Base description which applies to whole site

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Slotwet)

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2015

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

14.585.866

Mutaties 1e suppletoire begroting

152.919

Stand 1e suppletoire begroting 2015

14.738.785

Mutaties 2e suppletoire begroting

– 10.609

Stand 2e suppletoire begroting 2015

14.728.176

Slotwetmutaties

600.547

   

Stand Realisatie 2015

15.328.723

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2015

Belangrijkste Slotwetmutaties

   
     

1. Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2015 in totaal € 4.741,9 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,7 miljard.

8

696.058

2. Oorspronkelijk is voor de Wtcg een bedrag van € 25,8 miljoen begroot. Op basis van gegevens van het CAK is de raming van de Wtcg-uitgaven bij eerste en tweede suppletoire wet opwaarts bijgesteld met € 26,5 miljoen. In december 2015 zijn de tegemoetkomingen over 2014 uitbetaald. Als gevolg van het ontbreken van juiste rekeningnummers is een deel niet tot betaling gekomen en is er sprake van € 10,5 miljoen lagere uitgaven dan geraamd.

8

– 10.504

3. De uitgaven voor de TSZ en TBU zijn lastig te ramen. De Belastingdienst bepaalt per aangifte welk bedrag er mag worden verzilverd. De uitbetaalde tegemoetkomingen op grond van de TSZ-regeling komen ten laste van de begroting van het Ministerie van VWS. In 2015 is € 41,5 miljoen aan TSZ-tegemoetkomingen uitbetaald. De uitgaven voor de TBU-regeling bedragen € 0,3 miljoen. Dit is in totaal € 10,5 miljoen lager dan geraamd. Bij de tweede suppletoire wet is circa € 0,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Hierdoor is bij slotwet nog een bijstelling van € 9,6 miljoen noodzakelijk

8

– 9.600

     

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 75.407

     

Totaal Slotwetmutaties

 

600.547

Overzicht suppletoire verplichtingenmutaties 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Verplichtingen 2015

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

14.461.755

Mutaties 1e suppletoire begroting

134.269

Stand 1e suppletoire begroting 2015

14.596.024

Mutaties 2e suppletoire begroting

7.725.660

Stand 2e suppletoire begroting 2015

22.321.684

Slotwetmutaties

1.112.399

   

Stand Realisatie 2015

23.434.083

Belangrijkste suppletoire verplichtingenmutaties 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Verplichtingen 2015

Belangrijkste Slotwetmutaties

   
     

1. Voor het aangaan in 2015 van de verplichtingen van de NZa, ZiNL en CAK voor 2016 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2016 naar 2015.

4

172.065

2. In 2015 zijn er voor € 265,5 miljoen meer aan verplichtingen vastgelegd omdat naast de registratie van de verplichting voor pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II in 2015 ook die van 2016 zijn vastgelegd.

7

254.922

3. Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2015 in totaal € 4.741,9 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,7 miljard.

8

696.058

     

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 10.646

     

Totaal Slotwetmutaties

 

1.112.399

Licence