Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 MOTIES EN TOEZEGGINGEN

B.5.1 Afgehandelde moties

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2005–2006

ID 1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

188

Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 XV, nr. 63

Motie-Van de Sande c.s. over het niet meer van toepassing verklaren van fictieve dienstbetrekking op stagiairs en een vrijgestelde stagevergoeding invoeren. En dit vervolgens concreet uitwerken en implementeren

Afgehandeld met brief Staatssecretaris van Financiën, d.d. 29-04-2009, (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 834, nr. 2)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2009–2010

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

420

Kamerstukken II, 2009–2010, 26 834, nr. 26

Motie-Weekers over bestuurlijk overleg betreffende de grensarbeidersproblematiek

Op 13-06-2014 is over de grensarbeiderproblematiek gerapporteerd aan de Tweede Kamer middels de reactie op het advies wegnemen belemmeringen grensoverschrijdende arbeid (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 851, nr. 6)

De Tweede Kamer wordt over de resultaten van periodiek bestuurlijke overleg over de grensarbeidproblematiek binnen Nederland en met de buurlanden tweejaarlijks geïnformeerd via de voortgangsrapportage grensoverschrijdende samenwerking (GROS) van BZK en jaarlijks via het jaarverslag van het Secretariaat-Generaal van de Benelux, thema grensarbeid, waarmee de motie is afgedaan

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2010–2011

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

507

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 88

Motie-Van Hijum/Van den Besselaar over samenwonen van bloedverwanten eerste graad

Afgehandeld met de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel WWB-maatregelen (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 6)

517

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 716, nr. 4

Motie-Hamer/Vermeij over een hybride uitvoering Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2013, (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 716, nr. 16)

598

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 39

Motie-Dibi over aanpassing van de Remigratiewet (beperking doelgroep tot eerste generatie)

Afgehandeld met de aanvaarding van de wetswijziging Remigratiewet op 10-07-2013 (Heroverweging remigratiewet) (Staatsblad 2013, nr. 331)

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2011–2012

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

549

Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 22

Motie-Ulenbelt over arbeidsomstandigheden van zzp-ers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2011 Reactie Motie Ulenbelt zzp-ers

(Kamerstukken II, 2011–2012, 25 883, nr. 203)

553

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 161

Motie-Dijkstra/Koşer Kaya over noodzakelijkheid diploma-eis om kwaliteit ouderparticipatiecrèches te waarborgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-12-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 224)

554

Kamerstukken II, 2011–2012, 24 525, nr. 223

Motie-Van Hijum/Spekman over armoede onder gezinnen met kinderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2013 «Europees Sociaal Fonds 2014–2020» (Kamerstukken II, 2012–2013, 26 642, nr. 124)

559

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 77

Gewijzigde motie-Omtzigt over vereenvoudiging van de Pensioenwet (32 043, nr. 89)

Afgehandeld met indiening van het wetsvoorstel wijziging Pensioenwet i.v.m. het Financieel Toetsingskader (Kamerstukken II 2013–2014, 33 972, nrs 1–3)

570

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 043, nr. 96

Motie-Schouten/Vermeij over verhoogde pensioenuitkering bij meevallende resultaten

Afgehandeld met indiening van het wetsvoorstel Financieel toetsingskader bij Tweede Kamer op 25-06-2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 972, nrs. 1–3)

574

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929, nr. 18

Motie-Azmani/Sterk over het opstellen van een uitvoeringsprotocol

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-10-2013 (Kamerstukken II 2013–2014, 17 050, nr. 439)

579

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 680, nr. 24

Gewijzigde motie-Van den Besselaar over malifide uitzendbureaus

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-09-2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 17 050, nr. 419)

581

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 179

Motie-Gerbrands/De Mos over integratie van kinderopvangcentra bij sportclubs

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 224)

594

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 290 J

Motie-Noten (PvdA) c.s. over bevordering dat de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk zal zijn aan de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar

Afgehandeld bij behandeling Wet Werk en Zekerheid (33 818) en aangenomen door de EK op 10-06-2014. Het einde van rechtswege (waar de motie over spreekt) is komen te vervallen (mede n.a.v. advies Raad van State), en vervangen door opzegging zonder preventieve toets wegens het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd

595

Kamerstukken II, 2011–2012, 26 956, nr. 135

Motie-Paulus Jansen over de resterende gebouwen met spuitasbest

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 26 956, nr. 135)

603

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 VII, nr. 83

Motie-Van Dam/Sterk over overleg met het Landelijk Overleg Minderheden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2012 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 297, nr. 6)

604

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 VII, nr. 88

Motie-Karabulut over taaltrajecten op de werkvloer

Afgehandeld met brief over de ESF aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 26 642, nr. 124). Een brief over de sectorplannen is op 19-06-2013 verstuurd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 53)

612

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 400 XV, nr. 42

Motie-Heerma/Van Weyenberg over monitoring van cumulatie-effecten

In de begroting SZW 2014 is een stapelingsmonitor opgenomen (paragraaf B.4.4, pagina 140). Met deze stapelingsmonitor is de cumulatie binnen huishoudens in beeld gebracht van wijzigingen in voorzieningen zoals AWBZ en Wmo in de Kabinetsperiode (Kamerstukken II, 33 750 XV)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

597

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 327, nr. 12

Motie-Heerma over maatwerk bij calamiteitenregeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer n.a.v. sociaal akkoord waarin melding is gemaakt van de afspraak met sociale partners dat de eigen risico periode bij het niet kunnen werken als gevolg van de vorst wordt gesteld op 3 weken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 15)

601

Kamerstukken II, 2012–2013, 31 322, nr. 196

Motie-Van Vliet over een verklaring omtrent gedrag in de sector kinderopvang

Afgehandeld met de invoering van de Wijzigingswet Kinderopvang 2014 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538) die op 01-07-2013 in werking is getreden

606

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 37

Motie-Ortega-Martijn over criteria voor verwijtbaar gedrag

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-09-2013, (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 824, nr. 34)

610

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400-XV, nr. 39

Motie-Hamer/Nieuwenhuizen-Wijbenga inzake het verzoek de regering, met de sector in gesprek te gaan over de gevolgen van de vraaguitval en te onderzoeken of en hoe er tot structurele oplossingen kan worden gekomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2013 (Kamerstukken 2013–2014, 31 322, nr. 220)

615

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400-XV, nr. 56

Motie-Voortman c.s. over scholingsmogelijkheden voor flexwerkers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-04-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 15)

620

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 817, nr. 109

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over versterking van de positie van cliëntenraden

Dit loopt mee in de nota van wijziging Participatiewet. Brief aan Tweede Kamer d.d. 06-12-2013, (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 107)

621

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 817, nr. 110

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over benutting van een eventuele extra bezuinigingsopbrengst voor extra beschutte werkplekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Participatiewet en quotum: toezeggingen» d.d. 02-12-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 65)

622

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 817, nr. 117

Gewijzigde motie-Heerma c.s. over verschillen tussen de regio's

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Invoeringswet Wet werken naar vermogen» d.d. 29-11-2013 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 161, nr. 107)

623

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 817, nr. 119

Motie-Heerma c.s. over samenhang tussen het wetsvoorstel Participatiewet en de quotumregeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Participatiewet en quotum: toezeggingen» d.d. 02-12-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 65)

624

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 817, nr. 120

Motie-Kerstens/Van Weyenberg over monitoring in het kader van de Participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Participatiewet en quotum: toezeggingen» d.d. 02-12-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 65)

625

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 817, nr. 121

Motie-Dijkgraaf c.s. over laaggeschoolde arbeid door arbeidsbeperkten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Participatiewet en quotum: toezeggingen» d.d. 02-12-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 65)

626

Kamerstukken II, 2012–2013, 24 515, nr. 248

Motie-Schouten/Karabulut over sneller oppakken van het schuldhulptraject

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2013 Verzamelbrief 2013–2 (Kamerstukken II, 2012–2013, 2013D30518

629

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 163, nr. 30

Motie-Vermeij/Van Weyenberg over het niet intrekken van de voorschotregeling

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-09-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 163, nr. 36)

633

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 11

Motie-Krol over een Ambassadeur of taskforce Aanpak Werkloosheid Oudere Werknemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-04-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 15) en de brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 53)

634

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 158

Motie-Vermeij/Lodders over voor 1 juli 2013 duidelijkheid geven over het overgangsjaar 2014 inzake Nederlandse pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2013. (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 168) Wetsvoorstel Financieel Toetsingskader ingediend 25-06-2014

635

Kamerstukken II 2012–2013, 32 824, nr. 16

Gewijzigde motie-Yücel over toetsing van het initiatiefwetsvoorstel Dijsselbloem c.s. over burgerschapsvorming

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2013, (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750, nr. 80)

637

Kamerstukken II, 2012–2013, 30 950, nr. 55

Motie-Van Weyenberg c.s. over evaluatie van het homoacceptatie-programma voor migranten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 824, nr. 47)

638

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XV, nr. 93

Motie-Azmani/Yücel over geen dubbele kinderbijslag voor kinderen op een moskee-internaat

Motie is afgedaan door tweede nota van wijziging op Wetsvoorstel kindregelingen (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 716, nr.10)

644

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 24

Motie-Slob over effecten tussen de verschillende generaties

Afgehandeld met wetten van 02-06-2014, Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Staatsblad 196) en Wet tot wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Staatsblad 197)

646

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 22

Gewijzigde motie-Krol over een actuariële berekening waaruit de effecten voor de verschillende generaties blijken

Loopt mee in wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet i.v.m. de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) – (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 610, nr 1–3)

647

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 451

Motie-Karabulut over gemeenten ondersteuning te laten bieden aan mensen met een beperking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Participatiewet en quotum: toezeggingen» d.d. 02-12-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 65)

648

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 407, nr. 166

Motie-Azmani/Hamer over toetsing bij de IND voorafgaand aan het toekennen van een bijstandsuitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 29 407, nr. 172)

649

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 454

Motie-Van Ojik over toetsing van het voorliggende bezuinigingspakket

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-06-2013, Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 459)

650

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 456

Motie-Van Weyenberg/ Schouten over jongeren in de bijstand

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-11-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 488)

651

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 455

Motie-Heerma/Hamer over het inzichtelijker maken van de «total cost of ownership»

