Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.7 Moties en toezeggingen

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld. De bijlage bestaat uit twee delen een fiscaal deel en een niet-fiscaal deel.

FISCAAL

Onderdeel A.1 Moties waarvan de uitvoering is afgerond

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2011–2012

Braakhuis verzoekt de regering bij de winstbox afschaffing van het urencriterium te betrekken.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 79

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 447, nr. 6

2.

2011–2012

Van Gent c.s. verzoekt de regering bij het onderzoek naar het afschaffen van het urencriterium ook de aanvraag van kinderopvangtoeslag te betrekken.

Kamerstukken II 2011/12, 31 322, nr. 149

Aangenomen 13 december 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 447, nr. 6

3.

2012–2013

Van der Staaij c.s. verzoekt de regering in kaart te brengen op welke wijze bedrijven en particulieren extra gestimuleerd kunnen worden tot geefgedrag om een hogere eigen financiële inbreng van maatschappelijke organisaties mogelijk te maken en hierbij ook de mogelijkheden van de Geefwet te betrekken.

Kamerstukken II 2012/13, 33 400 V, nr. 79

Aangenomen 20 december 2012

Afgerond door Minister Ploumen bij de behandeling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking (XVII) voor het jaar 2014 op 28 november 2013. Kamerstuk nog niet beschikbaar.

4.

2013–2014

Van Vliet verzoekt de regering bij toekomstige wetgevingstrajecten de financiële gevolgen voor burgers beter uit te leggen en niet alleen maar te baseren op puntenwolken. Voorbeeld Wet uniformering loonbegrip.

Kamerstukken II 2013/14, 33 682, nr. 8

Aangenomen 19 november 2013

Afgerond bij brief van de Minister van SZW van 20 december 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 682, nr. 12

5.

2013–2014

Groot verzoekt de regering lessen te trekken en bij nieuwe wetgeving te voorzien van een duidelijk plan van communicatie en een toets op de effecten op loonstrookjes en de Kamer hierover per brief te rapporteren.

Kamerstukken II 2013/14, 33 682, nr. 11

Aangenomen 19 november 2013

Afgerond bij brief van de Minister van SZW van 20 december 2013. Kamerstukken II 2013/14, 32 131, nr. 12

6.

2013–2014

Ojik verzoekt de regering de Kamer nog in 2013 te informeren in welke gevallen een bedrijf de verplichting heeft om uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken en hoeveel bedrijven dit de afgelopen vijf jaar hebben verzuimd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 56

Aangenomen 19 november 2013

Afgerond voor het Ministerie van Financiën. Eerst verantwoordelijke is Minister van EZ.

7.

2013–2014

Vos c.s verzoekt de regering de vrijstelling van energiebelasting van toepassing te laten zijn zoals nu verwoord in artikel 50, vijfde lid, onderdeel a, en niet de voorwaarde op te leggen dat de opwekking voor eigen rekening en risico van de verbruiker moet plaatsvinden om voor vrijstelling van energiebelasting in aanmerking te komen.

Kamerstukken I 2013/14, 33 493, F

Aangenomen 17 december 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken I 2013/14, 33 752, N

8.

2013–2014

Merkies verzoekt de regering om op korte termijn een verzoek te doen voor het verlenen van invorderingsbijstand van huurtoeslagschulden bij de Bulgaarse autoriteiten en de Kamer hier binnen zes weken over te informeren.

Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 452

Aangenomen 21 januari 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

9.

2013–2014

Koolmees c.s. verzoekt de regering zich maximaal in te zetten op het innen van onterecht uitgekeerde toeslagen en opgelegde boetes en iedere twee maanden een rapportage aan de Kamer te sturen over de voortgang en de inzet van de Staatssecretaris op dit punt.

Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 456

Aangenomen 21 januari 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

10.

2013–2014

Heerma verzoekt de regering om de Raad voor de rechtspraak te vragen om te komen tot een standaardrekenregel tot aanpassing van de hoogte van kinderalimentatie.

Kamerstukken II 2013/14, 33 716, nr. 23

Aangenomen 11 maart 2014

Afgerond voor het Ministerie van Financiën. Eerst verantwoordelijke is de Minister van V&J.

11.

2013–2014

Oosenbrug en van der Linde verzoeken de regering voor nieuwe zzp-ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer en bestaande zzp-ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen.

Kamerstukken II 2013/14, 33 750 VII, nr. 23

Aangenomen 3 december 2013

Afgerond bij brief van deStaatssecretaris van Financiën van 9 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 210

12.

2012–2013

Van Veldhoven verzoekt de regering de landgoederenregeling te evalueren en voorstellen te ontwikkelen om deze meer te richten op het bevorderen van het beschermen en openstellen van echte landgoederen en de beschikkingen van bestaande landgoederen te herkeuren.

Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XIII, nr. 90

Aangenomen 29 januari 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

13.

2012–2013

Van Vliet verzoekt de regering, maatregelen te nemen om agressieve taksplanning in de nieuwe situatie (Vpb-plicht) door overheden te voorkomen opdat niet via constructies alsnog oneerlijke concurrentie gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld door het niet afzonderen van concurrerende activiteiten.

Kamerstukken II 2012/2013, 31 213, nr. 10

Aangenomen 25 april 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

14.

2012–2013

Van Vliet verzoekt de regering de taxatie bij import van gebruikte auto's alleen toe te staan door gecertificeerde taxateurs, bijvoorbeeld door koppeling aan de RDW-keuring.

Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

15.

2012–2013

Mei Li Vos en Neppérus verzoeken de regering de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten, de administratieve lasten en de nalevingskosten naar de Kamer te zenden en Actal advies te vragen over de administratieve lasten van invoering van de VAR webmodule en de Kamer hierover verslag uit te brengen.

Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 19

Aangenomen 4 juli 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

16.

2013–2014

Van Vliet verzoekt de regering om, alert te zijn op fiscale ontwikkelingen in andere landen en, waar mogelijk, fiscale innovatie als uitgangspunt te hanteren bij fiscaal beleid om Nederland aantrekkelijk te laten blijven als vestigingsland in vergelijking tot die landen.

Kamerstukken II 2013/14, 25 087, nr. 69

Aangenomen 19 december 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

17.

2013–2014

Van Vliet verzoekt de regering, bij eventuele heronderling over belastingverdragen met derde staten het behoud van de Nederlandse fiscale positie als uitgangspunt te hanteren.

Kamerstukken II 2013/14, 25 087, nr. 70

Aangenomen 19 december 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

18.

2013–2014

Van Weyenberg en Tellegen verzoeken de regering, in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen, concrete voorstellen te doen die erop gericht zijn om meer uren werken voor de ministverdienende partner veel meer lonend te maken.

Kamerstukken II 2013/14, 33 716, nr. 27

Aangenomen 11 maart 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

19.

2013–2014

Dik-Faber verzoekt de regering om supermarkten (CBL) en voedselbanken duidelijkheid te verschaffen over het fiscaal aantrekkelijk doneren van voedsel.

Kamerstukken II 2013/14, 31 532, nr. 127

Aangenomen 11 maart 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

20.

2013–2014

Van Weyenberg c.s. verzoekt de regering om, met maximale haast het onderzoek van de pilot zzp-ers volledig af te ronden, zodat zo snel mogelijk een structurele oplossing wordt gevonden en geïmplementeerd.

Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 111

Aangenomen 27 mei 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

21.

2013–2014

Van Weyenberg c.s. verzoekt de regering het voorstel voor medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid van de VAR-aanvraag, als zelfstandig wetsvoorstel in te dienen.

Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 112

Aangenomen 27 mei 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

22.

2013–2014

Mei Li Vos c.s. verzoekt de regering om voor 30 juni voor zowel opdrachtgevers als zelfstandigen duidelijke en eenduidige informatie ter beschikking te stellen over de wijze waarop zelfstandigen in de zorg, als zzp-er aan het werk kunnen en verzoekt de regering in het najaar de Kamer te rapporteren hoeveel van de 1.200 mensen die nu een VAR-loon hebben gekregen met een VAR-wuo deelneemt aan de zorgpilot.

Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 114

Aangenomen 27 mei 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

23.

2013–2014

Mei Li Vos en Neppérus verzoekt de regering het Interdepartementaal Beleidsonderzoek zo breed als mogelijk in te steken en onder meer te kijken naar de relatie tot de fiscale en sociale wet- en regelgeving enz.

Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 115

Aangenomen 27 mei 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

Onderdeel A.2 Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering na twee jaar te evalueren of het gelukt is dat de Nederlandse ondernemers een aantoonbare administratieve lastenvermindering krijgen en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 32 877, nr. 8

Aangenomen 16 februari 2012

Planning afronding in 2015 (2 jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels), de wet is per 1 januari 2013 in werking getreden).

2.

2013–2014

Essers en Bröcker c.s verzoekt de regering beleid te ontwikkelen om het aantal belastinguitgaven substantieel terug te dringen; nieuwe belastinguitgaven pas in te voeren nadat doel en noodzaak daarvan is aangetoond in combinatie met een ex ante evaluatie, enz.

Kamerstukken I 2013/14, 33 492, L

Aangenomen 17 december 2013

In voorbereiding

3.

2013–2014

Klaver verzoekt de regering in kaart te brengen hoe de sterke daling van overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt, en de Kamer hierover uiterlijk vóór het meireces 2014 te informeren.

Kamerstukken II 2013/14, 25 087, nr. 73

Aangenomen 19 december 2013

In voorbereiding

4.

2013–2014

Neppérus en Nijboer verzoeken de regering, in de nadere uitwerking en wettelijke verankering van het nieuwe stelsel aan toeslagen ervoor te zorgen dat het stelsel meer waarborgen biedt ter voorkoming van fraude dan het huidige stelsel.

Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 451

Aangenomen 21 januari 2014

In voorbereiding

5.

2013–2014

Nijboer en Neppérus verzoeken de regering de toekenning van toeslagen zo vorm te geven dat het aantal terugbetalingen substantieel wordt verminderd.

Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 454

Aangenomen 21 januari 2014

In voorbereiding

6.

2013–2014

Van Weyenberg verzoekt de regering om de handhaving in het onderwijs niet te wijzigen voordat de TK is geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen Belastingdienst en onderwijssector.

Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 113

Aangenomen 27 mei 2014

In voorbereiding

Onderdeel B.1 Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond

Door bewindslieden gedane toezeggingen
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2006–2007

Toegezegd om de Kamer te informeren over een eventuele stelselwijziging, mede in het kader van de toegezegde wijziging van de Wet op de kansspelbelasting naar aanleiding van de Kamervragen over de Zeeuwse milieuprijs.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet op 20 juni 2007. Handelingen II 2006/07, TK nr. 83, blz. 4549

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

2.

2006–2007

Toegezegd om belastingheffing op basis van het buitenkansbeginsel te betrekken bij de eventuele stelselwijziging.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet op 20 juni 2007. Handelingen II 2006/07, TK nr. 83, blz. 4550

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

3.

2009–2010

Toegezegd om uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de verdragen met Qatar en Bahrein, de werking van de anti-misbruikbepalingen in de verdragen te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de TK van twee wetsvoorstellen mbt verdragen met Bahrein en Qatar ter voorkoming van dubbele belasting op 15 oktober 2009. . Handelingen II 2009/10, TK nr. 15, blz. 1115

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 oktober 2013. Kamerstukken II 2013/14, 25 087, nr. 61

4.

2009–2010

Toegezegd het onderzoek naar de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) als boedelfaciliteit, waarnaar in de motie Cramer wordt gevraagd, uit te voeren en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van de wijziging van de Successiewet 1956 op 29 oktober 2009. Handelingen II 2009/10, TK nr. 18, blz. 1432

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

5.

2009–2010

Toegezegd om bij de evaluatie van de BOR mee te nemen of het amendement Cramer c.s. (omvang van voorwaardelijke vrijstelling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen, (kamerstuk 31 930, nr. 79) problemen oplevert ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van het kabinet.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 478

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

6.

2010–2011

Toegezegd om over drie jaar een terugkoppeling vanuit een kwalitatieve invalshoek te geven van de ervaringen die dan zijn opgedaan met de «corporate tie breaker».

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op 3 november 2010. Handelingen II 2010/11, TK nr. 17, blz. 49

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

7.

2010–2011

Toegezegd om eerder dan de reeds toegezegde evaluatie in 2012, terug te komen op de aangepaste bedrijfsopvolgingsregeling.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 21 december 2010 in de EK. Handelingen I 2010/11, EK nr. 13, blz. 6

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken I 2013/14, 33 750 IX, N

8.

2010–2011

Toegezegd in de loop van 2011 een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk maakt dat belastingrechtspraak openbaar is.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 13 januari 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 100, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

9.

2010–2011

Toegezegd bereid te zijn om als blijkt dat er lacunes in de Notitie Verdragsbeleid zitten, deze aan te vullen, aan te passen.

Staatssecretaris tijdens het mondeling overleg op 5 april 2011 in de Eerste Kamer over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid. Kamerstukken I 2010/11, 25 087, A, blz. 6

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

10.

2011–2012

Toegezegd om bij het onderzoek naar de winstbox, waarover in 2012 wordt gerapporteerd, ook informatie te verstrekken over verschillen tussen het bruto-nettotraject van ondernemers en werknemers.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–105

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 447, nr. 6

11.

2011–2012

Toegezegd bij de verkenning van de winstbox ook de vraag van het lid Groot mee te nemen over integrale vergelijking belasting ondernemers-werknemers.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscale agenda op 15 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 12, blz.39

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 447, nr. 6

12.

2011–2012

Toegezegd bereid te zijn een evaluatie te ondernemen mbt het effect van de verhoging/verlaging van de btw op podiumkunsten.

Toegezegd in de brief van 26 oktober 2012. Kamerstukken I 2012/13, 33 400 IX, C

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 april 2014. Kamerstukken I 2013/14, 33 752, M

13.

2012–2013

Toegezegd de gedragscode SBF over salarissen van bestuurders van ANBI's aan de Kamer toe te zenden zodra deze beschikbaar is.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 9 november 2012 bij de behandeling van het BP 2013. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 46, blz. 69

Afgerond bij brief van deStaatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

14.

2012–2013

Toegezegd in het voorjaar van 2013 de Kamer te informeren over het BBB en het boetebeleid zoals dat geldt bij toeslagen.

Staatssecretaris in de nota nav het verslag op het wetsvoorstel OFM 2013 van 13 november 2012. Kamerstukken II 2012/13, 33 403, nr. 8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 74

15.

2012–2013

Toegezegd vóór de zomer van 2013 een brief met een uitwerking van de winstbox naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP en andere wetsvoorstellen op 15 november 2012. Handelingen II 2012/13, TK nr. 23, blz. 14–103

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 447, nr. 6

16.

2012–2013

Toegezegd om de maatregel bodem(voor)recht te evalueren bij het Belastingplan 2014.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP en andere wetsvoorstellen op 15 november 2012. Handelingen II 2012/13, TK nr. 23, blz. 14–104

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 181

17.

2012–2013

Toegezegd om als er signalen komen uit de Belastingdienst dat op grote schaal een beroep wordt gedaan op de uitstelregeling, de Kamer daarover wordt geïnformeerd.

Toegezegd tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel exitheffingen op 27 november 2012. Handelingen II 2012/13, TK nr. 27, blz. 17–44

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

18.

2012–2013

Toegezegd dat als de infractieprocedure tot een bepaalde uitkomst leidt en er zicht is op wat andere landen doen en als blijkt dat er naar aanleiding van die uitkomst mogelijkheden zijn om de termijn van invorderen in te perken, dan zal de Kamer hierover worden ingelicht.

Toegezegd tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel exitheffingen op 27 november 2012. Handelingen II 2012/13, TK nr. 27, blz. 17–48

Deze toezegging heeft de Staatssecretaris ook gedaan in de EK tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 23 april 2013. Handelingen I 2012/13, EK nr. 25, blz. 25-6-10

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

19.

2012–2013

Toegezegd de brief met betrekking tot de winstbox ook aan de EK toe te sturen.

Toegezegd tijdens de plenaire behandeling in de EK van het Belastingplan en andere wetten op 18 december 2012. Handelingen I 2012/13, EK nr. 12, blz. 18–96

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2014. Kamerstukken I 2013/14, 33 402, Q

20.

2012–2013

Toegezegd te kijken óf er mogelijkheden zijn om de gevolgen van het huidige onderscheid tussen commerciële en fiscale waarderingsregels bij pensioen in eigen beheer te mitigeren.

Toegezegd tijdens de plenaire behandeling in de EK van het Belastingplan en andere wetten op 18 december 2012. Handelingen I 2012/13, EK nr. 12, blz. 18–97

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 december 2013. Kamerstukken I 2013/14, 33 752, E

21.

2012–2013

Toegezegd op enig moment te rapporteren over de vorderingen m.b.t. de onderhandelingen over een belastingverdrag met Cyprus.

Toegezegd tijdens het AO Ecofin op 7 februari 2013. Kamerstukken II 2012/13, 21 501-07, nr. 1017, blz. 25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

22.

2012–2013

Toegezegd het wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak in het voorjaar van 2014 in te dienen.

Staatssecretaris tijdens het AO over belastingplicht overheidsbedrijven op 17 april 2013. Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 12, blz. 17

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

23.

2012–2013

Toegezegd om mbt tax gap een brief te sturen nadat door het CPB de omvang van de problematiek in kaart is gebracht.

Staatssecretaris tijdens het AO over belastingplicht overheidsbedrijven op 17 april 2013. Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 12, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 211

24.

2012–2013

Toegezegd om in enige halfjaarsrapportage Belastingdienst iets op te nemen over het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het debat feitenrelaas fraude met toeslagen op 14 mei 2013. Handelingen II 2012/13, TK nr. 81, blz. 73

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

25.

2012–2013

Toegezegd om een overzicht aan de Kamer te verstrekken van de verschillende besprekingen met en voorstellen van EU-landen in het kader van de harmonisering van het vennootschapsbelastingtarief en de CCCTB én de visie van het kabinet daarop. Indien dit aan de orde is vóór de volgende Europese top.

Staatssecretaris het debat over de Europese top op 22 mei 2013. Handelingen II 2012/13, TK nr. 88–8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 september 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 5

26.

2012–2013

Toegezegd de ontwikkelingen van het aantal kwalitatief goede zaken die worden aangedragen scherp in de gaten te houden, zodat, wanneer nodig, er een businesscase kan worden opgesteld om de capaciteit bij de FIOD uit te breiden.

Staatssecretaris tijdens het debat over de zorgfraude op 23 mei 2013. Kamerstukken II 2012/13, TK nr. 86–8, blz. 51

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

27.

2012–2013

Toegezegd om indien de waterschappen een probleem hebben met de belastingplicht voor overheidsbedrijven, met de waterschappen in contact te treden.

Staatssecretaris tijdens het AO diverse fiscale onderwerpen op 25 juni 2013. Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 21, blz. 12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

28.

2012–2013

Toegezegd zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de zaak zzp-zorg en btw, de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens het AO diverse fiscale onderwerpen op 25 juni 2013. Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 21, blz. 14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 julii 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 210

29.

