Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Algemeen

Op 20 april 2011 is de aanpassing van de presentatie onder de naam «Verantwoord Begroten» in de Tweede Kamer behandeld (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de Minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien. In deze begroting zijn alle begrotingsartikelen ingevuld volgens de nieuwe voorschriften, inclusief de aanpassing van de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen» en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 2.

Beleidsagenda

In de beleidsagenda wordt het beleid voor het komende jaar uiteengezet.

De beleidsagenda wordt afgesloten met een overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties, een tabel meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen en een overzicht met garanties.

De beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit twee beleidsartikelen. Het eerste beleidsartikel is Waarborgfunctie, de tweede is Bevordering autonomie Koninkrijkspartners.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

Beleidsartikel

A Algemene doelstelling

B Rol en verantwoordelijkheid

C Beleidswijzigingen

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

D2 Budgetflexibiliteit

E Toelichting op de instrumenten

Het niet-beleidsartikel

In hoofdstuk 4 wordt het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien toegelicht.

Bijlagen

In het verdiepingshoofdstuk worden de nieuwe mutaties omschreven en verder toegelicht.

De bijlage Moties en toezeggingen bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld.

In bijlage 5.3 is een overzicht opgenomen van alle subsidies.

Tot slot is er in bijlage 5.4 een overzicht opgenomen van de evaluatie- en overige onderzoeken.

Groeiparagraaf

Budgetflexibiliteit

Op grond van de Comptabiliteitswet artikel 5, derde lid, onder c, moet in de begroting per beleidsartikel informatie worden opgenomen over de budgetflexibiliteit.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid wordt voor de programma-uitgaven vermeld welk deel daarvan juridisch is verplicht voor het jaar 2015.

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2015.

Voor 2015 wordt voor het eerst de juridische verplichting toegelicht op het niveau van financieel instrument als geheel. Dit komt voort uit de toezegging van de Minister van Financiën tijdens het Algemeen Overleg over Verantwoord Begroten van 6 maart 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 31 865, nr. 50).

Licence