Base description which applies to whole site
+

3.5 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

18.286

15.249

 

33.535

2.

Totaal operationele kasstroom

– 919

   

– 919

 

Totaal investeringen (–/–)

– 81.244

 

61.000

– 20.244

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

6.824

   

6.824

3.

Totaal investeringskasstroom

– 74.420

0

61.000

– 13.420

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 188

– 1.923

 

– 2.111

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 6.824

   

– 6.824

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

81.000

 

– 61.000

20.000

4.

Totaal financieringskasstroom

73.988

– 1.923

– 61.000

11.065

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

16.935

13.326

0

30.261

Toelichting

Investeringen/beroep op leenfaciliteit

Medio 2014 is het Kader Overname RijksVastgoed (KORV) van kracht geworden, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf onroerend goed van departementen koopt en financiert middels een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Omdat de operationalisering van de KORV-afspraken langer duurt dan voorzien, zal in 2015 minder worden onttrokken aan de leenfaciliteit dan begroot. Verkoop van departementaal onroerend goed verloopt vooralsnog via de reguliere weg van middelenafspraken. Daarnaast wordt voorzien dat er minder geïnvesteerd zal worden in ontwikkelingsprojecten.

Licence