Base description which applies to whole site

4. Cultuur (beleidsartikel 14)

Cultuur heeft een intrinsieke betekenis en artistieke, maatschappelijke en economische waarde. Het is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Door ondersteuning vanuit de overheid blijft het cultuuraanbod toegankelijk en wordt de kwaliteit gewaarborgd. Daarom zetten wij partijen ertoe aan samen te werken, kennis uit te wisselen en (digitaal) toegankelijk te maken. Kinderen en jongeren krijgen cultuuronderwijs en de kans hun talenten te ontwikkelen. Instellingen worden aangemoedigd kunst en cultuur met maatschappelijke thema’s te verbinden. De Tweede Kamer is na de zomer met een brief geïnformeerd over talentontwikkeling.

Ondernemerschap is in de cultuursector van groot belang voor het vergroten van de inkomsten en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak. Wij zullen, ook na de bezuinigingen, een rol blijven spelen als ondersteuner van cultuur. Dit onder meer door het ondersteunen van de culturele basisinfrastructuur, inclusief de cultuurfondsen en het stelsel voor behoud en beheer van erfgoed. Onze doelstelling is het bevorderen van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector en het zorgen voor ons gezamenlijke erfgoed.

Een extra investering in de Creatieve Industrie van € 20 miljoen beoogt de stimulering van de Nederlandse filmindustrie. De Stimuleringsmaatregel wordt door het Nederlands Filmfonds uitgevoerd en is gericht op het bevorderen van een gezond filmproductieklimaat in Nederland en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie.

Planning is om in het voorjaar van 2015 de Erfgoedwet, na advisering door de Raad van State, aan de Tweede Kamer aan te bieden. Bedoeling is om te komen tot een integrale wet op het gebied van cultureel erfgoed.

1 januari 2015 is de beoogde datum van inwerkingtreding van de Bibliotheekwet. De wet versterkt de samenwerking tussen verschillende bibliotheekorganisaties en geeft de Koninklijke Bibliotheek daarvoor een coördinerende rol. Alle openbare bibliotheken werken samen in een netwerk en hanteren daarbij een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. Daarnaast regelt de wet de activiteiten van de openbare bibliotheek in het digitale domein. De Koninklijke Bibliotheek beheert en ontwikkelt de landelijke digitale bibliotheek en ontvangt een budget voor de digitale infrastructuur en voor de inkoop van e-content. De structuur van het bibliotheekwerk, zoals georganiseerd in de Bibliotheekwet, kan de dienstverlening van bibliotheken aan het publiek verbeteren, zowel in het fysieke als in het digitale domein.

Licence