Afgedaan met brief aan Tweede Kamer d.d. 10-09-2013, Kamerstukken II, 2012–2013, aanhangselnummer 3202

652

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 457

Motie-Hamer/Van Weyenberg over bijzondere aandacht voor jongeren met een niet-westerse achtergrond

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-04-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 513)

653

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 458

Motie-Schouten c.s. over de toepassing van proefplaatsingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-09-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 475)

654

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 162

Motie-Omtzigt/Krol over verzoek in het besluit over het beloningsbeleid van pensioenfondsen op te nemen dat het beloningsbeleid, ook wanneer sprake is van uitbesteding, openbaar moet zijn

Afgehandeld met publicatie AMvB d.d. 30-07-2013 over beloningsbeleid en enige andere onderwerpen (Stb. 329)

656

Kamerstukken II, 2012–2013, 24 515, nr. 263

Motie-Schouten/Kuzu over de besteding van middelen voor de armoedebestrijding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Werken aan een effectieve armoede- en schuldenaanpak» d.d. 25-11-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 269)

658

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 182, nr. 40

Motie-Van Weyenberg over toetsing vergroting kennis van bestuurders met voorschrift door DNB

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-10-2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 182, nr. 53)

739

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 451

Motie-Karabulut overwegende dat volgens de Inspectie SZW gemeenten er slechts in beperkte mate in slagen om uitkeringsgerichtigden die begeleiding nodig hebben passend werk te bieden

Met het aannemen van de Participatiewet in de Tweede en Eerste Kamer en de ruimte daarin aan gemeenten wordt geboden om uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden wordt de inwerkingtreding van deze wet per 01-01-2015 deze motie als afgedaan beschouwd

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

668

Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 446

Motie-Kerstens c.s. over de evaluatie van het certificeringssysteem van uitzendbureaus

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-05-2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 17 050, nr. 473)

669

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 16

Motie-Karabulut/Van Weyenberg over verbeteren klachtenprocedure arbeidsdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

672

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 55

Gewijzigde motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/ Van Weyenberg over duurzame inzetbaarheid bij werknemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 549)

673

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 27

Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Heerma over werkgelegenheidsbevorderende initiatieven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Voortgang sectorplannen« d.d. 29-05-2014, Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 69)

675

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 36

Motie-Hamer over aandacht voor flexwerkers in het actieplan voor psychosociale arbeidsbelasting

Is meegenomen in de behandeling van het actieplan Psychosociale Arbeidsbelasting

(Kamerstukken II, 2013–2014, 25 883, nr. 227)

677

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 38

Motie-Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-01-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 162, nr. 9)

678

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 39

Motie-Van Weyenberg c.s. over geen maximumtermijn van drie jaar voor jobcoaching in de Wajong

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Invoeringswet Participatiewet» d.d. 03-02-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 116)

679

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 40

Motie-Van Weyenberg c.s. over regulier onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

680

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 41

Motie-Van Weyenberg c.s. over ruimte voor maatwerk bij gemeenten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Invoeringswet Participatiewet» d.d. 03-02-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 116)

685

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 54

Motie-Klein over specifiek beleid voor oudere werklozen in de bijstand

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Reactie onderzoek UWV» Na de WW aan het werk. Rapportage over 2012» d.d. 15-01-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 501)

686

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 185

Motie-Lodders over meer flexibiliteit bij de aankoop van het pensioen

Afgehandeld met brief d.d. 15-07-2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 32 043, nr. 221)

689

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 274

Gewijzigde motie-Schouten over de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Toezeggingen armoede- en schuldenbeleid» d.d. 25-04-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 281)

690

Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 493

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het niet uitsluiten van zzp'ers in cao's

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 549)

691

Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 494

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het niet benadelen van niet-vakbondsleden in cao's

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 549)

702

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 46

Nader gewijzigde motie-Pieter Heerma over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het MKB

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer, Invulling toezegging werkgelegenheidsontwikkeling MKB, d.d. 30-06-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 544)

706

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 160

Motie-Voortman/Karabulut over toetsing van de Participatiewet aan het VN Verdrag Handicap

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loon-dispensatie» d.d. 10-04-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 190)

713

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 177

Motie-Schouten c.s. over verdeelsystematiek voor het i-deel van het budget van gemeenten

Afgehandeld met de brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-05-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 30 545, nr. 137).

714

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 179

Motie-Kerstens c.s. over het meewegen van het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarktbeleid bij het vaststellen van de verdeelmodellen

Afgehandeld met brief aan de Kamer d.d. 15-05-2014 « verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget vanaf 2015» (Kamerstukken II, 2013–2014, 30 545, nr. 137)

724

Kamerstukken II, 2013–2014, 26 448, nr. 513

Motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over aanscherpen van de autorisatie-eisen voor Suwinet

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2014 (Kamerstukken II, 26 448, nr. 516)

B.5.2 Lopende moties

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2008–2009

ID 1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

371

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XV, nr. 38

Motie-Ortega-Martijn/Van Hijum over tegengaan van belemmeringen om na het 65e jaar door te werken

Wordt meegenomen bij wetsvoorstel doorwerken na de AOW-leeftijd.

Planning: Wetsvoorstel naar Tweede Kamer in het 4e kwartaal 2014

372

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij re-ïntegratie van nabestaanden

De Tweede Kamer wordt in het

2e kwartaal 2015 geïnformeerd

394

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 780, nr. 34

Motie-Ortega-Martijn c.s. over verruimen van de criteria voor zelfstandigenaftrek voor Wajong'ers

Er loopt op dit moment een IBO zzp waarin de behandeling van ondernemers (ook de zelfstandigenaftrek) aan de orde komt. Planning is dat dit rapport aan het einde van dit jaar is afgerond. Daarnaast vindt door EZ een evaluatie over de uitvoering van deze regeling plaats, waarvan de resultaten in de loop van de tweede helft van 2014 beschikbaar komen. In de eerste helft van 2015 zal de Kamer over de bevindingen van beide zaken worden geïnformeerd, waarbij ook de afwikkeling van deze motie zal worden betrokken

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2011–2012

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

536

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 43

Motie-Dijkgraaf/Sterk over de uitzondering op de gezinsbijstand

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd middels de begroting 2015. Planning: 3e kwartaal 2014

537

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 37

Motie-Sterk over een regeling voor onvermijdbare kosten voor levensonderhoud

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd middels de begroting 2015. Planning: 3e kwartaal 2014

538

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 45

Motie-Sterk c.s. over een implementatie van de huishoudinkomenstoets in de ICT-systemen

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd middels de begroting 2015. Planning: 3e kwartaal 2014

539

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 701, nr. 18

Motie-Peters/Azmani over integratie van de WWIK in het Bbz

Deze motie wordt bezien in het licht van de vragen over flexibilisering van het Bbz (deeltijdondernemerschap).

Planning: 4e kwartaal 2014

550

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 149

Motie-Van Gent c.s. over het afschaffen van het urencriterium

Motie wordt afgehandeld door de Staatssecretaris van Financiën in de zogeheten «winstboxbrief».

De motie («winstboxbrief») wordt betrokken in de Kabinetsreactie op het advies van de commissie Dijkhuizen. (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750, nr. 25). Met brief van 04-03-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 447, nr. 4) heeft de Staatssecretaris van Financiën uitstel aangevraagd

Planning: 3e kwartaal 2014 na Prinsjesdag

552

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 159

Motie-Van Hijum/Van Gent over facilitering van ouderparticipatiecreches

De motie wordt meegenomen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel over de ouderparticipatiecreches.

Planning: 4e kwartaal 2014

573

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929, nr. 17

Motie-Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van het wetsvoorstel huisbezoek

Het wetsvoorstel Huisbezoeken is in werking getreden op 01-01-2013.

Planning opleveren van onderzoek naar effecten: 4e kwartaal 2016

586

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 241, nr. 14

Motie-Klaver c.s. over begeleiding van zieke werklozen

In het voorjaar heeft UWV een tussenevaluatie opgeleverd. Voor het eind van het jaar levert het UWV een eindevaluatie. Op basis daarvan wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Planning: 4e kwartaal 2014

604

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 VII, nr. 88

Motie-Karabulut over taaltrajecten op de werkvloer

Afgehandeld met brief over de ESF aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 26 642, nr. 124). Een brief over de sectorplannen is op 19-06-2014 verstuurd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 566, nr. 53)

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

605

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 35

Motie-Schouw over prijs en kwaliteit van inburgeringscursussen

Monitoring vindt continu plaats. De Tweede Kamer wordt hierover twee jaar na invoering van de wijzigingen op de Wet inburgering geïnformeerd. (zie ook motie 607).

Planning: december 2015

607

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde wet

Monitoring vindt continu plaats. De Tweede Kamer wordt twee jaar na invoering van de wetswijzigingen op de Wet inburgering (zie ook motie 605) geïnformeerd.

Planning: december 2015

616

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XV, nr. 44

Gewijzigde motie-Heerma/Schouten over meer ruimte voor proportionaliteit bij terugvorderingsbeleid participatiebudget

De Tweede Kamer zal in de loop van deze zomer (voor Prinsjesdag) over de afwikkeling van deze motie worden bericht

628

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 159

Motie-Van Weyenberg over de vraag of aansluiting bij de normen «correct en niet misleidend» uit de Wet op het financieel toezicht mogelijk is voor de wettelijk verplichte informatie-elementen

Loopt mee in wetsvoorstel wijziging Pensioenwet (Pensioencommunicatie).

Planning: Indiening bij Tweede Kamer vóór Prinsjesdag 2014

630

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 824, nr. 15

Motie-Heerma over een aanvulling op de Agenda Integratie gericht op het stimuleren en faciliteren van burgerschap en maatschappelijk initiatief

Voor oktober 2014 is een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang aangekondigd. De nota en de brief zijn in voorbereiding.

636

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 443

Motie-Van Weyenberg over ondernemerschap als onderdeel van aanpak jeugdwerkloosheid

Aandacht voor ondernemerschap is opgenomen in de werkzaamheden van de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Gedurende de periode van het ambassadeurschap zal de Tweede Kamer periodiek geïnformeerd worden. Einde ambassadeurschap: 01-04-2015

641

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538, nr. 14

Motie-Tellegen/Heerma: verzoek om het functioneren van het systeem van continue screening, alsmede van andere maatregelen in navolging van rapport-Gunning na een periode van drie jaar na inwerkingtreding van de Wijzigingswet kinderopvang2013 te evalueren en de Kamer te informeren

Tweede Kamer is met brief van 28-11-2013 geïnformeerd over de stand van zaken c.q. eerste ervaringen rond de continue screening. (Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 224). Evaluatie van het systeem van continue screening als zodanig heeft plaats in 2016

655

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 165

Motie-Van Weyenberg over doorrekenen plan voor hervorming pensioenstelsel van een aantal politieke jongerenorganisaties

Motie wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van toekomstplannen/scenario’s van brede toekomstdiscussie pensioenstelsel.

Planning: 1e kwartaal 2015 Hoofdlijnenbrief naar Tweede Kamer

660

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400, 0

Motie-Strik c.s over de verwachte koopkrachteffecten van de voorstellen voor wetgeving en beleids-maatregelen

Het gaat meegenomen worden in de begrotingsvoorbereiding.

Planning: 4e kwartaal 2014

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

665

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 824, nr. 36

Motie-Yücel over onderzoek naar uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam

Vraag naar medefinanciering IUR vanuit landen van herkomst loopt mee met het WODC onderzoek naar buitenlandse financiering. Dit onderzoek wordt op 01-12-2014 afgerond

670

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 24

Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over vereenvoudiging van het grote aantal inkomensregelingen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2014 geïnformeerd.

671

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 25

Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Hamer over duidelijkheid over het begrip «normale arbeidsduur»

De Stichting van de Arbeid heeft begin juli 2014 haar advies opgeleverd over cao-naleving en handhaving. In reactie op dit advies wordt op de motie ingegaan. Planning: 3e kwartaal 2014, na Prinsjesdag

674

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 35

Motie-Hamer/Kerstens over spelregels om verdringing van reguliere banen tegen te gaan

De Tweede Kamer wordt in oktober 2014 geïnformeerd

676

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 37

Motie-Hamer over bestrijding van armoede onder werkenden

De afwikkeling van deze motie loopt mee in een onderzoek naar de vormgeving van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, waarvan de resultaten in het najaar van 2014 worden verwacht

681

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 42

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen over modernisering van het avv-beleid

Het Kabinet doet hiernaar onderzoek.

Planning afronding: 31-12-2014.

682

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 45

Motie-Schouten c.s. over begeleiding voor nabestaanden

De motie gaat meelopen in het traject psycho-sociale arbeidsbelasting, waarbij gesprekken met de sociale partners plaatsvinden.

Planning: 1e kwartaal 2015

683

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 46

Gewijzigde motie-Schouten c.s. over een kinderbijslagregeling op de BES-eilanden

Varianten zijn schriftelijk gedeeld met de bestuurscolleges Caribisch Nederland met verzoek om reactie uiterlijk 8 augustus 2014

684

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 49

Motie-Klein over een flexibel opneembare AOW

De brief aan de Tweede Kamer is voorzien vóór Prinsjesdag 2014

687

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 271

Motie-Kuzu/Schouten over instrumenten voor bestrijding van armoede onder kinderen

De afwikkeling van deze motie loopt mee in een onderzoek naar de vormgeving van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, waarvan de resultaten in het najaar van 2014 worden verwacht

688

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

Gesprekken met BKR en andere betrokken partijen zijn gaande. Naar verwachting kan de Tweede Kamer hierover in de loop van het najaar van 2014 worden bericht

694

Kamerstukken II, 2013–2014, 28 719, nr. 84

Motie-Potters/Kerstens over voorkomen dat gemeenten onvoldoende re-integratie-inspanningen verrichten

Over de afwikkeling van deze motie zal de Tweede Kamer in de loop van de zomer vóór Prinsjesdag bericht worden

695

Kamerstukken II, 2013–2014, 28 917, nr. 87

Motie-Kerstens/Potters over wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving

In reactie op de motie heeft de Staatssecretaris toegezegd te komen met een agenda over het wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving.

Planning: 3e kwartaal 2014, na Prinsjesdag 2014

696

Kamerstukken II, 2013–2014, 28 719, nr. 88

Motie-Kerstens/Karabulut over het probleem dat uitzendbureau’s bijstandsgerechtigden niet willen inschrijven

Dit wordt besproken met de ABU. De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2014 geïnformeerd, na Prinsjesdag 2014

697

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 801, nr. 48

Motie-Potters/Dijkgraaf over onderzoeken in hoeverre het verzamelinkomen uit de bijstandsuitkering kan worden gemaximeerd tot bijvoorbeeld een modaal inkomen

Bekeken wordt hoe uitvoering aan de motie kan worden gegeven.

Planning: 4e kwartaal 2014

698

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 801, nr. 52

Motie-Heerma/Van Weyenberg over het minimaliseren van de kans op ontwijking van de kostendelersnorm en te onderzoeken hoe het aantal kostendelers gemonitord kan worden

Er zal o.a. met de uitvoerders verkend worden of en welke risico’s er zijn m.b.t. ontwijking van de kostendelersnorm. Tevens wordt de bijstandsuitkeringstatistiek (BUS) aangepast door invoering van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm treedt op 01-01-2015 in werking. De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2014 geïnformeerd

699

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 41

Gewijzigde motie-Voortman/Heerma over het onderzoeken van de mogelijkheden van een meerjarig tweede contract

Uitwerking van deze motie wordt in het 4e kwartaal 2014 (vóór behandeling van de begroting 2015) naar de Tweede Kamer gestuurd

700

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 43

Motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers

Wordt in samenhang bezien met het advies van de Stichting van de Arbeid over driehoeksrelaties. Er is nog geen advies van de Stichting van de Arbeid ontvangen

701

Kamerstukken II, 2013–2014, 38 818, nr. 44

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over de rol van de Ontslagadviescommissie bij het besluit van het UWV

Is verwerkt in de conceptontslagregeling en toelichting daarbij, die nu voor uitvoeringstoets bij UWV ligt. Planning: publicatie najaar 2014

703

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 50

Motie-Klein over de inwerkingtreding van de Wet en werk en zekerheid en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmen

Planning: Wetsvoorstel doorwerken na de AOW-leeftijd naar Tweede Kamer 3e kwartaal, na Prinsjesdag 2014

704

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 186

Gewijzigde motie-Koser Kaya over een Participatiewet

De Tweede Kamer zal voor het einde van 2014 over de uitvoering van deze motie worden geïnformeerd

705

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

De motie verzoekt om aanvullende instrumenten indien blijkt dat het instrumentarium van de Participatiewet tekort zou schieten. Uitvoering van de motie wordt betrokken bij de voorgenomen monitoring en evaluatie van de Participatiewet. De evaluatie is voorzien uiterlijk in 2019, daarvoor vinden tussenrapportages plaats in 2016 en 2018

707

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 168

Motie-Potters/Dijkgraaf over één landelijk aanspreekpunt voor werkgevers om plaatsing van arbeidsbeperkten te bevorderen

De afwikkeling van deze motie wordt meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten

708

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 169

Motie-Potters/Van Weyenberg over inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekenden

De Tweede Kamer zal voor 01-01-2015 over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd

709

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 170

Motie-Potters/Schouten over het mogelijk maken van maatwerk voor werkgevers

De afwikkeling van deze motie wordt meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten

710

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 171

Motie-Potters c.s. over monitoren van de banen voor mensen met een beperking die het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

De afwikkeling van deze motie wordt meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten

711

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 172

Motie-Potters/Heerma over een pilot met een integrale benadering van de Wmo en de Participatiewet

De afwikkeling van deze motie zal plaatsvinden middels een aan de Tweede Kamer te zenden gezamenlijke brief van SZW en VWS

712

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 174

Motie-Van Weyenberg/Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Motie verzoekt om onderzoek naar effectiviteit loondispensatie en loonkostensubsidie uiterlijk drie jaar na invoering Participatiewet

715

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 175

Motie-Heerma over loondispensatie op individuele basis

Reactiebrief inzake motie Heerma en motie-Voortman is op 10-04-2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat betreft de motie-Heerma is een onderzoek toegezegd. Streven is dit in het najaar naar de Tweede Kamer te sturen

716

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 178

Motie-Kerstens over een individueel plan van aanpak

Over de afwikkeling van deze motie voert SZW overleg met de VNG en gemeenten. De Tweede Kamer zal hierover in het najaar worden bericht

717

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 716, nr. 23

Motie-Heerma over een standaard rekenregel bij het vaststellen van kinderalimentatie

Er wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Planning: 3e kwartaal 2014, na Prinsjesdag 2014

718

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 716, nr. 27

Motie-Van Weyenberg/Tellegen over het meer lonend maken van meer uren werken

De motie zal worden meegenomen bij de Kabinetsreactie commissie Van Dijkhuizen.

Planning: Medio september 2014

719

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 45

Motie-Van Weyenberg over ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd

Wordt meegenomen bij wetsvoorstel doorwerken na de AOW-leeftijd. Planning: wetsvoorstel naar de Tweede Kamer na Prinsjesdag 2014

721

Kamerstukken II, 2013–2014, 21 501–20, nr. 874

Motie-Dijkgraaf c.s. over expliciet agenderen van de aanpas van antisemitisme in Europees verband

De motie-Dijkgraaf is opgepakt door BZ. De planning van BZ is om voor augustus een plan van aanpak te hebben, waarop de wijze waarop antisemitisme op de agenda gezet kan worden binnen Europa

722

Kamerstukken II, 2013–2014, 21 501–20, nr. 876

Motie-Klein over ongemoeid laten van de individuele pensioenstelsels- en de regelingen van de individuele lidstaten

Deze motie wordt meegenomen in de kwartaalrapportages over IORP2 aan de Tweede Kamer. Behandeling ECOFIN. Relatie met motie Omtzigt over niet instemmen met gedelegeerde regelgeving, ID 726. Planning: 1e kwartaalrapportage oktober 2014

723

Kamerstukken II, 2013–2014, 26 448, nr. 512

Gewijzigde motie-Schut-Welkzijn/Dijkgraaf over opzegging van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko

Conform de motie worden de onderhandelingen over het

socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko de komende maanden voortgezet. Afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen verzoekt de Tweede Kamer de regering per oktober 2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te zenden om het verdrag met Marokko op te zeggen

726

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 932, nr. 2

Motie-Omtzigt c.s. over niet instemmen met gedelegeerde regelgeving

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd via afzonderlijke rapportages per kwartaal over dit onderwerp

727

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 930 XV, nr. 6

Motie-Heerma c.s. over meer en voldoende informatie per sectorplan

De Tweede Kamer zal in het najaar over een nieuwe stand van zaken m.b.t. de sectorplannen worden geïnformeerd

728

Kamerstukken II, 2013–2104, 29 544, nr. 537

Gewijzigde motie-Kerstens c.s. over monitoren van de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag

In overleg met UWV wordt bekeken hoe dit gemonitord kan worden.

Planning: 4e kwartaal 2016

729

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 284

Motie-Schouten c.s. over respecteren van de beslagvrije voet

De Tweede Kamer zal in het najaar over een nieuwe stand van zaken m.b.t. de beslagvrije voet worden geïnformeerd

730

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 8

Gewijzigde motie-Baay-Timmerman/Omtzigt over monitoren van het gebruik van de tweewoningenregeling

Er wordt een plan van aanpak voor het opzetten van de monitor gemaakt. De Tweede Kamer wordt conform de motie uiterlijk in het 2e kwartaal van 2016 geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor

731

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 13

Motie-Schouten/Ulenbelt over een onderzoek naar de consequenties van de tweewoningenregel in de Anw

De Tweede Kamer wordt over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd vóór de behandeling van de SZW-begroting 2015

732

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 23

Gewijzigde motie-Omtzigt/ Vermeij over een oplossing voor het probleem van het niet samenvallen van verschillende data

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2014 geïnformeerd

733

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 24

Motie-Lodders/Van Weyenberg over waarborgen dat het percentage van 1,875% kan worden gerealiseerd

Reactie op de motie wordt opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer inzake voorhang AMvB netto pensioen. Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 30)

734

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 25

Motie-Lodders over duidelijkheid creëren over de 10% werkgeversbijdrage

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd via aanbiedingsbrief bij AmvB over netto-pensioen vóór Prinsjesdag 2014

735

Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 480

Motie-Van Weyenberg/ Schut-Welkzijn over concrete outcome-doelstellingen voor de aanpak van arbeidsmarktfraude

In het najaar van 2014 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over sturing Inspectie SZW en concrete outcomedoelstellingen

736

Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 481

Gewijzigde Motie-Van Weyenberg over meldingen van de Stichting Normering Arbeid

Inspectie SZW en Belastingdienst zijn met Stichting Normering Arbeid in overleg over de wijze waarop meldingen worden verstrekt en verwerkt. Resultaat uit dit overleg wordt meegenomen in de volgende voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer

737

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 824, nr. 72

Motie-Heerma c.s. over het structureel waarborgen van de waardevolle activiteiten van FORUM binnen andere organisaties

Een tripartite gesprek (SZW, FORUM, Verwey-Jonker) over de borging van de waardevolle activiteiten van FORUM binnen Verwey-Jonker en Movisie wordt gepland nadat er meer zicht is op de te borgen activiteiten en de inrichting van het nieuwe programma

738

Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 476

Motie-Heerma/Van Weyenberg over uitwerking van de criteria voor verwijtbaarheid

De Minister stuurt voor 01-10-2014 een brief aan de Tweede Kamer

B.5.3 Toezeggingen

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 1996–1997

ID 1

Datum/vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief

29-10-1996

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

(Kamerstukken II, 1996–1997,

25 478, nr. 4)

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Er is een samenhang met de klacht van de Nederlandse vakbeweging op grond van ILO-Verdrag 81. Behandeling van deze klacht bij de ILO is voorzien in november 2014. Planning: Naar verwachting is het Kabinetsstandpunt in maart 2015 gereed

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 1997–1998

ID

Datum/vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2306

Evaluatie Pema/WAZ/Wajong/

REA (Kamerstukken II, 1997–1998, 26 282, nr. 2)

Evaluatie uitvoering aanvullende bijstand door SVB. De regering zal de effecten van de overheveling van de uit-voering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers naar de SVB, 5 jaar na inwerkingtreding evalueren. In deze toegezegde evaluatie van de effecten van de overheveling, zal de regering de wijze waarop gemeenten de doelgroep ondersteunen bij de re-integratie en de daarbij benodigde samenwerking tussen SVB en gemeenten betrekken, zodat uiteindelijk een beeld uit de praktijk wordt verkregen (Kamerstukken I, 2009–2010, 32 037, nr. C)

Onderzoek zal worden uitgevoerd, waarna de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. Planning: 4e kwartaal 2014

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2008–2009

ID

Datum/vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2120

03-03-2009

Plenaire behandeling TK wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (passende arbeid)

De Minister zegt toe dat hij het samenstel van regelingen zal evalueren. Het tijdstip van die evaluatie wet verbetering kansen langdurig werklozen wordt nader bezien in verband met de economische omstandigheden

De Minister heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat hij het samenstel van regelingen die voortkomen uit de wet verbetering kansen langdurige werklozen zal evalueren. De Minister heeft in de Eerste Kamer toegezegd – n.a.v. een vraag van het lid Strik – dat het risico van verdringing op de arbeidsmarkt wordt meegenomen met de hierboven gestelde evaluatie. De evaluatie zal naar verwachting eind 2014 worden afgerond. Planning: 4e kwartaal 2014

2382

03-03-2009

Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in ver-band met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (passende arbeid)

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Volgens de IND is pas nadat de Wet modern migratiebeleid ruim een jaar in werking is, duidelijk wanneer de referentstatus wordt ingetrokken. Planning: Eind 2014

2538

Uitgaande brief

27-03-2009 rapportage incidenten BRZO «99 bedrijven over het kalenderjaar 2007 (Kamerstukken II, 2008–2009, 25 884, nr. 144)

Incidentenrapportage MHC/BRZO: De Minister heeft toegezegd om met ingang van 2008 in een driejaren cyclus de Tweede Kamer incl. bedrijfsleven te informeren over de onderzochte ongevallen en de resultaten van de MHC/BRZO-onderzoeken

Conform toezegging en planning wordt de eerstvolgende incidentenrapportage in oktober 2014 opgeleverd

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2531

07-09-2011

AO Arbeidsmarktbeleid

Uitvragen suggesties aan werkgevers verlichting administratieve lasten na afschaffing kleine banenregeling. Ten aanzien van administratieve lastenverlichting in verband met afschaffing van de regeling kleine banen zal de Minister werkgevers vragen welke mogelijkheden ze daartoe concreet zien, suggesties oppikken en desgewenst met de Tweede Kamer communiceren

Het overleg met de werkgeversorganisaties is gaande. De toezegging loopt mee in de uitwerking van het sociaal akkoord.

Planning: 4e kwartaal 2014

2569

23-11-2011

Vervolg AO Kinderopvang en Kindregelingen

De Minister zegt toe overleg te plegen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dagarrangementen en speciaal onderwijs met betrekking tot kinderopvang

Er heeft eerst onderzoek naar de omvang en de aard van het probleem plaats. De resultaten hiervan zullen in het 4e kwartaal van 2014 bekend zijn.

Planning: 4e kwartaal 2014

2582

30-11-2011

AO WWB-onderwerpen

Stand van zaken ICT in verband met nieuwe WWB-maatregelen. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer over drie maanden (eind februari 2012) per brief informeren over de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe ICT-systemen in verband met de nieuwe WWB-maatregelen

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze toezegging zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd middels de begroting van 2015

2661

26-01-2012

AO Arbeidsmarktbeleid

Tijdens het AO Arbeidsmarktbeleid op 26-01-2012 heeft de Minister toegezegd: Onderdelen van de aanpak leven lang leren in Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk nader te analyseren op hun bruikbaarheid voor Nederland en hierover de Tweede Kamer nader te informeren

Planning: Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag 2014 per brief geïnformeerd

2664

20-12-2011 Handelingen I, 2011–2012, nr. 13 – blz. 13-4-34

De Staatssecretaris van SZW zal de Tweede Kamer, naar aanleiding van een vraag van het Lid Beckers, informeren over het aantal jongeren dat door de huishoudinkomenstoets geraakt wordt, tenzij dit leidt tot een verzwaring van de (bestuurlijke) lasten voor gemeenten

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze toezegging zijn grondslag verloren. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd middels de begroting van 2015

2681

06-06-2012

Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag (verzoek van mw. Hamer bij de regeling van werkzaamheden 08-11-2011)

De Minister doet zijn best om, op verzoek van de PVV, vóór het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen met informatie over een aantal bedrijven die reorganisaties hebben aangekondigd: hoeveel mensen hebben hun arbeidsplaats daadwerkelijk verloren, hoeveel werknemers zijn intern en extern aan een andere baan geholpen en voor hoeveel mensen is een ontslagvergunning aangevraagd

Wordt meegenomen in de volgende Monitor arbeidsmarkt. Planning: 4e kwartaal 2014

3145

19-06-2012

Plenaire behandeling wetsvoorstel (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen en

in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers) (33 284)

Evaluatie mobiliteitsbonussen. De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatieagenda

Planning opleveren evaluatie: 4e kwartaal 2019

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2727

28-11-2012

AO Arbeidsomstandigheden

Positie van zzp’ers (waaronder op terrein van arbeidsomstandigheden) meenemen in de uitwerking van de sociale agenda en de Tweede Kamer hierover informeren

De vraag is uitgezet bij de Stichting van de Arbeid. SZW wacht op een antwoordbrief. Een rappelbrief is vanuit SZW op 17-06-2014 naar de Stichting van de Arbeid gestuurd

2772

23-10-2012

Plenaire behandeling Wet vereenvoudiging regeling UWV

Monitoring en evaluatie Wet vereenvoudiging regelingen UWV. De uitvoering van de startersregeling zal vanaf 1 januari gemonitord worden, onder meer om te bezien of het gebruik van de regeling afneemt. De resultaten daarvan worden na 1 jaar aan de Kamer gerapporteerd. De toepassing van de wijziging in de dagloonregels die uit het wetsvoorstel voortvloeit zal eveneens worden gemonitord en hierover zal na 2 jaar worden gerapporteerd aan de Kamer. In zijn brief van 29-10-2012 heeft de Staatssecretaris toegelicht dat UWV de nieuwe berekening zal monitoren. Dit heeft mede betrekking op de consequenties van het werken met het loon uit de laatste dienstbetrekking en het gebruik van de dagloongarantieregeling. De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de resultaten van deze monitoring. De hele evaluatie van het wetsvoorstel inclusief de andere maatregelen die daarin voorliggen gebeurt na 2 jaar

De planning van de evaluatie zal in overleg met UWV gebeuren.

Planning informeren Kamer: 4e kwartaal 2015

2809

12-02-2013

Plenaire behandeling van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

De Tweede Kamer zal op de hoogte worden gesteld van de uitvoering van het wetsvoorstel en de rol die de SER daarbij krijgt. De SER zal via de Commissie Bevordering Medezeggenschap de ontwikkelingen volgen. Zodra daar relevante informatie uitkomt, zal dat met de Tweede Kamer worden gedeeld. Dan kan worden bezien of het moet leiden tot een reactie

Planning: reactie naar Tweede Kamer in 3e kwartaal 2014, na Prinsjesdag 2014

2822

03-04-2013

AO Beleidsdoorlichting

De Staatssecretaris zal d.m.v. de Verzamelbrief SZW gemeenten oproepen zich actiever in te zetten om nabestaanden te ondersteunen

Planning: 4e kwartaal 2014

2831

17-04-2013

Plenaire behandeling van de Herziening Wet arbeid Vreemdelingen

De Minister zegt toe na een jaar te kijken naar het aantal verleende tewerkstellingsvergunningen in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Planning: 01-01-2015

2833

17-04-2013

Plenaire behandeling van de Herziening Wet arbeid Vreemdelingen

De Minister zegt toe in contact te treden met de waterbouw om eventuele misverstanden op te lossen. Dat betekent overigens niet dat regelgeving zal worden aangepast

Er vindt overleg met de sector plaats

2837

17-04-2013

N.a.v. de regeling van werkzaamheden van 09-04-2013 verzoek om een debat aan de MP en Minister SZW inzake stand van zaken sociaal akkoord

De Minister heeft toegezegd dat er een nulmeting in 2013 komt i.v.m. de extra te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de jaren daarna

De afwikkeling van deze toezegging zal worden meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten die in het najaar van 2014 is voorzien

2843

25-04-2013

AO Arbeidsmigratie

De Minister zal de Tweede Kamer halfjaarlijks informeren over de voortgang van de aanpak van schijnconstructies

Tweede Voortgangsrapportage is 04-07-2014 naar Tweede Kamer gestuurd.

Planning: derde voortgangsrapportage december 2014

2847

23-05-2013

AO Arbeidsomstandigheden

De Minister informeert de Tweede Kamer over voorstel(len) om nationale kop(pen) te schrappen, op moment dat dit aan de orde is

In het kader van vermindering van de regeldruk worden nationale koppen in de Nederlandse regelgeving kritisch bezien. De nationale koppen in de Arbowetgeving zijn geïnventariseerd. Met VNO-NCW en FNV is afgesproken in overleg te bezien waar gemeenschappelijkheden liggen op de 3 onderwerpen: Vereenvoudiging van wetgeving, vermindering nationale kop en gebruik van artikel 17 Arbowet (maatwerk). In het 1e kwartaal 2015 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van de Minister over deze onderwerpen

2853

Kamerbrief van

02-04-2013 inzake toezeggingen AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken II, 2012–2013, 24 515, nr. 254)

De Staatssecretaris zegt toe dat er voor 31-12-2014 een monitor betalingsachterstanden plaatsvindt en vervolgens een derde meting van «huishouden in de rode cijfers'

Op 23-05-2014 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de planning. Eind december 2014 verschijnt de Monitor betalingsachterstanden. De derde meting van het onderzoek «Huishoudens in de rode cijfers» verschijnt in oktober 2015. Berichtgeving aan de Tweede Kamer zal dus in het najaar van 2015 plaatsvinden

2868

22-05-2013

Vervolg plenaire behandeling Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen worden ook de onderwerpen visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen van DNB over onder meer bestuursleden zonder stemrecht meegenomen

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 01-07-2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens in 4e kwartaal 2017 aan beide Kamers gemeld worden

2871

05-06-2013

AO WWB-onderwerpen

Nader overleg gemeenten over flexibilisering van de WWB en terugkoppeling inzichten. Er zal verder worden gesproken met gemeenten over flexibilisering van de WWB. Na de zomer zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de inzichten die hierbij worden opgedaan

Op 24-04-2014 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met gemeenten over de flexibilisering van de WWB, zoals ook is toegezegd aan de Tweede Kamer. Planning van verdere uitwerking van plan van aanpak: 3e en 4e kwartaal 2014

2872

30-05-2013

AO Pensioenonderwerpen

In het kader van de herziening van de pensioencommunicatie wordt bezien of digitale communicatie van «kruimelpensioenen» mogelijk is. Het wetsvoorstel over pensioen-communicatie kan de Tweede Kamer eind 2013 tegemoet zien

Planning: Indiening wetsvoorstel wijziging Pensioenwet (pensioencommunicatie) in 3e kwartaal, vóór Prinsjesdag 2014

2878

30-05-2013

AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris neemt in het traject pensioenopbouw voor zelfstandigen de PPI en de verlenging van de vrijwillige voortzetting mee

Aan de toezegging is voor wat betreft de vrijwillige voortzetting in het Witteveenveenakkoord van december 2013 voldaan. Voor wat betreft de PPI, de Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal geïnformeerd

2883

10-04-2013

Plenaire behandeling Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

De Minister zegt toe nog dit jaar (2013) een wetsvoorstel over de positie van ouders aan de Tweede Kamer toe te sturen waarin ook de positie van de oudercommissies zal worden betrokken

Wetsvoorstel inzake de positie van ouders in de kinderopvang wordt na de zomer aan Tweede Kamer aangeboden

Planning: 4e kwartaal 2014

2909

Uitgaande brief

d.d. 10-07-2013,

over een mogelijke pilot in de champignonsector, in navolging van het voorbeeld in Zweden (ID06).(Kamerstukken II, 2012–2013, 29 407, nr. 173)

De Minister heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën toegezegd om de Tweede Kamer na afloop van de evaluatie (Pilot ID12 in champignonsector) te informeren over de uitkomsten en de mogelijke vervolgstappen

Planning: brief naar de Tweede Kamer 1e kwartaal 2015

2927

Uitgaande brief

13-09-2013 EU-arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 2012–0213, 29 407, nr. 175)

Om de reikwijdte en omvang van bovengenoemde verdringingseffecten te bepalen, laat de Minister hiernaar komend najaar een onderzoek uitvoeren

Onderzoek wordt in 4e kwartaal 2014 aan Tweede Kamer aangeboden

3078

Uitgaande brief

05-02-2013 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de pakketdienstensector (Kamerstukken II, 2012–2013, 25 883, nr. 217)

Arbo Nederlandse pakketdienstensector: De Minister zegt toe in 2013 een verkenning uit te voeren naar de arbeidsomstandigheden in de sector n.a.v. een FNV-rapport over werkdruk bij postpakketbezorgers

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar een verkenning naar de arbeidsomstandigheden in de sector uitgevoerd. Een concrete aanpak naar aanleiding van de bevindingen uit deze verkenning wordt op dit moment bezien. In aanvulling hierop is de Minister voornemens om de ontwikkelingen in de sector scherper in beeld te brengen, met name rondom beloningen en contractvormen. Hiervoor zal de Minister de komende tijd met de sector in gesprek gaan

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2939

09-10-2013

AO SUWI-onderwerpen

De Staatsecretaris zal de Tweede Kamer in 2014 informeren over de resultaten die de Programmaraad heeft geboekt om de samenwerking in het landelijk registratie systeem te bevorderen

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2014 geïnformeerd

2951

Uitgaande brief

01-11-2013 Registratieplicht zelfstandigen op grond van de Waadi

(Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 479)

De beleidsregels boeteoplegging Waadi zullen gepubliceerd worden in de Staatscourant. Over twee jaar zal ik onderzoeken of deze regeling tot misbruik heeft geleid. Als dat niet het geval is, kan zo nodig een wettelijke uitzondering van de registratieplicht voor deze groep zelfstandigen in de Waadi worden opgenomen

De beleidsregel is op 21-02-2014 in werking getreden. (Stcrt. 2014, 5048)

2965

13-11-2013

AO ESF (Europees Sociaal Fonds)

De Staatssecretaris zal bij de eindafrekening begin 2015 van de huidige ESF periode de resultaten vergelijken met andere EU-landen en de Tweede Kamer hierover informeren

Aanvang 2015 zal de Tweede Kamer over de afwikkeling van deze toezegging bericht worden

2966

13-11-2013

AO ESF (Europees Sociaal Fonds)

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer in de loop van 2014 over de afwikkeling van de terug-vordering van de voorschotten

Planning: De Tweede Kamer zal eind 2014 geïnformeerd worden over de afwikkeling van de terugvordering van de voorschotten

2976

04-11-2013

Evaluatie regeling Pensioenknip (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 178)

Toegezegd is om in overleg met Financiën en marktpartijen te bezien of de overgang naar de uitkeringsfase langs een andere weg kan worden vormgegeven. De betreffende marktpartijen zullen door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van SZW worden verzocht om een analyse te maken en om -voor zover daaraan behoefte bestaat- met voorstellen te komen tot een andere vormgeving van de overgang naar de uitkeringsfase bij premie- en kapitaalovereenkomsten

Afgehandeld met brief d.d. 15-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 221)

2984

04-12-2013

Begrotingsbehandeling SZW 2014

De Minister zegt toe in de gaten te houden in hoeverre de lessen die geleerd kunnen worden uit de code voor verantwoordelijk aanbesteden van de Stichting van de Arbeid ook kunnen worden toegepast in andere ketens zoals de champignonketen teneinde miststanden zoals uitbuiting zo effectief mogelijk tegen te kunnen gaan

Advies Stichting van de Arbeid m.b.t code verantwoord aanbesteden is binnen. Brief naar Tweede Kamer 3e kwartaal 2014, na Prinsjesdag 2014

