Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1 SZA-KADER INCLUSIEF VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Deze bijlage bevat de volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) verplichte aansluitingstabellen en (per artikel) de verplichte tabellen van het verdiepingshoofdstuk. In aanvulling daarop zijn dergelijke tabellen ook voor de premiegefinancierde regelingen opgenomen. De bijlage begint met een toelichting op de opbouw van het SZA-kader.

B.1.1 HET SZA-KADER

Het SZA-kader bevat zowel uitgaven van regelingen die begrotingsgefinancierd zijn als uitgaven van regelingen die premiegefinancierd zijn. De begrotingsgefinancierde uitgaven worden uit belastinginkomsten betaald. De premiegefinancierde uitgaven worden voornamelijk door middel van premies gefinancierd. Tabel B.1.1 bevat een toelichting op de opbouw van de SZA-uitgaven.

Tabel B1.1 SZA uitgaven (x € 1 mld)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale uitgaven begroting

32,9

32,4

32,9

33,7

34,0

34,4

– Correctie rijksbijdragen

11,4

14,0

14,3

15,1

15,3

15,5

– Correctie Rbg-eng

0,5

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

– Correctie ontvangsten

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

+ Loon- en prijsbijstelling

0,0

0,1

0,4

0,6

0,8

1,0

A. SZA-uitgaven begroting

20,2

17,4

17,7

18,1

18,5

18,9

             

Totale uitgaven premie 1

55,4

57,2

57,8

58,3

58,9

59,3

– Correctie ontvangsten

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

B. SZA-uitgaven premie

55,0

56,7

57,4

57,9

58,5

58,9

             

C. Integratie-uitkering sociaal domein

0,1

2,9

2,7

2,6

2,4

2,3

             

Totale SZA-uitgaven (lopende prijzen) (A+B+C)

75,3

77,0

77,8

78,6

79,5

80,2

1

Dit is inclusief de nominale ontwikkeling.

Allereerst wordt voor een dubbeltelling gecorrigeerd omdat sociale fondsen voor een deel gefinancierd worden uit begrotingsmiddelen (correctie rijksbijdragen). Dit betreft hoofdzakelijk een bijdrage aan het Ouderdomsfonds, welke nodig is omdat de opbrengsten van de AOW-premie onvoldoende zijn om de AOW-uitgaven te dekken 40. In 2015 worden de SZA-uitgaven hierdoor met € 14 miljard gecorrigeerd. Tevens vallen de apparaatuitgaven van SZW en enkele andere uitgaven niet onder het SZA-kader maar onder het kader Rbg-eng (€ 0,7 miljard). Voor het gedeelte van de ontvangsten dat tot de niet-belastingontvangsten wordt gerekend wordt eveneens gecorrigeerd (€ 0,6 miljard en € 0,4 miljard). De middelen voor de Wsw en het participatiebudget maken vanaf 2015 onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein. Deze uitgaven blijven echter wel onderdeel van het SZA-kader en worden bijgeteld.

Het uitgavenplafond (SZA-kader) wordt in lopende prijzen uitgedrukt, wat betekent dat rekening wordt gehouden met toekomstige loon- en prijsontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de uitgaven. Voor de begrotingsgefinancierde regelingen staan de hiervoor gereserveerde middelen niet op de SZW-begroting, maar op een afzonderlijke begrotingspost die door de Minister van Financiën wordt beheerd. De premiegefinancierde uitgaven zijn al uitgedrukt in lopende prijzen. In lopende prijzen bedragen de SZA-uitgaven in 2015 € 77,0 miljard.

In de volgende figuur wordt de opbouw van het SZA-kader grafisch toegelicht.

Figuur B.4 Opbouw SZA-kader in 2015 (x € 1 miljard)

Figuur B.4 Opbouw SZA-kader in 2015 (x € 1 miljard)

B.1.2 DE AANSLUITINGSTABELLEN

In dit onderdeel van de begroting worden de samenvattende aansluitingstabellen van de premie- en de begrotingsgefinancierde regelingen weergegeven, zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten. De mutaties in deze tabellen worden per artikel gedetailleerd opgenomen in het verdiepingshoofdstuk in onderdeel B.1.3 van deze bijlage.

De opbouw van deze tabellen verschilt van elkaar. Bij de begrotingsgefinancierde regelingen worden, conform de RBV, de mutaties als gevolg van de nota van wijziging, de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) en de nieuwe mutaties (Miljoenennota) vermeld. Bij de premiegefinancierde regelingen is geen sprake van een nota van wijziging of van een suppletoire wet. Voor deze regelingen worden de mutaties uitgesplitst naar uitvoeringsmutaties, macromutaties, loon- en prijsmutaties, beleidsmatige mutaties en kasschuiven. Bovendien wordt een onderverdeling aangebracht in reëel en nominaal.

Tabel B.1.2 Aansluitingstabel uitgaven begrotingsgefinancierd begroting 2014 naar begroting 2015 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ontwerpbegroting 2014

33.755.888

36.831.728

36.617.265

36.694.082

36.928.823

 

Mutaties nota van wijziging

28.686

84.985

262.129

395.337

395.342

 

Vastgestelde begroting 2014

33.784.574

36.916.713

36.879.394

37.089.419

37.324.165

 

Mutaties Voorjaarsnota

– 423.136

– 441.440

– 604.806

– 479.152

– 358.950

 

Totaal tot en met Voorjaarsnota

33.361.438

36.475.273

36.274.588

36.610.267

36.965.215

 

Mutaties Miljoenennota

– 447.386

– 4.053.593

– 3.398.636

– 2.938.268

– 2.979.927

 

Ontwerpbegroting 2015

32.614.052

32.421.680

32.875.952

33.671.999

33.985.288

34.402.969

Tabel B.1.3 Aansluitingstabel ontvangsten begrotingsgefinancierd begroting 2014 naar begroting 2015 (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ontwerpbegroting 2014

1.766.181

1.728.161

1.736.482

1.715.250

1.724.475

 

Vastgestelde begroting 2014

1.766.181

1.728.161

1.736.482

1.715.250

1.724.475

 

Mutaties Voorjaarsnota

– 690

– 6.000

– 15.288

– 24.415

– 29.161

 

Totaal tot en met Voorjaarsnota 1e suppletoire

1.765.491

1.722.161

1.721.194

1.690.835

1.695.314

 

Mutaties Miljoenennota

212.463

– 36.885

– 19.123

– 13.292

– 14.238

 

Ontwerpbegroting 2015

1.977.954

1.685.276

1.702.071

1.677.543

1.681.076

1.687.165

Tabel B.1.4 Aansluitingstabel uitgaven premiegefinancierd begroting 2014 naar begroting 2015 (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ontwerpbegroting 2014 uitgaven

56.129.864

60.189.595

60.132.292

59.694.839

59.381.847

58.821.914

Mutaties:

           

