Base description which applies to whole site

5.1 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Inleiding

BPR beheert de stelsels van de identiteitsgegevens en zorgt daarmee voor een betrouwbare levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

BPR is verantwoordelijk voor de volgende stelsels:

 • de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP);

 • de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);

 • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;

 • de persoonsinformatievoorziening van het Caribisch gebied (PIVA);

 • het Register Niet Ingezetenen (RNI) met ingang van eind 2013.

Verder beheert BPR de volgende registers:

 • het register Paspoortsignalering (RPS),

 • het Basisregister Reisdocumenten (BRR) en

 • het Verificatieregister Reisdocumenten (VR).

Begin 2014 is een geheel vernieuwde technische infrastructuur in gebruik genomen bij het Rijksdatacenter (ODC Noord) met als doel te komen tot een generieke infrastructuur waarbij housing, hosting en technisch beheer voor alle stelselsystemen op eenduidige wijze ingericht wordt. Met deze vernieuwde infrastructuur is BPR ook in de toekomst in staat op een zeer hoog niveau van informatiebeveiliging, performance en schaalbaarheid diensten te leveren. In 2014 is er een hernieuwde sourcingsstrategie opgesteld, eind 2014 zullen diverse (applicatie) contracten opnieuw worden aanbesteed en in 2015 worden geïmplementeerd.

BRP

Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) in werking getreden. De Wet BRP vervangt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (Wet GBA), waardoor het GBA-stelsel opgevolgd wordt door het BRP-stelsel. Deze overgang betekent niet dat alle onderdelen van het GBA-stelsel vanaf dat moment vervangen zijn. De invoering vindt gefaseerd plaats. Direct met de inwerkingtreding van de Wet BRP zijn de loketten van de Registratie niet-ingezetenen (RNI) geopend.

Onderstaand de speerpunten van de BPR werkzaamheden in het kader van de BRP.

 • De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de Registratie niet-ingezetenen. Het beheer van de RNI is in 2014 ondergebracht bij BPR. Voor de benodigde uitvoeringskosten van de RNI zal door de opdrachtgever gezocht worden naar meerjarige financieringsmogelijkheden. De registratie van niet-ingezetenen is één van de basisregistraties en vormt samen met de registratie van ingezetenen de Basis Registratie Personen (BRP) en is daarmee een kernproduct uit de BPR-productportfolio.

 • BPR participeert met kennis en expertise en levert daarnaast ondersteuning bij de voorbereiding op de implementatie en integratie van het Programma Operatie BRP. Met de komst van het Operatie BRP vinden er aanpassingen van het systeemlandschap plaats waaronder het uitfaseren van bestaande systemen en moeten er voorbereidingen getroffen worden voor de overname van de beheertaken. Door de opdrachtgever (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is BPR aangewezen als beoogd beheerder van de BRP.

 • In 2015 voorziet BPR een transitie van verschillende applicaties en zal gestart worden met het uitfaseren van aanpalende systemen.

 • In 2014 is de kwaliteitsmonitor BRP in gebruik genomen. Het betreft een jaarlijkse kwaliteitsmeting die deels uit een zelfevaluatie en deels uit een bestandscontrole bestaat. Ook in 2015 dienen alle gemeenten deze kwaliteitsmeting onder toezicht van BPR uit te voeren.

Reisdocumenten

Het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart (NIK) heeft met ingang van maart 2014 een geldigheidsduur van 10 jaar indien de aanvrager 18 jaar of ouder is. De financiële consequenties van dit besluit zijn in kaart gebracht. Met het Ministerie van Financiën is overeenstemming over het opstellen van een egalisatierekening ter opbouw van een reserve voor de jaren waarin de aanvragen reisdocumenten sterk zullen teruglopen.

 • De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het toezicht op het aanvraag- en uitgifte proces en de productie van het paspoort en de NIK zullen onder verantwoordelijkheid van BPR worden uitgevoerd. In 2015 start de aanbesteding van de biometrische aanvraagstations en wordt een begin gemaakt met de nieuwe infrastructuur voor reisdocumenten. Gemeenten zijn verplicht een jaarlijkse kwaliteitsmeting voor hun reisdocumententaak uit te voeren. Daar waar gemeenten beneden de gestelde norm scoren oefent BPR een verscherpt toezicht uit.

 • Het project Check ID- Stop ID zal in 2015 bijdragen aan de fraudebestrijding van reisdocumenten door het, door de burger, sneller als vermist of gestolen kunnen opgeven van het reisdocument (StopID) en ook het online kunnen controleren of een reisdocument in omloop mag zijn (CheckID).

