Base description which applies to whole site

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Er is circa € 12 mln. meer verplicht. Tevens is er circa € 4,3 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

Subsidies

In 2015 zijn de subsidies politieke partijen voor 2016 vastgelegd. Dit resulteert in de hogere verplichtingen.

Opdrachten

Tevens is er circa € 4,3 mln. minder uitgegeven. Dit betreft onder andere de niet tot besteding gekomen middelen voor het Raadgevend Referendum (€ 2,5 mln.) en verkiezingen (€ 1,8 mln.) waarvoor de uitgaven in 2016 gaan plaatsvinden.

Beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De overschrijding op de verplichtingen is circa € 37 mln. en er is circa € 2,2 mln. meer uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding houdt verband met de transitie van krimp naar intensiveringen in 2015. Deze ontwikkeling heeft zich in 2015 sterk gemanifesteerd in de materiële uitgaven en verplichtingen ten behoeve van ICT gerelateerde activiteiten.

Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Op dit artikel is circa € 63 mln. meer verplicht.

Toelichting

De overschrijding is onder andere het gevolg van de vastlegging van de verplichtingen voor de uitvoering van de opdrachten aan het baten-lastenagenschap Logius voor Mijnoverheid (€ 18,5 mln.) en exploitatie en beheer DigiD (€ 26,8 mln.) in 2016. Daarnaast is ook vastgelegd de verplichting voor de uitvoering in 2016 van de opdracht aan het baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (€ 20,4 mln.).

Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid

Op dit artikel is circa € 1 mln. meer ontvangen.

Toelichting

Ontvangsten

De voorschotten 2015 zijn afgerekend. Deze afrekening leidt tot een batig saldo welke is ingezet voor de internetspiegel 2015.

Licence