Base description which applies to whole site

6.3 Specifieke uitkeringen

Overzicht Specifieke Uitkeringen (bedragen in miljoen euro's)

Nummering in SiSa bijlage

Toelichting

Rijksbegroting

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Vindplaats regelgeving

             

A2

Veiligheidregio's

VI Veiligheid en Justitie

175,200

175,200

175,200

175,200

175,200

175,200

 

Brede doeluitkering Rampenbestrijding

36.2

           
 

Besluit Veiligheidsregio’s (Stb. 2010, nr. 255)

             
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027844

             
                 

A3

 

VI Veiligheid en Justitie

nb

nb

nb

nb

nb

nb

 

Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten (uitkering vindt alleen plaats in geval van calamiteiten en achteraf. Omvang daarvan vooraf niet te ramen)

             
                 

D9

Gemeenten met onderwijsachterstandleerlingen

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

361,000

361,000

362,000

362,000

362,000

362,000

 

OAB: Onderwijs achterstanden beleid. Doel van deze uitkering is de ontwikkelingsachterstanden bij kinderen weg te nemen door meer en betere voorschoolse educatie in zowel de kinderopvang als de peuterspeelzalen aan te bieden.

1

           
 

Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie

             
                 

D1

Gemeenten

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

32,400

32,400

32,400

32,400

32,400

32,400

 

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie heeft tot taak met de niet meer kwalificatieplichtige dreigende vsv’ers uit VO en MBO contact te leggen en het zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school en/of werk. De daarvoor beschikbare middelen worden over de RMC- regio’s verdeeld volgens een verdeelsleutel die is vastgelegd in het «Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten». Het bedrag per regio wordt uitgekeerd aan de RMC-contactgemeente van de regio

4

           
 

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

             
                 

nb

Gemeenten

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

53,400

53,900

54,300

54,300

54,300

54,300

 

Sinds 1 januari 2009 maakte het educatiebudget onderdeel uit van het Participatiebudget, een specifieke uitkering voor gemeenten. Het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra is door de Eerste Kamer aanvaard. Hierdoor zal met ingang van 1 januari 2015 het educatiebudget per specifieke uitkering verstrekt worden aan de samenwerkende gemeenten binnen een regio (via de contactgemeente). Hierbij wordt de huidige verplichte besteding bij roc’s binnen een aantal jaren afgebouwd en wordt het mogelijk voor gemeenten maatwerk te bieden voor de diverse doelgroepen van de volwasseneneducatie.

4

           
                 

E03

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en milieu

21,145

23,941

22,783

22,635

27,909

26,305

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)

20.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020731

             
                 

E10

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en milieu

0,500

0,800

       
 

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

13.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025727

             
                 

E11

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en milieu

1,150

1,250

       
 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

20.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024593

             
                 

E27

Provincies en WGR

XII Infrastructuur en milieu

1.989,794

1.782,405

1.825,530

1.809,209

1.795,339

1.795,236

 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

25.01

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018113

             
                 

E29

Gemeenten, Provincies en WGR

XII Infrastructuur en milieu

0,000

0,632

0,404

1,531

0,741

 
 

Tijd.reg. eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

12.01.04

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026073

             
                 

PM

Gemeenten

VII Binnenlandse Zaken

           
 

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing

12.2

0,700

2,200

2,500

2,500

2,500

2,500

 

Regeling verzameluitkering

             
                 

G1

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2.385,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Gebundelde uitkering

2

           
 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

             
 

Per 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de uitkeringen G1 en G5.

             
                 

G2

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

6.227,000

5.800,000

5.800,000

5.700,000

5.600,000

nb

 

Gebundelde uitkering

2

           
 

(WWB+IOAW+IOAZ+levens-onderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004)

             
                 

G3

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

51,000

51,000

51,000

51,000

51,000

nb

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

2

           
                 

G5

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

689.000,000

600.000,000

600.000,000

600.000,000

500.000,000

nb

 

Wet participatiebudget (Wpb)

2

           
                 

G7

Gemeenten

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5.362.000,000

5.362.000,000

5.362.000,000

5.362.000,000

5.362.000,000

nb

 

Verzameluitkering

2

           
 

beleidsthema Stimulering Handhaving.

             
                 

H1

Gemeenten

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

14,300

 

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

1

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020561

             
                 

H3

Gemeenten

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

32,600

32,600

32,600

32,600

32,600

32,600

 

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

1

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018743

             
                 

H4

Gemeenten en WGR

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,800

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

 

Regeling Verzameluitkering

9

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025902

             
                 

H8

Provincies

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.269,200

1.195,200

1.009,000

1.045,800

1.045,700

1.045,700

 

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

5

           
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017751

             
                 

F2

 

XIII Economische Zaken

113.000

Beeindigd

       
 

Horst aan de Maas

Sisa-2012–061507

           
 

Staphorst

Sisa-2012–060180

           
 

Buren

Sisa-2012–060214

           
                 

F3

 

XIII Economische Zaken

           
 

Gemeente Zeewolde

 

20.000

         
 

Provincies

 

1.500.000

1.500.000

1.500.000

     
                 

F4

Provincie Zuid-Holland

XIII Economische Zaken

7.099.000

7.249.000

7.389.000

7.539.000

7.679.000

6.529.000

                 

F7

Bedrijven, organisaties en een klein deel aan gemeenten

XIII Economische Zaken

11.174.000

10.817.000

6.226.000

0

0

0

                 

F10

Gemeente Eindhoven.

XIII Economische Zaken

14.775.000

4.750.000

4.750.000

0

0

0

 

(Omzetting DU niet mogelijk. Looptijd tot en met 2012)

             
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

U1810.301100

           
                 

F15

Verdeling onbekend

XIII Economische Zaken

37.547.000

37.425.000

12.387.000

0

0

0

 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Doelstelling 2 programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

U1810.301100

           
 

Uitfinanciering periode 2007–2013.

             
                 

F15

Verdeling onbekend

XIII Economische Zaken

10.080

17.120

17.120

31.159

31.569

35.535

 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Doelstelling 2 programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

U1810.301100

           
 

Uitfinanciering periode 2014–2020.

             
Licence