2012–2013

Toegezegd om mbt Commissie de Jong en ANBI's bij het Belastingplan 2014 hierop een reactie te geven en anders aan te geven wanneer dat wel haalbaar is.

Staatssecretaris tijdens het AO diverse fiscale onderwerpen op 25 juni 2013. Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 21, blz. 22

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

30.

2013–2014

Toegezegd de grenseffectenrapportage alcohol en tabak als bijlage bij de Prinsjesdagstukken op te nemen en naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Fiscale verzamelwet 2013 op 11 september 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 109, blz. 3–7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 september 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 7

31.

2013–2014

Toegezegd contact op te nemen met het NOC-NSF om te vragen of de brief die de Staatssecretaris van Financiën van hen heeft ontvangen, ook naar de Kamer gestuurd kan worden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Fiscale verzamelwet 2013 op 11 september 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 109, blz. 3–8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 september 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 637, nr. 12

32.

2013–2014

Toegezegd de drempelvrijstelling btw in het kader van de kantineregeling te gaan monitoren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Fiscale verzamelwet 2013 op 11 september 2013. Handelingen II 2012/13, TK nr. 109, blz. 3–11

Afgerond. Bij besluit van 18 december 2013 heeft de Staatssecretaris het beleid verruimd. Stcrt. 23 december 2013, nr. 35894

33.

2013–2014

Toegezegd om de analyse die de staassecretaris van het CBS heeft gevraagd mbt het rapport over de VAT-gap, met de Kamer te delen zodra deze beschikbaar is.

Staatssecretaris tijdens het vragenuurtje op 24 september 2013 over het mislopen van btw door de EU. Handelingen II 2013/14, TK nr. 4, blz. 5–1

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 211

34.

2013–2014

Toegezegd een update te sturen mbt de door de Rekenkamer eerder gesignaleerde problemen en aangedragen aanbevelingen mbt de btw.

Staatssecretaris tijdens het vragenuurtje op 24 september 2013 over het mislopen van btw door de EU. Handelingen II 2013/14, TK nr. 4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 oktober 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 880, nr. 8

35.

2013–2014

Toegezegd om de eerder aan de Kamer verstrekte gegevens mbt de import van oldtimers te actualiseren zodra de gegevens beschikbaar zijn.

Staatssecretaris tijdens het vragenuurtje op 1 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 7, blz. 4–1

Afgedaan bij de nota nav het verslag bij het Belastingplan 2014 (bijlage). Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 11

36.

2013–2014

Toegezegd nog vóór eind 2013, in het kader van een aan de EK gedane toezegging over pensioen in eigen beheer, te bezien of er mogelijkheden zijn flexibeler om te gaan met pensioenvoorzieningen voor ondernemers.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 7–5

De Staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 december 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 75

37.

2013–2014

Toegezegd zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan over de BOR in de Successiewet, een brief aan de Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op de conclusies van de Hoge Raad.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 7–5

De Staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

38.

2013–2014

Toegezegd in de eerste helft van 2014 een brief aan de TK te sturen waarin wordt ingegaan op mogelijkheden om investeringen in het MKB te stimuleren mits ideeën daarvoor tijdens de behandeling van het BP 2014 concreter worden gemaakt.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II, TK nr. 15, blz. 7–2

Afgerond. Er zijn geen ideeën tijdens de behandeling van het BP 2014 aangedragen.

39.

2013–2014

Toegezegd dat als uit concrete signalen zou blijken dat de Belastingdienst op het punt van de BOR de wet enger interpreteert dan de bedoeling van de wetgever is, de uitvoeringsregeling zal worden aangepast.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II, TK nr. 15, blz. 7–6

Afgerond. Er zijn geen concrete signalen ontvangen.

40.

2013–2014

Toegezegd de weglekeffecten met betrekking tot de accijnsopbrengsten te gaan monitoren.

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 93

41.

2013–2014

Toegezegd in het 2e kwartaal van 2014 de Kamer bouwstenen aan te reiken voor een mogelijke (brede) herziening van de Successiewet. Bouwstenen zonder oordeel, met budgettair belang).

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 76

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

42.

2013–2014

Toegezegd om in 2014 een onderzoek te doen naar mogelijkheden om ook kleine ondernemers aan de kortingsregeling voor lokaal duurzaan opgewekte energie te laten deelnemen.

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

43.

2013–2014

Toegezegd bij stroomlijning van de termijnen invordering toeslagen en belastingen, ook de onderlinge verrekening van toeslagen en belastingen mee te nemen.

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 55

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

44.

2013–2014

Toegezegd in de aan de EK toegezegde brief over pensioenen in Eigen Beheer, ook de vraag mee te nemen of de vrijstelling van revisierente voor kleine lijfrenteregelingen kan worden verhoogd. Deze brief zal ook de TK worden gestuurd.

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 74

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 75

45.

2013–2014

Toegezegd aan mw Schouten te reageren op een voorbeeld van een ex-ANBI waarvan de status is ingetrokken.

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 49

Afgerond. Mw. Schouten heeft geen voorbeeld aangereikt.

46.

2013–2014

Toegezegd een brief te schrijven mbt de invoering van de Wet uniformering loonbegrip en welke lessen er getrokken kunnen worden mbt de communicatie rondom de invoering van een enorm vereenvoudigingsvoorstel.

Staatssecretaris tijdens het VAO evaluatie Wet uniformering loonbegrip op 12 november 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 22, blz. 28–7

Afgerond bij brief van de Minister van SZW van 20 december 2013. Kamerstukken II 2013/14, 32 131, nr. 12

47.

2013–2014

Toegezegd om in 2014 te bezien of de gekozen variant voor de leidingwaterbelasting de gewenste structuur heeft of moet worden aangepast.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–5

Tijdens de AFB in de Eerste Kamer op 19 november 2013 heeft de Staatssecretaris toegezegd de belasting op leidingwater ook op milieu impact te beoordelen.

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 95

48.

2013–2014

Toegezegd om in het eerder toegezegde onderzoek m.b.t. lokaal duurzaam opgewekte energie, ook de vraag mee nemen m.b.t. huur of operational lease.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

49.

2013–2014

Toegezegd dat als er meer duidelijkheid is vanuit Brussel m.b.t. de mogelijkheden om de regeling voor lokaal opgewekte energie ook open te stellen voor kleine ondernemers, de Kamer dit mee te delen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

50.

2013–2014

Toegezegd om de procedure voor belastingbetalers die willen weten óf en welke fiscale informatie over hen verstrekt is aan het buitenland, op de website van de Belastingdienst te zetten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

51.

2013–2014

Toegezegd om op de website van de Belastingdienst en de Belastingdienstpensioensite informatie te zetten over veelgestelde vragen m.b.t. pensioen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–9

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

52.

2013–2014

Toegezegd om aan het CPB te vragen om een doorrekening van het effect van de belastingmaatregelen op arbeidsparticipatie.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

53.

2013–2014

Toegezegd in het kader van de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen, ook alternatieven van de Kamer door het CBP te laten doorrekenen op werkgelegenheidseffecten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

54.

2012–2013

Toegezegd om de Kamer door middel van periodieke rapportages op de hoogte te houden van de voortgang over de aanpassing van de verdragen met ontwikkelingslanden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

55.

2013–2014

Toegezegd terug te komen op het idee van mw. Neppérus om fraudeurs die Nederland verlaten belastingplichtig te houden totdat uit een verklaring blijkt dat zij bekend zijn bij een buitenlandse belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

56.

2013–2014

Toegezegd terug te komen op de aanscherping van de invordering op het gebied van verrekening en kwijtschelding n.a.v. vragen van mw. Neppérus.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–17

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

57.

2013–2014

Toegezegd om in het reeds eerder toegezegde onderzoek naar optimalisering van de afvalstoffenbelasting, ook mogelijkheden en effecten van differentiatie van tarieven mee te nemen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2014. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–19

Tijdens de AFB in de Eerste Kamer op 19 november 2013 heeft de Staatssecretaris toegezegd het onderzoek ook aan de EK te sturen.

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 109

58.

2013–2014

Toegezegd om achteraf te rapporteren over aantallen belastingbetalers die niet binnen 13 weken een toeslagbeschikking krijgen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 13 november 2013. Handelingen II, 2013/14, TK nr. 23, blz. 8–33

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 202

59.

2013–2014

Toegezegd om in het reeds eerder toegezegde onderzoek naar de leidingwaterbelasting ook de zwemsector te betrekken.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 19 november 2013 (heropening debat voorafgaand aan de stemmingen). Handelingen II 2013/14, TK nr. 25, blz. 8–4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 95

60.

2013–2014

Toegezegd wederom met de banken in overleg te treden om hen te vragen geen boeterente te heffen in het ene jaar dat de verruimde vrijstelling schenkbelasting geldt.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 op 19 november 2013 (heropening debat voorafgaand aan de stemmingen). Handelingen II 2013/14, TK nr. 25, blz. 8–5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

61.

2013–2014

Toegezegd om te kijken naar het bedrag van 512 euro, vrijgesteld van box 3, en hierop terug te komen bij de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Dijkhuizen.

Staatssecretaris tijdens de AFB in de EK op 19 november 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 9, blz. 9-11-98

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

62.

2013–2014

Toegezegd informatie over de terugvordering van te hoge voorschotten toeslagen in de volgende halfjaarsrapportage op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

63.

2013–2014

Toegezegd informatie over het terugvorderen van te hoge voorlopige teruggaven in de volgende halfjaarsrapportage op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

64.

2013–2014

Toegezegd het punt van de wederzijdse relatie tussen de om niet-verklaring en de aangifte inkomstenbelasting, aan te kaarten bij de miniser van SZW en hem vragen de Kamer te informeren.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

65.

2013–2014

Toegezegd de wijze van rapporteren door kleine ANBI's aan te kaarten in het overleg met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

66.

2013–2014

Toegezegd de Kamer informatie te verstrekken over het tipgeversbeleid.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

67.

2013–2014

Toegezegd de Staatssecretaris van Financiën van Griekenland te vragen wat de Griekse autoriteiten hebben gedaan met de door Nederland aangeleverde informatie over Griekse jachten.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

68.

2013–2014

Toegezegd bij de Bulgaarse autoriteiten aan te dringen op concrete actie op verzoeken van Nederland om terugvordering en boetebetaling in de Bulgaarse fraudezaak. De Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd in de volgende halfjaarsrapportage.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

69.

2013–2014

Toegezegd om de Waarderingskamer te vragen om het punt van overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van bezwaarschriften nader te onderzoeken en de Kamer over de uitkomst nader te berichten.

Staatssecretaris tijdens het AO Wet WOZ op 27 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 462, nr. 9, blz. 27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

70.

2013–2014

Toegezegd aan het Ministerie van EZ door te geven om ook economische en ecologische aspecten mee te nemen in de evaluatie van de regeling verlaagd energiebelastingtarief (waaronder de postcoderoos).

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 17 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 12

Afgerond. Op 9 januari 2014 doorgegeven aan het Ministerie van EZ.

71.

2013–2014

Toegezegd de uitkomsten van de monitoring van de weglekeffecten accijnzen ook aan de Eerste Kamer toe te zenden.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 18 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 93 (Kamerstuknr. EK niet bekend)

72.

2013–2014

Toegezegd om de bouwstenennotitie Successiewet ook aan de Eerste Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 18 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

73.

2013–2014

Toegezegd om te reageren op de 7 mogelijkheden voor dekking van de verlaging van de belastingdruk op arbeid. Meenemen in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Dijkhuizen.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 18 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

74.

2013–2014

Toegezegd een nota met een visie op fiscaliteit en vergroening aan de Eerste Kamer te sturen. Streven is om deze in de loop van 2014 te sturen. Daarbij zal het tweede deel van de studie naar fiscale vergroening van het Planbureau voor de Leefomgeving en de motie Esser/Bröcker (Kamerstukken I 2013/14, 33 752, L) worden betrokken.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 18 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 10

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

75.

2013–2014

Toegezegd om de 3 opties toekomstperspectief met betrekking tot pensioen in eigen beheer, nader uit te werken en opties te verkennen om belemmeringen weg te nemen.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 17 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

76.

2013–2014

Toegezegd om in de reeds toegezegde brief met betrekking tot de winstbox ook in te gaan op schijnzelfstandigheid werknemers-ondernemers.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 18 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

77.

2013–2014

Toegezegd een brief over vermogensongelijkheid aan de Eerste Kamer te sturen en daarbij ingaan op literatuur daarover (genoemd door mw. Sent)

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan op 18 december 2013. Handelingen I 2013/14, EK nr. 14, blz. 27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

78.

2013–2014

Toegezegd begin 2014 de Kamer te informeren over de status van het belastingverdrag met Mongolië in verband met aanstaande wetswijzigingen in de belastingwetgeving in Mongolië.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

79.

2013–2014

Toegezegd een brief aan de Kamer te sturen over het vervolgproces FATCA (na advisering door de RvS) en eventueel ook ingaan op in hoerverre overleg met de sector plaatsvindt.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 25

80.

2013–2014

Toegezegd om in overleg te treden met Vecozo om de bruikbaarheid van hun bestanden te toetsen voor controles op de Zorgtoeslag (nadat mailwisseling van de heer Omtzigt met vecozo is verkregen)

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–11

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

81.

2013–2014

Toegezegd de Kamer te informeren over de vormgeving van de reeds bestaande nadere samenwerking om uitbetaling van de Zorgtoeslag aan verkeerde personen te voorkomen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2014 waarbij de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 198

82.

2013–2014

Toegezegd om een vóór 1 maart 2014 een brief te sturen waarin over alle nog openstaande punten wordt gerapporteerd.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

83.

2013–2014

Toegezegd om de reeds toegezegde brief ook cijfers mee te nemen die tijdens het debat niet voorhanden waren.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

84.

2013–2014

Toegezegd om proefprocedures op te starten om via het civiele recht onterecht uitbetaalde huurtoeslagen in Bulgarije terug te vorderen. Over de voortgang zal in de 2 maandsrapportage worden gerapporteerd.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

85.

2013–2014

Toegezegd de (on)mogelijkheden te onderzoeken om de EU Verordening zodanig aan te passen dat deze ook bijstandsverzoeken voor de huurtoeslag plaats kunnen vinden.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen Ii 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

86.

2013–2014

Toegezegd de motie van Bontes over het onder de EU Verordening brengen van de huurtoeslag, door te geleiden naar de Minister van SZW met het verzoek deze motie per brief van een reactie te laten voorzien.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

87.

2013–2014

Toegezegd op korte termijn contact op te nemen met Bulgaarse ambtsgenoot om de problemen mbt de toeslagen te bespreken.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

88.

2013–2014

Toegezegd om per 2 maanden te rapporteren over de voortgang rond de terugvordering van de boetes en de openstaande vorderingen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

89.

2013–2014

Toegezegd om de tijdlijn in de brief aan te vullen met een nader overzicht van overige acties die zijn ondernomen om de informatie-uitwisseling met Bulgarije te bespoedigen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

90.

2013–2014

Toegezegd om in de brief ook informatie op te nemen die de Minister van VenJ kan vrijgeven over de nationaliteit van de 4 verdachten die nu in het lopende strafrechtelijke onderzoek zijn betrokken.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

91.

2013–2014

Toegezegd om de vraag waarom de verdachten niet binnen 110 dagen zijn opgepakt, door te geleiden aan de Minister van VenJ.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 6–27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 2014 waarbij de 2 maandsrapportage Toeslagen wordt aangeboden. Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 465

92.

2013–2014

Toegezegd een brief te sturen met nadere uitleg over het standpunt van de regering over het voorstel van de EC tot aanpassing van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn én een vergelijking tussen de fiscale elementen van het vestigingsklimaat in Nederland en het VK.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de EK van de notitie Fiscaal verdragsbeleid op 21 januari 2014. Handelingen I 2013/14, EK nr. 16, blz. 4–26

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2014. Kamerstukken I 2013/14, 25 087, I

93.

2013–2014

Toegezegd een impactanalyse mbt het één rekeningnummer te verstrekken.

Staatssecretaris tijdens het debat over de problemen met toeslagen op 29 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 47, blz. 9–47

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

94.

2013–2014

Toegezegd op korte termijn een brief te sturen met de voorgenomen hervormingen mbt de uitbetaling van toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de problemen met toeslagen op 29 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 47, blz. 9–47

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

95.

2013–2014

Toegezegd wekelijks een overzicht te sturen over de uitbetalingen toeslagen en nog uit te betalen toeslagen en met na afloop een controle.

Staatssecretaris tijdens het debat over de problemen met toeslagen op 29 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 47, blz. 9–44

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

96.

2013–2014

Toegezegd de Kamer inzicht te geven hoeveel huishoudens nog wachten op een toeslag en de groep die nog geen toeslag heeft ontvangen te benaderen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de problemen met toeslagen op 29 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 47, blz. 9–39

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

97.

2013–2014

Toegezegd kaders op te zetten voor een onderzoek naar massale productie-processen van de Belastingdienst en voorstellen tot verbetering te doen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de problemen met toeslagen op 29 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 47, blz. 9–38

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

98.

2013–2014

Toegezegd brieven te sturen naar toeslaggerechtigden in overgangsrecht en in de brief aan te geven wat het gevolg is van niet reageren.

Staatssecretaris tijdens het debat over de problemen met toeslagen op 29 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 47, blz. 9–36

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 192

99.

2013–2014

Toegezegd vóór 2 april 2014 een brief te sturen waarin wordt ingegaan op de wens van de Kamer om ook nettolijfrente onder te brengen in de tweede pijler, op de sanctiebepaling bij afkoop van de nettolijfrente én op de vraag in welk wetsvoorstel dit wordt geregeld.

Staatssecretaris tijdens het WGO wetsvoorstel pensioenen (33 847) op 3 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 847, nr. 24, blz. 41

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 847, nr. 25

100.

2013–2014

Toegezegd een blauwe brief te sturen naar collega-bewindspersonen van grote lidstaten om er op aan te dringen dat zij hun kritische houding ten aanzien van fiches behouden.

Staatssecretaris tijdens het AO fiches Douane op 5 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nr. 1833, blz. 8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

101.

2013–2014

Toegezegd om uit te zoeken wanneer in maart cijfers m.b.t. de accijnzen beschikbaar komen voor de Kamer. In deze brief wordt ook bericht of het mogelijk is het onderzoek naar alcoholaccijnzen ook in de evaluatie van mei mee te nemen.

Staatssecretaris tijdens het dertigledendebat over de belasting-nomaden op 13 maart 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 63, blz. 4–18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 maart 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 80

102.

2013–2014

Toegezegd om een brief te sturen over een concrete casus om meer inzicht te geven over de resultaten van de technische assistentie aan de Belastingdienst in Griekenland.

Minister tijdens de AO Ecofin op 24 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 21 501-07, nr. 1159, blz. 13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 21 501–07, nr. 1157

103.

2013–2014

Toegezegd om samen met de Belastingdienst en ZZP-Nederland te bezien of er andere constructies m.b.t. de VAR-mogelijk zijn die wettelijk zijn toegestaan.

Staatssecretaris tijdens het AO VAR-verklaringen ZZP-ers op 23 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 129, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

104.

2013–2014

Toegezegd om samen met de Minister van SZW en de Staatssecretaris van VWS de mogelijkheden te bespreken om de wetgeving rondom de VAR-verklaringen aan te passen. Zodra duidelijk is dat er een voornemen is om de wet te veranderen, dan zullen nieuwe afwegingen gemaakt worden over de manier waarop de handhaving plaatsvindt, eventueel via een beleidsbesluit.

Staatssecretaris tijdens het AO VAR-verklaringen ZZP-ers op 23 april 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 129, blz. 35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

105.

2013–2014

Toegezegd om aan de 1200 ZZP-ers in de zorg een brief te sturen en mee te delen wat er mis is en waarom zij de VAR-verklaring niet hebben gekregen.

Staatssecretaris tijdens het AO VAR-verklaringen ZZP-ers op 13 mei 2014. Kamerstuknr. nog niet beschikbaar.

Afgerond. De brief is op 21 mei 2014 aan de ZZP-ers gestuurd. Dit is meegedeeld aan de TK bij brief van 26 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 123

106.

2013–2014

Toegezegd dat zal worden ingegaan op de situatie waarin een opa of oma in het huishouden kwam wonen en er daardoor -voor de reparatiewetgeving- geen recht meer bestond op de KOT. Toegezegd is aan te geven wat de Belastingdienst heeft gedaan om burgers hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 202

107.

2013–2014

Toegezegd dat zal worden gerapporteerd aan de Kamer over het effect van het toezicht op buitenlandse kentekens.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 202

108.

2013–2014

Toegezegd dat zal worden gekeken naar de situatie waarin ondernemers die vóór 24 december 2013 tegen 6% hebben geoffreerd, op grond van de gewijzigde wet 21% moeten betalen over isolatiemateriaal.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 julii 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 210

109.

2013–2014

Toegezegd dat zal worden gerapporteerd over de uitvoering van de anti-fraudemaatregelen en in het bijzonder het amendement van het lid Neppérus over uitbreiding van het overtredersbegrip in de fiscaliteit en de nota's van wijzigingen van het kabinet.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 202

110.

2013–2014

Toegezegd dat nader zal worden bezien op welke wijze de Kamer het beste kan worden geïnformeerd over de samenwerking met gemeenten en buitenlandse belastingdiensten op het gebied van fraudebestrijding.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 202

111.

2013–2014

Toegezegd voor de Kamer op schrift te zetten de gevolgen voor het partnerpensioen van de voorgestelde aftopping van het pensioengevend loon op € 100.000.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de EK van de wetsvoorstellen pensioenen op 20 mei 2014. Handelingen I 2013/14, EK nr. 30, blz. 30-11-6

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 mei 2014. Kamerstukken I 2013/14, 33 847, M

112.

2013–2014

Toegezegd om op de casus «Buurtzuster», die de heer Omtzigt zal aanreiken, te reageren

Staatssecretaris tijdens het VAO VAR-verklaringen ZZP-ers op 21 mei 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 85, blz. 5–4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

113.

2013–2014

Toegezegd bij de Belastingdienst te checken of bekend is voor welk totaalbedrag belastingvrij is geschonken in het kader van de woning, wat de gemiddelde schenkingsbedragen zijn en waar de schenkingen aan zijn besteed (aflossen huis of aankopen huis).

Minister Blok tijdens het AO koopsector op 11 juni 2014. Kamerstuknr. nog niet beschikbaar.

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 1 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 31

114.

2013–2014

Toegezegd naar aanleiding van vragen van het CDA over het artikel in de WPNR 2014 nr. 7015 over «De turboverdeling in de inkomstenbelasting» op deze materie terug te komen in de verzamelbrief toezeggingen die op Prinsjesdag 2014 naar de Kamer zal gaan.

Staatssecretaris in de nota nav het verslag van de Fiscale verzamelwet 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 950, nr. 6, blz. 3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

115.

2013–2014

Toegezegd om een overzicht te verstrekken van alle toekomstige wetswijzigingen die nog in werking moeten treden.

Staatssecretaris tijdens het AO over onder andere het eigenwoningforfait op 16 januari 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 21, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

116.

2013–2014

Toegezegd de Kamer een inventarisatie te sturen van de effecten, indexeringen en significante wijzigingen van reeds genomen besluiten die effect zullen hebben op het komende jaar.

Staatssecretaris tijdens het AO over onder andere het eigenwoningforfait op 16 januari 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 21, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

117.

2013–2014

Toegezegd aan de heren Bröcker en Van Boxtel om in de kabinetsreactie op het rapport Van Dijkhuizen, in te gaan op de relatie tussen de digitale economie en de fiscaliteit.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de EK van de notitie Fiscaal verdragsbeleid op 21 januari 2014. Handelingen I 2013/14, EK nr. 16, blz. 16-4-24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën die op Prinsjesdag 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Kamerstuknr. nog niet bekend.

Onderdeel B.2 Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

Door bewindslieden gedane toezeggingen
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2008–2009

Toegezegd om als er problemen zijn die niet in de normale uitvoeringspraktijk opgelost kunnen worden, en die dus echt tot knelpunten leiden, de Kamer hierover in te lichten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 107, blz. 7875

Wordt meegenomen in de evaluatie die in 2014 wordt gehouden, zoals meegedeeld in de brief van de Staatssecretaris van 20 maart 2013. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 52

2.

2008–2009

Toegezegd bereid te zijn de wet aan te passen indien de Belastingdienst aanloopt tegen situaties waarin grensverkennend een bepaalde maatregel wordt ontweken wat tot ongewenst gedrag leidt.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 107, blz. 7878

Wordt meegenomen in de evaluatie die in 2014 wordt gehouden, zoals meegedeeld in de brief van de Staatssecretaris van 20 maart 2013. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 52

3.

2009–2010

Toegezegd om de regeling voor ANBI’s en SBBI’s na een aantal jaren te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 456, 456

Planning afronding in 2016.

4.

2010–2011

Toegezegd om wanneer de komende vier jaar blijkt dat de onderhavige wet en de middelen die de ontvanger ter beschikking staan onvoldoende verhinderen dat kwaadwillende belastingplichtigen door vertragingstechnieken middelen aan het zicht van de fiscus onttrekken of zelfs vertrekken, de regering onmiddellijk zal ingrijpen en de Kamers hierover zal informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Awr ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus op 12 april 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 24, blz. 3

Terugkoppeling aan de beide Kamers is pas aan de orde als zich situaties voordoen zoals in de toezegging omschreven.

5.

2010–2011

Toegezegd om bij eventuele overheveling van de regeling gehandicapten MRB naar de WMO (in het kader van heroverweging vrijstellingen / bijzondere regelingen autobelastingen) in overleg met VWS ook de inkomenseffecten in kaart te brengen en de Kamer hiervan op de hoogte te brengen.

Staatssecretaris tijdens het AO Autobrief en Fiscale Agenda op 30 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 21, blz. 26

In voorbereiding. Implicaties van overheveling worden momenteel in kaart gebracht. Resultaten worden t.z.t. meegenomen met het onderzoek naar bijzondere regelingen in de autobelastingen.

6.

2011–2012

Toegezegd om de verzilvering van de RDA mee te nemen in de evaluatie van de WBSO.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–75

Voorzien voor 2017.De verzilvering van de Research & Development Aftrek zal worden betrokken in de evaluatie van de RDA. Zoals ls aangegeven bij de behandeling van het Belastingplan 2012 zal de RDA in 2017 worden geëvalueerd.

7.

2011–2012

Toegezegd om in 2014 bij de evaluatie van de giftenaftrek zoveel mogelijk informatie over de werking van de geefwet bij de evaluatie te betrekken. Toegezegd de regeling mbt ANBI’s te monitoren en indien er aanleiding bestaat om de definitie aan te scherpen, hierop terug te komen en de Kamer hierover de informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–92 en blz. 9–98

Voorzien voor 4e kwartaal 2014.

8.

2011–2012

Toegezegd te kijken naar de indirecte CO²-uitstoot en het directe en indirecte energieverbruik bij de productie van auto’s, in het bijzonder van elektrische auto’s bij de aangekondigde evaluatie.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–45

Voorzien voor 2014 (autobrief)

9.

2011–2012

Toegezegd na 3 jaar de bankenbelasting op zeker moment te evalueren en te bezien of de bankenbelasting de goede prikkels geeft en zorgt voor de bijdrage die van de banken wordt gevraagd.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6, blz.67

Na oktober 2015

10.

2011–2012

Toegezegd dat als er aanleiding voor is om te constateren dat er ontwijkgedrag bij de banken optreedt, de Kamer hierover zal worden ingelicht.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6

Indien ontwijkgedrag bij banken wordt geconstateerd.

11.

2011–2012

Toegezegd dat de kredietverlening permanent zal worden gemonitord en dat er na 3 jaar een evaluatie van de werking van de bankenbelasting plaats zal vinden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK op 3 juli 2012 over de Wet bankenbelasting. Handelingen I 2011/12, EK nr. 36, blz. 8–78

Voorzien voor 2015.

12.

2011–2012

Toegezegd om ervaringen uit de praktijk met de term «operationele activiteiten» in het kader van de wijziging van de Wet op de vnootschapsbelasting 1969 te publiceren en in overweging nemen of een omstandighedencatalogus een goede methode is om helderheid te verschaffen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK op 9 juli 2012 van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord. Handelingen I 2011/12, nr. 37, blz. 7

In voorbereiding

13.

2012–2013

Toegezegd eind 2014 een nieuwe autobrief naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 9 november 2012 bij de behandeling van het BP 2013. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 46, blz. 81

Voorzien voor 2014 (autobrief)

14.

2012–2013

Toegezegd om de diverse maatregelen waarmee de bancaire sector wordt geconfronteerd, te monitoren voor de kredietverlening.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP en andere wetsvoorstellen op 15 november 2012. Handelingen II 2012/13, TK nr. 23, blz. 14–104

Voorzien voor 2015.

15.

2012–2013

Toegezegd dat als Minister Blok met een aantal plannen en ideeën komt rondom de woningbouwcorporaties, waarbij in takkstelling misschien zaken veranderen of waarbij enkele andere aspecten die het karakter van staatssteun hebben fors worden afgebouwd, de discussie aan te gaan over vpb-vrijstelling.

Toegezegd tijdens de plenaire behandeling in de EK van het Belastingplan en andere wetten op 18 december 2012. Handelingen I 2012/13, EK nr. 12, blz. 18–124

Afhankelijk van plannen van Minister Blok in de novelle op de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.

16.

2012–2013

Toegezegd om als de strafzaak tegen de Bulgaren is afgerond en er informatie beschikbaar is die gedeeld kan worden met de Kamer, de Kamer zal worden geïnformeerd.

Staatssecretaris tijdens het debat feitenrelaas fraude met toeslagen op 14 mei 2013. Handelingen II 2012/13, TK nr. 81, blz. 71

In voorbereiding

17.

2013–2014

Toegezegd de resultaten van een snel reactiemechanisme mbt de carrouselfraude btw, met de Kamer te delen zodra deze beschikbaar zijn.

Staatssecretaris tijdens het vragenuurtje op 24 september 2013 over het mislopen van btw door de EU. Handelingen II 2013/14, TK nr. 4, blz. 5–1

In voorbereiding

18.

2013–2014

Toegezegd in het voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht bestaat in de gemeentelijke maatwerkvoorziening Wmo, dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten verder zal worden vereenvoudigd en in samenspraak met VWS tegen het licht worden gehouden.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 7–2

De Staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 8

Zodra er meer zicht bestaat op het gebruik van de fiscale regeling specifieke zorgkosten.

19.

2013–2014

Toegezegd aan de heer Dijkgraaf een brief te sturen mbt het toetsinkomen op de toeslagen en de vraag wat het effect is op het hanteren van het bruto-inkomen voor toeslagen.

Minister tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 4–7

In voorbereiding

20.

2013–2014

Toegezegd de Kamer een rapportage te sturen over de evaluatie van de pilot uitbesteding incasso kleine vorderingen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 13

Najaar 2014

21.

2013–2014

Toegezegd de mogelijkheid te bekijken om burgers te helpen bij het schatten van hun inkomens door middel van een bestandvergelijking met de polisadministratie.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 20

In voorbereiding

22.

2013–2014

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie Stevens op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 32

In voorbereiding

23.

2013–2014

Toegezegd te onderzoeken in hoeverre de transparantie over gevolgen APA's en ATR's richting parlement verbeterd kan worden om te bekijken wat het effect is van wetten die we met elkaar maken.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–15

In voorbereiding

24.

2013–2014

Toegezegd te onderzoeken hoeveel investeringen door Nederland worden gedaan in ontwikkelingslanden en waar mogelijk onderscheid maken tussen investeringen door Nederlandse bedrijven en bedrijven die via nederland investeren.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–18

In voorbereiding

25.

2013–2014

Toegezegd bij de bespreking van de uitkomsten van de OESO/BEPS-discussie, de kwalitatieve observaties mee te nemen over nationale antimisbruik bepalingen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–27

In voorbereiding

26.

2013–2014

Toegezegd vóór het meireces een brief aan de Kamer te sturen waarom de sterke daling van overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–26

In voorbereiding

27.

2013–2014

Toegezegd om in de toegezegde brief ook in te gaan op acties zoals slechte schatters verder aan te scherpen zodat hoge terugvordering na afloop van het jaar kan worden voorkomen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 41-6-28

In voorbereiding

28.

2013–2014

Toegezegd om het verzoek voor het vergroten van de fraudebestendigheid van de Huishoudentoeslag, door te geleiden naar het Kabinet.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 41-6-27

In voorbereiding

29.

2013–2014

Toegezegd om de suggestie voor het invoeren van de systematiek van 1 rekeningnummer ook op andere beleidsterreinen door te voeren, door te geleiden naar het Kabinet.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 41-6-28

In voorbereiding

30.

2013–2014

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage Belastingdienst een update te geven over het antiwitwasprogramma.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 23 januari 2014. Kamerstukken II 2013/14, 21 501-07, nr. 113– 

In voorbereiding

31.

2013–2014

Toegezegd dat de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het overleg met Vluchtelingenwerk over de toekenning van toeslagen. Daarbij zal worden ingegaan op de mogelijke dubbele check op gegevens door COA en de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208, blz. 7

In voorbereiding

32.

2013–2014

Toegezegd dat zal worden gekeken naar een zinvolle wijze van rapportage over procesverstoringen bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208, blz. 8

In voorbereiding

33.

2013–2014

Toegezegd dat er zal worden gerapporteerd over de acties om het aantal terugbetalingen van toeslagen te verminderen (motie Nijboer en Neppérus)

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208, blz. 8

In voorbereiding

34.

2013–2014

Toegezegd dat wanneer een volgende novelle wordt ingediend, een geconsolideerde wettekst zal worden gemaakt. De Staatssecretaris overhandigde een denkbeeldige voucher die dan kan worden ingeleverd door de Kamer.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de EK van de wetsvoorstellen pensioenen op 20 mei 2014. Handelingen I 2013/14, EK nr. 30, blz. 30-11-6

In voorbereiding

35.

2013–2014

Toegezegd dat als blijkt dat de capaciteit bij de Belastingdienst niet voldoende is om de pensioenwetten uit te voeren, bijvoorbeeld als blijkt dat de uitvoering met een factor 10 tegenvalt, er meer capaciteit zal worden ingezet.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de EK van de wetsvoorstellen pensioenen op 20 mei 2014. Handelingen I 2013/14, EK nr. 30, blz. 30-11-7

Na afloop van de transitieperiode van invoering bij de Belastingdienst.

36.

2013–2014

Toegezegd de Kamer te informeren of er in Griekenland een blijvend commitment bestaat aan de belastingdiensthervormingen en de consequenties voor de voortzetting van de assistentie door de Nederlandse Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 12 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 501–07, nr. 1168, blz. 12

In voorbereiding

37.

2013–2014

Toegezegd direct na het zomerreces fouten van de Belastingdienst te melden op de website van de Belastingdienst, inclusief instructie voor de burger wat te doen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

In voorbereiding

38.

2013–2014

Toegezegd de ICT ontwikkelkalender (gereed 1 oktober) naar de Tweede Kamer te sturen inclusief een voorstel voor monitoring.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afronding na 1 oktober 2014

39.

2013–2014

Toegezegd een externe klankbordgroep in te stellen die in september 2014 zal starten.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afronding september 2014

40.

2013–2014

Toegezegd een medewerkerspanel in te stellen voor signalen uit de organisatie van de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afronding najaar 2014

41.

2013–2014

Toegezegd een opgefriste set met prestatie-indicatoren op te stellen en naar de Tweede Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afronding 1e kwartaal 2015

42.

2013–2014

Toegezegd bij het Belastingplan 2015 een eerste proef te doen met het openbaar maken van de uitvoeringstoets bij enkele onderdelen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

In voorbereiding

43.

2013–2014

Toegezegd bij de eerstvolgende halfjaarsrapportage een voorstel te doen voor de aanpak rapportage brede agenda Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

In voorbereiding

44.

2013–2014

Toegezegd in rapportages regelmatig aandacht te besteden aan de samenwerking tussen overheden op het gebied van fraudebestrijding.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

In voorbereiding

NIET-FISCAAL

Onderdeel A.1 Moties waarvan de uitvoering is afgerond

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2010–2011

Motie Huizinga, verzoekt de Kamer te informeren indien de naleving van de beloningsbepalingen uit de Code Banken onvoldoende is en de toezichthouders niet hebben ingegrepen.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980, nr. 22,

De NVB werkt aan een nieuwe Code Banken. Momenteel is geen sprake van een Monitoring Commissie. De beloningsnormen in de huidige Code Banken zijn (in strengere vorm) opgenomen in het Wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen. De motie wordt hiermee als uitgevoerd beschouwd.

2.

2010–2011

Motie Groot/Bashir, vraagt het kabinet behalve een beursgang ook andere opties te onderzoeken voor een toekomstige eigendomsstructuur, waaronder een meerderheidsbelang of een controlerende minderheidsbelang, dan wel beschermingsconstructies tegen vijandige overnames.

Kamerstukken II 2010–2011, 28 165, nr. 127.

Afgerond. Deze motie is meegenomen in brief aan de Tweede Kamer van 23 augustus 2013 inzake Toekomst financiële sector (Kamerstuk 32 013, nr. 36).

3.

2010–2011

Motie Blanksma/Van den Heuvel, vraagt het kabinet na te denken over de corporate governance van ABN AMRO ná de exit.

Kamerstukken II 2010–2011, 28 165, nr. 128.

Afgerond. Deze motie is meegenomen in brief aan de Tweede Kamer van 23 augustus 2012 inzake Toekomst financiële sector (Kamerstuk 32 013, nr. 36).

4.

2012–2013

Staatsdeelnemingen: beloningsbeleid NS.

Motie Merkies over uitvoering van de Motie Irrgang (28 165, nr. 122) inzake beloningsbeleid NS; het indelen in de categorie publiek-markt met de verhoudingen 75–25.

Kamerstukken II, 28 165, nr. 157.

Afgehandeld. De Minister heeft de Tweede Kamer in kennis gesteld dat de motie niet exact naar de letter, maar wel naar de geest is uitgevoerd.

5.

2012–2013

Staatsdeelnemingen: kwantificeren risico’s investeringen buitenland.

Motie Koolmees over (regulerings- en politieke-) risico’s investeren in het buitenland (Tennet en andere staatsdeelnemingen) in kaart brengen en kwantificeren.

Kamerstukken II, 28 165, nr. 154.

Afgerond. Dit is meegenomen in het Jaarverslag staatsdeelnemingen 2012 (Kamerstuk 28 165, nr. 169).

6.

2012–2013

Nationalisatie SNS Reaal.

Motie Hijum, Nijboer over een onderzoek naar de governancestructuur van banken.

Kamerstukken II, 33 532, nr. 17.

Afgerond. De Tweede Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd over de opties (Kamerstuk 32 013, nr. 36).

7.

2012–2013

Nationalisatie SNS Reaal.

Motie Koolmees/Harbers verzoekt de regering de Kamer voor de zomer van 2013 voorstellen aan de Kamer te doen om de concurrentie in de bankensector te vergroten;

Kamerstukken II, 33 532, nr. 14.

Afgerond. Zie brief Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (Kamerstuk 32 013, nr. 35).

8.

2012–2013

Motie Omtzigt-Klaver verzoekt een overzicht van de vennootschapsstructuren van staatsdeelnemingen (zijnde meer dan 50% in handen van de overheid) aan de Kamer te doen toekomen, samen met een schatting van hoeveel belasting Nederland misloopt door deze constructies.

Kamerstukken II, 2012–2013, 25 087 nr. 54.

Afgehandeld. De Tweede Kamer is geïnformeerd middels brief d.d. 5 november 2013 (Kamerstuk 28 165, nr. 166).

9.

2013–2014

Motie Koolmees inzake onderzoek kruissubsidie

Kamerstukken 28 165, nr. 167.

Afgehandeld. Onderzoeksrapport is op 9 juli 2014 aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstuk 28 165, nr. 178).

10.

2013–2014

Motie Harbers roept de regering op om samen met andere EU-lidstaten die bezwaren hebben tegen het gebruik van artikel 114 VWEU als juridische basis voor een Europees resolutiemechanisme, een andere juridische basis te onderzoeken.

Kamerstuk 21 501-07 nr. 1089.

Afgerond. Akkoord bereikt over Single Resolution Mechanism verordening (SRM).

11.

2013–2014

Motie Harbers: verzoekt de regering, bij de besprekingen over de vormgeving van het SRM de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

– dat dezelfde bail-inregels zoals overeengekomen in de BRRD-richtlijn zoals die thans is voorgesteld, worden opgenomen in het SRM-mechanisme;

– dat diepe bail-in ook van toepassing zal zijn bij eventueel noodzakelijke herkapitalisatie als gevolg van de asset quality review die de ECB uitvoert;

– dat er wordt toegewerkt naar een stelsel met nationaal afgebakende fondsen die hooguit aan elkaar kunnen lenen met een garantie vanuit de desbetreffende lidstaat als waarborg;

– dat het voorgaande uitgangspunt impliceert dat er ook geen nieuwe achtervang (public backstop) vanuit het ESM hoeft te worden gecreëerd;

– dat Nederland onder alle omstandigheden zeggenschap houdt over wijzigingen van de institutionele vormgeving van het SRM en de premiegrondslag voor financiële instellingen;

– dat de informatiepositie van en verantwoording aan het Nederlandse parlement met betrekking tot de afwikkeling van problemen bij banken, voor zover deze financiële risico’s met zich meebrengen voor de Nederlandse belastingbetaler, gegarandeerd zijn,

Kamerstuk 21 501-07 nr. 1100

Afgerond. Akkoord bereikt over het Europees resolutiemechanisme(Single Resolution Mechanism, SRM).

12.

2013–2014

Motie Klaver: verzoekt de regering, ervoor te ijveren dat de Europese Rekenkamer, het Europees Hof van Justitie en het Europees Parlement hun controlerende taak ten aanzien van het resolutiefonds kunnen vervullen.

Kamerstuk 21 501-07 nr. 1106

Afgerond met antwoord op Kamervraag: (kv-tk-2014Z02028).

13.

2012–2013

Raad voor Economische en Financiële Zaken

Motie Nijboer, Merkies over incorporatie van signaalwaardes in het kernkapitaal van banken.

Kamerstukken II, 21 501-07, nr. 1003.

Afgerond. De nieuwe Europese kapitaaleisen-raamwerk CRD-IV is in werking getreden.

Ook de bankherstel en afwikkelingsrichtlijn (BRRD) is in juli 2014 in werking getreden en moet 1 januari 2015 in nationale wetgeving zijn geïmplementeerd.

14.

2012–2013

Motie van de leden Thieme en Verhoeven, verzoekt de regering om 1) human rights due diligence expliciet op te nemen in de aanvraagprocedure van exportkredietverzekeringen en tijdens de uitvoering van goedgekeurde projecten, 2) ervoor te zorgen dat Atradius voorwaarden verbindt aan projecten met potentieel negatieve effecten voor duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn, toeziet op naleving van deze voorwaarden en hier openbaar over rapporteert.

Gewijzigde motie: verzoekt de regering om 1) de uitvoering van human rights due diligence expliciet op te nemen in de aanvraagprocedure van exportkredietverzekeringen, 2) verzoekt de regering tevens om ervoor te zorgen dat Atradius alleen transacties verzekert die per saldo geen onaanvaardbare negatieve effecten hebben op duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn, en voor zover daarin is voorzien in de common approaches projecten monitort.

Kamerstukken, vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking (XVII) voor het jaar 2013, 2012–2013, 33 400, nr.119.

De Kamer is 02-04-2013 door Minister Ploumen geïnformeerd in Kamerbrief 26 485, nr. 162. De gewijzigde motie is op 02-04-2013 door Ouwehand namens Thieme aangehouden en wordt nu als afgerond beschouwd.

15.

2012–2013

Europese Raad.

Haersma Buma/Bisschop – verzoekt de regering om niet akkoord te gaan met directe herkapitalisatie van banken uit het ESM indien niet aan de strikte Nederlandse voorwaarden wordt voldaan.

Kamerstuk 21 501-20, nr. 803.

Afgerond. Op 13 juni 2014 heeft het kabinet het resultaat van de onderhandelingen over een ESM-instrument voor directe herkapitalisatie van banken aan beide Kamers voorgelegd. Dit resultaat voldoet aan de Nederlandse inzet zoals eerder aan de Kamer uiteengezet (Kamerstuk 21 501-07 nr. 1008).

16.

2012–2013

Europese Raad.

Motie Verheijen, Servaes over het oprichten van een effectief bankentoezicht en toetsing hiervan, gekoppeld aan een review van banken en het afronden van een single rule book in samenhang met het ontwerpen van een resolutiemechanisme en pas daarna het opzetten van een gezamenlijk depositogarantiestelsel.

Kamerstukken II, 21 501-20, nr. 725.

Afgerond. Inwerkingtreding van de Single Supervisory Mechanism Europees bankentoezicht, dat vooraf zal worden gegaan door een doorlichting van bankbalansen, de richtlijn met regels voor resolutie van banken (BRRD), het akkoord voor een gemeenschappelijke resolutiemechanisme (SRM), de nieuwe kapitaaleisen-richtlijn en -verordening (CRD IV / CRR) en de richtlijn deposito-garantiestelsel.

17.

2012–2013

Motie Van Hijum/Nijboer verzoekt de regering te onderzoeken hoe de governance structuur van banken na een exit van de Staat het beste kan worden ingericht, en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II, 2013–2013, 33 532, nr. 17.

Afgerond. Zie Kamerstukken 32.013, nr. 36 en nr. 40.

18.

2012–2013

Europese Raad.

Motie Klaver over het terugkeren van het «common deposit guarantee mechanism».

Kamerstukken II, 21 501-20, nr. 723.

Afgerond. De bankenunie is inmiddels opgericht. Daarin is echter geen risicodeling via een Europees DGS opgenomen.

19.

2012–2013

Decentrale overheden (debat «Overheden over bezuinigingen»).

Motie Schouten over onderzoek naar de financiële risico’s en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties.

Kamerstukken II, 33 400 B, nr. 13.

In september 2013 (Kamerstuk 33.400 B, nr. 22) is het eerste rapport van het CPB inzake de financiële kansen en risico’s van de decentralisaties in het sociaal domein aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 11 juli 2014 is de tweede en finale CPB rapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. (Kamerstuk 33 650 B, nr. 19)

20.

2012–2013

Motie Koolmees/Van Hijum over het hoofdbesluitvormingsmoment voor de begroting.

Kamerstuk 33 640, nr. 4.

De motie is betrokken bij het hoofdbesluitvormingsmoment in het voorjaar van 2014.

21.

2013–2014

De motie-Nijboer c.s. over de normen van DNB voor het veiligheidsniveau.

Kamerstuk 27 863, nr. 46.

Afgerond. Zie Kamerstuk 27 863 nr. 52.

22.

2013–2014

De motie-Nijboer/Merkies over vergoedingsnormen voor schade bij online fraude.

Kamerstuk 27 863, nr. 47.

Afgerond. Zie Kamerstuk 27 863 nr. 52.

23.

2013–2014

De motie-Nijboer c.s. over een schaderegeling voor langdurige uitval van het girale betalingsverkeer.

Kamerstuk 27 863, nr. 48.

Afgerond. Zie Kamerstuk 27 863 nr. 52.

24.

2013–2014

Motie-Tony van Dijck over met kracht afstand nemen van elke vorm van Europese belastingen en/of uitgifte van Europees schuldpapier.

Debat 14 mei 2014 over Visie toekomst Economische en Monetaire Unie, Kamerstukken 21 501-20, nr. 858.

Aan voldaan, het regeringsstandpunt hierover is helder en meermaals gecommuniceerd, ondermeer in de brief van 30 april 2014 (Kamerstuk 21 501-20, nr. 854) en de brief van 29 november 2012 (Kamerstuk 21 501-20, nr. 704).

25.

2013–2014

De motie-Schouten/Dijkgraaf over Brussel als enige vergaderplaats van het Europees Parlement.

Debat 14 mei 2014 over Visie toekomst Economische en Monetaire Unie, Kamerstukken 21 501-20, nr. 860.

Aan voldaan, het regeringsstandpunt hierover is helder en meermaals gecommuniceerd. Zie o.a. kabinetsreactie op het AIV advies «Naar een gedragen Europese samenwerken aan vertrouwen» van 13 juni 2014 (Kamerstuk 33 750-V, nr. I).

26.

2013–2014

De motie-Omtzigt over concrete voorstellen voor de invoering van een rode kaart voor nieuwe en bestaande regelgeving.

Debat 14 mei 2014 over Visie toekomst Economische en Monetaire Unie, Kamerstukken 21 501-20, nr. 861.

Aan voldaan bij brief van 20 mei 2014 (kenmerk MINBUZA-2014.243712).

Onderdeel A.2 Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2010–2011

Motie Van Vliet, vraagt het kabinet geen onomkeerbare stappen; in de privatisering van ABN AMRO te zetten zonder de Kamer in te lichten.

Kamerstukken II 2010–2011, 28 165, nr. 125.

De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 (Kamerstuk 32 013, nr. 36) geïnformeerd over de te nemen stappen en zal nog nadere informatie ontvangen voordat een verkoop aanvangt.

2.

2010–2011

Motie nr. 28. Zorgen dat nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt ingevoerd en de Kamer voor het zomerreces informeren over de stappen die hiertoe worden genomen.

N.a.v. Kamerstukken II, 31 980, nr. 46.

Middels de brief van 7 maart 2012 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de kabinetsreactie t.a.v. het groenboek van de EC getiteld

«Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen» (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 22 112, nr. 1375). Hierin heeft Nederland nogmaals een oproep gedaan aan de Europese Commissie om te bekijken welke mogelijkheden op termijn bestaan voor de invoering van nummer-portabiliteit. Nederland heeft in ambtelijke Europese overleggen meerdere keren gepleit voor een onderzoek naar Europese nummerportabiliteit. Daarnaast zal de Europese Commissie – mede op verzoek van Nederland – vijf jaar na inwerkingtreding van de richtlijn betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties, een rapport uitbrengen aan de Raad en het parlement. Hierin zullen onder andere de kosten en baten van nummerportabiliteit binnen de EU worden onderzocht.

3.

2011–2012

Motie Harbers/Plasterk Blanksma-van den Heuvel/Koolmees/Braakhuis- verzoekt de regering, bij voorgenomen verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal van het ESM deze verhoging of wijziging vooraf door instemming aan de Tweede Kamer voor te leggen middels een wijzigingsverdrag en eventueel vereiste suppletoire begroting; verzoekt de regering tevens bij een opvraging van het Nederlandse niet-gestorte kapitaal door enig orgaan binnen de ESM deze opvraging voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012,

33 221, nr. 11.

Dit is tot nu toe niet aan de orde geweest.

4.

2011–2012

Motie Van Vliet over een wettelijke regeling vergelijkbaar met Volcker Rule.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 64.

In zijn visie op de toekomst van de bankensector van 23 augustus 2013 heeft het Kabinet aangegeven een verbod op handel voor eigen rekening (de essentie van de Volcker rule) te steunen (vergaderjaar 2012–2013 Kamerstuk 32 013–35).

Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan een verbod op handel voor eigen rekening deel uitmaakt (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0043&from=EN). Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden.

5.

2011–2012

Motie Huizing over de nutsfuncties van banken.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 65.

De Nederlandsche Bank is in samenwerking met de betrokken banken doende om afwikkel-plannen op te stellen voor de drie grootste Nederlandse systeembanken. Daarbij zal ook worden bezien in hoeverre wijziging van de structuur van banken nodig is om continuïteit van de nutsfuncties te waarborgen. De voltooiing van de afwikkelplannen staat gepland voor najaar 2014.

In EU-verband is inmiddels een richtlijn vastgesteld met een geharmoniseerd raamwerk voor herstel- en resolutieplannen.

6.

2011–2012

Motie Blanksma-van den Heuvel c.s. over niet investeren in risicovolle beleggingscategorieën.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 67.

Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan restricties aan risicovolle beleggingen door banken deel uitmaken (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0043&from=EN). Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden.

7.

2012–2013

Parlementaire Enquête Financieel Stelsel.

Motie Merkies over onderzoeken of van vertrouwelijke briefings voortaan verslag kan worden gelegd.

Kamerstukken II, 31 980, nr. 79.

In behandeling. Financiën is hierover in contact getreden met de griffier van de Vaste Kamercommissie.

8.

2012–2013

De Kamer te informeren over de toekomstplannen voor ABN AMRO en SNS bank.

Kamerstukken II, 33 532, nr. 14.

In behandeling. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 (Kamerstuk 32.013, nr. 36) geïnformeerd over de toekomstplannen voor ABN AMRO en zal na de Comprehensive Assesment van de ECB en de verkoop van Reaal worden geïnformeerd over de plannen voor SNS Bank.

9.

2012–2013

Oprichting Stichting Depositogarantiefonds.

Motie Graus over een risicolabel voor banken.

Kamerstukken II, 33 227, nr. 9.

In behandeling. DNB verkent in overleg met de sector de mogelijkheden om een uniforme set van kerngegevens over banken op de website van DNB te publiceren. Mocht dit mogelijk zijn, dan zal dit consumenten, professionele marktpartijen, analisten en academici beter in staat stellen om banken te vergelijken.

10.

2012–2013

Motie Koolmees, Hijum over het tijdelijk verlagen van de kwartaalbedragen indien blijkt dat de cumulatie van maatregelen de kredietverlening negatief beïnvloedt.

Kamerstukken II, 33 227, nr. 10.

Met het oog op de voorgenomen resolutieheffing naar aanleiding van de redding van SNS is besloten om de ex-ante DGS-bijdrage, die op 1 juli 2013 van kracht zou worden, met 2 jaar uit te stellen om banken niet onevenredig te belasten en mede met het oog op de kredietverlening. Daarmee geeft de motie op dit moment geen aanleiding tot verdere maatregelen.

11.

2012–2013

Europese Raad.

Motie Servaes, Pechtold, Verheijen, Van Haersma Buma, Klaver over concrete voorstellen ter versterking van de democratische legitimering en verantwoording.

Kamerstukken II, 21 501-20, nr. 724.

In behandeling.

12.

2012–2013

Europese Raad.

Motie Slob, Van Haersma Buma over het opstellen van exit-condities.

Kamerstukken II, 21 501-20, nr. 721.

De motie wordt beschouwd als ondersteuning van beleid en komt aan de orde ten tijde van een verdragswijziging.

13.

2012–2013

Raad voor Economische en Financiële Zaken.

Motie Hijum, Klaver, Dijkgraaf, Merkies, Krol, Koolmees, Harbers, Nijboer over een effectieve aanpak van belastingontduiking als één van de harde voorwaarden te hanteren bij het beoordelen van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen.

Kamerstukken II, 21 501-07, nr. 965.

In de Kamerbrieven over de voortgangsmissies van het Griekse steunprogramma is aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van belastingontduiking.

Op 11 juni 2014 jl. is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van de hervormingen bij de Griekse Belastingdienst (Kamerstuk 21 507-07, nr. 1157).

Bij de terugkerende evaluatie van het steunprogramma van Griekenland zal een effectieve aanpak van belastingontduiking worden meegenomen in de beoordeling van de inspan-

ningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen.

14.

2012–2013

Europese Raad.

Verheijen over de extra claim op Nederland en andere landen vanwege de tweede aanvullende begroting.

Kamerstuk 21 501-20, nr. 790.

Bij de onderhandelingen over het MFK 2014–2020 met het Europees Parlement (EP) is ook de aanvullende begroting 2013 aan de orde geweest. Dit heeft, ondanks Nederlandse inspanningen, echter niet tot een gewijzigde aanvullende begroting geleid. Nederland heeft bij de formele stemming over de twee aanvullende begrotingen van respectievelijk € 7,3 mld. en € 3,9 mld. tegengestemd. Er was rekening mee gehouden dat het heel moeilijk zou zijn deze aanvullende begrotingen tegen te houden. Er was daarom in de afdrachtenraming alvast rekening mee gehouden. Hervorming van de begrotingssystematiek is een onderwerp dat bij de mid-term review van het MFK in 2016 aan de orde kan worden gebracht.

15.

2012–2013

Raad voor Economische en Financiële Zaken.

Nijboer/Klaver – roept de regering op de Trojka te verzoeken bij de terugkerende evaluatie van het leningenprogramma voor Cyprus te rapporteren over de sociaaleconomische situatie.

Kamerstuk 21 501-07, nr. 1039.

Bij de terugkerende evaluatie van het steunprogramma van Cyprus zal de stand van zaken wat betreft de maatregelen op sociaaleconomisch vlak worden geëvalueerd. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de evaluaties.

16.

2013–2014

Motie Van Hijum en Nijboer verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze het nutskarakter van SNS het beste kan worden geborgd.