Caribisch gebied

Ter voorbereiding van de beoogde overgang van het Caribisch gebied van PIVA naar BRP wordt een kwaliteitsverbeteringsprogramma uitgevoerd. Er wordt aandacht geschonken aan de bestuurlijke verankering, organisatorische-, technische- en kwalitatieve verbeteringen. Tevens wordt in 2014 gezamenlijk gewerkt aan de verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministratie. Doel is om meer rijksdiensten op PIVA-V aan te sluiten.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Het CMI begeleidt slachtoffers van identiteitsfraude. Tevens begeleidt het CMI burgers met fouten in hun persoonsgegevens. Het aantal meldingen neemt jaarlijks gestaag toe. Er is een plan opgesteld voor doorontwikkeling van het Meldpunt. In 2015 zal een keuze gemaakt worden over de toekomst van het Meldpunt. Het CMI is tot eind 2015 bij BPR ondergebracht.

BPR vervult een centrale rol in de Hervormingsagenda Rijkdienst. Hierbij wordt samengewerkt met betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties. Daarnaast functioneert BPR als de uitvraag organisatie voor de identiteitsinfrastructuur.

Staat van baten en lasten

Baten-lastenagentschap BPR
Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)
 

2013 Stand Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

19.468

25.121

17.731

17.482

17.469

17.557

17.454

Omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

79.456

75.334

82.843

90.303

89.831

78.245

38.462

Rentebaten

41

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

98.965

100.505

100.624

107.835

107.350

95.852

55.966

               

Lasten

             

Apparaatskosten

93.226

97.455

97.448

104.571

103.630

92.283

52.846

– personele kosten

9.419

11.980

12.493

12.746

13.005

13.269

13.538

– waarvan eigen personeel

6.525

9.280

9.273

9.461

9.653

9.849

10.049

– waarvan externe inhuur

2.894

2.563

3.220

3.284

3.351

3.419

3.489

– materiële kosten

83.807

85.475

84.955

91.825

90.625

79.014

39.308

– waarvan apparaat ICT

134

0

150

150

150

150

150

– waarvan bijdrage SSO's

131

0

150

150

150

150

150

Rentelasten

1

450

376

264

120

120

120

Afschrijvingskosten

322

2.600

2.800

3.000

3.600

3.450

3.000

– materieel

322

2.600

2.800

3.000

3.600

3.450

3.000

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

93.549

100.505

100.624

107.835

107.350

95.852

55.966

               

Saldo van baten en lasten

5.416

0

0

0

0

0

0

De kosten voor het beheren van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers door middel van een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. In het kader van financiering basisregistraties 2016 zal deze financieringsmethodiek mogelijk worden aangepast. In het programma van stelsel basisregistraties (PSB) wordt namelijk gesproken over een rijksbrede financiering van alle basisregistraties. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden gedekt uit het tarief dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting op baten en lasten

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van BPR is een kostendekkende exploitatie.

Voor het jaar 2015 zijn de lasten van de voorzieningen die in beheer zijn bij BZK gelijk gemaakt aan de beschikbare begroting. Als gevolg hiervan wordt een rem gezet op zowel het beheer en de doorontwikkeling van de huidige voorzieningen (RNI, CNL), als nieuwe ontwikkelingen.

De baten en lasten bedragen in 2015 € 101 mln. Het grootste gedeelte van de lasten (€ 85 mln.) betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het BRP-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de BRP (GBA-V) en de beheervoorziening BSN, RNI, CMI, PIVA-V en Sedula. De personele lasten bedragen zo’n € 12 mln. in 2015. Hierin is rekening gehouden met de rijksbrede doelmatigheidskorting van 1,5%, de additionele taakstelling van € 0,1 mln. De taakstelling Rutte-II zal door de opdrachtgevers worden ingevuld en is meegenomen in de cijfers. Voor de uitvoering van de taken maakt BPR gebruik van geautomatiseerde systemen die werken op een technische infrastructuur. De technische infrastructuur en het beheer daarvan zijn vervangen en uitgebreid. Hiermee sluit BPR aan op de doelstellingen van de compacte rijksdienst en de informatiestrategie (I-strategie). Op de materiële activa wordt in 2015 € 2,8 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering van de vernieuwde BPR-infrastructuur.