2985

04-12-2013

Begrotingsbehandeling SZW 2014

De Minister zegt toe een brede effectrapportage inzake misstanden rond arbeidsmigratie aan de Kamer toe te zenden waarin wordt ingegaan op wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de aanpak daarvan. Daarbij zal worden ingegaan op welke maatregelen er inmiddels genomen zijn en wat deze tot nu toe hebben opgeleverd

Planning: 4e kwartaal 2014 naar de Tweede Kamer

2995

03-12-2013

Begrotingsbehandeling SZW 2014

De Minister zegt toe de Tweede Kamer van tijd tot tijd te rapporteren over voortgang en uitvoering van de plannen inzake de Jeugdwerkloosheid, waaronder de sectorplannen en wat het oplevert

Op 04-04-2014 (na 1 jaar aanpak jeugdwerkloosheid) is een brief met de voortgang van de aanpak jeugdwerkloosheid en de agenda voor de komende tijd naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 513). Het is de planning volgend jaar opnieuw over de aanpak jeugdwerkloosheid te rapporteren

2996

03-12-2013 Begrotingsbehandeling SZW 2014

De Minister zegt toe het gesprek voort te zetten met de sectoren om de bestaande informatie en de websites over de mogelijkheden die er zijn zoals sectorplannen en premiekortingsregelingen, nogmaals onder hun aandacht te brengen. Dit zodat de sectoren vervolgens de ondernemers op deze mogelijkheden gaan wijzen

Op 04-04-2014 (na 1 jaar aanpak jeugdwerkloosheid) is een brief met de voortgang van de aanpak jeugdwerkloosheid en de agenda voor de komende tijd naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544 nr. 513). Het is de planning volgend jaar opnieuw over de aanpak jeugdwerkloosheid te rapporteren

3003

05-09-2013

Plenair debat «In deel Schilderswijk is Sharia wet»

De Minister zegt toe andere wijken in een onderzoek te betrekken, waarbinnen zich een vergelijkbare samenspel van factoren voortdoet als in de Schilderswijk

Het instrument zal uiterlijk 02-10-2014 operationeel zijn

3005

12-09-2013

Plenair debat buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland

De Minister zegt toe dat de motie- Segers cs. tijdig zal worden uitgevoerd in gezamenlijk opdrachtgeverschap SZW/VenJ en dat in dit onderzoek zowel instrumentarium als beleidsreactie zal worden opgenomen

Omdat op voorhand niet kan worden aangegeven of het onderzoek ook tot wetenschappelijk te verantwoorden omvangschattingen zal leiden, heeft het onderzoek in eerste instantie het karakter van een haalbaarheidsstudie, waarbij wordt getracht met een schatting te komen van de omvang van de financiële stromen. Het onderzoek is op 01-12-2014 gereed

3006

12-09-2013

Plenair debat buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland

De Minister zegt toe een aanvraag voor een onafhankelijk advies om aanvullend overheid instrumentarium te verkennen om onwenselijke buitenlandse financiering van moskeeën tegen te gaan

Het briefadvies zal in september uitgebracht worden

3011

Uitgaande brief

20-01-2014 Waardeoverdracht (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 197)

De Staatssecretaris streeft er er naar de Tweede Kamer voorjaar 2014 van de uitkomst van het onderzoek op de hoogte te stellen, evenals van het tijdstip waarop de beoogde wetswijziging tot aanpassing van het wettelijk systeem van waardeoverdracht bij de Tweede Kamer kan worden ingediend

Planning: brief naar Tweede Kamer na Prinsjesdag 2014

3014

22-01-2014

N.a.v. de regeling van werkzaamheden van 10 -09–2013 verzoek van dhr. Potters (VVD) om debat inzake het bericht «Werklozen worden nauwelijks ingezet bij seizoenarbeid»

De Staatsecretaris zal samen met de Minister bekijken of in de arbeidsmarktrapportage van SZW een beschouwing gegeven kan worden over een schatting van hoeveel Oost-Europeanen er daadwerkelijk in de tuinbouw aan de slag zijn en of hierdoor mensen met een bijstandsuitkering daardoor niet aan de slag komen

Loopt mee in het onderzoek naar verdringing als gevolg van arbeidsmigratie. Onderzoek wordt in het 4e kwartaal 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden

3018

16-01-2014

N.a.v. de regeling van werkzaamheden van 03-09-2013 verzoek van het lid Graaf om een dertigledendebat inzake vrij verkeer werknemers

De Minister zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de aantallen EU-burgers die zich registreren in de Registratie Niet-Ingezetenen

Planning: 4e kwartaal 2014 naar Tweede Kamer

3024

23-01-2014

AO Arbeidsomstandigheden (Arbo)

De Minister zal de Tweede Kamer in mei informeren over de uitkomsten van het overleg met de sociale partners over de verbetering van de positie van de preventiemedewerker

Er zijn over dit onderwerp verschillende gesprekken geweest met werknemers-werkgevers.

Met hen is afgesproken dat zij voorstellen doen voor pilots om de positie van de preventiemedewerker te versterken. Op 10-07-2014 is er een vervolggesprek met FNV CNV en VNO NCW geweest. In het 4e kwartaal wordt de Tweede Kamer over de voortgang geïnformeerd

3025

23-01-2014

AO Arbeidsomstan-digheden (Arbo)

De Minister zal samen en in overleg met werkgevers en werknemers voorlichting organiseren over de certificering van arbodiensten (maatwerkregeling). Hierover wordt de Tweede Kamer na de zomer geïnformeerd

Er zijn verschillende gesprekken geweest met werknemers-werkgevers over het organiseren van een «voorlichtingsoffensief».

VNO-NCW heeft toegezegd hieraan mee te werken.

Op 10 juli is er een vervolggesprek met FNV, CNV en VNO-NCW geweest. Over de voortgang zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd in het 4e kwartaal van 2014

3026

16-01-2014

N.a.v. de regeling van werkzaamheden van 03-09-2013 verzoek van het lid De Graaf om een dertigledendebat inzake vrij verkeer werknemers

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de eerste ervaringen rondom piot in Rotterdam

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in brief over effectrapportage in 4e kwartaal 2014

3029

23-01-2014

AO Verzuimbegeleiding

De Minister zal de administratieve ziekmeldingen, waarbij de werkgever de werknemer voor enkele procenten als ziek registreert, bespreken met de Stuurgroep Verbetering Poortwachter

Toezegging wordt besproken in de stuurgroep Wet verbetering poortwachter. Een overleg van de stuurgroep is gepland voor eind september. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

3030

23-01-2014

AO Verzuimbegeleiding

Gedragscode bescherming persoonsgegevens CBP. De Minister zal het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vragen naar hun bereidheid om de ge-dragscode met betrekking tot het uitwisselen van persoonsgegevens te actualiseren

Toezegging wordt besproken in de stuurgroep Wet verbetering poortwachter. Een overleg van de stuurgroep is gepland voor eind september. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

3031

23-01-2014

AO Verzuimbegeleiding

Overleg met Verbond van Verzekeraars over privacy. De Minister zal in gesprek gaan met het Verbond van Verzekeraars over suggesties ter verbetering van het re-integratieproces, waarbij privacy voorop blijft staan

Toezegging wordt besproken in de stuurgroep Wet verbetering poortwachter. Een overleg van de stuurgroep is gepland voor eind september. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

3035

18-03-2014

Uitgaande brief plenaire behandeling wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Kamerstukken I, 2013–2014, 33 623 G

De Minister zal de Eerste Kamer en de Tweede Kamer voor het zomerreces 2014 een brief over de WML doen toekomen waarin hij in zal gaan op de beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de WML

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2014, Kamerstukken II, 2013–2014, 33 623, nr. 12

3037

05-03-2014 en 06-03-2014

Plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Rapporteren en toename aantallen cao’s (in percentage) mbt (loondoorbetaling bij) ouderschapsverlof

Wordt meegenomen in de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32 855)

3038

05-03-2014 en 06-03-2014

Plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Levensonderhoud Kinderen: bij communicatie over LOK wat extra's doen om het voor ouders makkelijker te maken om afspraken te maken naar aanleiding van de wijzigingen in de draagkracht en doorwerking op alimentatie die ze mogelijk willen afspreken

Er vindt overleg met betrokken partijen plaats.

3039

05-03-2014 en 06-03-2014

Plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Bevallingsverlof bij overlijden moeder: indien wetswijziging meenemen in nieuw wetsvoorstel modernisering regeling verlof en arbeidstijden

Aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat dit via een nota van wijziging wordt geregeld

3040

05-03-2014 en 06-03-2014

Plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

De Tweede Kamer per brief informeren over de verkenning naar de kinderbijslag in Caribisch Nederland na de zomer 2014

De Staatssecretaris is bezig met een verkenning. Deze wordt besproken met Caribisch Nederland.

Planning brief aan Tweede Kamer: 4e kwartaal 2014

3041

05-03-2014 en 06-03-2014

Plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Zo spoedig mogelijk een oplossing zoeken voor verbetering van de aansluiting AKW en studiefinanciering. De Tweede Kamer hierover per brief infomeren

Planning brief aan Tweede Kamer: 4e kwartaal 2014

3043

05-03-2014 en 06-03-2014

Plenair debat wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Jaarlijks monitoren van fraude m.b.t. alleenstaande ouderkop in kindgebonden budget

Dit wordt meegenomen in de reguliere halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst. Eerste cijfers verschijnen in de rapportage over het eerste half jaar van 2015.

Planning: 3e kwartaal 2015

3047

12-03-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister zegt toe met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan over het integratieakkoord

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 01-10-2014 hierover geïnformeerd

3048

12-03-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister zegt toe dat het onderzoek naar triggerfactoren van antisemitisme begin 2015 komt

De resultaten worden in mei 2015 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

3049

04-04-2014

Maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel

(Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 204)

De Staatssecretaris is van plan de Tweede Kamer ten minste twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang en opbrengsten van de dialoog toekomst pensioenstelsel en de Tweede Kamer, als dat opportuun is, er uiteraard ook bij te betrekken

De eerste tussenrapportage is op 04-07-2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Planning tweede tussenrapportage eind december 2014

3054

26-03-2014

AO Kinderopvang

De Minister van SZW heeft toegezegd het gezamenlijk inspectiekader van OCW en SZW mee te nemen in de brief over het Nieuwe Toezicht die hij in de tweede helft van 2014 aan de Tweede Kamer zal toezenden

Tweede Kamer wordt over het gezamenlijk inspectiekader van OCW en SZW geïnformeerd in de brief over het Nieuwe Toezicht in de kinderopvang.