Kamerstuk 2013–2014, 32 013, nr. 45.

In behandeling. De Minister zal; terugkomen bij de Kamer met zijn plannen voor SNS Bank.

17.

2013–2014

Motie Nijboer verzoekt de regering schriftelijk nader te onderbouwen hoe de publieke belangen van ABN AMRO kunnen worden geborgd, t.a.v. de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Kamerstuk 2013–2014, 32 013, nr. 46.

In behandeling. De Minister zal hier de eerste helft van 2015 op terugkomen.

18.

2013–2014

Motie Nijboer verzoekt de regering in overweging te nemen ook een beschermingsconstructie voor ASR in het leven te roepen ten behoeve van de stabiliteit van ASR (de Minister heeft in het VAO toegelicht dat hij het zal overwegen, maar niet om een overname tegen te gaan).

Kamerstuk 2013–2014, 32 013, nr. 47.

In behandeling. De Minister zal hierop terugkomen wanneer bij de Kamer informeert over de verkoop van ASR.

19.

2013–2014

Verzoek om de termijn voor verplichte kantoorroulatie zo snel mogelijk in de Nederlandse wetgeving vast te stellen op tien jaar (in combinatie met een termijn voor partnerroulatie na vijf jaar en een afkoelingsperiode van vier jaar).

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 681, nr. 5

De Minister heeft in het VAO Accountancy van 20 mei 2014 aangegeven dit een verstandige motie te vinden.

N.B. In de nog naar de Tweede Kamer te sturen nota n.a.v. het verslag W5 geven we hierover het volgende aan:

«De in artikel 68 onder Ba van de Wet op het accountantsberoep opgenomen verplichte acht-jaarlijkse kantoorroulatie treedt officieel in werking per 1 januari 2016. De regering zorgt er voor dat uiterlijk op 1 januari 2016 de in het betreffende artikel opgenomen periode van acht jaar is aangepast naar tien jaar.»

20.

2013–2014

Verzoek om zo snel mogelijk tot een grotere toepassing van huidige initiatieven te komen en deze aan te vullen met meer aandacht in de accountantsverklaring voor de gekozen methodiek van de controle.

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 681, nr. 8.

Aan de opdracht die in deze motie besloten ligt, wordt gewerkt. In internationaal verband en in Europese regelgeving worden ook nieuwe eisen aan de accountants-verklaring gesteld. Vooruitlopend daarop heeft de NBA zelf al een uitgebreider model van de accountantsverklaring ter hand genomen. We verwachten dat dit over het boekjaar 2014 voor alle beursgenoteerde ondernemingen zal worden toegepast.

21.

2013–2014

Verzoek om met de accountancysector in gesprek te gaan met als doel om deze tegelijk met de rapportage van de AFM in september met voorstellen te laten komen en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 681, nr. 9.

De sector komt naar verwachting in september met verdergaande initiatieven voor verbetering op de punten governance, de aansturing en het verdienmodel wat betreft kwaliteit en onafhankelijkheid. De Minister heeft in het VAO Accountancy van 20 mei 2014 aangegeven dat de rapportage van de AFM in september, de evaluatie van de Wta en de initiatieven van de sector bij elkaar te brengen, zodat we in het najaar 2014 het debat daarover kunnen vervolgen en daarover knopen kunnen doorhakken.

22.

2013–2014

Motie Nijboer c.s. over het verzoek aan de regering zich hard te maken in Europa voor het meewegen van de risico’s van staatsobligaties in de kapitaaleisen.

Kamerstukken II, 33 849, nr. 8.

Waar mogelijk zal het kabinet dit onderwerp in Europa onder de aandacht brengen. Op korte termijn zijn over dit onderwerp in Europa echter geen onderhandelingen voorzien. Het kabinet zal tevens met de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) in gesprek gaan hoe zij dit onderwerp in Europese en internationale toezichtsfora naar voren kunnen brengen.

23.

2013–2014

Motie Nijboer/Koolmees over het betrachten van terughoudendheid bij dividenduitkeringen van banken in Staatshanden.

Kamerstukken II, 32 013, nr. 63.

Conform de tekst van de motie zal het kabinet de Kamer hier na de zomer over informeren, bij de Miljoenennota 2015.

24.

2013–2014

Motie Nijboer c.s. die zich uitspreekt over het feit dat de leverage ratio van 4% als backstop voor Europese systeemrelevante banken als beginpunt en niet als eindpunt van de discussie moet worden gezien.

Kamerstukken II, 32 013, nr. 62.

De kabinetsvisie stelt dat de leverage ratio minimaal 4% dient te zijn voor tenminste de systeemrelevante banken. Dit zal in Nederland worden geïmplementeerd en de Kamer zal over de voortgang hierbij worden geïnformeerd zodra hierover meer bekend is.

Het kabinet zal de kabinetsvisie daarnaast ook uitdragen zodra over de leverage ratio in Europa besprekingen/onderhandelingen plaatsvinden (uiterlijk in 2016).

25.

2013–2014

Motie van Dijck welke de regering verzoekt er op toe te zien dat banken hun kredietverlening op peil te houden en hun kapitaalpositie alleen mogen versterken door kostenreductie, winstinhouding en aandelenemissies.

Kamerstukken II, 32 013, nr. 73.

Het kabinet houdt de bancaire kredietverlening nauwlettend in de gaten. Totnogtoe is er geen reden aan te nemen dat banken hun kapitaalpositie versterken ten koste van de kredietverlening: volgens DNB voldoen de Nederlandse banken goed aan de kapitaalvereisten en kunnen banken bij de huidige economische vooruitzichten voldoen aan de vereiste kapitaalversterkingen zonder dat dit de groei van de kredietverlening hoeft te belemmeren.

26.

2013–2014

Motie Klaver over sneller terugdringen van de particuliere schuldenberg met verzoek uiterlijk september 2014 aan de Kamer te rapporteren.

Kamerstuk 21 501-07, nr. 1141.

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de hoge schulden en daaraan

gekoppelde risico’s voor huishoudens en banken te beperken en zal hierover rapporteren.

27.

2013–2014

Motie-Nijboer over een onderzoek regelgeving voor de verzekeringssector.

Kamerstuk 33 760, nr. 28 (AFB).

Commissie Verzekeraars is ingesteld, komt eind 2014 met rapport.

Onderdeel B.1 Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond.

Door bewindslieden gedane toezeggingen
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/planning

1.

2009–2010

In het debat is toegezegd na drie jaar een evaluatie te doen over de ervaringen met de PPI’s.

Plenair debat van 30 juni 2010.

Afgerond. De uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van de PPI zijn op 23 mei 2014 met de Tweede Kamer gedeeld (Kamerstuk 32 043, nr. 215).

2.

2010–2011

De Minister meldt de Kamer dat hij de Algemene Rekenkamer heeft toegezegd een overzicht te geven van de bestemming van het geld dat in de financiële instellingen ABN AMRO, ASR en RFS is gestopt.

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 165, nr. 130.

Afgerond. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd.

3.

2010–2011

Het kapitaalplan van 2009 kan worden afgezet tegen de werkelijk gemaakte kosten, zodat ten minste een globaal overzicht ontstaat van mee- en tegenvallers. Hierover zal ik een brief sturen aan de Tweede Kamer na afronding van het boekjaar 2011, in de verwachting dat de integratie dan grotendeels is voltooid.

Kamerstukken II, 2010–2011, 37 710, nr. 2.

Afgerond. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd.

4.

2010–2011

De exit-strategie voor de financiële instellingen zal t.z.t. aan de Kamer worden voorgelegd, daarbij zullen o.a. de mogelijkheden zijn onderzocht om te borgen dat ABN AMRO een Nederlands bedrijf blijft.

AO van 8 juni 2011.

Afgerond. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd over de opties.

5.

2011–2012

Toezegging om verzoek van het lid Blanksma-Van den Heuvel over de signaalmarge mee te nemen bij de uitwerking van de Wet Hof.

Plenair debat van 5 oktober 2011.

De Wet Hof is per 15 december 2013 in werking getreden.

6.

2011–2012

Toezegging om precies na te gaan of de Wet Hof voldoet aan de Europese afspraken.

AO van 15 december 2011.

De Wet Hof is per 15 december 2013 in werking getreden.

7.

2011–2012

Toezegging tot het doen van een analyse omtrent stilvallen van de hypotheekmarkt.

AO van 21 december 2011.

Afgerond. In de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (23 augustus 2013; Kamerstuk 32 013, nr. 35) is ingegaan op enkele aanbevelingen van De Commissie Structuur Nederlandse banken, waaronder het verlagen van de Loan-to-value (LTV) ratio. In juni 2014 heeft ACM onderzoek gedaan naar toetredingsbarrières in de Nederlandse bancaire sector, waaronder de hypotheekmarkt.

8.

2011–2012

Toezegging om een brief te sturen over de minderheidsprivatisering van Tennet.

AO Staatsdeelnemingen van 10 april 2012.

Afgerond. Opgenomen in Nota Deelnemingsbeleid Rijksoverheid Vergaderjaar 2013–2014 (Kamerstuk 28 165, nr. 165).

9.

2011–2012

Toezegging om aandacht te besteden in de Miljoenennota over de opmerking van het lid Irrgang over dat bezuinigen leidt tot lagere economische groei.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

In de Miljoenennota 2014 is in box 2.4 stilgestaan bij de economische effecten van bezuinigen.

10.

2011–2012

Toezegging om mogelijkheid tot sanctioneren van beleidsmatige mutaties die niet zijn gemeld aan de Kamer in te bouwen in begrotingsregels meegeven aan de informateur.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

Afgehandeld gedurende de formatie kabinet Rutte II.

11.

2011–2012

De Staatssecretaris zal in overleg met Staatssecretaris Teeven werken aan een visie op de kansspelmarkt.

Kamerstukken II, 2011–2012, 28 165, nr. 133.

Afgerond. Kamerstukken II, 2013–2014, 32 264, nr. F.

12.

2011–2012

De Minister zal over twee jaar een nieuw beoordelingskader voor het beloningsbeleid van staatsdeelnemingen opstellen en daarbij meenemen de mogelijkheid van een maximum van 10% variabele beloning.

Kamerstukken II, 2011–2012, 28 165, nr. 133.

Afgerond. Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 (Kamerstuk 26 165, nr. 165).

13.

2012–2013 (EK)

Toezegging om in samenwerking met BZK te overleggen met gemeenten over de snelle stijging van de OZB.

AFB EK 19 en 20 november 2012.

Afgerond. Overleg met VNG heeft plaatsgevonden in bestuurlijk overleg financiële verhoudingen.

14.

2012–2013 (EK)

Toezegging financiering van infrastructuur door pensioenfondsen met een aan de inflatie gebonden financieringsinstrument.

Kamerstuk 33 400.

De evaluatie van de pilot N33 is medio 2013 afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft het Rijk besloten om niet verder te gaan met vergoeding van inflatie specifiek bij vreemd vermogen financiering van DBFM projecten. Zie hiervoor de brieven van de ministers van Financiën en IenM aan de Tweede Kamer van 12 juli 2013 (Kamerstuk 28 753, nr. 31, vergaderjaar 2012–2013) en van 7 juni 2013 (Kamerstuk 28 753, nr. 29, vergaderjaar 2012–2013).

15.

2012–2013 (EK)

Toezegging Ontwikkelingen met betrekking tot de garantie die aan DNB is verstrekt op nemen in de jaarlijkse update van de risicoanalyse in de Miljoenennota.

Handelingen I 2012–2013, nr. 6 – blz. 42.

Afgerond. Aan deze toezegging is voldaan in de Miljoenennota 2014. Ook in de Miljoenennota 2015 loopt de garantie DNB Winstafdracht weer mee in de risico-analyse en het garantieoverzicht.

16.

2012–2013 (EK)

Toezegging Aangaan gesprek met DNB over aanpassing van het garantieplafond bij positieve of negatieve ontwikkeling van crisisgerelateerde risico’s.

Handelingen I 2012–2013, nr. 8 – blz. 75.

Om flexibiliteit te behouden wordt aanpassing van het garantieplafond besproken bij een behoorlijke verlaging van het door DNB te lopen risico. Van een dergelijke verlaging is nog geen sprake. Over de ontwikkeling van het risico wordt gerapporteerd in de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

17.

2012–2013

De Kamer op de hoogte houden over het oordeel van de ACM over de voorgenomen overdracht aan NLFI.

2012–2013, 33 532, nr. 9

Afgerond. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 5 februari 2014 (Kamerstuk 33 532, nr. 33).

18.

2012–2013

Kamer op de hoogte houden over de voorgenomen overdracht aan NLFI en oordeel NMa.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Afgerond. De Kamer is hier over geïnformeerd met de brief van 5 februari 2014 (Kamerstuk 33 532, nr. 33).

19.

2012–2013

Beloningssystematiek meenemen in Nota Staatsdeelnemingen.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Afgerond. Opgenomen in Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Vergaderjaar 2013–2014. Kamerstuk 28 165 nr. 165.

20.

2012–2013

Evaluatie van de interventiewet (en daarbij de casus SNS REAAL).

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

De evaluatie van de Interventiewet is inmiddels afgerond. De evaluatie is aan de Tweede Kamer toegezonden, en wel samen met de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL (zie hierna). Zie Kamerstukken II 2013–2014, 33 532, nr. 32.

21.

2012–2013

Evaluatie van het proces binnen DNB t.a.v. SNS REAAL.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

De evaluatie van het handelen van en de samenwerking tussen het Ministerie van Financiën en DNB inzake SNS REAAL is inmiddels afgerond. De evaluatie is aan de Tweede Kamer toegezonden, en wel samen met de evaluatie van de Interventiewet (zie hiervoor). Zie Kamerstukken II 2013–2014, 33 532, nr. 32.

22.

2012–2013

Algemene Rekenkamer verdergaande bevoegdheden geven bij DNB.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Afgerond. De wet waarmee het mogelijk wordt dat de Algemene Rekenkamer toegang krijgt tot toezichtvertrouwelijke informatie bij de toezichthouders is op 15 mei 2014 in werking getreden (Stb. 2014, nr. 179).

23.

2012–2013

Een rapportage of brief over de risico’s bij de bankensector en het pad eruit.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Afgerond. Zie brief Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (Kamerstukken II 2012–2013 33 013, nr. 35).

24.

2012–2013

De toezegging dat de Minister nog eens gaat bekijken of de audit van het ESM ook toegepast kan worden op de EFSF.

AO van 7 februari 2013, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1017.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet mogelijk is de publieke externe controle op het EFSF te laten verrichten door het auditcomité van het ESM; het EFSF kan als private onderneming onder Luxemburgs recht niet worden gecontroleerd door een gremium dat niet bestaat uit leden van de raad van bewindvoerders. Op 17 december 2013 heeft de raad van bewindvoerders van het EFSF besloten tot instelling van een EFSF-auditcomité, bestaande uit een aantal leden van de raad van bewindvoerders van het EFSF.

25.

2012–2013

«Wet beloningen banken».

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

Afgerond. Wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2013/14, 33 964, nr. 2 en 3.).

26.

2012–2013

Bij evaluatie interventiewet ook kijken naar bindend raamwerk voor interventie.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013.

Afgerond. Het aspect van een bindend raamwerk voor interventies is meegenomen in de evaluatie van de Interventiewet. Zie Kamerstukken II 2013–14, 33 532, nr. 32.

27.

2012–2013

Bij discussie over SNS met EC prijsleiderschapsbeperkingen aan de orde stellen; ook huidige prijsleiderschapsbeperking van ABN Amro hierbij betrekken.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

Afgerond. De kamer is per brief van 19 december 2013 geïnformeerd over de maatregelen van de EC.

28.

2012–2013

Noodwet/juridisch vehikel naar TK met oog op toezichtvertrouwelijke info aan AR

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013.

Afgerond. De wet waarmee het mogelijk wordt dat de Algemene Rekenkamer toegang krijgt tot toezichtvertrouwelijke informatie bij de toezichthouders is op 15 mei 2014 in werking getreden (Stb. 2014, nr. 179).

29.

2012–2013

Opname in brief ABN – korte en lange termijn aandeelhouderschap.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013.

Afgerond. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd (Kamerstuk 32 013, nr. 36).

30.

2012–2013

De beleidsagenda naar de Tweede Kamer sturen.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013.

Afgerond. Zie brief Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (Kamerstukken I 2012–2013 32 013, nr. 35).

31.

2012–2013

Klaver (GL) vraagt om een brief over de kwaliteit van de overheidsuitgaven in Nederland, naar aanleiding van het rapport «The quality of public expenditures in the EU» dat in de ECOFIN op de agenda staat. De Minister stelt voor om dit mee te nemen in de Miljoenennota. De inleiding daarvan wordt altijd gebruikt om enkele wat grotere thema’s te benoemen. Ik stel voor dat ik op dit thema terugkom in het inleidende hoofdstuk van de Miljoenennota

AO van 28 februari 2013 -Kamerstukken 21 501-07,nr. 1027 (p. 24 van het verslag van de het algemeen overleg).

Afgerond. Aan deze toezegging wordt voldaan in de Miljoenennota 2014 in paragraaf 2.4 op pagina 58.

32.

2012–2013

Bestuurders van ABN AMRO vragen te kijken naar een salarisvermindering in het middelmanagement, zijnde niet CAO-personeel en in overleg te treden met de vakbonden over een versobering van de CAO afspraken.

PM Kamerstuk handelingen (alleen nog maar stenogram beschikbaar).

Afgerond. Er is een brief aan het bestuur van NLFI verzonden met dit verzoek.

33.

2012–2013

Toezegging dat Nederland in de Eurogroep zal vragen naar de vormgeving van het Cypriotische onderzoek naar het weglekken van geld bij Cypriotische banken voorafgaand aan en tijdens de instelling van de restrictive measures. Hierbij zal ook gevraagd worden naar de betrokkenheid van de Trojka.

AO van 4 april 2013, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1056.

Aan voldaan bij brief van 22 april 2013 (Kamerstukken 21 501-07, nr. 1047).

34.

2012–2013

Het kabinet zal zich de komende weken en maanden met Kamerfracties verstaan om te bezien of het mogelijk is om te komen tot overleg om een breder draagvlak te krijgen voor (onderdelen van) de begroting 2014. Het kabinet zal daarbij vasthouden aan het uitgangspunt om het begrotingstekort in 2014 onder de 3% te krijgen en bij aanvullende maatregelen een verdeling van een derde / twee derde te hanteren tussen lastenverzwaringen en uitgavenbeperkingen. Het kabinet geeft er de voorkeur aan om waar mogelijk het aandeel lastenverzwaringen verder te verlagen.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Dit is afgerond met de publicatie van de Miljoenennota 2014.

35.

2012–2013

Toelichten wanneer het wenselijk is dat staatdeelnemingen buitenlandse investeringen doen

AO Staatsdeelnemingen van 29 mei 2013. Kamerstukken II, 2012–2013, 28 165 nr. 162, pag. 30.

Afgerond. Het beleid met betrekking tot wanneer buitenlandse investeringen wenselijk zijn is verwerkt in de nota deelnemingenbeleid. Vergaderjaar 2013–2014 Kamerstuk 28 165 nr. 165.

