Base description which applies to whole site

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

2.3.1. Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

Algemene doelstelling

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies en bijdragen, bijdragen aan de Navo-exploitatie uitgaven en internationale militaire samenwerking en overige (departementsbrede) uitgaven.

Budgettaire gevolgen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

84.443

114.592

102.460

99.846

96.905

97.753

97.467

Uitgaven

100.566

114.592

102.460

99.846

96.905

97.753

97.467

Programma uitgaven

             

Subsidies en bijdragen

21.682

25.982

23.848

23.283

23.255

23.243

23.226

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

39.906

41.006

42.449

42.364

42.303

42.320

42.190

Overige uitgaven

38.978

47.604

36.163

34.199

31.347

32.190

32.051

Toelichting op de instrumenten

Subsidies en bijdragen

De subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben en defensiebeleid voor bijzondere doelgroepen uitvoeren, omdat zij hiertoe beter geëquipeerd zijn. De defensiesubsidies zijn er op gericht de exploitatie van stichtingen, en daarmee de uitvoering van hun doelen, in stand te houden. De subsidies zijn te verdelen in subsidies voor veteranenzorg, bijzondere vormen van personeelszorg en doelgroepenbeleid. Subsidies worden verstrekt in het kader van het cultureel erfgoed en tradities en op het gebied van onderwijs, kennis en technologie. Een overzicht van de subsidies is opgenomen in bijlage 4.6.

Bijdragen aan de Navo en Internationale militaire samenwerking

De bijdragen aan de Navo hebben betrekking op Navo-exploitatie uitgaven, waaronder uitgaven voor AWACS-vliegtuigen. De Internationale Militaire Samenwerking omvat militaire samenwerkingsactiviteiten die Defensie in internationaal verband uitvoert. Het betreft onder meer militair-operationele samenwerking, defensiematerieelsamenwerking, militaire inlichtingensamenwerking en juridische samenwerking.

Overige uitgaven

Deze defensiebrede uitgaven hebben onder meer betrekking op de voorlichtings- en communicatieactiviteiten. Voor de jaren 2015 en 2016 worden uitgaven verwacht voor het EU-voorzitterschap. Overige uitgaven hebben tevens betrekking op de schadevergoedingen via de landsadvocaat en uitgaven aan de Belastingdienst.

2.3.2. Niet-beleidsartikel 10: Centraal Apparaat

Algemene doelstelling

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie bedoeld om de belangen van het Koninkrijk te verdedigen en de internationale rechtsorde te bevorderen. Ten behoeve van de drie hoofdtaken van de krijgsmacht stelt zij militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. Die inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Budgettaire gevolgen

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

1.655.999

1.602.594

1.599.771

1.543.874

1.535.300

1.547.420

1.462.633

Uitgaven

1.658.703

1.602.594

1.599.771

1.543.874

1.535.300

1.547.420

1.462.633

Apparaatsuitgaven

1.658.703

1.602.594

1.599.771

1.543.874

1.535.300

1.547.420

1.462.633

Personele uitgaven

1.638.573

1.579.940

1.583.978

1.529.534

1.521.992

1.534.016

1.448.716

– waarvan eigen personeel

128.622

124.410

121.225

122.703

122.759

122.503

122.737

– waarvan externe inhuur

3.080

2.060

1.981

1.981

1.981

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.509.951

1.455.530

1.459.673

1.404.771

1.397.252

1.409.532

1.323.998

Materiële uitgaven

20.130

22.654

15.793

14.340

13.308

13.404

13.917

– waarvan overig

20.130

22.484

15.583

14.142

13.110

13.206

13.719

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

170

210

198

198

198

198

               

Totaal ontvangsten

2.669

22.331

6.811

6.811

6.811

6.811

6.811

Toelichting op de instrumenten

Bestuursstaf

De Bestuursstaf draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. De Bestuursstaf geeft namens de Minister sturing aan de defensieorganisatie. Dat gebeurt door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan de defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, bovenformatieve inhuur en overig materieel.

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Als Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) ressorterend onder de Bestuursstaf is de MIVD belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van het leveren van kwalitatief hoogwaardig inlichtingen- en veiligheidsinformatie. Daarmee levert de MIVD een onmisbare bijdrage aan de opbouw, de gereedstelling en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht en de informatiepositie van Nederland. De uitgaven die daarmee binnen dit artikel gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, informatievoorziening en overige materiële uitgaven.

Personele uitgaven

De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel van de Bestuursstaf (gemiddelde jaarsterktes):

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.469

1.488

1.513

1.548

1.547

1.547

1.547

Pensioenen en uitkeringen

Deze uitgaven betreffen de betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig defensiepersoneel. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

Tabel: Onderverdeling pensioenen en uitkeringen

Tabel: Onderverdeling pensioenen en uitkeringen

De invaliditeitspensioenen en nabestaandenpensioenen betreffen de uitkeringen voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers of hun nabestaanden.

De uitkeringswet gewezen militairen betreft het functioneel leeftijdsontslag voor militairen.

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

Deze post betreft de verstrekking van uitkeringen krachtens het Sociaal Beleidskader en overige regelingen aan voormalig defensiepersoneel.

De overige exploitatie is voor het grootste deel personeelsgebonden. Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit opleidingen, werving, dienstreizen en kleding en uitrusting en overige materiële uitgaven.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting, onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (Shared Service Organisations). Het betreft hier de uitgaven voor Paresto (€ 0,2 miljoen voor 2015).

Voor een nadere toelichting op de personele uitgaven wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Totaal apparaatsuitgaven en apparaatskosten Defensie inclusief baten-lastenagentschappen

Bedragen x € 1.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

5.567.868

5.586.790

5.419.982

5.230.756

5.204.453

5.180.610

5.090.548

Kerndepartement

1.658.703

1.602.594

1.599.771

1.543.874

1.535.300

1.547.420

1.462.633

               

Uitvoeringsorganisaties

3.909.165

3.984.196

3.820.211

3.686.883

3.669.153

3.633.190

3.627.915

Inzet

0

0

0

0

0

0

0

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

555.636

588.197

571.643

551.333

551.903

548.484

548.442

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.000.064

1.030.769

969.940

931.026

926.010

924.178

926.070

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

501.803

510.968

494.775

482.045

480.455

478.202

479.350

Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

326.406

326.236

311.375

301.582

300.701

298.258

298.635

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

492.827

458.135

434.828

418.899

418.265

412.238

419.684

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.032.429

1.069.891

1.037.650

1.001.998

991.819

971.830

955.734

               

Totaal apparaatsuitgaven

5.567.868

5.586.790

5.419.982

5.230.756

5.204.453

5.180.610

5.090.548

               

Batenlastenagentschappen:

605.715

522.652

526.483

494.313

491.213

490.313

489.928

Defensie Telematica Organsiatie

307.259

303.000

254.722

235.722

232.222

232.222

232.197

Dienst Vastgoed Defensie

220.187

146.235

200.455

190.843

191.243

190.343

189.983

Paresto

78.269

73.417

71.306

67.748

67.748

67.748

67.748

Totaal apparaatskosten

605.715

522.652

526.483

494.313

491.213

490.313

489.928

De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel van het Ministerie van Defensie in totaal (gemiddelde jaarsterktes):

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

53.931

53.998

53.532

53.168

53.893

52.747

52.732

Overzicht gemiddelde jaarsterkte defensiepersoneel

 

formatie voor reorganisatie

formatie 2015

gemiddelde jaarsterkte 2015

budget in 2015 (bedrag * 1.000)

formatie 2019

budget in 2019 (bedrag * 1.000)

Burgerpersoneel

           

Schaal 16 t/m 18

35

18

24

3.092

18

2.273

schaal 15

46

35

37

4.092

35

3.793

schaal 14

107

84

91

9.523

83

8.512

schaal 13

275

267

290

27.110

265

24.277

schaal 12

743

704

722

60.098

719

58.651

schaal 11

1.109

1.030

1.015

74.488

1.019

73.286

schaal 10

1.389

1.208

1.197

76.479

1.199

75.075

schaal 9

1.046

834

838

49.609

815

47.282

schaal 8

969

769

814

43.193

747

38.845

schaal 7

1.442

1.153

1.217

59.226

1.116

53.225

schaal 6

1.480

1.221

1.208

53.755

1.168

50.936

schaal 5

2.141

1.884

1.923

82.052

1.815

75.895

schaal 1 t/m 4

3.224

2.952

2.610

104.624

2.846

111.803

Totaal burgerpersoneel

14.006

12.159

11.986

647.341

11.845

623.853

             

Militair personeel

           

GEN

95

60

66

8.615

60

7.675

KOL

365

293

343

43.668

293

36.556

LKOL

1.562

1.283

1.380

135.989

1.270

122.647

MAJ

2.813

2.180

2.216

175.483

2.148

166.696

KAP

3.106

2.757

2.770

168.750

2.746

163.942

LNT

2.490

2.203

2.021

99.788

2.136

103.357

AOO

3.551

2.755

2.965

177.825

2.678

157.400

SM

5.587

4.417

4.546

224.774

4.373

211.896

SGT (1)

12.598

10.872

9.137

340.823

10.750

392.971

SLD/KPL

14.391

11.826

12.498

376.568

11.473

338.771

totaal op functie

46.558

38.646

37.942

1.752.284

37.927

1.701.911

Initiële opleidingen (NBOF)

4.841

2.960

3.604

79.975

2.960

65.684

Totaal militair personeel (inclusief NBOF)

51.399

41.606

41.546

1.832.259

40.887

1.767.595

             

Totaal burger en militair personeel

65.405

53.765

53.532

2.479.600

52.732

2.391.448

             

Overige uitgaven voor personeel

     

378.357

 

329.885

             

Totaal personele uitgaven

     

2.857.957

 

2.721.333

             

Agentschappen

           

Defensie Telematica Organisatie

   

1.530

105.049

1.202

82.524

Dienst Vastgoed Defensie

   

796

50.136

734

47.223

Paresto

   

781

35.305

735

33.035

In de tabel zijn alleen de salarissen en sociale lasten opgenomen, zoals gerapporteerd in het overzicht van de numerus fixus. De totale uitgaven voor formatie per defensieonderdeel, alsmede de geraamde aantallen per defensieonderdeel, zijn terug te vinden in de desbetreffende hoofdstukken per defensieonderdeel.