Uitvoeringsmutaties

– 333.202

– 416.926

– 298.275

– 349.615

– 344.444

– 267.818

Macro mutaties

– 966.982

– 1.790.692

– 1.925.785

– 1.491.492

– 1.178.728

– 939.885

Loon- en prijsontwikkeling

938.301

990.218

988.561

985.742

984.972

975.975

Beleidmatige mutaties

– 317.300

– 2.457.533

– 2.511.125

– 2.646.730

– 2.695.506

– 2.713.300

Kasschuiven

– 44.250

– 7.123

8.956

– 7.957

– 7.921

– 8.921

Diverse overige mutaties

29.819

22.163

2.255

– 6.119

– 8.231

– 14.248

Stand ontwerpbegroting 2015 uitgaven

55.436.250

56.529.702

56.396.879

56.178.668

56.131.989

55.853.717

             

Ontwerpbegroting 2014 nominaal

816.116

2.355.331

3.316.190

4.055.690

4.823.453

5.578.666

Mutaties:

           

Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

122.185

– 731.193

– 881.680

– 945.757

– 1.028.469

– 1.112.181

Uitdelen loon- en prijsontwikkeling

– 938.301

– 990.218

– 988.561

– 985.742

– 984.972

– 975.975

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

633.920

1.445.949

2.124.191

2.810.012

3.490.510

             

Ontwerpbegroting 2015 totaal

55.436.250

57.163.622

57.842.828

58.302.859

58.942.001

59.344.227

Voor de aansluitingstabel van de ontvangsten premiegefinancierd wordt verwezen naar de aansluitingstabel bij artikel 5 van het verdiepingshoofdstuk.

B.1.3 HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Dit onderdeel bevat het verdiepingshoofdstuk van de SZW-begroting. In deze paragraaf wordt voor alle artikelen op de SZW-begroting de mutatie van uitgaven en ontvangsten tussen de ontwerpbegroting 2014 en de huidige ontwerpbegroting 2015 gedetailleerd toegelicht. Dit gebeurt zowel voor de begrotingsgefinancierde als voor de premiegefinancierde regelingen.

B.1.3.1 Arbeidsmarkt

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 1 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

19.665

21.757

22.824

22.824

22.824

22.824

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 1.274

– 432

– 282

– 307

– 317

– 317

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Kasschuif actieplan gezond bedrijf

– 1.000

     

1.000

 

2. Budgettair neutrale herschikkingen

– 200

         

3. Overboekingen met departementen

– 440

– 3.800

– 100

– 100

– 100

– 100

4. Nadere afrekeningen 2013

139

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

16.890

17.525

22.442

22.417

23.407

22.407

 • 1. De voorbereidingen voor de subsidieregeling Actieplan Gezond Bedrijf lopen uit, waardoor de subsidieperiode verschuift.

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

 • 3. Naar EZ zijn extra bijdragen overgeboekt ten behoeve van TNO. Naar VenJ is een structurele bijdrage overgemaakt voor het bureau nationale rapporteur mensenhandel en een incidentele bijdrage voor een nationaal verwijzingsmechanisme.

 • 4. Een nabetaling op de uitvoeringskosten van de wet verevening pensioen bij echtscheiding.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 1 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

39.039

38.830

42.799

43.191

43.191

43.191

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Spekmangelden

– 3.900

– 3.900

– 3.900

– 3.900

– 3.900

– 3.900

2. Doorwerking realisatie 2013

– 853

– 1.182

– 2.832

– 3.224

– 3.224

– 3.224

             

Stand ontwerpbegroting 2015

34.286

33.748

36.067

36.067

36.067

36.067

 • 1. De aan het amendement Spekman 41 gekoppelde uitgaven en ontvangsten worden structureel uitgeboekt (zie uitgaven artikel 96).

 • 2. De raming van de boeteopbrengsten wordt op basis van realisatiegegevens over 2013 structureel neerwaarts aangepast.

B.1.3.2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 2 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

10.578.354

10.241.479

10.201.044

10.370.998

10.526.440

10.250.971

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 506.231

– 799.817

– 1.208.721

– 1.412.943

– 1.530.471

– 1.239.820

Nieuwe mutaties:

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

36.305

34.405

33.939

33.577

33.873

33.839

2. Macromutaties

– 93.140

– 133.919

– 88.040

– 72.625

– 57.716

– 42.815

3. Uitvoering

11.232

2.334

4.567

9.491

13.860

17.254

4. Overboekingen met departementen

– 273

– 7.425

       

5. Naar GF koopkrachttegemoetkoming minima

– 66.000

         

6. Naar GF decentralisatie P-budget en WSW

 

– 2.880.462

– 2.706.801

– 2.540.103

– 2.407.576

– 2.317.683

7. Kasschuiven

– 176.125

– 76.875

185.000

68.000

   

8. Pensioenregeling zzp’ers

 

35.500

72.500

89.000

102.000

120.000

9. Alimentatie/prikkelwerking WWB

 

140.000

140.000

100.000

100.000

100.000

10. Overgangsrecht alleenstaande ouders

 

10.000

       

12. Budgettair neutrale herschikkingen

– 10.395

1.780

– 1.580

– 1.440

– 1.400

– 1.400

12. OCW deel participatiebudget

 

– 53.353

– 53.353

– 53.353

– 53.353

– 53.353

13. Aanpassing AIO-norm uitkeringslasten

 

16.076

16.169

16.022

15.690

14.923

14. Kostendelersnorm TW

     

– 1.000

– 1.000

– 1.000

             

Stand ontwerpbegroting 2015

9.773.727

6.529.723

6.594.724

6.605.624

6.740.347

6.881.476

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. De ramingen voor BUIG en TW zijn aangepast voor de ontwikkelingen in de werkloosheid en realisaties.

 • 3. De ramingen zijn bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en van de gemeenten.

 • 4. Naar OCW is voor twee jaar een bijdrage aan het Jeugd Cultuur Fonds overgeboekt. De eerder overgeboekte bijdrage in verband met afschaffen partnertoeslag studiefinanciering is teruggeboekt. Naar BZK is een bijdrage in de kosten van een onderzoek naar multiprobleemgezinnen overgeboekt.

 • 5. In 2014 vindt een eenmalige uitkering plaats aan mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Van de € 70 miljoen wordt € 66 miljoen via een decentralisatie-uitkering van BZK aan gemeenten beschikbaar gesteld.

 • 6. De voor het participatiebudget en de WSW beschikbare budgetten worden met ingang van 2015 overgeheveld naar het Gemeentefonds.

 • 7. Er zijn budgettair neutrale kasschuiven verwerkt ten behoeve van de voorlichtingscampagne Jeugdwerkloosheid en de dekking van de hervorming van de kindregelingen.

 • 8. In het pensioenakkoord is afgesproken een pensioenregeling voor zzp'ers mogelijk te maken. Onder bepaalde voorwaarden valt dit opgebouwde pensioen daardoor niet meer onder de vermogenstoets van de bijstand.

 • 9. Zie beleidswijzigingen artikel 2. Het niet mogelijk blijken van verdere aanscherping van de alimentatieregels leidt tot een besparingsverlies van € 100 miljoen vanaf 2015. Bij de begrotingsafspraken 2014 is de besparing op prikkelwerking vanaf 2015 ingeboekt. Invoering per 2016 leidt tot een besparingsverlies van € 40 miljoen in zowel 2015 als 2016. Beide besparingsverliezen zijn gedekt binnen de SZW-begroting.

 • 10. Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen is besloten tot overgangsrecht voor alleenstaande ouders in de bijstand die een partner hebben volgens de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.

 • 11. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

 • 12. Met het intrekken van de Wet participatiebudget per 2015 vervalt de bijdrage van OCW aan het participatiebudget. Het OCW-deel in het voormalige participatiebudget (ontvangsten en uitgaven) wordt uit de begroting verwijderd.

 • 13. Aanpassing berekeningswijze AIO-norm.

 • 14. Effect van het invoeren van de kostendelersnorm op de Toeslagenwet.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 2 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

53.853

53.853

53.853

53.853

53.853

53.853

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

32.069

         

2. Diverse ontvangsten

12.294

         

3. OCW-deel participatiebudget

 

– 53.353

– 53.353

– 53.353

– 53.353

– 53.353

             

Stand ontwerpbegroting 2015

98.216

500

500

500

500

500

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen WWB, Bijstand zelfstandigen, bijstand buitenland, AIO en TW in 2013.

 • 2. Diverse ontvangsten, voornamelijk met betrekking tot de WSW en de Wet participatiebudget.

 • 3. Met het intrekken van de Wet participatiebudget per 2015 vervalt de bijdrage van OCW aan het participatiebudget. Het OCW-deel in het voormalige participatiebudget (ontvangsten en uitgaven) wordt uit de begroting verwijderd.

B.1.3.3 Arbeidsongeschiktheid

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 3 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

649

683

723

765

819

819

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

12

12

13

14

15

15

2. Uitvoering

– 75

– 91

– 112

– 133

– 156

– 123

             

Stand ontwerpbegroting 2015

586

604

624

646

678

711

 • 1. De raming Ongevallenverzekering Caribisch Nederland is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Bijstelling op grond van volume- en prijsontwikkelingen in de Ongevallenverzekering Caribisch Nederland.

Uitgaven premiegefinancierd artikel 3 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 uitkeringen

9.038.535

8.963.952

9.016.445

9.111.698

9.199.245

9.254.713

             

Mutaties:

           

1. Uitvoering

– 70.179

– 96.463

– 101.210

– 131.527

– 153.241

– 98.085

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

109.929

109.078

110.559

112.002

113.280

115.200

3. Overige mutaties

 

– 4.000

– 16.024

– 24.024

– 30.024

– 29.024

4. Kasschuif

– 19.250

– 13.123

– 10.044

– 7.957

– 7.921

– 8.921

Stand ontwerpbegroting 2015 uitkeringen

9.059.035

8.959.444

8.999.726

9.060.192

9.121.339

9.233.883

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

110.798

261.701

372.679

465.607

559.205

653.386

Mutaties:

           

5. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

– 869

– 45.318

– 54.342

– 57.960

– 61.902

– 61.107

6. Overhevelen loon- en prijsbijstelling 2014

– 109.929

– 109.078

– 110.559

– 112.002

– 113.280

– 115.200

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

107.301

207.781

295.608

383.985

477.041

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

9.059.035

9.066.749

9.207.504

9.355.837

9.505.362

9.710.962

 • 1. De raming van het aantal mensen dat de WGA instroomt is naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt de geraamde gemiddelde uitkering naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en een nieuwe langetermijnraming. Hierdoor worden de geraamde uitgaven aan de WGA neerwaarts bijgesteld. Het geraamde aantal mensen met een IVA-uitkering is naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en een nieuwe langetermijnraming. De WAO-uitgaven zijn opwaarts bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en een nieuwe langetermijnraming.

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitkeringslasten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 3. Diverse overige mutaties.

 • 4. Door middel van een kasschuif van middelen 2014 naar latere jaren wordt gezorgd voor een zachte landing van de korting op re-integratiemiddelen uit het regeerakkoord. Bij bovenstaande reeks hoort een reeks die op artikel 4 al in de eerste suppletoire begroting is verwerkt. Door deze twee reeksen samen wordt € 42 miljoen uit 2014 doorgeschoven naar latere jaren.

 • 5. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 6. Zie 2.

B.1.3.4 Jonggehandicapten

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 4 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.952.962

3.009.899

2.779.035

2.499.630

2.239.267

2.258.896

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

19.480

70.906

379.465

709.946

897.361

926.355

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

33.114

33.309

33.677

34.063

33.194

33.865

2. Hogere besparing AO-tegemoetkoming

– 684

– 8.177

– 16.411

– 23.477

– 24.562

3. Uitvoering

14.552

         

4. Nadere afrekening 2013

9.811

         

Stand ontwerpbegroting 2015

3.029.919

3.113.430

3.184.000

3.227.228

3.146.345

3.194.554

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. In het zes miljard pakket is afgesproken de arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming te verlagen. De hiermee gemoeide besparing is berekend op basis van het toen ingeschatte volume. Doordat het zittend bestand Wajong niet naar gemeenten over gaat, valt het volume in de Wajong hoger uit dan geraamd en daarmee de besparing op de arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming.

 • 3. Bijstelling van de raming op basis van de juninota van het UWV. De gemiddelde prijs van een Wajong-uitkering is gestegen.

 • 4. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Deze nabetalingen over 2013 hebben betrekking op de Wajong.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 4 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

12.273

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

12.273

0

0

0

0

0

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Deze restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen re-integratie Wajong in 2013.

B.1.3.5 Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 5 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

32.444

35.771

34.010

44.427

58.655

68.719

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

6.787

4.963

4.951

– 72

-95

– 111

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

268

264

346

501

661

774

2. Uitvoering

– 2.703

2.861

– 1.006

– 1.460

– 1.924

– 2.252

3. Kasschuif actieplan 50+ werkt

– 10.000

– 2.000

7.000

5.000

   
             

Stand ontwerpbegroting 2015

26.796

41.859

45.301

48.396

57.297

67.130

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. De raming van de IOW is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld.

 • 3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van het actieplan 50+ werkt is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 5 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

           

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

627

         

           

Stand ontwerpbegroting 2015

627

0

0

0

0

0

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen actieplan 55+ werkt en musici en artiesten in 2013.

Uitgaven premiegefinancierd artikel 5 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 uitkeringen

8.235.924

9.041.144

9.027.184

8.547.721

8.112.517

7.516.935

             

Mutaties:

           

1. Macro mutaties

– 966.982

– 1.676.671

– 1.819.399

– 1.413.886

– 1.115.173

– 886.002

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

197.128

195.363

194.948

191.317

187.588

176.672

3. Business cases

– 63.700

– 66.800

– 69.300

– 70.900

– 11.400

 

4. Passende arbeid

 

– 11.000

– 20.000

– 16.000

– 18.000

– 10.000

5. Overige mutaties

4.000

13.000

8.000

4.000

4.000

4.000

Stand ontwerpbegroting 2015 uitkeringen

7.406.370

7.495.036

7.321.433

7.242.252

7.159.532

6.801.605

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

176.202

359.840

477.313

560.927

628.076

669.512

             

Mutaties:

           

6. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

20.926

– 19.540

– 55.063

– 64.305

– 58.229

– 51.755

7. Overhevelen loon- en prijsbijstelling 2014

– 197.128

– 195.363

– 194.948

– 191.317

– 187.588

– 176.672

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

144.937

227.302

305.305

382.259

440.378

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

7.406.370

7.639.973

7.548.735

7.547.557

7.541.791

7.241.983

 • 1. Dit betreft een bijstelling op basis van ontwikkelingen in de werkloosheidscijfers van het CPB en uitvoeringsinformatie van het UWV. Het gaat om bijstelling van zowel het aantal uitkeringen als de uitkeringshoogte (zie ook ontvangsten).