36.

2012–2013

NS; onderzoek naar kruissubsidie bij NS middels externe audit (opdracht aan Kamer melden).

AO Staatsdeelnemingen van 29 mei 2013. Kamerstukken II, 2012–2013, 28 165 nr. 162, pag. 30.

Afgerond. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de opdrachtverlening. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 165, nr. 177.)

37.

2012–2013

In de risicoparagraaf van de Miljoenennota 2014 zal expliciet worden ingegaan op het risico van rentestijging.

Voorjaarsnotadebat 3 juli 2013.

In de Miljoenennota 2014 is expliciet ingegaan op renterisico (paragraaf 4.8), net als in het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2013 (paragraaf 3.2).

38.

2013–2014

Schriftelijk terugkomen op het bericht dat het verbod op huisuitzettingen in Griekenland zou worden opgeheven.

AO 11 september 2013, Kamerstukken 21 501-07 nr. 1087.

Aan voldaan in het verslag van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 13 en 14 september te Vilnius (Kamerstuk 21 507-07, nr. 1084).

39.

2013–2014

De regering zal de Tweede Kamer, voor en na bijeenkomsten van de Ecofin-Raad en de eurogroep, informeren over de voortgang van de besprekingen omtrent de bankenunie.

AO 3 oktober 2013, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1096.

Gedurende de onderhandelingen is de Tweede Kamer middels geannoteerde agenda’s en verslagen van de Eurogroep en Ecofin-Raad geïnformeerd over de voortgang op het terrein van de bankenunie.

40.

2013–2014

In de eerstvolgende rapportage waarin Griekenland aan de orde komt, zal ook worden ingegaan op de belastinginning en het oordeel van de OESO. Voorts zal het verminderen van het aantal ambtenaren met cijfers worden benoemd.

AO 4 december 2013, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1120.

Aan voldaan bij brief van 7 april 2014 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1135) en brief van 11 juni 2014 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1157).

41.

2013–2014

De Kamer wordt toegezegd dat er in de huidige onderhandelingen over de Bankenunie geen backstop zal zijn vanuit het ESM. Dit zou een verdragswijziging vergen van het ESM-verdrag, en in die zin wordt dit uitgesloten.

AO 4 december 2013, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1120.

In de huidige onderhandelingen heef het ESM heeft geen rol als backstop gekregen in het SRM-akkoord.

42.

2012–2013

Het kabinet zal zich de komende weken en maanden met Kamerfracties verstaan om te bezien of het mogelijk is om te komen tot overleg om een breder draagvlak te krijgen voor (onderdelen van) de begroting 2014. Het kabinet zal daarbij vasthouden aan het uitgangspunt om het begrotingstekort in 2014 onder de 3% te krijgen en bij aanvullende maatregelen een verdeling van een derde / twee derde te hanteren tussen lastenverzwaringen en uitgavenbeperkingen. Het kabinet geeft er d voorkeur aan om waar mogelijk het aandeel lastenverzwaringen verder te verlagen.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Dit is afgerond met de publicatie van de Miljoenennota 2014.

43.

2012–2013

Het kabinet zal in de Verantwoordingsbrief 2013 systematischer ingaan op het signaleren en aanpakken van frauderisico’s. Daarbij zal worden betrokken de vraag naar de mogelijkheid tot het monitoren van aandachtspunten die de ARK in eerdere rapporten naar voren heeft gebracht.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Afgerond. In de Verantwoordingsbrief 2013 (Kamerstukken 33 941, nr. 1) was fraude één van de twee focusonderwerpen. In de brief is aandacht besteed aan genoemde onderwerpen.

44.

2012–2013

Het kabinet stuurt na de zomer, maar voor Prinsjesdag, een brief met nadere regels voor de inzet van derivaten in de semipublieke sector en andere financiële instrumenten, waarin tevens wordt aangegeven wat dit voor de verschillende sectoren kan betekenen. Ook wordt een passage over monitoring van financiële risico’s opgenomen.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Is afgehandeld met de brief d.d. 17 september 2013 «Beleidskader inzake het gebruik van financiële derivaten door (semi)publieke instellingen» (Kamerstuk 33 489, nr. 14).

45.

2012–2013

Het kabinet brengt een stroomlijning aan in het financieel toezicht vanuit de rijksoverheid op de verschillende semipublieke sectoren. De verantwoordelijkheid van de betreffende Minister wordt veel helderder en scherper geformuleerd. Daarnaast zullen voorstellen voor doelmatigheidseisen aan het financieel beheer en de verantwoording per sector door het kabinet worden uitgewerkt.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Afgerond. Het kabinet heeft een normenkader vastgesteld voor financieel beheer, verantwoording en toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen en de Tweede Kamer daarover per brief geïnformeerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 822, nr. 1). Deze brief is in een Algemeen Overleg van 26 juni 2014 besproken.

46.

2012–2013

Departementen zullen in hun bedrijfsvoering- paragrafen van de jaarverslagen expliciet aandacht geven aan onderkende frauderisico’s en de maatregelen die daarop zijn ingezet. Risico’s voor de privacy en de uitvoering van grote, lopende ICT-projecten bij de overheid worden hierbij betrokken. Daarnaast wordt in het «risico-overzicht» de vraag meegenomen of er is voorzien in een risicopremie en in welke omvang.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Afgerond. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2014 zijn bepalingen voor de bedrijfsvoeringsparagrafen in de departementale jaarverslagen zodanig aangepast dat expliciet aandacht moet worden besteed aan de onderkende frauderisico’s en de maatregelen die zijn of worden ingezet om deze risico’s te beheersen, evenals risico’s voor de privacy en de uitvoering van grote, lopende ICT-projecten bij de overheid. De departementen hebben hier gehoor aan gegeven bij het schrijven van hun jaarverslagen en genoemde punten verwerkt in de bedrijfsvoerings-paragrafen.

47.

2012–2013

Het kabinet zal bezien of in het wetgevingsoverzicht specifiekere informatie kan worden opgenomen over de voortgang van wetgevingstrajecten zodat inzichtelijk wordt of vertraging dreigt. Het overzicht zal in elk geval laten zien wat de status is van de maatregelen (zodoende zullen gerealiseerde maatregelen niet wegvallen).

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Afgerond. De gevraagde informatie is te vinden in het wetgevingsoverzicht dat op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal is verzonden door de Minister van V&J. Aanvullend hierop wordt binnen het reguliere budgettaire proces aandacht besteed aan de voortgang van aangekondigde maatregelen in onder andere Miljoenennota en FJR.

48.

2012–2013

Het kabinet zal de Kamer en de ARK regelmatig informeren over de voortgang van de verbeteringen rond het financiële beheerssysteem Leonardo van het Ministerie van V&J.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

De ARK is periodiek geïnformeerd over de voortgang van het financieel beheer door maandelijkse gesprekken en voortgangsrapportages. De Tweede Kamer is op 15 november 2013 per kamerbrief (Kamerstuk 33 750 VI, nr. 86) en via de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag 2013 (33 930 VI, nr. 1) geïnformeerd over de voortgang.

49.

2012–2013

De Minister heeft toegezegd de staande afspraak te bewaken dat de beleidsmatige mutaties na de Najaarsnota expliciet per brief aan de Tweede Kamer worden voorgelegd om goedkeuring te krijgen.

Verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Afgerond. Binnen het kabinet is scherpe aandacht geweest voor het melden van beleidsmatige mutaties na Najaarsnota. Ook komend jaar zal deze praktijk worden voortgezet. Om de Tweede Kamer goed inzicht te bieden, zijn in bijlage 2 van het FJR de beleidsmatige mutaties na Najaarsnota opgenomen (met een ondergrens van 2 mln.).

50.

2012–2013

Het kabinet gaat een nieuwe stresstest op de overheidsfinanciën uitvoeren. In de Miljoenennota 2014 zal het kabinet aangeven wanneer de test wordt uitgevoerd en wanneer de resultaten openbaar worden gemaakt.

Verantwoordingsdebat16 mei 2013.

De Miljoenennota 2014 kondigt een nieuwe Schokproef Overheidsfinanciën aan in de Miljoenennota 2015.

51.

2013–2014

Toezegging Relatie begrotingsbeleid 2014 en houdbaarheidstekort in de Miljoenennota.

Kamerstukken 21 501-20, B en C.

Afgerond. Dit is behandeld in hoofdstuk 4 van de Miljoenennota 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 750, nr. 1).

52.

2013–2014 (EK)

Toezegging Ontwikkeling zorgkosten in Miljoenennota en begroting VWS.

Europese Raad. Kamerstukken 21 501, B en C.

Afgerond. Dit is opgepakt in de begroting van WVS (Kamerstukken II 2013–2014, 33 750 XVI, nr. 2), daarin stond een uitgebreide analyse van de zorguitgaven (het Financieel Beeld Zorg). In de Miljoenennota 2014 (Kamervragen II 2013–2014, 33 750, nr. 1) is een verwijzing opgenomen in hoofdstuk 3 (pagina 94) naar de begroting van VWS.

53.

2013–2014 (EK)

Toezegging Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel.

Handelingen I 2013–2014, nr. 10 en 13 (33 540).

Aan deze toezegging is voldaan middels beantwoording van de gestelde vragen door de Minister van Financiën. Zie brief 18 juni 2014 aan de EK.

54.

2013–2014

De Minister zal bezien of er bezwaren zijn tegen consolidatie in de verzekeringssector

Kamerstuk 2013–2014, 32 013, nr. 49.

Afgerond. Geen bezwaren. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 6 juni 2014.

55.

2012–2013

Bij de Miljoenennota 2014 zal worden ingegaan op de beheersbaarheid en het geleidelijk afbouwen van garanties. Ook zal ingegaan worden op de vraag of de premiestelling nog actueel is.

Voorjaarsnotadebat 3 juli 2013.

De Miljoenennota 2014 heeft het garantiekader van het kabinet aangekondigd.

56.

2012–2013

In de Miljoenennota 2014 zal worden gereageerd op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer omtrent de effectiviteit van beleid (in het kader van «better spending»).

Voorjaarsnotadebat 3 juli 2013.

Afgerond. In de Miljoenennota 2014 (Kamerstuk 33.750, nr. 1) is op pagina 58–59 een reactie gegeven op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer.

57.

2013–2014

Het gesprek aangaan met de fracties die voorstellen hebben gedaan over de begroting.

Handelingen Algemene politieke beschouwingen Tweede Kamer, 25 en 26 september 2013.

Afgerond. Na de Algemene Politieke Beschouwingen hebben uitgebreide gesprekken plaatsgevonden met de fracties die hebben geleid tot een begrotingsakkoord.

58.

2013–2014

Het kabinet overlegt met de Kamer over de invulling van een pakket van 6 miljard euro.

Handelingen Algemene politieke beschouwingen Tweede Kamer, 25 en 26 september 2013.

Afgerond. Na de Algemene Politieke Beschouwingen is een Begrotingsakkoord tot stand gekomen. In dit akkoord is invulling gegeven aan een budgettair pakket van 6 miljard euro.

59.

2013–2014

Het kabinet is bereid in gesprek te gaan over de effecten van het beleid voor de inkomens van gezinnen (i.h.b. eenverdienersgezinnen).

Handelingen Algemene politieke beschouwingen Tweede Kamer, 25 en 26 september 2013.

Afgerond. In het Begrotingsakkoord hebben wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de eerdere begroting die gevolgen hebben voor de inkomens van gezinnen en op termijn banen opleveren.

60.

2013–2014

De Minister van Sociale Zaken stuurt voor het einde van het jaar (2013) een hoofdlijnennotitie over de huishoudenstoeslag naar de Kamer.

Algemene Financiële Beschouwingen, 16-17 oktober 2013.

Op 14 april 2014 is een Kamerbrief gestuurd, met daarin de melding dat invoering in 2015 niet gaat lukken en dat voor de periode na 2015 een alternatieve vormgeving wordt verkend. (Kamerstuk 31 066, nr. 199).

61.

2013–2014

De Minister van Financiën informeert de Kamer voor het einde van het jaar over de uitkomsten van gesprekken met ING over de Alt-A-hypotheekportefeuille.

Algemene Financiën Beschouwingen, 16-17 oktober 2013.

Afgerond. De Tweede Kamer is geïnformeerd over het beëindigen van de Illiquid Assets Backup Facility (IABF) en de verkoop van de Alt-A portefeuille (TK 2013–2014, 31 371, nr. 380).

62.

2013–2014

De basis voor de Overheidsbalans wordt in de CW opgenomen.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Afgerond. De basis voor de overheidsbalans zal niet in de wettekst van de CW worden opgenomen. In de memorie van toelichting bij de te verschijnen wet zal hier wel op in worden gegaan.

63.

2013–2014

De Minister zal in de regelgeving rondom beleidsdoorlichting opnemen dat bij een beleidsdoorlichting ook de mogelijkheden om 20% te bezuinigen op het artikel dienen te worden besproken. Dit wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd. De Minister laat weten aan de Kamer wanneer en hoe dit wordt aangepast.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Is gerealiseerd. Aangepaste regelgeving RPE is vastgesteld en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

64.

2013–2014

Alle beleidsdoorlichtingen worden online gepresenteerd.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Dit is gerealiseerd, via rijksbegroting.nl en via hyperlinks in alle begrotingen naar afgeronde beleidsdoorlichtingen. Agentschappen worden doorgelicht op basis van de Regeling agentschappen. De Minister waaronder het agentschap valt, maakt het doorlichtingsrapport openbaar. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoveroverheid/agentschappen.

65.

2013–2014

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over hoe en wanneer de gasopbrengsten naar verwachting aflopen.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Minister Dijsselbloem heeft de Kamer op 5 februari 2014 geïnformeerd. Kamerstuk 33 529, nr. 32.

66.

2013–2014

De Minister vraagt de Studiegroep Begrotingsruimte om te kijken naar een andere aanwending van de gasbaten.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Dit onderwerp staat op de lijst met aandachtspunten voor de volgende Studiegroep Begrotingsruimte.

67.

2013–2014

De Minister informeert de Tweede Kamer voor Verantwoordingsdag over de afspraken tussen de Algemene Rekenkamer en het ministerie om meer open data beschikbaar te maken.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Afgerond. Een stand van zaken over de ontwikkeling van open data is opgenomen in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2013 (Kamerstuk 33 930, nr. 1). In de Miljoenennota 2015 zal hier ook aandacht aan worden besteed.

68.

2013–2014

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over de schuldenverlichting voor Soedan.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

Afgerond. Brief is verzonden (Kamerstuk 33 670, nr. 10) in reactie op motie-Van Hijum.

69.

2013–2014

Een brief aan de Tweede Kamer sturen over de leverage ratio en liquiditeitseisen die voor banken gaan gelden.

AO 23 januari 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1130.

Op 3 februari 2014 aan voldaan (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1122).

70.

2013–2014 (EK)

Toezegging om schriftelijk terug te komen op een vraag over het verstrekken van hypothecaire leningen door DNB aan zijn personeel.

Handelingen EK 2013/2014, nr. 10, item 13 blz. 66–80.

Afgerond, zie brief aan Eerste Kamer EK 33 416 / 33 540, H.

71.

2013–2014

Verzoek lid Klaver (GL) om Kamerbrief over recente ontwikkelingen in de banken CAO’s, stavaza t.a.v. afspraken loonontwikkeling, incl. bonussen.

Kamerstukken II 2013–2014, 32 013, nr. 57, p. 31.

Voltooid. Zie Kamerstukken II, 2013–2014, 32 013, nr. 53.

72.

2013–2014

Het fiche over het EC voorstel inzake een verordening over structuurhervormingen ter verbetering van de weerbaarheid van de Europese banken, wordt aangevuld met informatie over welke Nederlandse banken onder de scheidingsverplichting zouden kunnen vallen en meer algemeen of het grote of kleine banken betreft, over marketmaking, en over de inrichting van het toezicht op de scheidingsverplichting.

AO Toekomst financiële sector, 6 februari 2014. Kamerstukken II, 2013–2014, 32 013, nr. 57.

De gevraagde informatie is opgenomen in het BNC-fiche, dat op 7 maart 2014 aan de Kamer is gezonden (Kamerstukken 22 112, nr. 1809 en 1810).

73.

2013–2014

Aan de Tweede Kamer rapporteren over de eerstvolgende review van en eventuele financieringsgaten in het Griekse steunprogramma.

AO 13 februari 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1133.

Aan voldaan met brief van 7 april 2014 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1135).

74.

2013–2014

Informeren van de Tweede Kamer op basis van de voortgangsrapportage Griekenland over de beoordeling van de Griekse banken.

AO van 26 maart 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1151.

Aan voldaan met brief van 7 april 2014 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1135).

75.

2013–2014

Een fiche aan de kamer sturen over de Commissievoorstellen over het rapport-Liikanen en het kabinetsstandpunt.

AO 24 april 2014, Kamerstukken 21 501-07 nr. 1157.

Op 7 maart 2014 aan voldaan. (Kamerstuk 21 507-07, nr. 1084).

76.

2013–2014

In een brief inzichtelijk maken wat er bij de Griekse belastingdienst aan vooruitgang is geboekt op het gebied van wetgeving, implementatie, reorganisatie en effecten.

AO van 24 april 2014, Kamerstukken 21 501-07 nr. 1157.

Aan voldaan met een brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 11 juni 2014. (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1157).

77.

2013–2014

Het fiche over Liikanen/Barnier wordt aangevuld met informatie over welke Nederlandse banken onder de scheidingsverplichting zouden vallen en meer algemeen of het grote of kleine banken betreft, over marketmaking, en over de inrichting van het toezicht op de scheidingsverplichting (risico van te decentraal beleggen, alleen nationaal of Europees?).

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35).

Afgerond. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden.

78.

2013–2014

Kamerbrief inzake maatregelen om invloed bankenlobby terug te dringen. Daarbij eventueel initiatiefwetsvoorstel van lid Bouwmeester betrekken.

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35).

Afgerond door middel van brief van 3 april 2014 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2013/14 32 013, nr. 56) en aansluitend debat (Handelingen II 2013/14, nr. 84).

79.

2013–2014

In een brief duidelijkheid over het proces richting de terugkoppeling van wat banken zullen doen met pinautomaten (n.a.v. het rondetafelgesprek met banken).

Plenair debat Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35).

Afgerond brief van 26 mei 2014 (Kamerstuk 32 013, nr. 74).

80.

2013–2014

De Studiegroep Begrotingsruimte wordt gevraagd om aandacht te besteden aan de afbouw van de gasbaten (was reeds toegezegd in Notaoverleg CW, 16 december 2013).

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Dit onderwerp staat op de lijst met aandachtspunten voor de volgende Studiegroep Begrotingsruimte.

81.

2013–2014

Er wordt een transitiecommissie voor het sociale domein ingesteld, die vinger aan de pols houdt en extra ondersteuning kan bieden aan gemeenten waar het niet goed gaat. Als deze commissie ontdekt dat het, niet bij enkele gemeenten maar in brede zin, niet goed gaat, wordt daar actie op gezet.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

De transitiecommissie sociaal domein is ingesteld. Instellingsbesluit is op 4 juli 2014 in Staatscourant gepubliceerd.

