 2.015 EUR 110 miljoen extra beschikbaar gesteld voor opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het reguliere noodhulpbudget. Deze verhoging wordt gedekt door het naar voren halen van positieve BNI-bijstellingen in 2016 en 2020. Voorts is EUR 5 miljoen extra uitgetrokken voor noodhulp aan Jemen. Deze bijdrage is reeds vermeld in de Kamerbrief d.d. 21 mei 2015 maar was nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota. Tenslotte stijgt het budget voor (non-ODA) noodhulp aan niet-DAC landen met EUR 1,4 miljoen. Dit budget is ingezet voor de vluchtelingencrisis in Griekenland (Special Mediteranean Initiative/UNHCR), de Nederlandse laborantenteams in de ebolacrisis en noodhulp aan Dominica (inzet van het marineschip Zs. Ms. Pelikaan en een helicopter).

Beleidsartikel 5

Beleidsartikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2015

Stand 1e suppletoire ontwerpbegroting 2015

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015

Stand 2e suppletoire begroting 2015

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

21.217

30.246

107.544

137.790

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

 

58.110

97.728

146.482

244.210

             

5.1

Versterkte multilaterale betrokkenheid

 

159.617

163.814

3.064

166.878

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNDP

17.500

17.500

 

17.500

   

UNICEF

14.000

14.000

 

14.000

   

UNIDO

1.950

1.950

– 10

1.940

   

Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen

104.296

108.493

 

108.493

   

Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen

5.498

5.498

446

5.944

   

Speciale multilaterale activiteiten

7.373

7.373

2.628

10.001

   

Assistent-deskundigen programma

9.000

9.000

 

9.000

             

5.2

Overig armoedebeleid

 

– 110.507

– 75.086

137.418

62.332

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

12.011

12.011

– 1.100

10.911

   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

9.350

9.350

– 100

9.250

   

Schuldverlichting

48.667

48.667

– 1.002

47.665

   

Unesco

2.000

4.400

 

4.400

             
 

Overige

Koersverschillen

pm

pm

80.000

80.000

             
 

nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

 

– 182.535

– 149.514

59.620

– 89.894

             

5.3

Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

 

9.000

9.000

6.000

15.000

             
 

Subsidies

         
   

Migratie en ontwikkeling

3.100

3.100

 

3.100

             
 

Diversen

Migratie en ontwikkeling

5.900

5.900

6.000

11.900

             
 

Ontvangsten

 

79.542

79.792

744

80.536

             

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

 

48.366

48.616

 

48.616

             

5.21

Ontvangsten OS

 

31.176

31.176

744

31.920

             

5.22

Koersverschillen OS

 

pm

pm

 

0

Verplichtingen

Tijdens de Finance for Development– bijeenkomst in Addis Abeba in augustus jl. heeft Nederland toegezegd zijn inspanningen op het gebied van domestic revenue mobilisation te verdubbelen. In dat kader wordt het verplichtingenbudget op dit artikel verhoogd met EUR 9,4 miljoen ten behoeve van bijdragen aan de African Regional Technical Assistance Centers (AFRITAC) van het IMF en het IMF Topical Trust Fund. Ten behoeve van een bijdrage aan de Stichting NCDO die aanvankelijk in 2014 was voorzien, wordt het verplichtingenbudget verhoogd met EUR 12 miljoen.

Uitgaven

Artikel 5.2

De koersverliezen op de euro lopen in 2015 naar verwachting op naar EUR 80 miljoen.

Voorts betreft de mutatie op sub-artikel 5.2 een technische bijstelling en wordt verklaard doordat de BNP-korting bij Tweede Suppletoire Begroting voor EUR 60 miljoen is ingevuld. De nog te verdelen BNP-korting, die in de BHOS-begroting als een negatief bedrag wordt opgenomen op dit sub-artikel, daalt hierdoor van EUR 150 miljoen (Eerste Suppletoire Begroting) naar EUR 90 miljoen (Tweede Suppletoire Begroting), hetgeen leidt tot een verhoging van sub-artikel 5.2.

Artikel 5.3

Het Bed, Bad, Brood-akkoord leidt tot een verhoging van het budget voor migratie en ontwikkeling met EUR 6 miljoen.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Licence