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitkeringslasten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 3. Business case UWV: intensivering handhavingsactiviteiten WW. Tegenover deze lagere uitkeringslasten staan hogere uitvoeringskosten.

 • 4. De uitkeringslasten worden neerwaarts bijgesteld in verband met de maatregelen passende arbeid.

 • 5. Diverse overige mutaties.

 • 6. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 7. Zie 2.

Ontvangsten premiegefinancierd artikel 5 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

424.376

435.457

435.457

435.457

435.457

435.457

             

Mutaties:

           

1. Macro mutaties

– 37.813

– 26.100

– 26.100

– 26.100

– 26.100

– 26.100

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

10.437

10.728

10.728

10.728

10.728

10.728

Stand ontwerpbegroting 2015

397.000

420.085

420.085

420.085

420.085

420.085

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

8.616

18.789

23.984

28.887

33.844

38.850

             

Mutaties:

           

3. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

1.821

282

– 20

– 298

– 582

– 865

4. Overhevelen loon- en prijsbijstelling 2014

– 10.437

– 10.728

– 10.728

– 10.728

– 10.728

– 10.728

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

 

8.342

13.234

17.859

22.532

27.254

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

397.000

428.428

433.321

437.946

442.619

447.342

 • 1. De onder punt 1 bij de uitgaven genoemde mutatie heeft ook consequenties voor de ontvangsten.

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitkeringslasten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 3. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 4. Zie 2.

B.1.3.6 Ziekte en zwangerschap

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 6 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

6.805

6.325

6.445

6.569

6.734

6.734

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 131

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

108

102

104

106

109

109

2. Uitvoering

464

431

396

360

326

464

             

Stand ontwerpbegroting 2015

7.246

6.743

6.830

6.920

7.054

7.192

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Bijstelling op grond van volume- en prijsontwikkelingen in de Ziekteverzekering Caribisch Nederland.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 6 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

836

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

836

0

0

0

0

0

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen TAS in 2013.

Uitgaven premiegefinancierd artikel 6 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 uitkeringen

2.678.707

2.623.603

2.618.170

2.610.137

2.603.137

2.602.637

Mutaties:

           

1. Uitvoering

– 62.592

– 96.786

– 105.845

– 108.202

– 102.876

– 102.597

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

69.103

68.129

68.113

68.027

68.115

68.083

3. Overige mutaties

 

1.000

10.000

17.000

22.000

21.000

Stand ontwerpbegroting 2015 uitkeringen

2.685.218

2.595.946

2.590.438

2.586.962

2.590.376

2.589.123

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

54.278

113.122

144.499

174.096

203.947

234.169

Mutaties:

           

4. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

14.825

6.474

5.123

3.789

2.963

1.729

5. Overhevelen loon- en prijsbijstelling 2014

– 69.103

– 68.129

– 68.113

– 68.027

– 68.115

– 68.083

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

51.456

81.498

109.847

138.784

167.804

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

2.685.218

2.647.413

2.671.947

2.696.820

2.729.171

2.756.938

 • 1. De raming van de WAZO-uitgaven wordt naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV. Het totaal aantal geboorten ligt lager, waarmee het verwachte aantal uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof ook lager is. Daarnaast zijn de uitgaven voor ZW eigenrisicodragers (ERD) uitgeboekt. Tot nu toe werd in het SZA-kader rekening gehouden met de uitgaven aan uitkeringen van ERD’s door deze afzonderlijk bij te schatten. Omdat steeds meer werkgevers ervoor kiezen ERD te worden en de bijschatting mede daardoor problematischer is geworden, is besloten het kader te verlagen met de uitgaven aan uitkeringen ERD’s.

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitkeringslasten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 3. Diverse overige mutaties.

 • 4. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 5. Zie 2.

B.1.3.7 Kinderopvang

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 7 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.402.197

2.435.298

2.476.818

2.545.946

2.596.082

2.650.920

Mutatie nota van wijziging

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 78.164

– 49.500

– 44.500

– 39.500

– 17.500

– 2.000

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

2.324

5.163

7.081

9.574

12.267

15.038

2. Overboekingen naar OCW

– 619

         

3. Kwaliteitsverbetering peuterspeelzalen

 

3.000

       

4. Budgettair neutrale herschikkingen

– 3.419

2.005

– 800

– 800

– 800

 

5. Nadere afrekeningen over 2013

591

         

6.Ramingsbijstelling

– 112.624

– 104.520

– 109.774

– 116.118

– 123.333

– 128.704

7. WW-termijn KOT verlengen

 

17.000

17.000

     
             

Stand ontwerpbegroting 2015

2.310.286

2.408.446

2.445.825

2.499.102

2.566.716

2.635.254

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Naar OCW zijn bijdragen overgeboekt voor het Steunpunt Brede Scholen en voor de vertrouwensinspecteur bij de Inspectie voor het Onderwijs.

 • 3. In het regeerakkoord is een maatregel opgenomen om de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen te verbeteren. Dit betreffen de implementatiekosten voor 2015.

 • 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW.

 • 5. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Deze nabetalingen over 2013 hebben betrekking op de WKO.

 • 6. Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming van de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen in de kinderopvang en het aantal opvanguren per kind is afgenomen ten opzichte van de raming in de begroting 2014.

 • 7. De werkloosheidstermijn in de KOT wordt in 2015 en 2016 verlengd van 3 naar 6 maanden. Ouders hebben dan bij werkloosheid drie maanden langer recht op KOT

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 7 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.413.397

1.388.714

1.399.416

1.373.781

1.378.985

1.386.306

1.Uitvoering

112.164

         

2.Ramingsbijstelling

16.283

20.152

20.152

20.152

20.152

20.152

             

Stand ontwerpbegroting 2015

1.541.844

1.408.866

1.419.568

1.393.933

1.399.137

1.406.458

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst zijn de ontvangsten 2014 opwaarts bijgesteld.

 • 2. Op basis van informatie van het CPB is de raming van de ontvangsten van de werkgeversbijdrage opwaarts bijgesteld.

B.1.3.8 Oudedagsvoorziening

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 8 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.053.343

80.811

99.359

87.592

69.302

50.305

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 14.785

56

55

57

56

58

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

16.478

1.392

1.704

1.507

1.195

874

2. Uitvoering

– 38.597

– 50.369

– 65.486

– 57.169

– 44.104

– 28.411

             

Stand ontwerpbegroting 2015

1.016.439

31.890

35.632

31.987

26.449

22.826

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming van de uitgaven aan de overbruggingsregeling AOW neerwaarts bijgesteld. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de overbruggingsregeling en de gemiddelde hoogte van de overbruggingsuitkering zijn lager dan eerder verondersteld. Daarnaast is de raming voor de Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland bijgesteld op grond van volume- en prijsontwikkelingen.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 8 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

32.211

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

32.211

0

0

0

0

0

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Overbruggingsregeling AOW en MKOB in 2013.

Uitgaven premiegefinancierd artikel 8 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 uitkeringen

33.947.948

37.534.769

37.551.790

37.642.969

37.764.381

37.791.578

             

Mutaties:

           

1. Uitvoering

– 197.946

– 206.472

– 79.376

– 104.830

– 90.074

– 80.942

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

540.140

609.127

606.079

605.921

607.627

607.664

3. Intrekken wetsvoorstel partnertoeslag

 

40.000

60.482

65.706

65.770

47.754

4. Steiler afbouwen huishoudentoeslag

 

– 45.000

– 48.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

5. Afschaffen MKOB

 

– 1.003.270

– 1.018.525

– 1.032.763

– 1.047.001

– 1.055.946

6. Afstel huishoudentoeslag

– 279.000

– 2.370.285

– 2.484.531

– 2.604.537

– 2.726.577

– 2.756.566

7. Invoeren inkomensondersteuning AOW

 

910.282

922.119

934.564

947.002

954.958

8. Kasschuiven SZA

– 5.000

– 14.000

19.000

     

9. Uitstel kostendelersnorm

 

10.000

25.000

     

10. Overige mutaties

10.500

661

– 3.599

– 4.000

– 4.000

– 4.000

Stand ontwerpbegroting 2015 uitkeringen

34.016.642

35.465.812

35.550.439

35.453.030

35.467.128

35.454.500

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

447.204

1.574.509

2.257.527

2.778.828

3.342.524

3.908.873

             

Mutaties:

           

11. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

92.936

– 652.929

– 759.052

– 811.731

– 897.072

– 978.059

12. Overhevelen loon -en prijsbijstelling 2014

– 540.140

– 609.127

– 606.079

– 605.921

– 607.627

– 607.664

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

312.453

892.396

1.361.176

1.837.825

2.323.150

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

34.016.642

35.778.265

36.442.835

36.814.206

37.304.953

37.777.650

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de volumeprognose 2014 van de SVB. Daarnaast is de raming van de gemiddelde hoogte van de partnertoeslag naar beneden bijgesteld.

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitkeringslasten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 3. Het wetsvoorstel afbouw van de AOW-partnertoeslag wordt ingetrokken.

 • 4. In de begrotingsafspraken 2014 is besloten om het afbouwpad in de huishoudentoeslag te verhogen met 0,5%-punt. Hiervan slaat 30% neer op de ouderencomponent.

 • 5. Per 1 januari 2015 wordt de uitkering op grond van de wet MKOB beëindigd.

 • 6. De huishoudentoeslag wordt niet ingevoerd. Met deze mutatie wordt het budget van de ouderenkortingen weer overgeheveld naar het lastenkader en wordt de ingeboekte besparing uitgeboekt. De ingeboekte besparing is alternatief ingevuld.

 • 7. Per 1 januari 2015 wordt een inkomensondersteuning AOW geïntroduceerd die afhankelijk is van de AOW-opbouw.

 • 8. Diverse kasschuiven op artikel 8.

 • 9. De invoering van de kostendelersnorm in de AOW wordt met een jaar uitgesteld tot 1 juli 2016.

 • 10. Diverse overige mutaties.

 • 11. Nominaal effect van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 12. Zie 2.

B.1.3.9 Nabestaanden

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 9 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

964

1.017

1.079

1.143

1.227

1.227

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4

5

5

5

5

5

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

17

18

20

21

22

22

2. Uitvoering

– 180

– 211

– 246

– 282

– 323

– 277

             

Stand ontwerpbegroting 2015

805

829

858

887

931

977

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Bijstelling van de raming voor de Algemene weduwen- en wezenwet Caribisch Nederland op grond van volume- en prijsontwikkelingen.

Uitgaven premiegefinancierd artikel 9 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 uitkeringen

542.014

436.610

365.306

308.098

262.366

223.457

             

Mutaties:

           

1. Uitvoering

– 2.985

– 2.945

3.654

11.241

16.447

21.393

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

5.220

3.912

3.741

3.624

3.507

3.420

3. Terugdraaien versobering Anw

0

24.000

69.000

105.000

132.000

156.000

4. Overige mutaties

14.200

8.750

500

750

1.000

1.000

Stand ontwerpbegroting 2015 uitkeringen

558.449

470.327

442.201

428.713

415.320

405.270

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

6.576

11.726

13.274

13.141

12.010

10.558

             

Mutaties:

           

5. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

– 1.356

– 3.144

– 1.590

627

2.246

3.720

6. Overhevelen loon-en prijsbijstelling 2014

– 5.220

– 3.912

– 3.741

– 3.624

– 3.507

– 3.420

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

4.670

7.943

10.144

10.749

10.858

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

558.449

474.997

450.144

438.857

426.069

416.128

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de volumeprognose 2014 van de SVB. Daaruit blijkt dat het aantal Anw-ers minder sterk daalt dan eerder gedacht.

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitkeringslasten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 3. Dit betreft de maatregel terugdraaien versobering Anw uit de begrotingsafspraken 2014.

 • 4. Diverse overige mutaties.

 • 5. Nominaal effect van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 6. Zie 2.

B.1.3.10 Tegemoetkoming ouders

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 10 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.486.790

5.199.149

5.024.849

4.860.063

4.848.044

4.761.378

Mutatie nota van wijziging

28.686

84.985

262.129

395.337

395.342

395.342

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 3.252

– 52.990

– 117.166

– 110.906

– 120.972

– 57.374

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Kasschuiven woonlandbeginsel

– 10.300

4.500

1.000

     

2. Integratie TOG in AKW

 

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

3. Aanscherping dubbele AKW

 

– 400

– 600

– 800

– 800

– 800

4. Uitboeken TOG+ alleenstaanden

 

– 3.000

       

5. Nadere afrekeningen over 2013

2.671

         

6. Uitvoering

– 19.173

– 5.065

10.116

– 3.722

– 3.277

– 3.442

7.Verhogen alleenstaande ouderkop

9.381

93.973

97.881

99.032

99.314

99.409

8.Verlagen afbouwpercentage

6.705

67.070

68.758

66.974

67.053

67.089

             

Stand ontwerpbegroting 2015

4.501.508

5.389.722

5.348.967

5.307.978

5.286.704

5.263.602

 • 1. Kasschuiven ten behoeve van voorzieningen in 2015 en 2016 in verband met gerechtelijke uitspraken woonlandbeginsel. Het overige deel van de kasschuif is onderdeel van de overige mutaties op artikel 9. In totaal is € 14 miljoen verschoven van 2014 naar 2015 en 2016.

 • 2. Als gevolg van het vervallen van de stapsgewijze afbouw in de AKW bij begrotingsafspraken 2014 treedt bij integratie van de TOG in de AKW een besparingsverlies op.

 • 3. Effecten aanscherping voorwaarden dubbele kinderbijslag (uitwonendheid en onderwijsredenen).

 • 4. De reeks TOG+ voor alleenstaande ouders was ingeboekt vanaf 2015. De uitbetaling TOG+ vindt echter pas plaats na afloop van het jaar waarin het recht bestaat. De eerste betaling is daarom pas in 2016.

 • 5. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Deze nabetalingen over 2013 hebben betrekking op de AKW (zie ook ontvangsten).

 • 6. De raming van de uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegevens van het CPB. Door de hogere economische groei en hogere inkomens dan eerder geraamd hebben minder mensen recht op een (hoger) kindgebonden budget (zie ook ontvangsten). Daarnaast is de raming van nabetalingen en ontvangsten bijgesteld op basis van nieuwe informatie van de Belastingdienst.