82.

2013–2014

De Minister van BZK zal voor de zomer een brief aan de Kamer sturen over de inrichting van de transitiecommissie en de uitwerking die daar in samenspraak met de VNG aan wordt gegeven.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

De Kamer is geïnformeerd over de inrichting en uitwerking van de transitiecommissie (brief d.d. 2 juli 2014 Kamerstuk 33 750 VII, nr. 65).

83.

2013–2014

De Minister van BZK kijkt samen met de VNG naar meer gestroomlijnde en gedeelde informatievoorziening over decentralisaties (één informatiestroom die de gemeenteraad bedient, die het mogelijk maakt om tussen gemeentes te vergelijken en die naar Den Haag gaat).

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

De Kamer is per brief (d.d. 7 juli 2014 Kamerstuk 33 750 VII, nr. 67) geïnformeerd over de inrichting van de informatievoorziening. Hierin staat hoe aan het uitgangspunt van een gezamenlijke en gestroomlijnde aanpak wordt voldaan.

84.

2013–2014

Binnen twee weken wordt de Kamer geïnformeerd over de controleresultaten co-vergisting en de mogelijkheden voor verbetering van handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Minister Kamp heeft op 10 juni 2014 de Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 33 037, nr. 125).

85.

2013–2014

Aan de Minister van SZW wordt doorgegeven dat de Kamer graag de tabel over koopkracht (tabel 41.2) terugziet in het jaarverslag.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

De koopkrachttabel 2013 is via de beantwoording van Kamervragen over het SZW-jaarverslag verstrekt (Kamerstuk 33 930-XV nr. 5). De koopkrachttabel 2014 zal in het jaarverslag 2014 worden opgenomen.

86.

2013–2014

Aan de Minister van SZW zal worden gevraagd om de instroom van arbeidsgehandicapten ook onder de aandacht te brengen bij andere overheden.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

De Staatssecretaris van SZW neemt dit punt mee in overleggen met de ministers van W&R en BZK. Het punt is onder de aandacht van bewindspersonen en beleidsdirecties gebracht.

87.

2013–2014

De Tweede Kamer te informeren of het kabinet gerustgesteld is over de aanleiding en de follow-up betreffende het ontslag van de Griekse secretaris-generaal van de belastingdienst.

AO 12 juni 2014

Aan voldaan in het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 19 en 20 juni 2014 te Luxemburg (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1163), alsmede het AO Eurogroep/Ecofin- Raad van 2 juli 2014.

88.

2013–2014

Een schriftelijke toelichting op de schuldenbenchmark van Italië in de transitieperiode waarin het nu zit.

AO 12 juni 2014.

Voldaan in de Miljoenennota 2015.

89.

2013–2014

De Minister van Financiën stuurt een brief over het voorgestelde amendement (horizonbepaling subsidies) op de 6e wijziging van de CW.

Debat over de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (33 837), 18 juni 2014.

Afgerond: brief is verstuurd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33.837, nr. 11).

90.

2013–2014

Minister Asscher en Staatssecretaris Van Rijn zullen binnenkort met een brief komen over het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van de zorg.

Voorjaarsdebat, 2 juli 2014.

Deze brief is verstuurd op 7 juli 2014 (Kamerstuk 29 282, nr. 199).

Onderdeel B.2 Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

Door bewindslieden gedane toezeggingen
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/planning

1.

2008–2009

Toezegging de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving over vier jaar te evalueren. De evaluatie zal de vraag of het wetsvoorstel voldoende mogelijkheden biedt om individuen te beboeten en de vraag of de geëffectueerde boetes tegen het plafond aan zitten meenemen.

Handelingen II 2008–2009, nr. 54, pag. 4357–4369.

Deze evaluatie zal in 2014 worden uitgevoerd.

2.

2009–2010

In het debat over het rapport Scheltema is toegezegd periodieke rapportages over de cultuuromslag bij DNB aan de Kamer te doen toekomen.

Het hoofdlijnendebat van 1 juli 2010.

In januari 2011 is de Tweede Kamer gerapporteerd over de aanpak van het Plan van Aanpak Cultuurverandering van DNB (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 648, nr. 1 (bijlage)). Bij gelegenheid van de derde voortgangsrapportage inzake de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (Kamerstukken II 2011/12, 32 545, nr. 10) is aan de Kamer gemeld dat – indien zich relevante ontwikkelingen voordoen – daarvan aan de Kamer melding zal worden gemaakt.

3.

2010–2011 (EK)

De staatsecretaris zegt toe dat de wet uniformering loonbegrip na invoering specifiek zal worden geëvalueerd op de loonkosten.

Handelingen I 2010 – 2011, nr. 28 item 13, blz. 57.

Niet eerder voorzien dan na 2013. De wet uniformering loonbegrip is per 1 januari 2013 ingevoerd.

4.

2010–2011

De Minister heeft toegezegd jaarlijks de Kamer te informeren over zijn voornemens ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.

In de aanbiedingsbrief bij het rapport van de commissie Scheltema (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 432 nr. 1).

De wetgevingsbrief voor 2014 is op15 juli 2014 verstuurd naar de Tweede Kamer (Kamerstuk 32 545, nr. 20).

5.

2010–2011

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek op de hoogte houden van de voortgang ten aanzien van de exit van de staat uit de financiële deelnemingen en zal de Kamer nader informeren in aanloop naar de exit.

Kamerstukken 2010–2011, 28 165, nr. 130.

In behandeling. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd over de verkoopopties en zal nadere informatie ontvangen.

6.

2010–2011

Minister zal de Kamer betrekken indien er sprake is van vermogensstortingen bij staatsdeelnemingen.

Plenair wetgevingsdebat van 28 juni 2011.

Indien deze situatie zich voordoet, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

7.

2011–2012

Toezegging om verzoek van het lid Blanksma-Van den Heuvel over de signaalmarge mee te nemen bij de uitwerking van de Wet Hof.

Plenair debat van 5 oktober 2011.

In behandeling. De Wet Hof is aangenomen in de Tweede Kamer en ligt ter behandeling in de Eerste Kamer, de Eerste Kamer heeft een voorlopig verslag ingediend.

8.

2011–2012

Toezegging tot schrijven van een brief na twee jaar inzake consumentenbescherming op de BES-eilanden.

Wetgevingsoverleg van 24 oktober 2011.

Zoals toegezegd zal de brief medio 2014 (twee jaar na de inwerkingtreding van de wet) aan de Kamer worden gezonden. De brief zal dit najaar aan de Kamer worden gezonden.

9.

2011–2012

Toezegging om de evaluatie van de Wta naar de Kamer te sturen.

AO van 27 oktober 2011.

Bij brief van 15 juli 2013 betreffende «Hervorming van de accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen» heeft de Minister de Tweede Kamer aangegeven voornemens te zijn de wettelijke evaluatie van de Wta te laten plaatsvinden in 2015 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 21 501-30, nr. 313). In het AO Accountancy van 14 mei 2014 heeft de Minister aangegeven deze evaluatie naar voren te willen halen, zodat we die kunnen betrekken bij het implementatietraject van de nieuwe Europese regelgeving voor de hervorming van de accountantsmarkt. De Minister heeft aangegeven de evaluatie in september of oktober hoopt klaar te hebben (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 32 681, nr. 11).

10.

2011–2012

Brief met de Staatssecretaris I&M over Nederlandse inzet in klimaatonderhandelingen na 2012.

AO Ecofin van 7 maart 2012.

In behandeling.

11.

2011–2012

Toezegging om de voor- en nadelen van het introduceren van een Volcker-rule voor het tegengaan van excessieve risico’s met de Kamer te delen.

AO van 28 maart 2012.

In zijn visie op de toekomst van de bankensector van 23 augustus heeft het kabinet aangegeven een verbod op handel voor eigen rekening (de essentie van de Volcker rule) te steunen (Kamerstukken I 2012–2013 32 013, nr. 35). Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan een verbod op handel voor eigen rekening deel uitmaakt (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0043&from=EN).

12.

2011–2012

Toezegging om de Kamer te berichten hoe private equity kan worden vormgegeven en wat de consequenties zijn in het onderzoek naar de Volcker-rule.

AO van 28 maart 2012.

Op dit moment wordt in EU-verband onderhandeld over een verordening waarvan restricties aan beleggingen in private equity door banken deel uitmaken, in combinatie met een verbod op handel voor eigen rekening (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0043&from=EN). Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden.

13.

2011–2012

(EK)

Toezegging aan de Eerste Kamer, gedaan op 22 mei 2012 tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht, om bijvoorbeeld bij de evaluatie van de bonusregeling de boetes naar de schatkist te heroverwegen.

Handelingen I, 2011–2012, nr. 30, item 6.

In voorbereiding. Heroverweging van de bestemming van boeteopbrengsten zal na de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht (2015) plaatsvinden. De evaluatie van de bonusregeling is gepland in 2016.

14.

2011–2012

Toezegging dat de Minister de secretaris-generaal van Financiën en de secretaris-generaal van Algemene Zaken zal verzoeken om ten behoeve van de volgende formatie ambtelijk na te denken over hoe ZBO's kunnen worden meegenomen als er een politieke wens is voor een nullijn, zodat het op een goede manier gedicht kan worden.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

In behandeling.

15.

2011–2012

Toezegging om aandacht te besteden in de Miljoenennota over de opmerking van het lid Irrgang over dat bezuinigingen leidt tot lagere economische groei.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

In behandeling, wordt in de Miljoenennota opgenomen.

16.

2011–2012

Toezegging om mogelijke wijziging van de begrotingsregels onder de aandacht te brengen van de aanstaande informateur als een wens van in ieder geval een deel van de Kamer.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

In behandeling.

17.

2012–2013

(EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Reuten (SP), toe dat de regering erop zal toezien dat de termen «beleggen» en «belegger» zo consequent mogelijk zullen worden gehanteerd in relatie tot de Wft, om een onderscheid te maken met de termen «investeren» en «investeerder».

Onderscheid tussen terminologie beleggen en investeren (32 036).

Dit is een doorlopende toezegging.

Per wetsbehandeling zal opnieuw bezien moeten worden welke term het meest passend is om een consistente lijn te bewaren. Zo is er bij memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (Kamerstuk 32 014) toegezegd de term «investeerder» te vervangen door de binnen dit wetsvoorstel meer passende term «aandeelhouder», de toezegging zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden geëffectueerd ten aanzien van de onderdelen in het wetsvoorstel waarin deze term voorkomt.

Voor het genoemde wetsvoorstel zal iets worden aangeleverd bij de technische nota van wijziging op W4.

18.

2012–2013

(EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat wanneer een wetsvoorstel bepalingen met terugwerkende kracht bevat, de redengeving daarvoor expliciet zal worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Expliciete redengeving bij terugwerkende kracht

(32 036).

Dit is een doorlopende toezegging. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel.

19.

2012–2013

(EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Sent, toe om mogelijkheden aan te grijpen om tot verdere Europese coördinatie van een bankenbelasting te komen en zich hiervoor sterk te maken als dat ook in het belang is van Nederland en de Nederlandse financiële sector.

Nederlandse inzet Europese coördinatie bankenbelasting (33 121).

Mocht in de toekomst een bankenbelasting op basis van coördinatie weer op de agenda verschijnen dan zal de Staatssecretaris van Financiën zich daar sterk voor maken. Een gecoördineerde bankenbelasting staat nu echter niet op de agenda, er wordt momenteel over een FTT gesproken.

20.

2012–2013

(EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Reuten, toe in een brief in te gaan op de argumenten met betrekking tot een bankenaandelenheffing.

Brief bankenaandelenheffing (33 121).

Zoals aangegeven door de staatsecretaris van Financiën tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting in de Eerste Kamer zal het voorstel van de heer Reuten worden meegenomen bij de evaluatie van de bankenbelasting, die plaatsvindt drie jaar na de inwerkingtreding hiervan. (Zie Handelingen I 2011/12, EK nr. 36, item 8, blz. 85).

21.

2012–2013

(EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Reuten, toe terughoudend te zullen zijn met het overnemen van jargon ten aanzien van bankbalansen dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de termen «ongedekte schulden» en «ongedekte passiva».

Vermijden dubbelzinnige termen bankbalansen (33 121).

De Staatssecretaris van Financiën zal terughoudend blijven zijn met het overnemen van jargon ten aanzien van bankbalansen dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

22.

2012–2013

(EK)

Toezegging gedrags- of integriteitscode als onderdeel van Europees bankentoezicht.

Handelingen I 2012–2013, 33 400, nr. 8 – blz. 54.

De totstandkoming van Europees bankentoezicht is in volle gang. Als dit proces is afgerond, is de inzet om dit in Europees verband te agenderen.

23.

2012–2013

Rapporteren aan de Tweede Kamer over de afspraken t.a.v. beloningen DNB.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Afspraken over beloningen bij DNB worden bezien in het licht van de toepassing van de Wet normering topinkomens (Wnt). Zoals reeds aan de Kamer gemeld zijn er gesprekken gaande. Er zijn echter nog geen afspraken gemaakt. Zodra er duidelijkheid is zal de Kamer worden geïnformeerd.

24.

2012–2013

Aan de orde blijven stellen van betalingen van salarissen in de bankensector.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Wordt gedaan, onderwerp wordt regelmatig aangesneden in overleggen met sector. Daarnaast zal de Minister met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen komen. Deze bevat onder meer een bonusplafond van 20%.

25.

2012–2013

Kamer op de hoogte houden van resolutie- en reddingsplannen.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

De Nederlandsche Bank is in samenwerking met de betrokken banken doende om afwikkelplannen op te stellen voor de drie grootste Nederlandse banken. De Kamer heeft op 29 januari 2014 een voortgangsrapportage ontvangen over dit project.

26.

2012–2013

De toezegging dat de Minister nog eens gaat bekijken of de audit van het ESM ook toegepast kan worden op de EFSF.

AO van 7 februari 2013 -

Kamerstukken 21 501-07, nr. 1017.

Voortgaand onderzoek naar opties in samenwerking met ESM.

27.

2012–2013

Brief naar de Tweede Kamer toesturen over vormgeving evaluatie SNS REAAL.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

De onafhankelijke evaluatie van het handelen van en de samenwerking tussen het Ministerie van Financiën en DNB inzake SNS REAAL is uitgevoerd door de heer mr. R.J. Hoekstra en de heer prof. dr. J.M.G. Frijns. Het kader waarbinnen de betreffende evaluatie wordt uitgevoerd is aan de Kamer toegelicht in Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013. Het rapport is afgerond en verzonden aan de Kamer.

28.

2012–2013

De Tweede Kamer voor het einde van het jaar informeren over plannen voor ontvlechting en risicobeperking (reeds toegezegd in SNS debat).

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

DNB heeft de afgelopen periode samen met de banken belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de resolutieplannen.

29.

2012–2013

De Tweede Kamer bij voortduring informeren over Europees bankentoezicht, herstel en resolutie.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

De Kamer wordt frequent geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot het Europees toezicht, de harmonisatie van resolutie-instrumentarium en het SRM. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken nummer 21 501-07 nr. 1071.

30.

2012–2013

Inzetten in Europa voor een lager garantiebedrag.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

Op 12-06-2014 is de nieuwe DGS richtlijn gepubliceerd. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014. 173.01.0149.01.ENG Hierin is het garantiebedrag inzake DGS op hetzelfde niveau gebleven.

31

2012–2013

De Tweede Kamer informeren hoe de motie Graus inzake kwaliteit van banken uit wordt gevoerd.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

In behandeling. DNB verkent in overleg met de sector de mogelijkheden om een uniforme set van kerngegevens over banken op de website van DNB te publiceren. Mocht dit mogelijk zijn, dan zal dit consumenten, professionele marktpartijen, analisten en academici beter in staat stellen om banken te vergelijken.

32.

2012–2013

Informatievoorziening aan consumenten (spaarders) over risico’s banken.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009,14 februari 2013.

In behandeling. DNB verkent momenteel de mogelijkheden om geselecteerde gegevens over banken op de website te publiceren. Mocht dit mogelijk zijn, dan zal dit consumenten, professionele marktpartijen, analisten en academici beter in staat stellen om banken te vergelijken.

33.

2012–2013

De Minister heeft een oproep gedaan aan ABN AMRO, ASR en SNS REAAL om de hoogte en duurzaamheid van de beloningen van het CAO-personeel op de agenda te zetten en te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het senior management. De Minister heeft dit tevens gemeld aan de bestuursvoorzitter van ING. De Kamer zal over de voortgang van de CAO-afspraken worden geïnformeerd.

Kamerstukken II, 2012–2013, Aanhangselnummer 2722.

In behandeling. Er is een brief aan de Kamer gezonden met een update, (Vergaderjaar 2013–2014, Kamerstukken 32 013 nr. 53). De Kamer wordt nog geïnformeerd over uitkomsten CAO-besprekingen SNS REAAL.

34.

2012–2013

In antwoord op de vraag over de Spaanse bank Bankia die 19 miljard zou hebben geleden (niet bevestigd), heeft de Minister toegezegd om de Kamer te informeren zodra de situatie in de Spaanse bankensector verslechtert.

AO van 28 februari 2013 - Kamerstukken 21 501-07, nr. 1027.

Tot nu toe is de het Spaanse bankenprogramma on track.

35.

2012–2013

Toezegging om zodra er meer informatie is over de Lagarde-lijst de Tweede Kamer hierover geïnformeerd wordt.

AO van 4 april 2013 -

Kamerstukken 21 501-07, nr. 1056, en AO van 24 april 2014 – Kamerstukken 21 501-07, nr. 1157.

In behandeling. Op 22 januari 2014 is een brief aan de Kamer gestuurd over dit onderwerp (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1118) naar aanleiding van vragen van het lid van Dijck. Op 11 juni 2014 is een brief aan de Kamer gestuurd (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1157) over hervorming van de Griekse belastingdienst, waarin ook wordt ingegaan op het tegengaan van fraude en witwassen. Zodra er meer informatie beschikbaar komt over de Lagarde-lijst zal de Kamer geïnformeerd worden.

36.

2012–2013

Toezegging om de Kamer te informeren als er meer informatie is over middelen (bijvoorbeeld van EIB) die actief bijdragen aan economisch herstel in Cyprus.

AO van 4 april 2013 - Kamerstukken 21 501-07, nr. 1056.

De Kamer zal hierover geïnformeerd worden, wanneer dit aan de orde is.

37.

2012–2013

Nederland zal het thema van de Europese begrotingssystematiek tijdens het Nederlandse voorzitterschap in 2016 op de agenda zetten.

Verslag van het verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Nog niet aan de orde.

38.

2012–2013

Uitgebreide brief inzake verkoop Urenco.

AO Staatsdeelnemingen van 29 mei 2013. Kamerstukken II, 2012–2013, 28 165 nr. 162, pag. 21.

In behandeling. Zodra er overeenstemming is tussen de verschillende betrokken partijen over het ontwerp en invulling van de borgingsinstrumenten zal de Kamer worden geïnformeerd. Vergaderjaar 2013–2014

Kamerstuk 28 165 nr. 174.

