Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

n.v.t.

   
A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Van Gent; Verzoekt de regering om in overleg met de lokale autoriteiten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten die verbonden zijn aan het saneren van de veroorzaakte milieuschade te verhalen op de opeenvolgende eigenaren van de Isla-raffinaderij en daartoe indien mogelijk over te gaan

Kamerdebat 02-12-2009

Plenaire behandeling hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) begroting 2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV nr. 6).

Motie Segers en Van Laar; Verzoekt de regering om te bezien of er gezamenlijk met de Ministeries op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in samenwerking met de bijzondere gemeenten een onafhankelijk onderzoek ingesteld kan worden naar de aard en omvang van mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op de genoemde eilanden en naar de effectiviteit van het huidige beleid

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 638 nr. 115).

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe serieus te kijken naar een eventueel voorstel van de MP van Curaçao voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [28-11-2013] – Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV antwoord, re- en dupliek)

Bij elk verzoek dat wordt ontvangen, wordt deze in overleg met de relevante departementen beoordeeld.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen nav de brief aan MP Wescot d.d. 8 februari jl.

Parlementair agenda punt [12-02-2013] – Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Nederland en Sint Maarten zijn hierover in gesprek. Zodra er een oplossing is gevonden, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoeksrapport van de Gouverneur van Sint Maarten mbt behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur na behandeling van dit rapport in de Raad van Ministers van het Koninkrijk

Brief d.d. 7 oktober 2013

De Tweede Kamer zal hierover voor het Herfstreces 2014 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer dit najaar een tussenstand te geven van de voortgang van de werkgroepen en projecten, zoals beschreven in het verslag van de Koninkrijksconferentie 2014

Brief MBZK d.d. 15 april 2014 «Verslag Koninkrijksconferentie 2014"

De Tweede Kamer zal hierover in november 2014 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe om tijdens de Koninkrijksconferentie te streven naar de instelling van een taskforce Kinderrechten en binnen 1 jaar te komen met een actieplan en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [25-03-2014] – Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba

Een eerste concept van het actieplan voor Kinderrechten zal uiterlijk eind 2014 gepresenteerd worden. Zodra het actieplan is vastgesteld zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

De Staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222)

Plenair overleg d.d. 7 december 2010

Deze toezegging is staand beleid. Sinds het doen van de toezegging heeft de Eerste Kamer tot op heden alle Voortgangsrapportages, die door Sint Maarten en Curaçao zijn gemaakt en vervolgens besproken zijn in het Ministerieel Overleg, toegezonden gekregen. De aanbieding van de voortgangsrapportages komt voort uit de AMvRB die tot 10–10- 2014 doorloopt.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de werkzaamheden van de werkgroep geschillenbeslechting die aan de orde zullen komen in de Koninkrijksconferentie in de tweede week van juni 2013 te Aruba. Dit ivm het gevolg geven aan de uitvoering van de in 2010 aangenomen motie Yrausquin/Herdé (Kamerstuk 32 213 (R1903), nr. 14)

Brief van 11 april 2013 «Reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg"

Tijdens de conferentie 2014 bleek dat de Landen geen overeenstemming hebben over de uitwerking van een geschillenregeling. Afgesproken is dit onderwerp weer te agenderen voor de Koninkrijksconferentie 2015.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De minster zegt toe de Eerste Kamer te informeren over de voortgang en de resultaten van het onderzoek dat Aruba doet naar de wenselijkheid van aansluiting bij diverse consensusrijkswetten (31.568) (T01225)

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 16 april 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 750-IV, T)

De Minister zegt toe de Kamer te informeren indien er berichten zijn van ambtenaren in Nederlandse dienst op Sint Maarten die wijzen op corruptie e.d.

Kamerdebat 16-04-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 84)

De Minister zegt toe Staatssecretaris Financiën te vragen de Eerste Kamer te informeren over de collectieve lastendruk

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toezegging is op 5 juni 2013 overgedragen aan stas Financiën

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van het overleg met de Minister-President van St Maarten over de integriteit van het politieke bestuur

Kamerdebat 16-04-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 35)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf, toe schriftelijk terug te komen op het samenwerkingsprotocol met Aruba (T01747)

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juli 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 33 400-IV, nr. Z)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Ester, Van Bijsterveld en Quik-Schuijt, toe dat er nog vóór de zomer van 2013 een eerste gezamenlijke reactie op het UNICEF-rapport over kinderrechten op de Nederlands Caraiben van de Ministeries van VWS, OCW, SZW, V&J en BZK aan de Kamer zal worden gezonden, waarin gereageerd wordt op de bevindingen in het rapport en geschetst wordt wat er vanuit de Nederlandse regering aan kan worden bijgedragen. In deze reactie zal ook de weerslag worden gegeven van een gesprek van de Minister met de Minister-presidenten van de andere landen van het Koninkrijk over dit punt. Daarnaast geeft de Minister aan dat hij in deze brief zal ingaan op tienerzwangerschappen (T01751)

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 19 juni 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 33 400-IV, nr. Y)

De Minister zegt toe na openbaarmaking van het rapport van Transparency International, deze naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 12-02-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 38)

De Minister zegt toe voortdurend te bekijken wat artikel 43, lid 2 van het Statuut met zich meebrengt aan mogelijkheden om op te treden als ergens iets niet op orde is. Het dient i.c. wel te gaan om een vangnet en er moet bovendien sprake zijn van niet functionerende instituties

Kamerdebat 26-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VAN OJIK (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichtgeving dat Nederland moet ingrijpen bij het milieuschandaal bij de Isla raffinaderij op Curaçao (Zembla, 21 maart 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 30)

De Minister zegt toe, naar aanleiding van het contact met MP Hodge, de Kamer te informeren zodra er een stap gezet is of een stap te lang uitblijft

Kamerdebat 26-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VAN OJIK (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichtgeving dat Nederland moet ingrijpen bij het milieuschandaal bij de Isla raffinaderij op Curaçao (Zembla, 21 maart 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-IV, nr. 30)

De Minister zegt toe te reageren op de eventuele mogelijkheid tot roulatie van uitgezonden sleutelfiguren voor landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Kamerdebat 03-07-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV nr. 6)

De Minister zegt toe de Kamer te informeren naar aanleiding van een Wob-verzoek van de NTR waarin gedetailleerd wordt gevraagd naar de reisbewegingen van ambtenaren en bestuurders van alle Ministeries.

Brief min BZK d.d. 3 oktober 2013 inzake de lijst met vragen en antwoorden ten behoeve van de begrotingsbehandeling Hoofdstuk IV

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV nr. 18)

De Minister zegt toe er zorg voor te dragen dat de waarborgfunctie te zijner tijd in de RMR wordt besproken en de Kamer hierover schriftelijk te informeren

Kamerdebat 16-04-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 850, nr. 5)

De Minister zegt toe te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het beter zichtbaar maken van de resultaten van de kustwacht en hierover de Tweede Kamer te informeren

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-X, nr. 47)

De Minister zegt toe dat de directeur Koninkrijksrelaties contact zal opnemen met de directeur PUM voor ondersteuning van de Caribische delen van het Koninkrijk en dat de Kamer hierover zal worden geïnformeerd

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV, nr. 36)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over de vraag welke overheidsdocumenten kunnen worden vertaald in het Engels en Papiaments

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV, nr. 36)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer na de RMR van 15 maart a.s. nader te informeren over Isla, Jan Kok en koraal Oostpunt. Ook het punt vereffening wordt meegenomen

Kamerdebat 12-02-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 april 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV, nr. 37)

De Minister zegt toe zo spoedig mogelijk na de Koninkrijksconferentie 2014 de Tweede Kamer te informeren over de conclusies van de Koninkrijksconferentie 2014.

Kamerdebat 25-03-2014

Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 april 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV, nr. 37)

De Minister zegt, met betrekking tot de motie Segers inzake mensenhandel, toe dat met de andere Landen zal worden bezien of een gezamenlijk onderzoek toegevoegde waarde heeft en zo ja hoe een dergelijk onderzoek verder kan worden uitgewerkt. Daarbij worden de reeds uitgevoerde onderzoeken naar mensenhandel van de vier Landen in ogenschouw genomen.

Kamerdebat 25-03-2014

Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 638, nr. 115)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer uiterlijk 15 mei 2014 door middel van een overzicht te informeren over de reeds verstrekte en op korte termijn te verstrekken leningen aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba. In deze brief worden tevens de stand van zaken op de contacten en voortgang overheidsfinanciën Aruba meegenomen.

Kamerdebat 24-04-2014 Koninkrijksaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-IV, nr. 42)

De Minister zegt toe, op verzoek van het lid Segers (CU), een inventarisatie te maken over hoe andere landen hun overzeese gebiedsdelen besturen en de Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 57)

Licence