 • 7. Verhogen alleenstaande ouderkop WKB: Vanaf 2015 wordt de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget verhoogd van € 2.800 zoals (oorspronkelijk bedoeld in de Wet hervorming kindregelingen) naar maximaal € 3.050 per jaar.

 • 8. Verlagen afbouwpercentage WKB: Vanaf 2015 wordt het afbouwpercentage in het kindgebonden budget verlaagd van 7,6% naar 6,75%.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 10 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

251.967

238.839

231.674

234.055

236.446

236.446

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 803

– 6.000

– 15.288

– 24.415

– 29.161

– 29.161

             

Nieuwe mutaties

           

1. Uitvoering

– 12.256

3.231

15.095

17.447

16.397

14.697

2. Restituties

1.900

         

3.Verhogen alleenstaande ouderkop

3

886

5.885

9.254

10.606

11.063

4.Verlagen afbouwpercentage

2

633

4.197

6.529

7.312

7.523

             

Stand ontwerpbegroting 2015

240.813

237.589

241.563

242.870

241.600

240.568

 • 1. De onder punt 6 bij de uitgaven genoemde mutatie heeft ook consequenties voor de ontvangsten.

 • 2. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen TOG, TOG+ en WKB in 2013.

 • 3. De onder punt 7 bij de uitgaven genoemde mutatie heeft ook consequenties voor de ontvangsten.

 • 4. De onder punt 8 bij de uitgaven genoemde mutatie heeft ook consequenties voor de ontvangsten.

B.1.3.11 Uitvoeringskosten

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 11 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

481.338

451.982

381.384

359.293

341.551

345.195

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 40.832

21.387

24.028

– 6.207

– 12.174

– 12.992

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

4.041

3.793

3.197

3.012

2.862

2.893

2. Overboekingen met departementen

100

 

– 1.735

– 6.535

– 6.535

– 6.535

3. Volume prognoses div. regelingen SVB

 

– 851

– 810

– 746

– 671

– 520

4. Kasschuiven

– 20.606

– 15.194

1.700

7.100

24.900

2.100

5. Budgettair neutrale herschikkingen

2.357

613

1.700

2.940

2.700

2.700

6. Verhoging normbedrag AIO

150

400

400

400

400

400

7. Uitvoeringskosten P-wet

5.000

         

8. Nadere afrekeningen 2013

9.531

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

441.079

462.130

409.864

359.257

353.033

333.241

 • 1. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Naar VenJ zijn bijdragen overgeboekt in verband met de clustering van de rijksincasso en voor kosten van de Raad voor de Rechtspraak in het kader van de WWZ. Van EZ is een bijdrage in de uitvoeringskosten van Aldel ontvangen.

 • 3. De raming is bijgesteld voor veranderde volumeprognoses van diverse regelingen.

 • 4. Er zijn drie kasschuiven verwerkt, in verband met incidentele uitvoeringskosten P-wet en kindregelingen, de uitvoeringskosten bij de herbeoordeling van Wajongers en bij de uitvoeringskosten van de regeling 50+ werkt.

 • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van incidentele uitvoeringskosten kindregelingen en herbeoordeling van Wajongers.

 • 6. Extra uitvoeringskosten als gevolg van aanpassing berekeningswijze AIO-norm.

 • 7. Overboeking uitvoeringskosten Participatiewet die gereserveerd stonden op artikel 99 nominaal en onvoorzien.

 • 8. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Deze nabetalingen hebben betrekking op de uitvoeringskosten Wajong en re-integratie Wajong.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 11 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Afrekening 2013

6.318

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

6.318

0

0

0

0

0

 • 1. Uit de afrekening 2013 blijkt dat er teveel voorschot is betaald voor uitvoeringskosten aan de SVB. Dit leidt tot een ontvangst in 2014.

Uitgaven premiegefinancierd artikel 11 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014 uitvoeringskosten

1.686.736

1.589.517

1.553.397

1.474.216

1.440.201

1.432.594

             

Mutaties:

           

1. Uitvoering

500

– 11.760

– 10.498

– 13.797

– 14.700

– 7.587

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

16.781

4.609

5.121

4.851

4.855

4.936

3. Macro mutaties

 

– 114.021

– 106.386

– 77.606

– 63.555

– 53.883

4. Business cases

26.300

25.400

24.500

24.500

   

5. Overige mutaties

1.119

2.752

3.378

155

– 1.207

– 7.224

6. Kasschuif

– 20.000

20.000

       

7. Passende arbeid

 

10.000

10.000

10.000

10.000

 

8. WWZ

– 900

2.100

26.100

– 7.300

7.700

5.500

9. Raad van rechtspraak

 

– 260

– 7.970

– 5.000

– 5.000

– 5.000

10. Gewenningsbijdrage

 

17.300

       
             

Stand ontwerpbegroting 2015 uitvoeringskosten

1.710.536

1.543.137

1.492.642

1.407.519

1.378.294

1.369.336

             

Stand ontwerpbegroting 2014 nominaal

21.058

34.433

50.898

63.091

77.691

102.168

             

Mutaties:

           

11. Bijstellingen grondslag en indexatiepercentage

– 4.277

– 16.736

– 16.756

– 16.177

– 16.475

– 26.002

12. Overhevelen loon-en prijsbijstelling 2014

– 16.781

– 4.609

– 5.121

– 4.851

– 4.855

– 4.936

Stand ontwerpbegroting 2015 nominaal

0

13.088

29.021

42.063

56.361

71.230

             

Stand ontwerpbegroting 2015 totaal

1.710.536

1.556.225

1.521.663

1.449.582

1.434.655

1.440.566

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van volumeontwikkelingen van de verschillende regelingen die worden uitgevoerd door het UWV en de SVB.

 • 2. De loon- en prijsbijstelling 2014 is overgeheveld om de uitvoeringskosten op prijspeil 2014 te brengen. De sterke daling in 2015 wordt verklaard doordat in de begrotingsafspraken 2014 de premiegefinancierde loon- en prijsbijstelling 2014 voor UWV en SVB vanaf het jaar 2015 is ingehouden.

 • 3. De raming is aangepast aan de ontwikkelingen in de werkloosheid.

 • 4. Uitvoeringskosten van UWV in het kader van de business cases «intensivering toezicht in het sociale zekerheidsdomein».

 • 5. Diverse overige mutaties.

 • 6. Deze kasschuif is een correctie op een eerder verwerkte kasschuif.

 • 7. Betreft de maatregel intensivering handhaving passende arbeid voor WW-ers uit de Begrotingsafspraken 2014. Tegenover deze extra uitvoeringskosten WW staat een even zo grote besparing op de uitkeringslasten WW.

 • 8. Uitvoeringskosten in het kader van de Wet Werk en Zekerheid.

 • 9. Kosten voor de Raad van Rechtspraak met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid.

 • 10. Uit de evaluatie van de gewenningsbijdrage 2013 is 2014 is gebleken dat de groep mensen die niet in staat is om de e-dienstverlening te gebruiken of die ondersteuning nodig heeft bij het gebruik hiervan, nog steeds substantieel is. Deze groep heeft face to face ondersteuning nodig om niet verstoken te raken van de dienstverlening van het Werkbedrijf.