39.

2012–2013

Toezegging om in volgende Voortgangsrapportage te rapporteren over verdeling van efficiencywinst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

AO over PPS/DBFMO van 27 juni 2013.

In behandeling.

40.

2013–2014

(EK)

Toezegging Niet inzetten van het sanctie-instrument uit de Wet Hof en indiening apart wetsvoorstel uitwerking amendement-Koolmees.

Handelingen I 2013–2014, nr. 10, item 10 en 13

(33 416, nr. 23).

In behandeling.

41.

2013–2014

(EK)

Toezegging om de Kamer te informeren over een overzicht dat de Cie opstelt in 2014 over de wijze waarop andere lidstaten de Europese begrotingsregels in nationale wetgeving hebben verwerkt, inclusief het gebruik van dwingende macro-normen en referentiewaarden voor decentrale overheden.

Handelingen I 2013–2014, nr. 10, item 10 en 13

(33 416).

In afwachting van overzicht Commissie.

42.

2013–2014

De Minister zal onderzoeken hoe de kosten voor een beursgang laag te houden zijn.

Kamerstuk 2013–2014, 32 013, nr. 49.

In behandeling.

43.

2013–2014

De Minister van Financiën zal waar mogelijk standaardproducten in de financiële sector stimuleren en samen met de stakeholders onderzoeken aan welke criteria een standaardproduct moet voldoen.

Algemene Financiële Beschouwingen, 16-17 oktober 2013.

In de kamerbrief over standaardproducten (d.d. 4 juli 2014 Kamerstuk 32 013, nr. 79) is nader onderzoek aangekondigd en een pilot toegezegd. ACM gaat nader onderzoek doen naar kansen en risico´s voor de marktwerking van standaardproducten in de verschillende financiële deelmarkten. De AFM gaat nader onderzoeken hoe standaardproducten kunnen bijdragen aan goede keuzes door consumenten met betrekking tot financiële producten. Op basis van de input van AFM en ACM zal tegen het eind van het jaar worden bezien in welke deelmarkt de effecten van standaardisatie het meest zinvol lijken en hoe de pilot het beste kan worden vormgegeven.

44.

2013–2014

Brief waarin MINFIN heel feitelijk laat zien hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd tussen MINFIN, MINI&M en NS. Naar aanleiding van verzoek lid Beertema (PVV) om te laten zien dat specifieke expertise op het gebied van projectmanagement aanwezig is bij MINFIN, MIN I&M en NS

De Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 4 november 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en Minister Dijsselbloem van Financiën.

In behandeling.

45.

2013–2014

Wanneer de lidstaten die werken aan een financiële transactiebelasting een concreet voorstel presenteren, de Tweede Kamer hierover informeren en de nog openstaande vragen beantwoorden

AO 7 november 2013, Kamerstukken 21 501-07 nr. 1115.

Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde.

46.

2013–2014

De Tweede Kamer op de hoogte houden van de initiatieven vanuit de Europese Commissie en andere instanties t.a.v. schaduwbankieren.

AO 7 november 2013 Kamerstukken 21 501-07 nr. 1115.

Nog in behandeling, te zijner tijd zal een brief naar de Kamer worden gestuurd.

47.

2013–2014

In de nieuwe CW wordt een bepaling opgenomen over het evalueren van deze wet.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

In behandeling. Dit wordt in het wetsvoorstel opgenomen.

48.

2013–2014

In de CW wordt opgenomen dat jaarlijks het Stabiliteitsprogramma en Hervormingsprogramma, die aan Brussel moeten worden gestuurd, aan de TK (en EK) worden toegezonden.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

In behandeling. Dit wordt in het wetsvoorstel opgenomen.

49.

2013–2014

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitkomsten van overleg met de Rekenkamer over staatsdeelnemingen (toegang tot volledige dochters).

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

In behandeling.

50.

2013–2014

De Minister zal in zijn coördinerende verantwoordelijkheid in het Financieel Jaarverslag van het Rijk aandacht geven aan het traject van effectuering en handhaving van het normenkader door de verantwoordelijke ministers. Als ondersteuning voor de uitvoering zal de Minister een handreiking voor sober en ordentelijk financieel beheer opstellen en beschikbaar stellen. Deze handreiking en het normenkader zullen worden opgenomen in het door het Ministerie van Financiën uitgegeven Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen (Kamerstuk 33 822-1).

In behandeling.

51.

2013–2014

Toezegging om in oktober de Kamer te informeren over de ervaringen met het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk, de centrale examinering en de slagingspercentages.

Kamerstuk 32 545, nr. 19.

In behandeling.

52.

2013–2014

Toezegging om de Wet verplicht schatkistbankieren binnen vijf jaar te evalueren.

Handelingen TK 2012/2013, nr. 103, item 15, blz. 1–15

De Wet verplicht schatkistbankieren is in december 2013 in werking getreden en zal binnen vijf jaar worden geëvalueerd.

53.

2013–2014

In de beantwoording van de Kamervragen van de leden Lucas en Aukje de Vries (25 april 2014) is een onderzoek toegezegd waarin het huidige toezichtkader voor crowdfunding onder de loep zal worden genomen en wordt bekeken of de huidige regelgeving nog beter op crowdfunding kan worden toegesneden.

Aanhangselnummer 1843.

Onderzoek wordt naar verwachting najaar 2014 afgerond.

54.

2013–2014

Toezegging van de Minister van Financiën inzake opstellen van een handreiking voor sober en ordentelijk financieel beheer en het ter beschikking stellen van deze handreiking, samen met het normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht.

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 januari 2014 met kenmerk BZ/2014/2U.

In behandeling.

55.

2013–2014

Waarborgen afscheidbaarheid vitale publieke functies van banken.

AO Toekomst financiële sector, Kamerstukken II, 2013–2014, 32 013, nr. 57.

De continuïteit van vitale publieke functies van een bank, is een van de centrale doelstellingen van de afwikkelplannen die DNB momenteel opstelt voor de grootste drie banken. Waar nodig zullen als onderdeel van de afwikkelplannen ook ingrepen in de structuur van banken worden opgenomen. Volgens de huidige plannen zullen de afwikkelplannen in het najaar van 2014 gereed zijn.

Daarnaast wordt in EU-verband onderhandeld over een verordening om de essentiële functies van banken af te schermen van risicovolle activiteiten. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden.

56.

2013–2014

Kamerbrief over verzoek DNB als onderdeel van haar macro-prudentiële toezichtstaak zou moeten toezien of een bank niet te veel investeringen heeft in projecten die niet kunnen worden uitgevoerd zonder het milieu ernstig te beschadigen. DNB moet daarnaast over dit systeemrisico gaan rapporteren in het Overzicht Financiële Stabiliteit.

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (32 013, nr. 35).

In behandeling.

57.

2013–2014

Onderzoek met medewerking van de sector naar (de gevolgen van) regeldruk voor de financiële sector.

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (32 013, nr. 35).

In behandeling.

58.

2013–2014

Toezegging door de Minister van Financiën aan de heer Koolmees om een brief te sturen over de procedure, over het moment waarop de evaluatie van de Antonvenerichtlijn zal plaatsvinden en de invalshoek daarbij.

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (32 013, nr. 35)

In behandeling.

59.

2013–2014

Op de hoogte houden van ontwikkelingen rond de aanpassingen van de Antonvenetarichtlijn richting een meer expliciete macrotoets in het kader van de vvgb-verlening voor overnames/deelnemingen.

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (32 013, nr. 35).

In behandeling, wordt betrokken bij een andere toezegging aan de heer Koolmees (D66) omtrent de Antonvenetarichtlijn.

60.

2013–2014

De Tweede Kamer informeren over het precieze aandeel van de Nederlands banken in de bankenheffing, zodra de regering daar zelf over is geïnformeerd.

AO 26 maart 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1151.

De Europese Commissie bereidt momenteel een gedelegeerde handeling voor. Naar verwachting zal deze in het najaar 2014 bekend worden gemaakt.

61.

2013–2014

De Tweede Kamer informeren over het onderhandelingsresultaat van de IGA zodra de teksten zijn afgerond en de Europese Raad hier ook over heeft kunnen spreken.

AO 26 maart 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1151.

De Tweede Kamer zal over het onderhandelingsresultaat worden geïnformeerd in het kader van de goedkeuringsprocedure van de IGA.

62.

2013–2014

Het informeren van de Tweede Kamer zodra de regering inzicht heeft in het totaal aan lasten die op de banken afkomen (resolutiefonds, bankenheffing, kapitaaleisen). Hierbij moet ook beoordeeld worden of dit niet de kredietverlening in gevaar brengt.

AO 26 maart 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1151.

De Tweede Kamer zal zodra meer duidelijkheid is over de heffingen die op de banken afkomen per brief geïnformeerd worden over de effecten daarvan op de kredietverlening.

63.

2013–2014

De Tweede Kamer informeren over concrete voorstellen van het FSB voor een internationaal gecoördineerde aanpak van schaduwbankieren.

AO 26 maart 2014, Kamerstukken 21 501-07, nr. 1151.

Nog in behandeling, te zijner tijd zal een brief naar de Kamer worden gestuurd.

64.

2013–2014

In de Miljoenennota 2015 wordt ingegaan op trendmatig begrotingsbeleid.

Debat Stabiliteitsprogramma, 23 april 2014.

In behandeling.

65.

2013–2014

Toezegging van de Minister om zich in te zetten voor het stroomlijnen van de interpretatie inzake de bevoegdheden van een accountantskantoor om te adviseren indien dat ook accountantsdiensten verleent.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen Tweede Kamer 2013–2014, 84).

De Minister heeft tijdens het VAO Accountancy van 20 mei 2014 op een vraag van het lid De Vries aangegeven dat Nederland een in zijn ogen helderder benadering heeft gekozen. Zij heeft namelijk gekozen voor een positieve lijst en Europa voor een negatieve lijst. De verwachting is dat er nog veel discussie komt over wat er al op staat en wat erbij zou moeten komen.

66.

2013–2014

Toezegging van de Minister om de verjaringstermijn van het tuchtrecht te verlengen.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen Tweede Kamer 2013–2014, 84).

De Minister heeft tijdens het VAO Accountancy van 20 mei 2014 op een vraag van het lid De Vries aangegeven te proberen om dit in ieder geval voor 1 januari 2016 geregeld te hebben en te kijken naar mogelijkheden om het nog sneller in wetgeving mee te nemen.

67.

2013–2014

Toezegging om de motie van Van Vliet over de niet uit de balans blijkende verplichtingen onder de aandacht te brengen van de Minister van V en J.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen Tweede Kamer 2013–2014, 84).

De aangehouden motie Van Vliet over de niet uit de balans blijkende verplichtingen (32 681, nr. 7) is op ambtelijk niveau onder de aandacht gebracht van het Ministerie van V en J. Ambtelijk V en J heeft aangegeven voor eind 2014 een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer te sturen.

68.

2013–2014

Toezegging om de motie van de leden Van Hijum en De Vries over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het verhogen van de vrijstellingsgrens voor de verplichte controle van de jaarrekening door te geleiden naar zijn collega van V en J en hem te vragen daarop schriftelijk te reageren.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen Tweede Kamer 2013–2014, 84).

De aangehouden motie van de leden Van Hijum en De Vries over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het verhogen van de vrijstellingsgrens voor de verplichte controle van de jaarrekening (Kamerstuk 32 681, nr. 10) is op ambtelijk niveau onder de aandacht gebracht van het Ministerie van V en J. Ambtelijk V en J heeft aangegeven voor eind 2014 een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer te sturen.

69.

2013–2014

Onderdeel van de Schokproef overheidsfinanciën, die opgenomen wordt in de Miljoenennota 2015, zijn meerdere scenario’s over het effect van een hogere rente op de staatsschuld.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de Miljoenennota 2015.

70.

2013–2014

In de Miljoenennota 2015 zal aandacht worden besteed aan schulden van overheid en burgers en aan de vermogenspositie van het mkb.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de Miljoenennota 2015.

71.

2013–2014

In de Miljoenennota 2015 zal een stand van zaken worden gegeven over de mogelijkheden en de concrete stappen die wij willen zetten in open data, het ontsluiten van informatie, ook informatie die is verbonden met de begroting.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In behandeling, hierop wordt teruggekomen in de Miljoenennota 2015.

72.

2013–2014

De informatie over subsidieontvangers wordt jaarlijks openbaar gemaakt op rijksbegroting.nl, daarbij rekening houdend met de privacy en bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In behandeling. De Rijksbegrotingvoorschriften worden aangepast zodat deze verplichting vanaf volgend jaar geldig is.

73.

2013–2014

Het is ook de intentie om meer verantwoordingsinformatie te ontsluiten. Dat gaat dan niet alleen om het ontsluiten van de rapportage maar ook de onderliggende data zodat mensen daar zelf in kunnen grasduinen, onderzoeken, et cetera.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In behandeling, in de Miljoenennota 2015 wordt de aanpak beschreven.

74.

2013–2014

De Minister van EZ zal reageren op vragen over de SDE+-heffing: welke praktisch hanteerbare evaluatiecriteria kunnen gehanteerd worden om de effectiviteit te monitoren. Ook wordt de Kamer geïnformeerd over de toetsing van de SDE-plusregeling aan de rijksregels en voorwaarden voor subsidieverstrekking, de fraudegevoeligheid en de wijze waarop de effectiviteit wordt beoordeeld.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Minister Kamp zal hierop ingaan in de SDE+-brief die in het najaar naar de Kamer gaat.

75.

2013–2014

In de «geschilbeslechtingsdelta» van het WODC wordt de vraag naar het onterechte niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand opgenomen.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In het lopende Geschilbeslechtingsdelta-onderzoek van het WODC naar het gedrag van burgers en bedrijven die worden geconfronteerd met (potentieel) juridische geschillen, wordt de vraag naar het onterechte niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand opgenomen. Het onderzoek zal medio 2015 beschikbaar worden gesteld.

76.

2013–2014

Bewindslieden zullen in het vervolg, als een beleidsdoorlichting vertraging oploopt, dit per brief melden aan de Kamer met de reden waarom er vertraging is en een toelichting op de stand van zaken.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

De Minister van Financiën heeft in de MR aan de orde gesteld dat departementen een brief sturen zodra duidelijk is dat de programmering niet gehaald zal worden. Daarnaast is dit ook ambtelijk bij de departementen onder de aandacht gebracht.

77.

2013–2014

Het onderzoek naar Crowdfunding dat door de AFM wordt uitgevoerd zal in het najaar van 2014 gereed zijn.

AO 12 juni 2014.

Nog in behandeling.

78.

2013–2014

Er gaat een brief naar de Kamer waarin de systematiek rondom beleidsdoorlichtingen wordt toegelicht, inclusief de wijze waarop de planning verloopt en de afspraken die wij nu hebben gemaakt naar aanleiding van toezeggingen aan de Kamer dat departementen het ook tussentijds melden als zaken vertragen.

Wetgevingsoverleg Verantwoording Ministerie van Financiën over 2013, 18 juni 2014.

In behandeling, deze brief wordt in september verstuurd.

79.

2013–2014

De Minister van Financiën stuurt het informatieprotocol naar de Kamer, voordat de nieuwe CW naar de Kamer gaat.

Debat over de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (33.837), 18 juni 2014.

In behandeling.

80.

2013–2014

Open data: eerder is al toegezegd dat hierop wordt teruggekomen in de Miljoenennota 2015. Aan deze toezegging voegt de Minister nu toe dat er expliciet ingegaan zal worden op SZW en VWS, omdat zorg en sociale zekerheid de grootste uitgaven zijn.

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

In behandeling, hierop wordt teruggekomen in de Miljoenennota 2015.

81.

2013–2014

Er komt een analyse van kleine subsidies (< 25.000 euro). Hierin wordt ingegaan op vragen zoals: Zijn er veel regelingen waarbij het om kleine bedragen gaat? Wat is het karakter van deze regelingen? Op basis van welk criterium vinden we dat het toch een landelijke regeling zou moeten zijn?

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

In behandeling. De analyse zal de komende paar maanden plaatsvinden. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

82.

2013–2014

Er gaat een brief naar de Kamer over de nieuwe bevoegdheden én het gebruik daarvan door de Europese Commissie over fouten bij EU-fondsen. In deze brief wordt ook opgenomen:

– Hoe staat het met vermoedens van fraude?

– Vervolgens, welk deel van de vermoedens wordt onderzocht?

– Vervolgens, welke onderzoeken leiden tot vervolging?

– Wat zijn de oorzaken die ervoor zorgen dat veel fouten worden gemaakt?

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

In behandeling. In het najaar 2014 wordt de Tweede Kamer per brief nader geïnformeerd.

83.

2013–2014

De Minister van V&J stuurt een brief naar de CRU, waarin hij de CRU informeert over hoe de Wet Bibob wordt toegepast binnen de rijksoverheid.

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

In het najaar van 2014 zal er een brief aan de TK gestuurd worden door VenJ over Bibob waarin de TK geïnformeerd wordt over hoe de Wet Bibob wordt toegepast binnen de (Rijks)overheid.

84.

2013–2014

Er wordt een brief gestuurd over de besluitvorming over de huurtoeslag.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

In behandeling.

85.

2013–2014

In de Miljoenennota wordt aandacht besteed aan gerichte maatregelen om de arbeidsmarkt verder te stimuleren en de werkgelegenheid te helpen aanjagen.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

In de Miljoenennota 2015 wordt hier aandacht aan besteed.

86.

2013–2014

Het SCP-onderzoek naar kinderopvang komt deze zomer

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Het onderzoek van het SCP naar de kinderopvang wordt 1 september 2015 verwacht. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de beleidsdoorlichting.

87.

2013–2014

Bij de Miljoenennota 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de inzet van de reservering van 0,6 miljard euro.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

In behandeling.

88.

2013–2014

De aangepaste regeling periodiek Evaluatieonderzoek zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Deze regeling wordt in het najaar van 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en gaat in per 2015.

89.

2013–2014

Bij de toetsing van de begrotingen in de zomer zal extra aandacht worden besteed aan de vraag of alle juridische verplichtingen echt verplicht zijn.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

In behandeling.

90.

2013–2014

Het SZA-kader wordt verlaagd.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014

In behandeling.

91.

2013–2014

De Tweede Kamer stap voor stap informeren over de voortgang omtrent de coördinatie van structurele hervormingen op Europees niveau.

AO 2 juli 2014.

Nog niet aan voldaan, omdat het proces nog bezig is.

92.

2013–2014

De Minister zal de implementatie van maatregelen in de gezondheidszorg in het Cypriotische steunprogramma op de voet volgen.

AO 2 juli 2014.

Hier zal op worden teruggekomen in de volgende voortgangsrapportage.

93.

2013–2014

Toezegging om een analyse te maken van het cumulatieve effect van de verschillende heffingen op de financiële sector en de kredietverlening, op het moment dat van al deze heffingen de hoogte en vorm bekend is (naar verwachting eind 2014).

Handelingen I TK 2013–2014, nr. 11, item 4: verslag behandeling «Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector», nr. 33 653.

In behandeling.

Licence