De omzet van het moederdepartement (€ 17,7 mln.) bestaat uit:

 • de abonnementen voor het gebruik van de BRP door de afnemers die met ingang van 1 januari 2008 onder de budgetfinanciering vallen (€ 11 mln.);

 • de bijdrage in de kosten van de BV-BSN (€ 2,6 mln.);

 • de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sedula (€ 0,9 mln.);

 • de bijdrage voor het beheer van de RNI (€ 2,9 mln.);

 • de bijdrage CMI (€ 0,25 mln.).

De omzet van derden (€ 83 mln. In 2015) bestaat voornamelijk uit:

 • de opbrengsten van de afnemers van de BRP die niet onder budgetfinanciering vallen (€ 7 mln.);

 • de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan BPR afdragen (€ 76 mln.).

Om te voorkomen dat er grote fluctuaties in de kostprijs van reisdocumenten ontstaan als gevolg van de invoering van de 10-jarige geldigheid, maakt BPR gebruik van een egalisatierekening. Dit maakt realisatie van kostendekkendheid over 10 jaar mogelijk. Het vullen van deze rekening vindt plaats in de jaren voor 2019. Hierdoor kunnen vanaf 2019 de baten vanuit de egalisatierekening worden aangevuld. Dit betreft voor 2019 € 15,9 mln.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap BPR
Kasstroomoverzicht over het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)
   

2013 Stand Slotwet

2014 Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + depositorekeningen

45.710

30.047

30.447

30.447

30.447

30.447

30.447

2.

Totaal operationele kasstroom

– 2.765

4.000

2.800

3.000

3.600

3.450

3.300

 

– /– totaal investeringen

– 9.553

– 1.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

 

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 9.553

– 1.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

– 2.600

– 2.800

– 3.000

– 3.600

– 3.450

– 3.300

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.

Totaal financieringskasstroom

10.000

– 2.600

200

0

– 600

– 450

– 300

5.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

43.392

30.447

30.447

30.447

30.447

30.447

30.447

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling van de rekening courant. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, de investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.

Investeringskasstroom

Voor 2015 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 3 mln. Het grootste deel van de investeringen betreft investeringen ten behoeve van de technische infrastructuur. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Aflossingen op leningen

Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane leningen om investeringen te financieren.

Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op leenfaciliteit omvat de door BPR bij het Ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.

Doelmatigheid

Baten-lastenagentschap BPR
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijzen per product (groep)

             

*BRP tarief klasse B

1.100

1.200

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

*Reisdocumenten

             

– Paspoort 18+ (in euro’s)

20,80

20,05

37,11

37,11

37,11

37,11

37,11

– Identiteitskaart 18+ (in euro’s)

15,35

14,21

29,89

29,89

29,89

29,89

29,89

               

Omzet per productgroep

             

*BRP

17.369

17.025

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

*Reisdocumenten

65.175

73.379

75.448

82.908

82.436

70.850

15.172

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

95

119

109

109

109

109

109

Saldo van baten en lasten (%)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Omschrijving Specifiek Deel ICT diensten

             

Kwaliteitsindicatoren

             

Beschikbaarheid GBA netwerk

100%

99,9%

100%

100%

100%

100%

100%

Beschikbaarheid GBA -V

99,9%

99,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Responstijd GBA-V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

99,9%

99,3%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid Verificatieregister

99,9%

99,7%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

99,9%

99,8%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Klanttevredenheid

7,4

7,4

7,4

Nvt

7,4

Nvt

7,4

Doorlichting

2014

Toelichting op de doelmatigheidsindicatoren

De doelmatigheid van BPR wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van de tarieven voor de reisdocumenten en de BRP en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten.

Kostprijs per product

De hoogte van de leges is gelijk aan de kostprijs van de documenten die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba). De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. In de stijgingen van de kosten voor de komende jaren is rekening gehouden met een prijsindexcijfer.

Het BRP-tarief is onder andere door doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding stabiel. Het maximale tarief opgenomen in de abonnementen voor 2015 is € 0,12 per bericht. Gebruik binnen de bandbreedte van het abonnement leidt tot een lagere prijs per bericht (staffel). De bandbreedte van het meest gebruikte abonnement B bedraagt 10.000 – 100.000 berichten (maximale tarief € 12 cent minimaal € 1,2 cent).

FTE-totaal

De verwachting voor het aantal fte vanaf 2015 is stabiel en de impact van het in beheer nemen van de BRP en andere opdrachten zou kunnen leiden tot een aanpassing van de benodigde fte de komende jaren.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2015 voor de beschikbaarheid van de netwerken is het halen van de gestelde normen.

Klanttevredenheid

Tweejaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats.

Licence