 • 11. Nominaal effect van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers.

 • 12. Zie 2.

B.1.3.12 Rijksbijdragen

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 12 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

11.102.706

14.740.563

14.986.767

15.293.847

15.633.211

15.877.861

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

235.580

329.642

348.837

366.974

387.468

410.342

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Nadere afrekeningen 2013

8.334

         

2. LPO 2014

156

138

132

129

124

122

3. Macro

6.131

– 1.118.180

– 994.768

– 554.540

– 700.599

– 781.143

             

Stand ontwerpbegroting 2015

11.352.907

13.952.163

14.340.968

15.106.410

15.320.204

15.507.182

 • 1. Begrotingsgefinancierde rijksbijdragen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Deze nabetalingen over 2013 hebben betrekking op de rijksbijdragen tegemoetkoming arbeidsongeschikten en zwangere zelfstandigen (zie ook ontvangsten).

 • 2. Uitdeling loon- en prijsontwikkeling 2014

 • 3. Verwerking van afstel van de huishoudentoeslag op de rijksbijdrage Ouderdomsfonds en bijstelling op basis van macro informatie van het CPB.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 12 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

169

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

169

0

0

0

0

0

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake de rijksbijdrage zwangere zelfstandigen.

B.1.3.13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 13 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

121.521

117.036

115.766

118.321

109.296

109.296

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.271

6.000

6.000

3.000

3.000

2.000

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Correctie kasschuif frictiekosten Forum

2.000

– 1.000

– 1.000

     

2. Loon- en prijsbijstelling 2014

1.247

1.230

1.241

1.263

1.262

1.262

3. Overboekingen met departementen

– 185

– 100

– 100

     

4. Budgettair neutrale herschikkingen

75

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

126.929

123.166

121.907

122.584

113.558

112.558

 • 1. In verband met de beëindiging van de subsidierelatie met Forum per 1 januari 2015 is de eerder in 2014 verwerkte kasschuif teruggedraaid. De middelen worden nu ingezet om de kosten in verband met de afbouw van Forum en voor het herschikken van de kennisfunctie op te vangen.

 • 2. De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 3. Naar VenJ en WR zijn bijdragen overgeboekt voor de aanpak uitbuiting van Roma-kinderen en het project Children Zone.

 • 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 13 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.425

4.425

5.240

6.870

8.500

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Uitvoering

– 1.625

– 3.425

– 4.440

– 6.270

– 8.300

 
             

Stand ontwerpbegroting 2015

2.800

1.000

800

600

200

0

 • 1. De raming van de ontvangsten was nog gebaseerd op het leenstelsel zoals dat gold voor 1 januari 2013 en dat inmiddels vervangen is. Terugbetalingen op deze leningen nemen daardoor in aantal af. Ook vinden geen verrekeningen meer plaats op grond van het inburgeringsstelsel van voor 2013. De raming is daarvoor aangepast.

B.1.3.96 Apparaat

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 96 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

285.829

232.339

224.363

218.596

212.869

212.869

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

-25.095

44.649

6.013

6.513

4.713

4.713

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2014

1.534

1.016

620

641

546

588

2. Overboekingen met departementen

758

– 737

– 1.281

– 1.259

– 1.246

– 1.246

3. Budgettair neutrale herschikkingen

1.879

3.255

2.301

2.286

2.245

2.245

4. Voordelig saldo IWI

2.210

344

224

145

132

130

5. Spekmangelden

– 3.900

– 3.900

– 3.900

– 3.900

– 3.900

– 3.900

6. Kasschuiven

– 1.525

775

0

500

250

0

             

Stand ontwerpbegroting 2015

261.690

277.741

228.340

223.522

215.609

215.399

 • 1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2014.

 • 2. Van OCW en VWS zijn bijdragen ontvangen in de exploitatiekosten van het gezamenlijke Leer en Ontwikkelplein en van VWS is een bijdrage ontvangen in de ICT-kosten van de Resident. Naar WR is een extra bijdrage aan de ICBR overgeboekt en naar VWS een restitutie op het project Samen Huisvesten. Ten slotte is naar BZK de bijdrage aan P-direkt (basis en maatwerk) verwerkt en is van BZK een restitutie op de huisvestingstaakstelling ontvangen.

 • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW.

 • 4. De baten-lastendienst IWI is per 1 januari 2014 opgeheven. Er resteren meerjarige verplichtingen in verband met een reorganisatievoorziening en wachtgeldbetalingen van voormalige IWI-medewerkers. Deze verplichtingen worden overgenomen door SZW. Het positieve saldo van IWI dat in 2014 is ontvangen (zie ontvangsten artikel 98), wordt hiervoor deels ingezet.

 • 5. De aan het amendement Spekman42 gekoppelde uitgaven en ontvangsten worden structureel uitgeboekt (zie ontvangsten artikel 1).

 • 6. Er vinden vier kasschuiven plaats op artikel 96. De eerste heeft betrekking op het personeelsbudget voor schijnconstructies waarvan een deel niet in 2014 maar in 2015 benodigd is. De tweede op de middelen Van Werk Naar Werk. Door de kasschuif sluiten de beschikbare middelen beter aan op de behoefte. De derde op huisvesting. In de bouw van het regiokantoor Utrecht is vertraging opgetreden. De vierde heeft betrekking op een herschikking van de middelen bestemd voor de verhuizing naar het nieuwe kantoorgebouw de Resident.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 96 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

113

         
             

Nieuwe mutaties:

           

1. Bijdrage P-direkt AGSZW

 

73

73

73

72

72

             

Stand ontwerpbegroting 2015

3.613

3.573

3.573

3.573

3.572

3.572

 • 1. Er is besloten tot een centrale bekostiging van P-direkt. In verband hiermee wordt de totale bijdrage (inclusief AGSZW) aan P-direkt naar BZK overgeboekt. Het doorbelaste aandeel aan het AGSZW wordt op de ontvangsten verantwoord.

B.1.3.97 Aflopende regelingen

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 97 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Restituties

1

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

1

0

0

0

0

0

 • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen loonkostensubsidies.

B.1.3.98 Algemeen

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 98 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

48.804

44.081

40.887

43.869

43.869

43.869

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 1.725

193

183

208

218

218

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Overboekingen met departementen

200

         

2. Budgettair neutrale herschikkingen

– 2.960

2.052

4.375

– 1.525

– 1.725

3.475

3. Kasschuif sectorplannen

– 2.000

 

2.000

     
             

Stand ontwerpbegroting 2015

42.319

46.326

47.445

42.552

42.362

47.562

 • 1. Van BZK zijn bijdragen ontvangen in de kosten van een onderzoek naar de BBP-ramingen Saba en St. Eustatius en voor een huishoudenstatistiek Caribisch Nederland.

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW.

 • 3. Deze kasschuif van de uitvoeringskosten sluit aan bij de kasschuif sectorplannen op artikel 2.

Ontvangsten begrotingsgefinancierd artikel 98 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Batig saldo IWI

3.947

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

3.947

0

0

0

0

0

 • 1. De financiële afwikkeling van IWI heeft een batig saldo opgeleverd.

B.1.3.99 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven begrotingsgefinancierd artikel 99 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

181.517

213.538

221.912

220.199

218.633

206.966

Mutatie nota van wijziging

– 100.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 15.769

– 16.387

– 3.559

4.195

29.873

49.133

             

Nieuwe mutaties:

           

1. Uitdelen LPO naar begrotingsartikelen

– 23.086

– 21.507

– 19.567

– 18.517

– 17.545

– 17.130

2. Dekking partnertoeslag en kostendelersnorm AOW

– 26.711

– 13.348

– 42.112

– 16.711

– 16.711

 

3. Pensioenakkoord zzp

 

5.500

10.500

13.000

15.000

18.000

4. Overboekingen naar Gemeentefonds

 

– 23.000

– 42.000

– 62.000

– 75.000

– 83.000

5. Diverse reserveringen en dekkingen

– 6.901

– 37.524

– 13.400

3.200

3.200

3.200

6. Kasschuiven

– 8.555

– 10.756

9.133

3.569

9.304

– 2.696

7. Aanvullende loonbijstelling

11.606

9.343

7.887

5.976

3.930

1.748

8. Dekking AIO-norm

 

– 16.476

– 16.569

– 16.422

– 16.090

– 15.323

9. HHT compensatie lage inkomens

 

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

10. Overboeking met departementen

– 7.175

         
             

Stand ontwerpbegroting 2015

4.926

19.383

42.225

66.489

84.594

90.898

 • 1. Toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2014 naar de begrotingsartikelen om de uitkeringslasten en uitvoeringskosten op prijspeil 2014 te brengen.

 • 2. Dit betreft de inzet van vrijvallende reserveringen op het artikel nominaal en onvoorzien ter dekking van het met één jaar uitstellen van de kostendelersnorm in de AOW en het intrekken van het wetsvoorstel AOW-partnertoeslag.

 • 3. Reservering van de uitvoeringskosten die gepaard gaan met de invoering van een pensioenregeling voor zzp’ers.

 • 4. Overboekingen naar het Gemeentefonds in het kader van de Participatiewet voor uitvoeringskosten en de individuele studietoeslag.

 • 5. Diverse reserveringen en dekkingen binnen de begroting van SZW.

 • 6. Diverse kasschuiven.

 • 7. Een correctie op de eerder door Financiën overgeboekte loon- en prijsbijstelling 2014.

 • 8. Dekking aanpassing berekeningswijze AIO-norm.

 • 9. In de dekkingsplaat bij het besparingsverlies als gevolg van het niet invoeren van de huidhoudentoeslag is € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor compensatie lage inkomens. Hiervan wordt € 16 miljoen ingezet voor de aanpassing van de berekeningswijze AIO-norm (zie regel 8).

 • 10. De eerder door OCW overgeboekte compensatie voor het afschaffen van de partnertoeslag in de studiefinanciering (weglek naar de bijstand) is pas nodig vanaf 2016. Het bedrag 2014 wordt teruggeboekt vanaf dit artikel en het bedrag 2015 vanaf artikel 2.

Huishoudentoeslag

Het kabinet heeft besloten de huishoudentoeslag af te stellen. Door dit afstel is de overboeking van de ouderenkorting naar de begroting van SZW en de omzetting in een ouderencomponent komen te vervallen. De uitgaven op de SZW-begroting zijn daardoor met ongeveer € 2,5 miljard neerwaarts aangepast. De besparing van € 799 miljoen in 2015 oplopend tot € 1,3 miljard in 2017 is alternatief ingevuld. Deze alternatieve invulling is in onderstaande tabel weergegeven.

Afstel huishoudentoeslag en alternatieve invulling van de besparingen (x € 1 miljoen, prijzen 2013)
 

2014

2015

2016

2017

Afstel huishoudentoeslag (hht)

       

Terugboeking ouderenkorting naar lastenkader

 

– 3.110

– 3.230

– 3.350

Omzetting naar ouderencomponent hht vervalt

– 279

784

787

789

Boeking SZW begroting

– 279

– 2.326

– 2.443

– 2.561

     

Alternatieve invulling besparing hht

     

Afschaffen MKOB

 

– 990

– 1.002

– 1.016

Reservering ondersteuning lage inkomens

 

30

30

30

Regeling inkomensondersteuning AOW

 

905

905

917

Verhoging maximum zorgtoeslag 1

 

275

 

Steilere afbouw zorgtoeslag1

 

– 400

– 409

– 416

Doorwerking naar Gemeente- en Provinciefonds1

– 160

– 160

– 160

Vrijval levensloop

 

– 30

   

Onderuitputting RDA

 

– 150

   

Vrijval kaseffect hht

 

– 279

– 11

– 11

Verlaging ouderenkorting

   

– 195

– 195

Verhogen verlaagd IAB-tarief in de ZVW

   

– 275

– 275

Afschaffing ouderentoeslag box 3

   

– 190

– 190

Totaal

 

– 799

– 1.307

– 1.316

1

Voorstel maakte ook onderdeel uit van de oorspronkelijke invulling.

Toelichting alternatieve invulling besparing:

 • De MKOB wordt afgeschaft conform het oorspronkelijke voorstel.

 • Er is 30 miljoen gereserveerd voor de koopkrachtondersteuning van lage inkomens 43.

 • Er komt een Regeling Inkomensondersteuning AOW. Deze is afhankelijk van de AOW-opbouw 44.

 • De maximale zorgtoeslag wordt incidenteel verhoogd met circa € 45 per persoon.

 • Het afbouwpercentage van de zorgtoeslag wordt verhoogd naar 13,4%. Dit resulteert in een besparing van € 416 miljoen.

 • Het afschaffen van de MKOB leidt tot een structurele besparing van € 160 miljoen op de uitgaven aan het Gemeentefonds/Provinciefonds.

 • Deelnemers kunnen kiezen hun levenslooptegoed vervroegd uit te laten keren tegen 80% van het voor hen geldende tarief.

 • Van de onderuitputting op de uitgaven voor Research & Development Aftrek (RDA) in 2012 en 2013 wordt € 150 miljoen ingezet voor dekking van de huishoudentoeslag in 2015.

 • De huishoudentoeslag zou net als de andere toeslagen een maand van te voren worden uitgekeerd. Dit kaseffect vervalt.

 • De ouderenkorting wordt voor alle ouderen verlaagd met circa € 80.

 • Het verschil in de percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (IAB) tussen premieplichtigen met een werkgeversrelatie en premieplichtigen zonder werkgeversrelatie wordt verkleind tot 1,25%. De extra kosten voor gepensioneerden bedragen € 275 miljoen.

 • Vanaf 2016 wordt de extra vrijstelling voor ouderen in box 3 (ouderentoeslag) afgeschaft. Dit levert een besparing op van € 190 miljoen, waarvan circa 70% wordt behaald via hogere belastingen. De maatregel heeft daarnaast een doorwerking op de huurtoeslag van € 22 miljoen en op de zorgtoeslag van € 34 miljoen.

40

De rijksbijdragen worden verantwoord op artikel 12 van deze begroting.

41

Tweede Kamer. 32 123 XV. nr. 53.

42

Tweede Kamer. 32 123 XV. nr. 53.

43

Tweede Kamer, 29 389 nr. 74.

44

Tweede Kamer, 29 389 nr. 74.

Licence