Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015

Tweede suppletoire begroting

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art.nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

 

3.603.059

     

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

282.491

     

Nieuwe mutaties:

 

420.278

Begrotingsreserve sanering- en

projectsteun woningcorporaties

1

294.495

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

1

51.871

Huurtoeslag

1

110.000

Revolverend fonds Energiebesparing

gebouwde Omgeving

2

– 35.000

Beleidsprogramma Energiebesparing

2

– 8.524

Beleidsprogramma woningbouw productie

2

7.436

     

Overige mutaties

 

56.722

Stand 2e suppletoire 2015

 

4.362.550

Toelichting

Artikel 1. Woningbouw

Begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties

Per 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden. Hierin is ondermeer geregeld dat de taak voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties onder direct gezag van de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te liggen. Tot 1 juli 2015 was deze taak toebedeeld aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Bij de overdracht van deze taak zijn tevens de fondsmiddelen voor sanering- en projectsteun overgekomen naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. Deze middelen worden aangehouden in een begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de initiële storting in deze begrotingsreserve en de uitvoeringskosten.

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt als onderdeel van het Herzien saneringsbesluit van 24 juli 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), besluit nummer 81, eind 2015 een saneringsbijdrage van afgerond 52 miljoen euro. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de betaling eind 2015 aan WSG (uitgaven) en de onttrekking aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties (ontvangsten).

Huurtoeslag

Bij de Huurtoeslag is op basis van de huidige verwachtingen in 2015 sprake van een overschrijding van per saldo 110 mln. De oorzaak van de overschrijding ligt met name in hogere uitgaven aan voorschotten als gevolg van een hoger aantal aanvragen dan geraamd. De ontvangsten liggen hoger door een snellere vaststelling van de definitieve bijdragen dan verwacht, waardoor in de loop van het jaar meer vorderingen zijn ingesteld.

In de laatste maanden van het jaar kan de omvang van de overschrijding overigens nog significant wijzigen. De definitieve hoogte van de overschrijding zal blijken bij Slotwet (definitieve realisatie 2015). Omdat aanpassingen in de Huurtoeslag in het lopende jaar niet mogelijk zijn, wordt dit tekort betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2017.

Artikel 2. Woonomgeving en bouw

Revolverend fonds Energiebesparing gebouwde Omgeving

De middelen voor het Revolverend fonds voor verenigingen van eigenaars komen dit jaar niet tot besteding en worden doorgeschoven naar 2016.

Beleidsprogramma Energiebesparing

De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

Beleidsprogramma woningbouw productie (agentschap RvO)

De mutatie betreft de bijdrage in de uitvoeringskosten van RVO voor projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Aan RVO is ondermeer een opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en uitrol van werkzaamheden die nodig zijn voor de invoering van het energielabel.

Licence