Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichtingen:
 

(Realisatie)

(planning)

Artikel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Financiën

             

1 Belastingen

             

Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid. Solide, eenvoudige en fraudebestendige fiscale wet- en regelgeving is hiervoor de basis. Doeltreffende en doelmatige uitvoering van die wet- en regelgeving zorgen ervoor dat burgers en bedrijven bereid zijn hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst na te komen (compliance).

   

       

2 Financiële Markten

             

Beleid maken voor een stabiele werking van financiële markten, met betrouwbare dienstverlening van financiële instellingen aan burgers en bedrijven.

       

   

3 Financieringsactiviteiten publieke-private sector

             

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en materiële activa van de staat.

   

     

4 Internationale Financiële Betrekkingen

             

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

   

     

5 Exportkrediet- en investeringsverzekeringen

             

Het bieden van mogelijkheden voor verzekering van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan export en investeringen in het buitenland, in aanvulling op de markt, en het creëren en handhaven van een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de exportkredietverzekeringsfaciliteit.

 

 

     

6 Btw-compensatiefonds

             

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid om een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding. De btw speelt hierin geen rol.

     

     

7 Beheer Materiële Activa

             

Een optimaal financieel resultaat bij het beheren en afstoten van materiële activa van/voor het Rijk ten behoeve van de realisatie van rijksdoelstellingen.

     

   

Overig

             

Financieel en Economisch beleid van de overheid

     

     
               

Nationale schuld

             

11 Financiering Staatsschuld

             

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting

   

     

12 Kasbeheer

             

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd.

 

     

 

Toelichting

In de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE) is vastgelegd dat al het beleid met een zekere regelmaat dient te worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Dit kan bijvoorbeeld eens in de vier jaar zijn en ten minste eens in de zeven jaar. Er moet volgens de RPE sprake zijn van een dekkende programmering van beleidsdoorlichtingen. De bovenstaande meerjarige programmering van beleidsdoorlichtingen voor het Ministerie van Financiën is dekkend en voldoet aan de RPE voorschriften.

Voor 2015 staat een drietal beleidsdoorlichtingen gepland. De beleidsdoorlichting voor het artikel Financiering Staatschuld heeft betrekking op het risicokader van de staatsschuld en de daarbij behorende benchmark.

Licence