Base description which applies to whole site

6.4 Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

1.1

2013

2013

Beleidsdoorlichting Interbestuurlijke verhoudingen – verzending TK

 

Verminderen regeldruk

6.1

2015

2015

 
 

Informatiebeleid en ontwikkeling e-voorzieningen

6.2

2015

2015

 
 

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

6.3

2015

2015

 
 

Burgerschap

6.4

2017

2017

 
 

Reisdocumenten en basisadministratie persoonsgegevens

6.5

2014

2014

Beleidsdoorlichting

 

Overheid als werkgever

7.1

2013

2014

Beleidsdoorlichting art.7 Integriteit afstemming def.concept

 

Overheid als werkgever

7.1

2018

2018

 

1b. Effectenonderzoek Ex-post

         
 

Evaluatie herindeling Zuidwest Friesland

1.1

2011

2014

Evaluatie herindeling Súdwest-Fryslân

 

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en Europees Parlement verkiezingen

1.2

2014

2014

 
 

Evaluatie experiment met centrale stemopneming

1.2

2014

2014

 
 

Evaluatie experiment nieuw stembiljet voor kiezers in het buitenland

1.2

2014

2014

 
 

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de paragrafen 3, 4 en 5 van de WFPP

1.2

2018

2018

 
 

Evaluatie Wet subsidiëring politieke partijen

1.2

2018

2018

 
 

Participatie

1.2

2018

2018

 
 

Evaluatie naar de effecten van de opeenvolgende bezuinigingsvoorstellen op de organisatie en het werk van de AIVD

2

2014

2015

 
 

DigiD buitenland – evaluatie pilot

6.3

2013

2014

Evaluatie Pilot DigiD – buitenland Deelrapport : Pilotlocaties Meting 1

 

Evaluatie protocol flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee

7.1

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/17/aanbiedingsbrief-bij-rapport-evaluatie-flexibele-pool-koninklijke-marechaussee.html

 

Evaluatie subsidierelatie CAOP

7.1

2013

2014

CAOP 2013 Evaluatie subsidieregeling

 

Effectmeting HALT trajecten VPT onderwijs

7.1

2013

2014

 
 

Effectmeting vpt-pilot persoonlijkheidsprofielen

7.1

2013

2014

 
 

Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector, OIO en Adviespunt Klokkenluiders

7.1

2014

2014

 
 

Effectmeting Project voorkomen agressie en geweld voor docenten in het voortgezet onderwijs

7.1

2014

2014

 
 

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

7.1

2015

2015

 
 

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

7.1

2020

2020

 

2. MKBA's

         

3. Overige onderzoeken

         
 

Tussenmeting Revitalisering Generiek Toezicht

1.1

2014

2015

 
 

Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV)

2

2013

2013

https://www.aivd.nl/publicaties?ActLbl=commissie-dessens&ActItmIdt=3035

 

Evaluatie Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298) m.b.t. verkorting uitkeringsduur en sollicitatieplicht

7.2

2016

2016

 
 

Evaluatie Wet College Rechten van de Mens

11

2017

2017

 
 

Doorlichting agentschap BPR

 

2014

2014

 
Licence