Base description which applies to whole site
+

3.4 Rijksgebouwendienst

Baten-lastenagentschap RGD Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

omzet moederdepartement

18.850

   

18.850

Omzet overige departementen

1.221.996

– 135.000

 

1.086.996

Omzet derden

8.888

   

8.888

Rentebaten

   

       

Vrijval voorzieningen

   

Overige baten

10.706

 

55.000

65.706

Totaal baten

1.260.440

– 135.000

55.000

1.180.440

         

Lasten

       

Apparaatskosten (netto)

70.981

7.100

 

78.081

Huren

240.163

– 6.000

– 10.000

224.163

PPS lasten

49.603

   

49.603

Rentelasten

232.055

– 41.155

 

190.900

Afschrijvingen

323.659

– 16.300

 

307.359

Onderhoud

139.501

– 2.601

– 10.000

126.900

Dotaties voorzieningen

14.035

   

14.035

Belastingen en heffingen

21.994

   

21.994

Investeringen buiten gebruiksvergoedingen

61.097

 

10.000

71.097

Overige producten

     

Services

34.340

   

34.340

Adviezen

11.322

   

11.322

Beleidsondersteuning

6.642

   

6.642

Overige lasten

20.806

– 11.802

 

9.004

Totaal lasten

1.226.198

– 70.758

– 10.000

1.145.440

         

Saldo van baten en lasten

34.242

– 64.242

65.000

35.000

Toelichting

Overige baten

De verkoop van het voormalig Paleis van Justitie leidt tot een substantieel resultaat.

Huren, onderhoud, investeringen buiten gebruiksvergoedingen

Op grond van voortschrijdend inzicht zijn beperkte ramingsbijstellingen doorgevoerd.

Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Stand 2e supp begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari

115.243

408.175

523.418

         

2.

Operationele kasstroom

372.759

17.942

65.000

455.701

         

3a.

Investeringen

425.000-

175.000

250.000-

3b.

Desinvesteringen

49.000

49.000

3.

Investeringskasstroom

376.000-

175.000

– 201.000

         

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/)

– 20.253

 

– 20.253

4a.

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

       

4b.

Aflossingen op leningen (–/–)

447.223-

– 447.223

4c.

Beroep op leenfaciliteit

425.000

– 175.000

250.000

4.

Financieringskasstroom

– 22.223

– 20.253

– 175.000

– 217.476

           

5.

Rekening-courant RHB 31 december

89.779

405.864

65.000

560.643

Toelichting

Investeringen en beroep op leenfaciliteit.

Evenals in 2013 en 2014 zijn er in 2015 minder investeringsmiddelen benodigd dan geraamd, omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten op te dragen. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.

Licence