In de eerste kolom is de organisatie opgenomen zoals deze was, voordat de reorganisatie als gevolg van de beleidsbrief 2011 van start ging.

In de tweede kolom is de geplande formatie voor 2015 opgenomen. De derde kolom geeft de verwachte gemiddelde jaarsterkte voor 2015 weer. De formatie betreft de organisatie en daarmee de functies. De gemiddelde jaarsterkte betreft het aantal personeelsleden dat aanwezig is. Een verklaring voor de verschillen tussen deze twee kolommen is dat de reorganisaties in 2015 nog niet geheel zijn afgerond. Daarnaast lopen de reorganisaties naar aanleiding van de nota In het belang van Nederland na 2015 door. Tot slot draagt het begrotingsakkoord 2014 bij aan het verschil tussen de formatie en de gemiddelde jaarsterkte. In de vierde kolom is de verwachte gemiddelde jaarsterkte financieel gemaakt.

De vijfde kolom geeft de formatie aan voor het jaar 2019. Daarbij is de verwachte gemiddelde jaarsterkte gelijk aan de formatie. In de laatste kolom is de formatie (en dus ook de gemiddelde jaarsterkte) financieel gemaakt voor het jaar 2019. Budgettair is hier echter rekening gehouden met de verwachting dat er gedurende het jaar sprake zal zijn van 98% vulling.

Bij de agentschappen zijn de eerste twee kolommen niet ingevuld aangezien daar niet wordt gewerkt met een vaste formatie.

Taakstelling Rijksdienst

In het huidige regeerakkoord is vanaf 2016 een apparaatstaakstelling voor Defensie opgenomen die oploopt tot € 48 miljoen. Binnen Defensie is de taakstelling belegd bij de apparaatsbudgetten van Defensie, de DMO en het CDC:

Extracomptabele tabel invulling taakstelling

(Bedragen x € 1 miljoen)

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

17

39

48

48

Kerndepartement

6,6

26

31

31

Agentschappen

       

DTO

7,2

8,8

8,8

8,8

DVD

3,2

4,2

7,2

7,2

Paresto

   

1

1

Totaal agentschappen

10,4

13

17

17

Bedrijfsvoering bij Defensie

Samenhangende bedrijfsvoering

De wijze waarop Defensie haar interne bedrijfsvoering inricht en de wijze waarop met anderen wordt samengewerkt, moet de hoofdtaken van de krijgsmacht optimaal ondersteunen. De inrichting van de bedrijfsvoering volgt de behoeften van het primaire proces van gereedstelling en inzet van militaire capaciteiten. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering van Defensie kenmerkt zich door een streven naar flexibiliteit, vereenvoudiging en eenduidige belegging van processen, ruimte voor de uitvoering, integraliteit en een kleinere footprint.

Vereenvoudiging in besturing en integraliteit in de ondersteuning gaan gepaard met meer rolvast sturen en samenwerken. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door meer geïntegreerde dienstverlening en integratie tussen diverse ketens. Vereenvoudiging krijgt tevens meer inhoud door het terugdringen van de regeldruk. Dit leidt tot meer ruimte voor de uitvoering en meer flexibiliteit. Zo ontstaat een versterkend effect.

De kaders voor bedrijfsvoering zijn van toepassing op diverse ketens en bedrijfsonderdelen. Het streven naar een integrale bedrijfsvoering vereist focus en samenhang in behoeften, prioriteiten en de daaraan verbonden middelen. Binnen Defensie worden daarom de veranderingen en vernieuwingen binnen bedrijfsvoering en hun effecten op processen en ondersteunende systemen in samenhang beschouwd.

2.3.3. Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven
Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

5.264

5.264

5.339

5.337

5.336

5.338

5.335

Geheime uitgaven

5.264

5.264

5.339

5.337

5.336

5.338

5.335

Totaal uitgaven

5.264

5.264

5.339

5.337

5.336

5.338

5.335

2.3.4. Niet-beleidsartikel 12: Nominaal en onvoorzien
Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen en uitgaven

0

65.587

27.337

40.252

40.389

37.894

40.440

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             

Nader te verdelen

0

65.587

27.337

40.252

40.389

37.894

40.440

Onvoorzien

             

Totaal uitgaven

0

65.587

27.337

40.252

40.389

37.894

40.440

Toelichting

Op de post «Nader te verdelen» wordt loon- en prijsbijstelling ondergebracht. Voor het jaar 2014 geldt dat deze middelen met de tweede suppletoire begroting 2014 worden uitgedeeld naar de verschillende begrotingsartikelen.

Licence