Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen. In de Slotwet zijn per begrotingsartikel de afwijkingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2015 zichtbaar gemaakt.

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2015 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (Slotwet) mutaties op financieel instrumentniveau.

In de eerste en tweede suppletoire begroting 2015 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015.

Licence