Planning: 4e kwartaal 2014

3055

12-03-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister zegt toe dat Kamer in het voorjaar van 2015, na de afronding van de pilots, een evaluatie van de participatieverklaring ontvangt, waarin ook nadrukkelijk wordt gekeken naar andere landen (o.a. Frankrijk, Zwitserland, Denemarken)

Eindrapport en evaluatie zullen volgens planning in juni 2015 gereed zijn

3056

12-03-2014

AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal in een brief over reshoring aandacht schenken aan de rol van het UWV

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 19-08-2014, kamerstuknummer volgt

3065

11-04-2014 Schriftelijk overleg vaste commissie voor SZW over diverse pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 206)

De Staatssecretaris heeft toegezegd zich te oriënteren op de casus Alcatel-Lucent pensioenfonds, met als doel om de aspecten die een rol van betekenis kunnen spelen bij «verweesde» pensioenfondsen (fondsen zonder sponsor) helder te krijgen als het repercussies heeft voor de regelgeving. Over de uitkomsten van die oriëntatie zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd

Planning: vóór Prinsjesdag 2014 Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de oriëntatie

3066

Uitgaande brief

11-04-2014 Schriftelijk overleg vaste commissie voor SZW over diverse pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 206)

In vervolg op het rapport van het CPB zal het Kabinet onderzoeken hoe omgegaan kan worden met de doorsneepremie. Het Kabinet zal daarbij verschillende modaliteiten verkennen

Planning: Dit zal meelopen in de toekomstdiscussie en in de hoofdlijnennota die in het 2e kwartaal 2015 naar de Tweede Kamer worden gestuurd

3070

13-03-2014

AO Arbeidsmigratie

Minister heeft toegezegd in zijn reactie op het SER-advies, dat na de zomer van 2014 uitkomt, ook aandacht te besteden aan de arbeidsmigratie van hoger opgeleiden

Planning: Kabinetsreactie op SER-advies in 4e kwartaal 2014 naar Tweede Kamer

3072

16-04-2014

AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris gaat in gesprek met de pensioensector over hoe pensioenfondsen omgaan met vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw voor ex-werknemers die na ontslag zzp-er zijn geworden. In dat verband verzoekt de Staatssecretaris de Minister van BZK daarover in gesprek te gaan met ABP

Planning: eind augustus vond overleg plaats met de Pensioenfederatie. Planning: In het 3e kwartaal 2014, voor Prinsjesdag, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

3075

23-01-2014

AO Arbeidsomstandig-heden (Arbo)

Brand windturbine: De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken naar aanleiding van de brand in een windturbine met dodelijke slachtoffers

Het wachten is op een onderzoek door het NFI (het Nederlands Forensisch Instituut)

3076

15-05-2014

AO Arbeidsomstandig-heden

CKI's asbest: De Minister informeert de Tweede Kamer – na afloop van de juridische procedure – schriftelijk over zijn besluit over het niet heraanwijzen van twee certificerende en keurende instellingen op het terrein van asbest

Juridische procedures lopen nog

3079

Uitgaande brief

16-05-2014

Actieplan arbeids-marktdiscriminatie en Kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Arbeidsdiscriminatie/PSA:De Inspectie SZW analyseert de bij het College Rechten vd Mens beschikbare informatie over discriminatie op de arbeidsmarkt en start indien daartoe aanleiding is een nalevingsonderzoek op grond van de Arbowet. De Inspectie SZW richt nog dit jaar een programma PSA in. Hiervoor worden eind 2014, begin 2015 verkenningen uitgevoerd. Op basis van deze verkenningen worden mogelijke interventies geprogrammeerd. En rapporteert de Tweede Kamer hierover bij voortgangsbrief 2015. In het AO Arbeidsdiscriminatie van 21-5-14 heeft de Minister aanvullend toegezegd om in de voortgangsbrief (najaar van 2014) een stand van zaken te geven van het overleg tussen de Inspectie en het College van de Rechten van de Mens. Dit overleg richt zich op de analyse die de Inspectie doet van de beschikbare informatie bij het College over discriminatie op de arbeidsmarkt

Conform toezegging wordt er door de Inspectie SZW gewerkt aan een programma PSA

Conform toezegging wordt de Kamer in najaar 2014 geïnformeerd over de contacten met het College Rechten van de Mens

3080

Uitgaande brief

12-05-2014

Aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering. (Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 473)

AMU/Maatregelen zelfregulering: De Minister heeft toegezegd toe te zien op snelle invoering van de maatregelen in het kader van zelfregulering en tussentijds de voortgang te monitoren. Over een jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het pakket aan maatregelen betreffende zelfregulering. Voor de Inspectie SZW betekent dit:

1) meewerken aan een informatieprotocol SNA;- meewerken aan een periodiek overleg met SNA en BD;

2) levert input of participeert in het Centraal College van Deskundigen;

3) onderzoekt – onder verantwoordelijkheid van AV – het verschil in overtredingen door gecertificeerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus;

4) organiseert samen met SNA en BD een 3-tal expertmeetings

Op bestuurlijk niveau begin juli 2014 overleg geweest. Op ambtelijk niveau is een aantal acties door Inspectie SZW in gang gezet in samenwerking met SNA en Belastingdienst

3081

Uitgaande brief 16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en Kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Het Kabinet gaat, in die gevallen waarin dat juridisch mogelijk is, in de nieuwe contracten een clausule opnemen waarin is vastgelegd dat het contract zal worden beëindigd als bedrijven, of de leiding van bedrijven, onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie. Tevens gaat het Kabinet, opnieuw in die gevallen waarin dat juridisch mogelijk is, in de aanbestedingsdocumenten een clausule opnemen dat, als bedrijven of de leiding van bedrijven onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie in de vier jaren voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure, deze bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingsprocedures van het Rijk. Generieke toepassing van deze clausules is niet mogelijk gebleken

Planning: 2e kwartaal 2015

3082

Uitgaande brief 16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en Kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

De Ministeries van SZW en OCW gaan aan het CBS de opdracht verstrekken voor een update van het CBS onderzoek «Gelijk loon voor gelijk werk» (2012). Hierbij zal rekening worden gehouden met de invloed van achtergrondkenmerken en zal derhalve worden gecorrigeerd voor verschillen in onder andere geslacht, herkomst, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsduur, werkervaring en sector of bedrijfstak. Bezien wordt nog of er eveneens onderzoek verricht zal worden naar verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden

Planning: Oplevering onderzoek 4e kwartaal 2014

3083

Uitgaande brief

16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en Kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Het Kabinet zal in 2014 starten met aanvullend onderzoek naar arbeids-marktdiscriminatie. Momenteel verkent het Kabinet de haalbaarheid en opzet van een onderzoek om middels online sollicitatieplatforms te achterhalen hoe werkgevers op CV’s met verschillende persoonskenmerken reageren. Hierbij zal ook worden bekeken hoe discriminatie bij het zoeken van stages en leerbanen in beeld gebracht kan worden. Het Kabinet is voornemens om het onderzoek na twee jaar te herhalen om te zien of er een verschil is met de resultaten van het eerste onderzoek. Met de toezegging om nieuw onderzoek te doen geeft het kabinet invulling aan de motie Van Weyenberg c.s

Planning: 15 september 2014 start onderzoek

3088

27-05-2014

Dertigledendebat over de gevolgen Fraudewet in de sociale zekerheid

De Minister zal de Tweede Kamer informeren hoe hij de in monitorbrief genoemde maatregelen, die voor fraude in de sociale zekerheid allen binnen de wettelijke mogelijkheden liggen, gaat uitwerken. In aanvulling daarop is de Minister bereid om te onderzoeken of de hoogte van de minimumboete moet worden aangepast en of de waarschuwing bij andere categorieën kan worden toegepast (zoals bij kleine overtredingen). In zijn analyse zal de Minister het vervolgonderzoek van de Ombudsman betrekken. In het najaar zal de Minister de Kamer hierover per brief informeren. Daarnaast informeert de Minister ook over hoe en wanneer de fraudewet wordt geëvalueerd.

Met uitvoering wordt gekeken om mogelijkheden binnen de wet zoveel mogelijk te benutten. Juridische analyse vindt plaats

Daarnaast informeert de Minister de Tweede Kamer ook over hoe en wanneer de fraudewet wordt geëvalueerd

3090

13-02-2014

Plenair debat Wet Werk en Zekerheid

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de WWZ er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellings-overeenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Planning: Volgt na inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (Stb.2014, nr. 216)

3092

13-02-2014

Plenair debat Wet Werk en Zekerheid

De Minister zegt toe om de komende tijd ook breder de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de positie van het MKB. Het gaat dan om een agenda voor het MKB, samen met de Minister van Economische Zaken en het MKB zelf over o.a. administratieve lasten, ondersteuning bij sectorplannen en de loondoorbetaling bij ziekte (hoe kun je samen de premie drukken, want het risico is groot). Minister zal binnen een jaar in het bredere kader van de MKB-agenda terugkoppelen wat daar aan de orde komt over cumulatie van de transitievergoeding en loondoorbetaling tijdens ziekte

Planning: Brief aan Tweede Kamer uiterlijk 1e kwartaal 2015

3093

13-02-2014

Plenair debat Wet Werk en Zekerheid

De Minister zegt toe dat hij de jurisprudentie over de uitwerking van het criterium «billijke vergoeding» bij «ernstig verwijtbaar handelen of nalaten» in de WWZ op de voet zal volgen en zal analyseren. Daarmee wacht hij niet op de evaluatie van de totale WWZ in 2020. Als het misgaat, als het uit de hand loopt, komt de Minister terug naar de Tweede Kamer met voorstellen

Planning: Na inwerkingtreding van de ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid op 01-07-2015 zal de jurisprudentie worden gevolgd. In de memorie van toelichting bij de Wet werk en zekerheid is opgenomen dat dit uiterlijk in 2017 zal worden geëvalueerd, waarna het Kabinet in samenspraak met de Stichting van de Arbeid conclusies zal trekken en die aan de Tweede Kamer zal voorleggen

