Base description which applies to whole site

4.4. Overzicht uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg

Aan de Kamer is toegezegd dat in de begroting een overzicht wordt opgenomen van de begrote uitgaven in het kader van het veteranenbeleid. De uitgaven zijn verwerkt in het onderstaande overzicht van de verschillende relevante begrotingsartikelen. In onderstaand overzicht zijn alleen posten opgenomen die tot meeruitgaven leiden. Posten die niet tot meeruitgaven leiden, zoals de benodigde inzet van defensiepersoneel, zijn niet opgenomen. Ook de kosten verbonden aan maatregelen ten behoeve van militair personeel dat nog in werkelijke dienst is, zijn opgenomen in verschillende posten van de defensie begroting en niet in dit overzicht. Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan erkenning en waardering.

Erkenning en waardering begroot op het niet-beleidsartikel 9 Algemeen

Stichting het Veteraneninstituut

De Stichting het Veteraneninstituut is door Defensie belast met de uitvoering van het veteranenbeleid op het gebied van de erkenning van, de waardering voor, dienstverlening aan en toegang tot de zorg voor veteranen. Daarnaast verzorgt de Stichting het Veteraneninstituut de informatievoorziening over de zorg voor veteranen. Ook het Veteranenloket is bij de Stichting het Veteraneninstituut ondergebracht.

Nederlandse Veteranendag

Tot het stimuleren van maatschappelijke erkenning en waardering in het veteranenbeleid behoort de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Stichting Nederlandse Veteranendag ontvangt jaarlijks een subsidie voor de organisatie van de Nederlandse Veteranendag, een publiciteitscampagne, educatieve projecten en overige activiteiten, zoals het bevorderen van regionale Veteranendagen.

Stichting het Veteranen Platform

De stichting Veteranen Platform (VP) behartigt, als overkoepelend samenwerkingsverband van de Nederlandse veteranenorganisaties, de belangen van veteranen. Het VP is hiermee een belangrijke intermediair en aanspreekpunt op het gebied van veteranen. Het VP voert de regie over de inrichting van een landelijk dekkend en financieel zelfdragend systeem voor nuldelijns ondersteuning en de aansluiting daarvan op de professionele hulpverlening van het LZV. Voor dit project heeft het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (V-fonds) tot 2016 in beginsel

€ 245.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het project omvat onder andere de organisatie, opleiding en kwaliteitsborging van de nuldelijns-ondersteuning binnen veteranenorganisaties en het bevorderen van de samenwerking tussen veteranenorganisaties. Verder besteedt het project aandacht aan het ontwikkelen van een Digitale Sociale Kaart Veteranen waarmee veteranen de nuldelijns-helpers gemakkelijker kunnen vinden.

Erkenning en waardering begroot op diverse beleidsartikelen

Reüniefaciliteiten

Geregistreerde verenigingen voor veteranen, post-actieven en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers maken eenmaal per jaar aanspraak op reüniefaciliteiten. De organisatie hiervan ligt in handen van de verenigingen zelf. Daarnaast organiseert elk operationeel commando een eigen Veteranendag die waar mogelijk wordt gecombineerd met de Open Dag van het operationeel commando.

Het bedrag voor deze faciliteiten op de begrotingen van de operationele commando’s is als volgt te specificeren:

Operationele commando’s

Bedragen

 

x € 1.000

Commando Zeestrijdkrachten

294

Commando Landstrijdkrachten

900

Commando Luchtstrijdkrachten

160

Commando Koninklijke Marechaussee

125

   

Totaal

1.479

Totaaloverzicht van uitgaven voor veteranen erkenning en waardering

Omschrijving

Bedragen

 

x € 1.000

Subsidie Nederlandse Veteranendag

2.468

Subsidie Stichting het Veteraneninstituut (exclusief uitgaven voor zorg en nazorg. Kosten zorg en nazorg zijn onderdeel van de kosten van het Veteranenloket)

5.369

Subsidie Stichting Veteranen Platform

165

Ondersteunen veteranenzaken door operationele commando’s (zie

 

bovenstaande tabel)

1.479

   

Totaal

9.481

Zorg en nazorg begroot op het beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra en de niet-beleidsartikelen 9 Algemeen en 10 Centraal apparaat

Ook ten aanzien van de uitgaven voor zorg en nazorg is de Kamer toegezegd dat deze in de begroting zichtbaar worden gemaakt.

Sociale zekerheidswetgeving en Kaderwet militaire pensioenen

Deze wetgeving bevat het geheel aan wet- en regelgeving voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, militairen buiten dienst en ex- militairen die niet meer (volledig) kunnen werken of aanvullende voorzieningen nodig hebben vanwege arbeidsongeschiktheid of hun pensioengerechtigde leeftijd. Voor 2015 zijn de uitgaven begroot op € 63,6 miljoen. Tevens is het nabestaandenpensioen onderdeel van deze wetgeving. Voor 2015 zijn de uitgaven begroot op € 25,2 miljoen.

Medio 2014 is de volledige schadevergoedingsregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers vastgesteld. Deze regeling beoogt finale kwijting te bieden voor alle ten gevolge van een dienstongeval of dienstverbandaandoening veroorzaakte schade. Het betreft onder andere de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers die op of na 1 juli 2007 zijn ontslagen. Hiermee is het laatste hiaat in de materiële rechtspositie van militaire oorlogs- en dienstslachtoffers gevuld. Gedurende 2015 en 2016 worden zaken met terugwerkende kracht tot 1 juli 2007 afgewikkeld alsmede lopende zaken. De hiermee gemoeide uitgaven zijn voor 2015 begroot op € 6,1 miljoen.

Uitgaven voor ondersteuning van veteranen die eerst onder de AWBZ vielen, worden met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten waarin zij wonen. Vanuit haar wettelijke zorgplicht voor veteranen zal Defensie indien nodig ervoor zorgen dat voorzieningen die niet, of niet meer volledig worden toegekend uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), aanvullend vergoed worden via de Voorzieningenregeling militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Met het Ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt om eventuele meerkosten voor Defensie te vergoeden. De benodigde ondersteuning blijft daarmee voor de groep veteranen en MOD-ers ongewijzigd op het niveau zoals dat is vastgelegd in de Veteranenwet en de Voorzieningenregeling.

Het Veteranenloket

Sinds 11 juni 2014 is er één loket voor alle Veteranen dat toegang geeft tot de zorg. Het Veteranenloket ondersteunt en begeleidt de veteraan en zijn relaties bij hulp- en zorgvragen en vragen over de veteranenstatus. Het veteranenloket ondersteunt de veteraan en zijn relaties bij re-integratie, revalidatie, maatschappelijke ondersteuning en de aanvraag van een uitkering bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het Veteranenloket betreft een samenwerkingsverband tussen het Veteraneninstituut, het ABP, Stichting de Basis, Defensie, het Landelijk Zorgsysteem Veteranen en het Veteranenplatform. De kosten betreffen de centrale kosten voor het veteranenloket en de totale uitvoeringskosten (inclusief zorgcoördinatoren van het ABP).

Re-integratie

Met de beleidsintensivering op het gebied van re-integratie van veteranen en de re-integratie van hun relaties als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de wet is € 0,75 miljoen respectievelijk € 0,25 miljoen gemoeid. Deze extra inspanningen vallen voornamelijk bij het ABP.

Dag voor het dienstslachtoffer

Sinds 2006 worden dagen voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers georganiseerd. De doelstellingen van deze dagen zijn het bieden van erkenning aan de betrokkenen en hun partners, het bieden van informatie over de pensioenregelingen en voorzieningen en het luisteren naar de behoeften van de doelgroep.

Maatschappelijke ondersteuning voor veteranen

Binnen het Landelijk Zorgsysteem Veteranen verzorgt de Stichting de Basis het maatschappelijk werk voor veteranen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. De kosten van het maatschappelijk werk voor veteranen worden per 1 januari 2011 gedragen door het Ministerie van Defensie. Het begrote bedrag voor 2015 bedraagt € 2,1 miljoen per jaar.

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO)

In de RZO is deskundigheid verenigd op de gebieden van psychiatrie, psychologie, interne geneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociologie en gezondheidsrecht. De RZO adviseert over (de richting van) het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen die verband houden met uitzendingen en draagt zorg voor en bewaakt de noodzakelijk convergentie tussen de onderzoeken. Voor 2015 bedragen de begrote uitgaven € 187.000

Inkomensvoorziening in verband met zorg

Voor de inkomensvoorziening bedoeld zoals opgenomen in artikel 7 van de Veteranenwet is een bedrag van € 3,0 miljoen geraamd.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

Defensie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor veteranen met maatschappelijke of psychische problemen. Hiervoor is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) ingericht dat bestaat uit militaire en civiele instellingen voor maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg. Voor 2015 zijn de uitgaven begroot op € 745.000.

Onderzoeken

Het CDC (beleidsartikel 8) financiert verscheidene onderzoeken. De Wetenschappelijk Onderzoeksgroep van de Militaire Geestelijke gezondheidszorg (MGGZ), verricht onder andere onderzoek onder veteranen en uitgezonden actief dienende militairen naar uitzend-gerelateerde stoornissen, in het bijzonder de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Binnen dit onderzoeksprogramma loopt onder andere het grootschalig prospectief onderzoek onder militairen die naar Afghanistan uitgezonden zijn geweest (het PRISMO-onderzoek), dat doorloopt tot 2018. Daarnaast loopt het onderzoek naar slaapstoornissen bij PTSS en het onderzoek BETER naar veranderingen op neurobiologisch gebied bij mensen die behandeld worden voor PTSS. Voor 2015 bedraagt de totale begroting voor dit wetenschappelijk onderzoek vanuit de MGGZ € 0,5 miljoen voor bovengenoemd PTSS onderzoek.

Overige

Verscheidene organisatiedelen houden zich bezig met de zorg en nazorg aan veteranen in werkelijke dienst, post-actieven en Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, zoals de gezondheidscentra, het Centraal Militair Hospitaal, de MGGZ, het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk, de Geestelijke Verzorging en het Militair Revalidatie Centrum. Omdat de taken van deze organisatiedelen verder gaan dan alleen de zorg en nazorg aan veteranen is een gedetailleerde ontvlechting naar doelgroep van deze uitgaven niet mogelijk. Deze blijft dan ook achterwege.

Totaaloverzicht van uitgaven voor zorg en nazorg voor veteranen

Omschrijving

Bedragen

 

x € 1.000

Invaliditeitspensioenen

63.636

Nabestaandenpensioenen

25.235

Volledige Schadevergoedingsregeling voor MOD slachtoffers

6.100

Veteranenloket

4.609

Re-integratie

1.000

Ondersteuning organisatie dag voor de dienstslachtoffers

330

Maatschappelijk ondersteuning voor veteranen (subsidie)

2.135

De Raad voor civiele-militaire Zorg en Onderzoek (RZO)

187

Inkomensvoorziening in verband met zorg

3.000

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

745

Bijdragen aan onderzoeken MGGZ

500

   

Totale uitgaven

107.477

Licence