Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

3.377.405

3.515.643

486.673

4.002.316

           

Uitgaven:

3.335.413

3.473.651

498.580

3.972.231

 

Waarvan juridisch verplicht

     

100%

           

1.1

Betaalbaarheid

3.328.246

3.465.484

498.592

3.964.076

 

Subsidies

16.815

14.915

50.847

65.762

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

508

508

– 53

455

 

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

15.186

13.286

– 1.058

12.228

 

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

0

0

51.871

51.871

 

Woonconsumentenorganisaties

1.121

1.121

87

1.208

 

Opdrachten

617

1.367

294.573

295.940

 

Begrotingsreserve sanering- en projectsteun woningcorporaties

0

0

294.495

294.495

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

617

1.337

78

1.415

 

Onderzoek en kennisoverdracht

0

30

0

30

 

Inkomensoverdracht

3.296.844

3.436.011

154.000

3.590.011

 

Huurtoeslag

3.296.844

3.436.011

154.000

3.590.011

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

2.872

0

170

170

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)

2.872

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

0

0

170

170

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

10.291

11.691

502

12.193

 

Huurcommissie

9.976

11.376

672

12.048

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

315

– 170

145

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

807

1.500

– 1.500

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

807

1.500

– 1.500

0

           

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.167

8.167

– 12

8.155

 

Subsidies

1.801

1.801

1.150

2.951

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

1.801

1.801

1.150

2.951

 

Opdrachten

5.366

6.366

– 1.162

5.204

 

Basisonderzoek en verkenningen

5.366

6.366

– 1.162

5.204

           

Ontvangsten:

501.116

446.072

390.548

836.620

1.1 Betaalbaarheid

Subsidies

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

Betreft een technische herschikking van budgetten.

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt als onderdeel van het Herzien saneringsbesluit van 24 juli 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), besluit nummer 81, eind 2015 een saneringsbijdrage van afgerond 52 miljoen euro. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de betaling eind 2015 aan WSG (uitgaven) en de onttrekking aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties (ontvangsten).

Opdrachten

Begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties

Per 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden. Hierin is ondermeer geregeld dat de taak voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties onder direct gezag van de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te liggen. Tot 1 juli 2015 was deze taak toebedeeld aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Bij de overdracht van deze taak zijn tevens de fondsmiddelen voor sanering- en projectsteun overgekomen naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. Deze middelen worden aangehouden in een begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de initiële storting in deze begrotingsreserve en de uitvoeringskosten.

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

Bij de Huurtoeslag is op basis van de huidige verwachtingen in 2015 sprake van een overschrijding van per saldo 110 mln. De oorzaak van de overschrijding ligt met name in hogere uitgaven aan voorschotten als gevolg van een hoger aantal aanvragen dan geraamd. De ontvangsten liggen hoger door een snellere vaststelling van de definitieve bijdragen dan verwacht, waardoor in de loop van het jaar meer vorderingen zijn ingesteld.

In de laatste maanden van het jaar kan de omvang van de overschrijding overigens nog significant wijzigen. De definitieve hoogte van de overschrijding zal blijken bij Slotwet (definitieve realisatie 2015). Omdat aanpassingen in de Huurtoeslag in het lopende jaar niet mogelijk zijn, wordt dit tekort betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2017.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Overige uitvoeringsinstanties

Voor de uitvoering door de Belastingdienst van de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) wordt 3,4 miljoen overgeheveld naar de begroting van Financiën (IXB). Een deel (2,5 mln.) van de hiervoor beschikbare middelen wordt daartoe overgeheveld van het centrale apparaatsartikel op de begroting van Binnenlandse Zaken (VII).

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Subsidies

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

Betreft een technische herschikking van budgetten.

Opdrachten

Basisonderzoek en verkenningen

Betreft een technische herschikking van budgetten.

Ontvangsten

Begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties / Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

Zie hiervoor de toelichting bij de uitgaven voor artikel 1.1. Betaalbaarheid.

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

249.123

322.799

– 181.359

141.440

           

Uitgaven:

101.623

175.299

– 31.359

143.940

 

Waarvan juridisch verplicht

     

95%

           

2.1

Energie en bouwkwaliteit

63.490

80.958

– 36.724

44.234

 

Subsidies

44.860

69.397

– 26.993

42.404

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

8.200

6.487

3.922

10.409

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

600

1.850

1.110

2.960

 

Energiebesparing verhuurders

400

400

– 400

0

 

FES IAGO

0

360

3.375

3.735

 

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

360

0

0

0

 

Revolverend fonds EGO

35.000

60.000

– 35.000

25.000

 

Tijdelijke regeling blok voor blok

300

300

0

300

 

Opdrachten

18.630

11.561

– 9.731

1.830

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

16.538

9.219

– 8.524

695

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

2.092

2.342

– 1.207

1.135

           

2.2

Woningbouwproductie

8.920

18.459

6.452

24.911

 

Subsidies

200

200

165

365

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

200

200

165

365

 

Opdrachten

863

1.723

– 1.149

574

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie

863

1.723

– 1.149

574

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

7.857

16.536

7.436

23.972

 

Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)

7.857

16.536

7.436

23.972

           

2.3

Kwaliteit woonomgeving

13.813

2.682

– 1.087

1.595

 

Subsidies

0

0

1.199

1.199

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

0

0

1.199

1.199

 

Opdrachten

13.813

2.682

– 2.286

396

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

3.813

2.183

– 1.787

396

 

Wijkverpleegkundigen

10.000

499

– 499

0

           

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

15.400

73.200

0

73.200

 

Leningen

15.000

72.800

0

72.800

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

15.000

72.800

0

72.800

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

400

400

0

400

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

400

400

0

400

           

Ontvangsten:

91

91

0

91

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Beleidsprogramma energiebesparing

De mutatie betreft enerzijds een budgetneutrale herschikking binnen het beleidsprogramma energiebesparing en anderzijds een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het grotendeels uitvoeren van de werkzaamheden (ontwikkeling en uitrol) voor de invoering van het energielabel.

Beleidsprogramma bouw regelgeving

Betreft een technische herschikking van budgetten.

FES IAGO

Deze mutatie betreft een overboeking van de innovatiebudgetten NESK (Naar energieneutrale scholen) en NEW (Naar energieneutraal wonen) door het Ministerie van EZ.

Revolverend fonds Energiebesparing gebouwde Omgeving

De middelen voor het Revolverend fonds voor verenigingen van eigenaars komen dit jaar niet tot besteding en worden doorgeschoven naar 2016.

Opdrachten

Beleidsprogramma energiebesparing

De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

Beleidsprogramma bouwregelgeving

De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

2.2 Woningbouwproductie

Opdrachten

Beleidsprogramma woningbouw productie

Betreft een technische herschikking van budgetten.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Beleidsprogramma woningbouwproductie

De mutatie betreft de bijdrage in de uitvoeringskosten van RVO voor projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Aan RVO is ondermeer een opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en uitrol van werkzaamheden die nodig zijn voor de invoering van het energielabel.

2.3 Kwaliteit woonomgeving

Subsidies

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

Betreft een technische herschikking van budgetten.

Opdrachten

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

Betreft een bijdrage aan de provincies voor het uitvoeren van acties die voortvloeien uit het Interbestuurlijk Actiepan Bevolkingsdaling.

Beleidartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

18.333

23.713

6.250

29.963

           

Uitgaven:

18.333

23.713

6.250

29.963

 

Waarvan juridisch verplicht

     

79%

           

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

18.333

23.713

6.250

29.963

 

Subsidies

3.400

3.400

280

3.680

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

0

0

180

180

 

Subsidie A&O-fonds

3.400

3.400

0

3.400

 

Subsidie Qiy

0

0

100

100

 

Opdrachten

8.920

9.453

3.228

12.681

 

Bedrijfsvoering Rijk

8.920

9.453

3.228

12.681

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

6.013

10.860

2.742

13.602

 

Arbeidsmarkt Communicatie

6.013

6.013

0

6.013

 

Baten-lastenagentschap UBR

0

0

2.000

2.000

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

0

742

742

 

Eigenaarsbijdrage

0

4.847

0

4.847

           

Ontvangsten:

0

297

989

1.286

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Dit betreft een overboeking voor de berichtenverkeervoorziening Digipoort bij Logius. Daarnaast vindt een ophoging plaats voor het programmabudget voor onder andere de Rijks Werkplek Omgeving.

Baten-lastenagentschap UBR

Voor de uitvoering van het Lage Lonenschalenbeleid ontvangt het agentschap Uitvoeringsbedrijf Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een bijdrage van BZK.

Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

147.690

212.887

3.529

216.416

           

Uitgaven:

147.690

212.887

3.529

216.416

 

Waarvan juridisch verplicht

     

98%

           

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

56.611

119.754

– 1.417

118.337

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

56.611

119.754

– 1.417

118.337

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

37.761

37.761

– 417

37.344

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

10.196

73.339

– 500

72.839

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

8.654

8.654

– 500

8.154

           

6.2

Beheer materiele activa

91.079

93.133

4.946

98.079

 

Opdrachten

11.179

12.679

2.500

15.179

 

Beheer en plankosten

11.179

12.679

2.500

15.179

 

Bekostiging

59.585

59.185

2.280

61.465

 

Zakelijke lasten

59.585

59.185

2.280

61.465

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

20.315

21.269

166

21.435

 

Bijdrage RVOB

20.315

21.269

166

21.435

           

Ontvangsten:

120.241

155.894

– 4.500

151.394

6.2 Beheer materiële activa

Opdrachten

Beheer en plankosten

Door de langere doorlooptijden bij verkopen (nog steeds verslechterde markt) is een tegenvaller voor plan- en beheerkosten.

Bekostiging

Zakelijke lasten

Het betreft een stijging in zakelijke lasten door de verhoogde tarieven van de waterschappen.

Ontvangsten

Er zijn in 2015 minder ontvangsten omdat de verkoop van diverse objecten niet worden gerealiseerd.

Licence