Base description which applies to whole site

4.3 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland

Rijksuitgaven Caribisch Nederland (x € 1.000)

Ministerie

Artikelonderdeel

Instrument

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IV Koninkrijksrelaties

Artikel 1 Waarborgfunctie

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

           
 

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.000

1.500

1.500

2.500

2.500

2.500

   

Bijdragen aan andere overheden

1.000

1.000

VI Veiligheid en Justitie

Artikel 31 Nationale Politie

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.510

16.653

17.605

17.605

17.605

17.605

 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.911

4.912

4.912

4.913

4.912

4.912

 

Artikel 34 Sanctietoepassing

Bijdrage aan agentschappen

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

932

928

881

881

881

881

 

Artikel 35 Jeugd

Bijdrage aan medeoverheden

1.218

1.248

1.480

1.480

1.480

1.480

VII Binnenlandse Zaken

Artikel 6 Dienstverlenende overheid

Bijdrage aan agentschappen

1.500

1.500

2.900

2.900

2.800

 

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Inkomensoverdracht

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

VIII Onderwijs, Cultuur en

Artikel 1 Primair Onderwijs

Bekostiging

12.936

12.955

12.506

12.506

12.506

12.506

Wetenschap

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

14.043

13.051

12.414

12.427

12.441

12.427

 

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekostiging

6.658

5.664

5.664

5.664

5.664

5.664

   

Bijdragen aan mede-overheden

12.180

23.284

26.702

12.708

672

810

 

Artikel 9 Arbeidsmarkt-en Personeelsbeleid

Subsidies

2.280

2.280

       
 

Artikel 14 Cultuur

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

50

50

50

50

50

50

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Subsidies

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies

156

134

74

69

   

IX Financiën

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

 

Artikel 2 Financiële markten

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

X Defensie

 

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

           

XII Infrastructuur en Milieu

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdrachten

100

100

100

100

100

100

   

Bijdragen aan medeoverheden

4.029

800

200

     
 

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Nader te bepalen

1.200

         
 

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

565

540

545

545

1.045

545

   

Bijdragen agentschappen

10.000

11.850

8.900

     
 

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

160

160

160

160

160

160

 

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

2.600

         
 

Artikel 22 Externe Veiligheid en Risico's

Opdrachten

39

         
 

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdragen agentschappen

610

610

610

610

610

610

 

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdragen agentschappen

795

770

795

795

795

795

 

Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen

Bijdragen IF

2.810

475

490

390

390

390

   

Bijdragen DF

400

450

400

400

400

400

XIII Economische Zaken

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Opdrachten

125

125

125

125

125

125

   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

705

725

725

725

725

725

 

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Subsidies

100

100

100

100

100

100

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidies

14.512

7.000

4.000

3.500

3.000

3.000

 

Artikel 18 Natuur en regio

Opdrachten

799

779

1.181

1.581

1.581

1.581

 

Bijdragen aan mede-overheden

1.500

2.500

2.000

1.500

   

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorzieining

Inkomensoverdrachten

1.225

1.596

1.250

1.181

1.255

1.255

 

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

586

604

624

646

678

711

 

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

150

150

150

150

150

150

 

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

2.446

2.518

2.605

2.695

2.829

2.967

 

Artikel 7 Kinderopvang

Opdrachten

 

1.000

       
 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

14.714

15.289

15.059

15.626

15.391

15.929

 

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

805

829

858

887

931

977

XVI Volksgezondheid, Welzijn

Artikel 1 Volksgezondheid

Subsidies

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

en Sport

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Bekostiging

78.430

86.007

88.695

91.674

94.741

97.800

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

10.000

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

Totaal

   

252.779

258.436

255.560

235.393

224.817

225.455

Licence