Base description which applies to whole site

6.7 Afkortingen

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AZ

Algemene Zaken

BD

Belastingdienst

BES

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

BIOS

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BRP

Basisregistratie Personen

BSN

Burger Service Nummer

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZ

Buitenlandse Zaken

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIVD

Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

COELO

Centrum voor onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

CRM

Customer Relationship Management

DGOBR

Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

DigiD

Digitale identificatie

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWR

Digitale Werkplek Rijk

EZ

Economische Zaken

eNIK

Elektronische Nederlandse IdentiteitsKaart

EU

Europese Unie

EUKN

European Urban Knowledge Network

FCIB

Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven

Fte

Fulltime-equivalent

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GBA-V

GBA-Verstrekkingen

HR

Human Resource

HRM

Human Resources Management

IAR

Individuele arbeidsrelatie

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IPO

Interprovinciaal Overleg

KBA

Kosten en Baten Analyse

LFMO

Landelijk Facilitair Management Overleg

mGBA

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

NICIS

Netherlands Institute for City Innovation Studies

Nirov

Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

JBZ Raad

Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGS

Oorlogsgravenstichting

OGP

Open Government Partnership

PIVA

Personeelsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba

PKI

Public Key Infrastructure

POMO

Personeelsontwikkeling en Mobiliteitsonderzoek

PPS

Publiek Private Samenwerking

Rgd

Rijksgebouwendienst

RNI

Register Niet-Ingezetenen

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersoon wettelijke taak

SBR

Standard Business Reporting

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SSC-ICT

Shared Service Centrum-ICT

SSO

Shared Services Organisatie

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UvW

Unie van Waterschappen

VGB

Verklaring van geen bezwaar

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPT

Veiligheid Publieke Taak

VSO

Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel

VUT

Vervroegde Uittreding

VWN

Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wiv

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence