Base description which applies to whole site

3.1. Defensie Telematica Organisatie

Algemeen

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als agentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IV-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2013

begroting 2014

ramingen 2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

270.638

269.000

224.562

205.562

202.062

202.062

202.037

Omzet overige departementen

36.473

32.000

30.160

30.160

30.160

30.160

30.160

Omzet derden

120

2.000

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

28

Bijzondere baten

Totaal baten

307.259

303.000

254.722

235.722

232.222

232.222

232.197

Lasten

             

Apparaatskosten

             

Personele kosten

153.025

165.000

133.049

114.049

110.549

110.549

110.524

 

– waarvan eigen personeel

120.855

130.000

105.049

86.049

82.549

82.549

82.524

 

– waarvan externe inhuur t.b.v. apparaat

10.393

12.250

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

– waarvan externe inhuur t.b.v. IV projecten

21.777

22.750

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Materiële kosten

128.773

107.000

96.073

96.073

96.073

96.073

96.073

 

– waarvan apparaat ICT

9.691

9.000

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

550

2.888

Rentelasten

642

3.000

600

600

600

600

600

Afschrijvingskosten

25.004

28.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

– materieel

21.774

25.000

22.000

 

– waarvan apparaat ICT

18.000

– immaterieel

3.230

3.000

3.000

Overige kosten

522

– dotaties voorzieningen

27

– bijzondere lasten

495

Totaal lasten

307.966

303.000

254.722

235.722

232.222

232.222

232.197

 

Taakstelling nog in te vullen

Saldo van baten en lasten

– 707

Toelichting op de begroting baten en lasten

Baten

De verwachte omzet is min of meer een gegeven. De omzet van het agentschap volgt uit het budget van de opdrachtgever, dus uit de IV-budgetten van de opdrachtgevers. Het agentschap wordt betaald uit het IV Exploitatiebudget, het IV Investeringsbudget, budget van de agentschappen DVD en Paresto en budget van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement loopt vanaf 2012 terug. Door de verlaging van het aantal defensiemedewerkers – en daarmee verlaging van het aantal werkplekken – daalt de omzet. Tevens worden door het moederdepartement diverse doelmatigheidsmaatregelen geïnitieerd, zoals normering van het aantal werkplekken en het strikter op noodzaak beoordelen van ICT-aanvragen. Dat leidt tot vraagdemping.

Omzet overige departementen

De omzet van de overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Ook hier wordt een kleine daling van de omzet voorzien.

Lasten

Apparaatskosten

Door (natuurlijk) verloop en kostenbesparingsprogramma’s worden de kosten voor personeel lager (taakstelling van € 7,1 miljoen). Ook de materiële kosten dalen daardoor. De inhuur voor het eigen apparaat wordt daarnaast verder verlaagd. Daarnaast wordt de eigen organisatie steeds doelmatiger. Dit leidt eveneens tot een reductie van de kosten.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (Shared Service Organisations). Het betreft hier de uitgaven aan de SSO’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te weten Logius

(€ 0,6 miljoen voor 2015), de werkmaatschappij Strategisch Beheer Organisatie Overheidstelefonie (€ 0,3 miljoen voor 2015) en het Shared Service Centrum-ICT (€ 1,9 miljoen voor 2015).

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2013

begroting 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito

61.017

2.722

               

2. Operationele kasstromen

5.303

6.878

11.000

10.000

8.000

6.000

4.500

               

–/– Totale investeringen

– 23.404

– 37.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

+/+ Totale boekwaarde desinvesteringen

             

3. Totaal investeringskasstroom

– 23.404

– 37.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

               

–/– Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement

-39.965

-1.000

+/+ Eenmalige stortingen door moederdepartement

–/– Aflossingen op leningen

– 24.029

– 8.600

– 11.000

– 10.000

– 8.000

– 6.000

– 4.500

+/+ Beroep op leenfaciliteit

23.800

37.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

4. Totaal financieringskasstroom

– 40.194

27.400

14.000

15.000

17.000

19.000

20.500

               

5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito

2.722

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat en de mutaties in de balans van DTO.

Investeringskasstroom

In 2015 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 25 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).

Indicator Generiek

2013

2014

ramingen 2015

2016

2017

2018

2019

Omzet

             

Housing

1.857

2.000

1.359

1.281

1.262

1.262

1.262

Defensiepas / MFSC

5.051

7.000

6.515

6.141

6.050

6.050

6.050

Handelsgoederen

19.875

2.000

Dienstontwikkeling en klantopdrachten

6.503

5.000

2.653

2.500

2.463

2.463

2.463

Werkplekdiensten

91.951

95.000

79.779

73.135

71.768

71.764

71.756

Communicatie

20.145

22.000

14.427

13.599

13.397

13.397

13.396

Connectivity

37.425

33.000

30.715

28.953

28.523

28.523

28.520

Totale omzet product(groep) Generiek

182.807

166.000

135.447

125.610

123.463

123.459

123.446

Advies en applicaties

14.041

8.000

7.446

7.019

6.915

6.915

6.914

IV Services

86.324

101.000

85.768

78.527

77.643

77.647

77.639

IV-I (inhuur + inkoop)

23.500

27.000

25.130

23.689

23.337

23.337

23.334

Niet standaard aanvragen

587

1.000

931

877

864

864

864

Totale omzet product(groep) Specifiek

124.451

137.000

119.275

110.112

108.759

108.763

108.751

Te hoge vraag

Totale omzet

307.259

303.000

254.722

235.722

232.222

232.222

232.197

Gemiddeld gewogen tarief per uur

€ 79,39

€ 76,40

€ 76,50

€ 76,60

€ 76,70

€ 76,70

€ 76,70

Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur)

1.760

1.857

1.530

1.253

1.202

1.202

1.202

Saldo baten/lasten als percentage totale baten

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

99%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

Indicator specifiek

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%)

59%

60%

62%

62%

62%

62%

62%

Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken

€ 67,11

€ 64,00

€ 64,10

€ 64,20

€ 64,30

€ 64,30

€ 64,40

Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken

€ 72,93

€ 69,90

€ 70,00

€ 70,10

€ 70,20

€ 70,30

€ 70,30

Percentage niet facturabele medewerkers

12%

14%

13%

13%

13%

13%

13%

Declarabiliteit in uren per jaar

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat

80

70

125

125

125

125

125

Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten)

138

142

50

50

50

50

50

Toelichting

Door het nemen van maatregelen is het gemiddelde tarief per werkplek in 2013 gedaald. In de jaren daarna blijft het gemiddelde tarief vrijwel constant. Doordat de defensieorganisatie kleiner wordt, is minder personeel nodig om aan de vraag te voldoen.

De doelmatigheidsindicator «Betrouwbaarheid Informatievoorziening» geeft de beschikbaarheid weer van de IV-systemen, zoals de gebruiker deze ervaart. Hiervoor worden geautomatiseerd op verschillende locaties en over verschillende diensten transacties uitgevoerd. De indicator geeft het aantal geslaagde transacties weer in procenten van het totale aantal transacties.

De gemiddeld gewogen kostprijs voor zowel applicatietaken als voor ontwikkeltaken is gestabiliseerd vanaf 2014. Ten opzichte van 2014 daalt, als gevolg van diverse doelmatigheidsmaatregelen, het percentage niet-facturabele medewerkers.

Het aantal declarabele uren per medewerker blijft de komende jaren gelijk.

De benodigde externe inhuur is ten opzichte van de afgelopen jaren gedaald.

Licence