3106

21-05-2014

AO Discriminatie-

onderwerpen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer vóór 15-10-2014 te informeren over de invulling van het burgerschapsonderwijs (uitvoering motie Yücel)

Op deze toezegging wordt teruggekomen in de Voortgangsbrief Discriminatie in december 2014

3107

21-05-2014

AO Discriminatie-onderwerpen

De Minister zegt toe om samen met de Minister van VenJ terug te komen op de cijfers over aangiftes in de voortgangsbrief discriminatie van eind 2014

Op deze toezegging wordt teruggekomen in de Voortgangsbrief Discriminatie in december 2014

3108

21-05-2014

AO Discriminatie-onderwerpen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor 01-10-2014 te informeren over de voortgang bij de invulling van het integratie akkoord werk

SZW is met een eerste groep werkgevers in gesprek over de rol die zij kunnen hebben bij het tegengaan van jeugdwerkloosheid

3110

05-06-2014

AO Inburgering

De Minister zegt toe, n.a.v. vragen van de leden Azmani (VVD) en De Graaf (PVV) de Tweede Kamer te rapporteren over de terugbetaaldiscipline bij de DUO-leningen. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die wel of niet het inburgeringsexamen hebben gehaald

Monitoring vindt continu plaats. Deze informatie wordt meegenomen in de eerder toegezegde rapportage aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de moties 605 en 607

Planning: december 2015

3111

15-05-2014

AO Arbeidsomstandig-heden

De Minister informeert de Tweede Kamer na afloop van de juridische procedure schriftelijk over zijn besluit over het niet heraanwijzen van twee certificerende en keurende instellingen op het terrein van asbest

Juridische procedure (waarbij de betrokken instellingen in bezwaar zijn gegaan) is nog niet afgerond

3118

18-06-2014

AO Raad WSBVC (Raad WSBVC 19-06-2014

AO Europa/sociale dumping: De Minister heeft toegezegd over de uitkomsten van de bilaterale afspraken in het kader van de bestrijding van sociale dumping te rapporteren voorafgaand aan het volgend AO Europa. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal hij het toelichten tijdens dat AO

Conform toezegging vindt rapportage plaats voorafgaand aan AO Europa van oktober 2014. Indien deze vervalt dan komt het aan de orde in het AO Europa van december 2014

3119

25-06-2014

AO Handhaving

Bij de evaluatie van de Wet Suwi/Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU) in gaan op uitzonderingen op de inlichtingenplicht. De evaluatie zal in de tweede helft van 2015 gereed zijn. De Minster zal verder in de eerstvolgende reguliere rapportage aan de Tweede Kamer ingaan op de mogelijkheden voor verrekening van uitkeringen met inkomen met gegevens die al bij de uitvoering aanwezig zijn

Evaluatie wet SUWI wordt opgestart

3120

25-06-2014

AO Handhaving

In de eerstvolgende rapportage over de aanpak van schijnconstructies aan de Tweede Kamer ingaan op:- de mogelijkheden voor een «three-strikes-out» systeem, en- de mogelijkheid tot invoeringen van ketenaansprakelijkheid in het domein van gezond en veilig werken

Deze toezegging wordt meegenomen in rapportage schijnconstructies die in december 2014 naar de Tweede Kamer gaat

3121

25-06-2014

AO Handhaving

In de brief die na de zomer 2014 naar de Tweede Kamer gaat over de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS):- de Tweede Kamer een update geven over de realisatie in 2014 van de doelstellingen van de Inspectie SZW tot dan toe, en- de verschillen in cijfers tussen het jaarverslag van Inspectie SZW en jaarverslag van SZW verklaren

Planning: de Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2014 geïnformeerd.

3122

25-06-2014

AO Handhaving

De Tweede Kamer na de zomer 2014 (en indien mogelijk eerder) informeren of het praktijk is voor de rijksoverheid om alleen gebruik te maken van gecertificeerde uitzendbureaus

Planning: de Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2014 geïnformeerd.

3124

26-06-2014 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW

De Minister komt terug op het signaal dat mobiliteitsbonussen tot draaideureffecten kunnen leiden

Dit wordt meegenomen in de monitor Arbeidsmarkt van mei 2015, waarin ook de premiekortingen meeloopt.

Planning: 2e kwartaal 2015

3125

26-06-2014

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

Bekendmaking studieregeling medisch urenbeperkten. De Staatssecretaris zal de studieregeling medische urenbeperkten onder de aandacht brengen in de verzamelbrief gemeenten

Planning: 4e kwartaal 2014

3126

25-06-2014

AO Arbeidsongeschiktheid

Plan van aanpak kanker en werk. De Minister zal in gesprek gaan met partijen om te kijken hoe kankerpatiënten na herstel weer aan de slag kunnen/blijven. Minister zegt een brief toe vóór eind van het jaar. Hij stuurt in september een procedurele brief over de aanpak

Planning:

3e kwartaal 2014: Procedurele brief aan Tweede Kamer.

4e kwartaal 2014: Inhoudelijke brief aan Tweede Kamer

3127

25-06-2014

AO Arbeidsongeschiktheid

Informeren over gelijk speelveld. De Minister zegt toe de Tweede Kamer na de zomer of begin van het najaar te informeren over het overleg met het Verbond van Verzekeraars over het gelijk speelveld in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) indien hier aanpassingen uit voortkomen

Planning brief sturen aan de Tweede Kamer: 3e kwartaal 2014, na Prinsjesdag 2014

3128

26-06-2014

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

Invulling criteria begrip arbeidsvermogen. De Staatssecretaris zal in het najaar de Tweede Kamer schrijven over de invulling van de criteria in het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Na gesprekken met UWV zal een brief aan de Tweede Kamer gestuurd worden.

Planning: 3e kwartaal 2014, vóór Prinsjesdag 2014

3129

Uitgaande brief

28-05-2014

Memorie van antwoord bij wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

(Kamerstukken I, 2013–2014, 33 716, nr. E)

Verzamelbrief en gegevens kostendelersnorm. De regering zal in de Verzamelbrief extra aandacht besteden aan de kostendelersnorm in relatie tot privacy: welke gegevens van medebewoners mogen worden vastgelegd en hoe Suwinet mag worden geraadpleegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 988, nr. 3)

3130

Uitgaande brief

28-05-2014 Kamerstukken I, 2013–2014, 33 801, nr. C, Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 6

Onderzoek effecten kostendelersnorm AOW op mantelzorg. De Staatssecretaris zegt toe de komende tijd via onderzoek te bezien wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg. In dit onderzoek wordt gekeken naar álle AOW-ers, dus ook naar mensen met een onvolledige AOW (al dan niet met een aanvullende bijstandsuitkering (AIO)) De Staatssecretaris wil vooral de mensen zelf aan het woord laten en nagaan wat hun overwegingen – ook financiële kosten en baten – zijn geweest. Over de uitkomsten vindt een debat plaats met beide Kamers, waarvoor ook de Staatsecretaris van VWS wordt uitgenodigd.

Planning onderzoek: 2e kwartaal 2015

3135

Uitgaande brief

02-07-2014 Antwoorden nader schriftelijk overleg wijziging Schattingsbesluit

(Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 527)

Toezenden herziene richtlijn «Verminderde arbeidsduur». Vanaf 1 januari 2015 zal een herziene richtlijn «Verminderde Arbeidsduur» van kracht zijn. Deze herziene richtlijn zal te zijner tijd eveneens aan de Tweede Kamer worden gestuurd

Planning:

December 2014: Informeren bij UWV hoe het staat met de richtlijn

Januari 2015: Richtlijn aan Tweede Kamer toezenden

3137

03-07-2014

AO Sluiting Philip Morris

De Minister heeft aangegeven dat het Rijk de Regio West Brabant/gemeente Bergen op Zoom onder-steunt bij een mobiliteitscentrum tot een maximum analoog aan de bijdrage van Zalco

De Regio stelt in samenspraak met SZW een plan op. De Regio verwacht dit plan 01-09-2014 te kunnen presenteren

3138

03-07-2014

VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris van SZW zal in het najaar samen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Ministers van Financiën en Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer sturen over de schuldenaanpak. In deze brief zal per instrument aangegeven worden wat de stand van zaken is en wanneer welke vervolgstappen volgen

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2014 over de afwikkeling van deze toezegging geïnformeerd worden

3139

03-07-2014

VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris van SZW stuurt de Tweede Kamer eind 2014 een actueel overzicht van projecten op het terrein van armoede die lopen op de BES.

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2014 over de afwikkeling van deze toezegging geïnformeerd worden

3140

03-07-2014

VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris van SZW stuurt voor 01-07-2016 de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Tweede Kamer

De Tweede Kamer zal uiterlijk 01-07-2016 worden bericht over de evaluatie wet gemeentelijke schuldhulpverlening

3141

03-07-2014

VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO van 26-06-2014

De Staatssecretaris zal de studieregeling voor mensen met een medische urenbeperking netjes regelen in de wet alsmede communiceren richting gemeenten zoals eerder toegezegd in het AO

Gemeenten informeren via Verzamelbrief SZW en de regeling opnemen in de nota van wijziging van de SZW-Verzamelwet.

Planning: 4e kwartaal 2014

Inwerkingtreding: 01-01-2015

3142

03-07-2014

VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26-06-2014

De Staatssecretaris zal het UWV vragen om Wajong’ers die niet worden opgeroepen voor een beoordeling (omdat zij bijvoorbeeld in een instelling zitten) zo spoedig mogelijk te informeren. Zij zal de Tweede Kamer informeren over de wijze van beoordeling

Het proces wordt besproken met UWV, vervolgens wordt de Tweede Kamer bericht.

Planning: 4e kwartaal 2014

3143

25-06-2014

AO Arbeidsongeschiktheid

Juridische procedures beroepsziekten: De Minister zegt toe dat hij dit jaar een brief stuurt over het bekorten van de duur van juridische procedures met betrekking tot het verhalen van werkgerelateerde schade

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2014 geïnformeerd

3144

03-07-2014

Plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014

De Staatssecretaris zal de mogelijkheden en voorwaarden voor dispensatie op grond van het Vrijstellings- en boetebesluit toelichten in de brief i.v.m. voorhang van de AMvB nettolijfrente

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2014, Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 30

Licence